Majetek - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Oprava Opravena chyba, kdy se při generování karty majetku z protokolu zavedení mohla objevit hláška "Nelze uložit tento druh pohybu, protože už existuje." Karta majetku se následně nezaložila.


Oprava Opravena chyba, kdy mohlo při přidání nového pohybu zmizet u posledního zaúčtovaného pohybu datum účtování, a tím i příznak Účtováno.

Situace mohla nastat u Karty majetku s nastavením:
Opis: DP->UP; úplná shoda
DP Způsob odpisu: fotovoltaická zařízení, nehmotný majetek, jiný časový, jiný sazbou, mimořádný
Účtování pohybů: účetní pohyby
Přidáním nového daňového pohybu (technické zhodnocení, vyřazení, …) nebo aktualizací daňových pohybů mizí u posledního zaúčtovaného účetního pohybu UP Datum účtování a v té souvislosti i zatržítko UP Účtováno. Účetní doklad v Deníku nelze smazat, protože nebyl dohledán prvotní doklad.

U karet majetku s výše popsaným nastavením, pokud je DP způsob odpisu rovnoměrný nebo zrychlený, k této chybě nedocházelo.
Pokud je na kartách majetku s výše popsaným nastavením nastaveno Účtování pohybů: Daňové pohyby, pak také k chybě nedocházelo.Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka Při vyřazení karty majetku se v editoru pro vyřazení přednabídnou pohyby vyřazení. Pohyb se přednastaví po zaškrtnutí Druhu pohybu.

Pohyb je dohledán, pokud je jednoznačně definován Druh pohybu pro danou:

 • kartu majetku
 • pokud není pro kartu majetku, tak pro typ majetku
 • pokud není ani pro kartu majetku ani pro typ majetku, tak pro druh pohybu bez karty a bez typu majetku (tj. globální).


Novinka Konstanty majetku "DP Mimořádné odpisy na kartě majetku s datem zavedení mimo 1.1.2009 až 30.6.2010. Pokračovat?", které hlídaly použití Mimořádných odpisů pro karty majetku s datem zavedení v rozmezí 1.1.2009 až 30.6.2010, jsou od této verze skryty a nebude probíhat kontrola na datum zavedení při nastavení způsobu výpočtu daňových odpisů = mimořádné odpisy.


Novinka V přehledu účetního deníku jsou k dispozici sloupce:
 • Zdroj účtu ... zde je uvedeno, ze kterého zdroje se daný účet na vložil
 • Autor účtu ... zde je uvedeno, kdo danou operaci spustil

Účtování z modulu majetek bylo upraveno, aby se tyto sloupce správně plnily hodnotami.
Nové sloupce jsou přístupné i v přededitaci před zaúčtováním.

Zdroj účtu - hodnoty při účtování z majetku:

 • Účtování – kontace odpisu karty
 • Účtování – kontace odpisu typová
 • Účtování – kontace odpisu globální
 • Účtování – účetní kód z druhu pohybu
 • Účtování – účetní kód zadaný uživatelem na pohyb

Upřesnění:

 • po přechodu na novou verzi bude "Zdroj účtu" nastaven u všech účetních dokladů na "Neurčeno"
 • při účtování se zapnutým seskupováním platí, že pokud seskupené účetní řádky mají rozdílné zdroje účtu, je do "Zdroj účtu" nastavena hodnota "Účtování - seskupeno"


Oprava Při posunu šipkou v přehledech pohybů (DP, UP, 3P, UM) nad Kartami majetku byly nové záznamy ukládány k první kartě majetku, nad kterou byl vybraný přehled zobrazen. Opraveno, aby se při pousnu šipkou záznam ukládal se správným ID karty majetku.


Oprava Opravena chyba, kdy pokud se zakládala karta majetku, která měla nastaven opis pohybů DP->UP; úplná shoda, účtování pohybů - účetní pohyby a zároveň způsob výpočtu daňových odpisů = jiný způsob časový, pak nebylo možné doplnit a nastavit k UP kontace odpisu.


