Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Majetek - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Sloupeček TabMaTyp.OperativniEvidence je nastaven jako veřejný, aby se dal použít v sestavách.


Novinka Datum platnosti pohybu zavedení se posunutím uzávěrky směrem nahoru:
 • na protokolu zavedení, z něhož doposud není vygenerována karta majetku, se datum zavedení a data platnosti počátečních stavů pohybů změní,
 • na protokolu zavedení, z něhož je vygenerována karta majetku, se uvedené datumy nemění.

Co se týká číslování, bude řešeno v rámci jiné připomínky.


Novinka Editor Daňové pohyby – záložka Další, bylo upraveno pořadí polí Počátek období a Konec období. Správné pořadí jezleva doprava: Počátek období a Konec období.


Novinka Při hromadném přetypování majetku z jednoho typu majetku na druhý, pokud se zatrhne pole "Změna čísla majetku" a nastaví první číslo majetku, program čísluje přetypované karty majetku podle nastavení konstant tak, že najde buď první volné číslo nebo dohledá nejvyšší a přičte 1.

Dříve se zobrazila hláška, že číslo majetku existuje.


Novinka Přehled Karty majetku, akce Účtování, Účtování daňových pohybů bude neaktivní, pokud je TabMaInfo.DP_Uctovani nezaškrtnuto.


Novinka Do modulu majetek, přehled účetních pohybů byl přidán nový sloupec sloupec na sumu technického zhodnocení učetních pohybů k datu za celou historii majetku:

Veřejný název sloupce:
UP Techn. zhodnocení změna
Zkrácený název sloupce:
UP TZ st.


Novinka Bylo optimalizováno sestavení dotazu pro výběr účetních řádků z účetního deníku v těchto přehledech :
 • Účetní pohyby
 • Daňové pohyby
 • 3.pohyby
 • Umístění


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek: Pokud se zadá na odepisovaný majetek (nehmotný) Technické zhodnocení - první odpis byl pokrácen, další odpisy byly spočteny špatně a poslední odpis byl nesmyslně vysoký.


Oprava Opravena chyba v modulu majetek, protokol zavedení:

Je otevřený editor protokolu majetku. Zaškrtnuté políčko UP kontace odpisu, avšak žádnou kontace se nedoplní. Editor protokolu majetku se zavře. Vygeneruje se kartu majetku. Vygenerovaná karta majetku se otevře. Před opravou se zobrazila se chybová hláška Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr). Po opravě hláška: Není vyplněn údaj "UP Kontace odpisu"


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek, která se projevovala takto: Majetek byl odepisován DP do UP, při zadání daňového pohybu TZ


Oprava Byla opravena chyba při časovém odepisování, pokud se označilo pole Měsíc po, délka odepisování se zkrátila o 1 měsíc.

Pokud se na první záložce protokolu zavedení uvede datum zavedení, dotáhne se správně po nastavení Druhu pohybu i do data platnosti. Po opravě data zavedení dopředu (na novější) se data platnosti správně sama posunou. Pokud se datum zavedení posune zpět, uživatel bude upozorněn dotazem, zda posunout Ano (posunout), Ne (ponechat).


Oprava Byla opravena chyba, kdy nebylo možno v účetních pohybech majetku měnit kontaci zaúčtování (pro různé pohyby). Po otevření do opravy lze zaškrtnout pole UP uživatelská kontace?, ale pole UP kontace zůstane šedé, nepřístupné.

Poznámka: Pohyb nesmí mít závoru vyšší, než je datum platnosti pohybu. Nesmí být zaúčtovány následné pohyby.


Oprava Byly opraveny chyby:

Pokud se založil nový druh pohybu ÚP pro počáteční stav nad typem majetku, nemohl se přednastavit na daném typu majetku. (Nebyl vidět v seznamu druhu pohybů pro zavedení (PS).

