Důležité:


Majetek - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka Při první změně data zavedení na protokolu zavedení se toto datum propíše i na pohyby.


Oprava Hláška Některý z účtovaných UP pohybů na dokladu je ve fázi uzavřeno'

se objevovala i v 3P pohybech.
Opraveno.


Oprava Při zaúčtování do standardů se chybně zobrazoval "Pohled do účetnictví" a "Pohled do účetních standardů".

Opraveno


Oprava Pokud byl zadáván nový pohyb, nešla zadat uživatelská kontace.

Opraveno


Oprava V lokalitách bylo možno zadat kód lokality, jehož délka nebyla násobkem čtyř.

OpravenoVerze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka Hromadná změna umístění nad kartami majetku neprovedla změnu útvaru, ale ponechala původní útvar. Opraveno


Novinka Do možností odpisů v obdobích byla přidána možnost - 50% po fúzi.


Novinka Pro potřeby tisku převodek byl rozšířen tiskový zdroj minulého umístění majetku.


Novinka Do tzv. nového vzhledu byly převedeny editory:
 • Editor inventury
 • Editor inventury - aktualizace karet
 • Editor inventury - výsledek
 • Editor účtování 3.pohyby v přehledu karet majetku


Oprava Hromadná změna umístění nad kartami majetku neprovedla změnu útvaru, ale ponechala původní útvar. Opraveno


Oprava Při přenosu druhu pohybů se nepřenesla kontace.

Opraveno.


Oprava Verze 0804 - nový editor pro zadání účetní skupiny dovoloval zadat roční/měsíční sazbu s max. 2 desetinnými místy. OpravenoVerze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Přetypování protokolů zavedení na operativní evidenci se chová podobně jako přetypování karet majetku na operativní evidenci.


Novinka V modulu Majetek byly následující editory převedeny do tzv. nového vzhledu:
 • Daňové odpočty majetku
 • Hromadné změny DP v přehledu karet majetku
 • Hromadné změny Euro v přehledu karet majetku
 • Hromadné změny přetypování v přehledu karet majetku
 • Hromadné změny přetypování v přehledu protokolů zavedení
 • Hromadné změny UP v přehledu protokolu majetku
 • Hromadné změny uzávěrky v přehledu karet majetku
 • Hromadné změny CZ-CC a CZ-CPA v přehledu karet majetku
 • Hromadné změny - změna SKP
 • Hromadné změny zrušení opisu pohybů v přehledu karet majetku
 • Hromadné změny 3P v přehledu protokolů majetku
 • Hromadné změny CZ-CC a CZ-CPA v přehledu protokolů zavedení
 • Hromadné změny zastavení odpočtu v přehledu karet majetku
 • Hromadné změny 3P v přehledu karet majetku
 • Hromadné změny UP v přehledu karet majetku
 • Klasifikace produkce (CZ-CPA)
 • Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)
 • Kopie protokolů
 • Kopie protokolů v přehledu protokoly zavedení - příslušenství
 • Limity technických zhodnocení
 • Hromadné změny Technické zhodnocení v přehledu karet majetku
 • Účetní skupiny
 • Účetní skupiny - detaily
 • Hromadné změny - vyřazení v přehledu karet majetku a přehledu příslušenství
 • Definice struktury lokalit
 • Hromadná změna umístění
 • Koeficienty, sazby a počty měsíců
 • Lokality


Novinka Do tabulek rozúčtování majetku, pohybů umístění a protokolů zavedení byl doplněn název zakázky.


Oprava Při generování koeficientů a sazeb se generovalo §32a nehmotný majetek dvakrát. Jednou s prázdným typem odpisu a podruhé s typem odpisu §30b(2),§32a(4)zahájení odpisování. Opraveno


Oprava Pokud se nad kartami majetku volbou UP Hromadné změny měnila sazba měsíční nebo roční a do sazby se zadalo číslo s desetinnou čárkou, objevila se chybová hláška.

Opraveno


Oprava Při zadávání protokolu zavedení se zobrazovala hláška:

Error converting data type varchar to datatime.
[8114,16] hp_Ma_DPTestTestNastaveniOdpisu
Chyba se objevovala pokud na typu majetku byl nastaveno DP, UP, §24 a současně v sekci [3] Pohyby u daňových byl zaveden i daňový pohyb. Opraveno.Verze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Oprava Při hromadné změně technického zhodnocení, pokud je zadáno desetinné číslo, akce skončila chybovou hláškou:

Procedure or function hp_Ma_KM_TZ has too many arguments specified.

OpravenoVerze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka Pokud je účetní skupina přednastavena na typu majetku, přenesou se všechna její nastavení i na protokol zavedení.


Novinka Při importu číselníků z Helios Store se naimportoval pouze číselník CZ-CPA. Nově se naimportuje i číselník CZ-CC


Oprava Nešlo vygenerovat protokol zavedení se způsobem Jiný způsob (se sazbou).

Opraveno


Novinka Hromadná změna 3. pohybů v přehledu karet majetku má stejný design jako v protokolech zavedení.


Novinka Design hromadné změny 3P v kartách majetku a protokolech zavedení byl sjednocen.


Novinka Design hromadné změny umístění v kartách majetku a protokolech zavedení byl sjednocen.