Oprava Na protokolech zavedení byla opravena chyba, kdy na záložce 2 - Opis byl nepřístupný region [4] Účtování pohybů.Verze 2.0.2021.0409 ze dne 03.05.2021

Oprava V přehledu majetku byly nepřístupné akce Aktualizace pohybů (daňových, účetních, 3P). Opraveno.

V případě nastavení účtování karty majetku na účtování Daňových pohybů docházelo při zadání uživatelského daňového pohybu k chybnému přepnutí atributu Účtování pohybu na Neúčtovat.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka Na kartě majetku (protokolu zavedení) je možné na záložce 2 - Opis nově volit, které pohyby se budou účtovat a pro tyto pohyby nastavit kontace odpisu. Na výběr jsou:
 • Neúčtovat
 • Účetní pohyby
 • Účetní pohyby, vč. daňových odpisů
 • Daňové pohyby

Podle tohoto výběru se zpřístupní příslušná sekce kontací pro účtování odpisů - účetní nebo nově doplněné daňové. Nastavení a účtování pro 3P a pohyby umístění je beze změn.

Výběr ovlivňuje:
1) Nastavení atributu Opis pohybů. Pokud by došlo k přepnutí atributu Opis pohybů a nastavení Účtování pohybů nebylo v souladu, dojde k nastavení na hodnotu "Neúčtovat".
2) Aby bylo možné vybrat možnost Účetní pohyby, vč. daňových odpisů nebo Daňové pohyby, musí být v Konstantách v sekci [3] Účtování zatrženo DP Povolit účtování?.

Jedním z cílů této změny je, že i pro karty majetku, které mají nastaven opis pohybů DP->UP; úplná shoda, lze kontace pro účetní pohyby nastavovat přímo k těmto účetním pohybům (nikoliv k daňovým, jak bylo doposud).

Z důvodu této změny je součástí přechodu na novou verzi změnový skript, který pro karty majetku s opisem pohybu DP->UP; úplná shoda založí kopií pohybu DP odpis s navázanou kontací, pohyb UP odpis s danou kontací. Nově založené pohyby mají shodný název jako zdrojový druh pohybu rozšířený na začátku o hvězdičku. Pokud změnový skript neproběhne úspěšně, budou zablokovány veškeré akce v přehledu Karty majetku a bude se zobrazovat informativní hláška "Na kartě majetku XYZ je z důvodu neproběhlé aktualizace blokována možnost editace údajů. Kontaktujte hotline HELIOS Orange."

Tato změna dále umožní v případě nastavení Opisu pohybů - Není a Účtování pohybů - Účetní pohyby, vč. daňových odpisů, účtovat veškeré účetní pohyby a u daňových pohybů pouze odpis. V tomto případě je vhodné účetní odpisy účtovat na MD účet 551XXX (nedaňový) a zaúčtováním daňového odpisu přeúčtovat hodnotu DP odpis na daňový účet, tj. MD 551YYY (daňový) / Dal 551XXX (nedaňový).

Nastavení účtování daňových pohybů je naprosto analogické jako je účtování účetních nebo třetích pohybů.Verze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka Do přehledu Koeficienty, sazby a počty měsíců byly doplněny mimořádné odpisy platné od 1.1.2020 do 31.12.2021. pro 1. a 2. odpisovou skupinu obdobně, jako byly aplikovány mimořádné odpisy od 1.1.2009 do 30.6.2010 pro 1. a 2. odpisovou skupinu.

Pro druhou odpisovou skupinu se prvních 12 měsíců odepisuje 60%, druhých 12 měsíců se odepisuje 40%. Technické zhodnocení musí být na samostatné kartě majetku, odepisování nelze přerušit.

Podrobné informace k legislativním změnám v modulu Majetek najdete v Poradně:

https://help.helios.eu/wikics/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9_odpisy_a_legislativn%C3%AD_zm%C4%9Bny_v_majetku_2020_-_Poradna_(CZ)


Oprava Opravena chyba při zadávání záznamu do přehledu Majetek - Koeficienty, sazby a počty měsíců, kdy nebylo možné ručně založit záznam pro Mimořádný způsob odpisu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export