Pokud byl předvyplněný na typu majetku druh pohybu a zadal se do tohot typu majetku protokol zavedení - zobrazila se hláška před výběrem DP nebo ÚP: Could not convert variant typu (NULL) into type (Double)


Oprava Editor Účetních pohybů v protokolu zavedení, byla opravena chyba, kdy se po zadání nenulové vstupní ceny a nulové zůstatkové ceny nedoplnila hodnota oprávek.


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala takto:

Typ majetku bez UP, DP
Založí se nová kartu majetku (vyplní se např. jen název karty)
Nad touto kartou akce Pohyby umístění, Nový (v sestavě karet nesmí být zobrazen "Název majetku"). Při akci Nový se zobrazí hláška Access violation at address 1CD2E09D in module 'HeLCS2.bpl'. Read of address 00000000 Poznámka: pokud byl v sestavě karet zobrazen sloupec "Název majetku", fungovalo O.K.


Oprava Pokud se u Typu majetku předvyplnil výchozí Druh pohybu DP, UP, UM, 3.P, tak se na konci řádku v posledním editovatelném políčku předvyplnil Typ pohybu Počáteční stav. Ten se ale po uložení vymaže a je prázdný. Opraveno Typ pohybu Počáteční stav se nevymaže.


Oprava Při zadání nového pohybu např. Zvýšení ceny, přednabídl program sice datum posledního uzavřeného pohybu, ale s chybným časem, takto vytvořený zápis bylo možno smazat až po odúčtování odpisu.

Opraveno, pokud je zaúčtovaný pohyb (např. odpis), program přednabídne stejné datum, ale vyšší čas. Pokud je zaúčtovaný pohyb (např. odpis) a časem 23:59:59 , program přednabídne další den s časem 00:00:01.


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek, pokud se zadala hromadně změna a chtělo se přes tento přehled zadat nový druh pohybu (DP,ÚP i 3P), vyskočila hláška "Command text was not set for the command object) - OK a ve skupině pohybů bylo vyplněno 22 a nebylo možno změnit.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se u DP zvýšení ceny se způsobem jiný (časový), dojde k tomu, že se vynuluje počet měsíců. Následně se při ukládání objeví hláška Neidentifikovatelná chyba v QueryDanovePohyby - OK - poté další hláška SQL 517,16 hp_Ma_DatumOdpisu, line 9 Adding a value to a 'datetime' column caused an overflow. Výsledkem je, že zmízí všechny odpisy po tomto datumu a musel by se zadat pohyb změna odpisování....


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek: Protokol majetku, šlo se přes opravu do daňových nebo účetních pohybů, při opuštění chybová hláška:

Could not convert variant of type (Null) into type (Double).
Navození chyby: když si např. na účetním pohybu se zvolí ÚP číslo účetního pohybu na -4. počtem měsíců do cílové ceny, uloží se a pak se vrátí a změní se na původní hodnotu -1.


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek. Vyřazení na majetku, která má opravky. Následný vstup do editoru (po vyřazení): oprávky byly záporné a uložení editoru končilo chybovou hláškou "Stav oprávek je záporný. Pohyb nemůže být uložen".

Poznámka - 1. evidence v databázi byla O.K., chyběn bylo pouze zobrazení čísel v editoru,


Oprava V návazných skupinách karet při zadávání ceny ke kmenové kartě byly zobrazovány všechny měrné jednotky. Opraveno. Nyní se zobrazují jen měrné jednotky přiřazené u kmenové karty.Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Opraveno přednabízení data platnosti účetního pohybu (např. technického zhodnocení). Přednabízí se aktuální datum, v případě, že je pohyb uzavřen, nabízí se datum posledního uzavřeného pohybu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v daňových pohybech je zadán druh pohybu např. "Zavedení" s datem např. 31.5.2019. 00:00:01. Pokud se potřebuje ke stejnému datu zadat další druh pohybu, např. "Snížení ceny" kvůli dotaci, zobrazí se hláška "Duplicitní označení - nelze vložit záznam". Důvodem bylo stejné datum a čas. Po opravě se nastaví čas o vteřinu vyšší.Verze 2.0.2019.0604 ze dne 19.07.2019

Oprava Byla opravena chyba:

Nový Protokol zavedení, stisk tlačítka Daňové pohyby
Hláška:
Could not convert variant of type (Null) into type (Double)
Lze pokračovat dále, třeba doplnit datum pohybu.