Novinka Byly upraveny názvy atributů pro vyhodnocení inventury.


Novinka Pokud typ majetku má nastaveno Operativní evidence, přenáší se i na kartu majetku.

Kartu na operativní evidenci lze nastavit i hromadnou změnou KM Operativní evidence.

Oprava Při přetypování majetku docházelo k chybnému nastavení uzávěrek pohybů karet majetku.

Opraveno.


Novinka V hromadné změně nad přehledem karet majetku lze zrušit volbou KM Zrušení opisu pohybů opis ÚP->DP: jiná skupina.


Oprava Při pokusu editovat daňové pohyby u karty s jiným způsobem časovým nebo se sazbou se objevila hláška

Dataset not in edit or insert mode, daňové pohyby nešly editovat a mohlo dojít i ke smazání pohybů.
Také nebylo možné u těchto způsobů odpisování vygenerovat kartu majetku z protokolu zavedení
Opraveno.


Novinka V pohybu umístění bylo přístupné OK, i když nebyl vyplněný druh pohybu.Verze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Novinka V přehledu Protokolů zavedení přibyla možnost hromadné změny umístění protokolu.


Novinka Při zrušení shody UP->DP jsou ve slovenské legislativě zachovány původní hodnoty a nastaví se nové odpisování.Verze 2.0.2015.0201 ze dne 10.03.2015

Oprava Při generování karet majetku se mohla objevit chybová hláška „Error: Adding a value to a 'datetime' column caused an overflow.“

OpravenoVerze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka Na protokolech zavedení je možné zadat u externích atributů nastavení "Kopírovat".

Pokud je "Kopírovat" zašrtnuto, bude se hodnota atributu kopírovat při kopii protokolu a přenášet na kartu majetku při generování (je-li na kartě majetku definován stejný externí atribut).


Novinka U účetních pohybů majetku v přehledu karet majetku je možné zobrazit atributy UP Účetní skupina-název a UP Způsob účetního odpisu. Obdobné atributy existují i v 3.pohybech majetku.


Novinka Na účetní pohyby majetku lze připojit doklady pohybu zboží.


Novinka Sloupeček UP Opr.stav k datu zobrazuje hodnoty včetně data, ke kterému je otevřen přehled majetku.


Novinka Do přehledu karet majetku přibyla hromadná akce KM Technické zhodnocení.

Umožňuje zadat hodnotu Technického zhodnocení a Data platnosti najednou do daňových, účetních a 3.pohybů karty majetku.


Novinka Zadání druhu pohybu Změna způsobu v daňových pohybech je omezeno na počátek zdaňovacího období (1.1.2015).


Novinka Na typu majetku nebo kartě majetku je možno zvolit Operativní evidence. Tyto karty majetku jsou bez daňových, účetních a 3.pohybů a na druhé záložce karty majetku je možné u nich zadat OE Cenu stav.


Novinka Na kartách majetku šlo zatím rušit pouze opis pohybů DP->UP. Akce rušení byla rozšířena i o opis UP->DP.


Oprava V majetku, v přehledu Protokoly zavedení, tiskový formulář protokolu (-401), tisknul vždy procentní hodnotu, a ne např. hodnotu počet měsíců. Opraveno.


Oprava Pokud se změnilo odpisování účetních pohybů se způsobem odpisu -5: počtem měsíců do cílové ceny s %, přepočítaly se odpisy i před touto změnou.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0102 ze dne 10.02.2015

Oprava Při pokusu o zadání daňových odpisů podle $30 odst. 4 až 6.se objevila chybová hláška:

DP Nesoulad mezi způsobem a skupinou odpisu.
OpravenoVerze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Novinka Po spuštění aktualizace daňových pohybů s úplnou shodou se provede pouze přepočet po závoře daňových a účetních pohybů.


Novinka Na typech majetku lze přednastavit druhy pohybů pro daňové, účetní, 3.pohyby a umístění.


Oprava Zadání pohybu mohlo skončit chybou:

Technické zhodnocení je záporné. Pohyb nemůže být uložen
i když to nebylo Technické zhodnocení. Opraveno.Verze 2.0.2015.0010 ze dne 16.01.2015

Novinka Pokud uživatel zadá technické zhodnocení s měsícem po v účetních pohybech se způsobem odpisu -5 a automaticky generovanou zůstatkovou cenou cílovou, vypočítá se následující odpis z nové, zvýšené zůstatkové ceny cílové. Požadavek uživatelů byl ten, aby se zvýšená zůstatková cena cílová promítla do výpočtu také až měsíc po.


Oprava Při pokusu doplnění poznámky na odpisovanou kartu majetku, která má shodu UP-DP, se při uložení karty zobrazí hláška: DP nesoulad mezi způsobem a skupinou odpisu.

Opraveno

Oprava Při editování karty s opisem pohybů UP - > DP §24 odst.2 písm.v) se mohla objevit chyba: DP Nesoulad mezi způsobem a skupinou odpisu.

Opraveno.


Oprava Při zadání technického zhodnocení přes limit v prvním roce odepisování se špatně vyhnocovala vstupní cena. Opraveno.


Oprava Při účtování majetku do standardů došlo k porušení vazby mezi pohyby majetku a záznamy v deníku. Z toho důvodu nešlo tyto pohyby odúčtovat.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export