Oprava Byla opravena chyba v modulu Majetek v editoru protokolu zavedení, která se mohla projevit na dvou místech:

nový protokol zavedení, tlačítko účetní pohyby, vstoupí se do pole UP Druh účetního pohybu, tlačítko přenos (…) nebo Ctrl+Enter. Zobrazila se hláška:
[SQL:102,15] Incorrect syntax near ')'.
Incorrect syntax near ')'.
Nelze zadat účetní pohyb zavedení.
nebo protokol zavedení, na kterém je již zadán účetní pohyb, otevřou se účetní pohyby, provede se oprava např. oprávek, editor se uloží, zobrazila se stejná chybová hláška.Verze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Oprava Editor Účetních pohybů v protokolu zavedení, byla opravena chyba, kdy se po zadání nenulové vstupní ceny a nulové zůstatkové ceny nedoplnila hodnota oprávek.


Oprava Byla opravena chyba v Pohybech umístění - nešlo vstoupit do číselníku zakázek. zobrazovalo se chybové hlášení:

A column has been specified more than once in the order by list. columns in the order by list must be unique.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka V modulu Majetek byly editory:
 • Protokol zavedení
 • Karta majetku
 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

převedeny do nové verze.

Jedná se o uživatelsky editovatelné editory.
Nové funkcionality: Detaily

 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

se nově otvírají na tlačítka do samostaného okna z:

 • Protokol zavedení
 • Karta majetku

Na protokolu zavedení lze i listovat

Přehledy:

 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

se nově otvírají na tlačítka do samostaného přehledu z karty majetku.

V souvislosti se změnami vznikly v Protokolech zavedení nové přehledy s čísly 1970, 1971, 1972, 1973, na které je třeba oprávněným uživatelům nastavit/zkontrolovat práva přístupu.


Oprava Pokud se v Typu majetku přednastaví pohyby, tak se v protokolu nastaví na záložkách s pohyby (účetní/daňové/umístění) aktuální datum a nepřevezme se datum zavedení z první záložky. Opraveno.


Oprava Přehled Karty majetku, akce Hromadné změny, KM Vyřazení, Druh daňového dokladu, proklik doDruhy pohybov, nenabízí se Vyradenie krátením. Opraveno.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka K typu majetku lze nastavit barvu. Podobně jako např. na druhu účetního dokladu.


Novinka Majetek, v editoru protokol zavedení, daňové pohyby zašrtávátko "měsíc po" nemělo popis. Popis doplněn.


Oprava Byla opravena chyba při účtování majetku z konstant ke dni. Nenabízely se k účtování pohyby částečného vyřazení.


Oprava Byly opraveny chyby v modulu Majetek, daňové pohyby, pohyb jiný způsob(časový), daňová skupina jiná skupina(časová).

Při generování karty majetku z protokolu zavedení se zobrazila chybová hláška:
"Neidentifikovatelná chyba v QueryDanovePohyby:"
a karta majetku se nezaložila.

Při akcích nový, oprava, rušení pohybu (kromě pohybu zavedení) se zobrazovaly hlášky:
"Neidentifikovatelná chyba v QueryDanovePohyby:"
a poté
"Položka 'Řádek daňového přiznání' musí být zadána !"
Po odkliknutí těchto dvou hlášek se akce provedly.


Oprava Opravena chyba v daňových pohybech, kdy při akci nový pohyb (např. TZ, zvýšení/snížení ceny, atd.) se v poli Datum platnosti změní datum. A toto datum se ihned uloží. Došlo k tomu, že se nepřepočetlo DP Období odpisu a poté se počet odepisovaných měsíců chybně změnil podle nepřepočteného DP Období odpisu.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Oprava Byla opravena chyba, kdy se při zakládání nového daňového pohybu zobrazila hláška: Položka 'Řádek daňového přiznání' musí být zadána !
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export