Důležité:


Majetek - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Editor pro rozúčtování účetních a 3.pohybů na pohybech umístění a protokolech zavedení byl přepsán do tzv. nového vzhledu.

Zároveň byl přidán atribut poznámka.


Novinka V majetku je umožněno rozúčtování - účetní i 3. pohyby alternativně na
  • Organizaci (jako doposud)
  • Organizaci 2
  • Organizaci a Organizaci 2 zároveňVerze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka V Kartách majetku - Účetní pohyby - je umožněno zobrazit přes Nastav název Účetní skupiny.


Novinka Při vyhodnocení inventury podle čárových kodů je možné vyhodnocovat změnu zaměstnance a počtu kusů.


Oprava Okno pro hromadnou změnu uzávěrek karet majetku se jmenovalo Vyřazení.

OpravenoVerze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka Lze nastavit práva na zrušení Úplné shody na Kartách majetku.


Novinka Do dialogu pro přetypování majetku v protokolech zavedení přibyly položky, které umožňují přenést na protokoly vlastnosti typu majetku uvedené v sekci [3] Daňové pohyby a sekci [4] Účetní pohyby v editoru typu majetku.


Oprava Import inventury čárových kódů

Při importu zprávy do přehledu inventury se objevila hláška: Importovanou zprávu se nepodařilo zapsat. OpravenoVerze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka V daňových pohybech majetku přibyl nový počítaný atribut - DP Účtováno 2. Může nabývat čtyř hodnot: Neúčtován, DP Účtován, UP Účtován, UP Účtován návazný.

V případě úplné shody a zaúčtování účetního pohybu odpovídající daňovému pohybu se tento atribut nastaví na UP Účtován resp. UP Účtován návazný.


Novinka Pro použití nadřízené a jí podřízených karet přibyl v distribuční verzi atribut, podle kterého je možné takto definované skupiny karet identifikovat a seskupovat.

Atribut 'NK Typ a číslo majetku' je definovaný takto:

  • karta která nemá podřízené, zobrazí svůj typ a číslo
  • karta je podřízenou zobrazí typ a číslo své nadřízené karty


Novinka Při přetypování protokolů zavedení bylo zprovozněno zaškrtávátko "přetypovat druhy pohybů" tímto způsobem:
  • hodnota 0 - pokud je na protokolu nastaven globální druh pohybu, ponechat. Pokud je na protokolu typový druh pohybu, který se neshoduje s cílovým typem, nastavit globální.
  • hodnota 1 - nastavit podle cílového typu majetku, pokud pro cílový typ majetku není založen druh pohybu, nastavit globální.


Novinka V přehledu karet majetku byla změněna hromadná akce "KM Zrušení úplné shody".

Akce nastaví procentní sazbu účetních odpisů na sazbu daňového odpisu platnou před provedenou změnou. Pokud v konstantách majetku byly druhy pohybů navázané na typy majetku jen pro daňové pohyby, doporučujeme tyto druhy navázat nově také pro účetní pohyby – aby po provedené akci byly dotahovány odpovídající kontace přednastavené na příslušných druzích pohybů.


Novinka Příspěvkové organizace

Nad kartami majetku a protokoly zavedení přibyla nová hromadná akce Změna CZ-CC a CZ-CPA.


Oprava Při částečném vyřazení na kartě majetku s úplnou shodou DP->UP šlo navodit případ, kdy se v účetních pohybech majetku mohly objevit záporné stavy oprávek a zůstatkové ceny.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka Název v číselníku CZ-CC byl rozšířen z 50 na 150 znaků.


Oprava Při úplné shodě bylo možno nastavit situaci, kdy se na účetním pohybu mohla objevit záporná zůstatková cena.

OpravenoVerze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Oprava Za určitých okolností se mohla při otevření karty majetku objevit chybová hláška:

Dataset not in edit or insert mode.

OpravenoVerze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Při způsobu úč. odpisu -5 se zachová při zadání nových pohybů počáteční stav, technické zhodnocení, změna ceny a změna odpisování zaškrtnutí automatického výpočtu zůstatkové cílové ceny dle % zadaného v konstantách.


Novinka Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny se počítá ve správném pořadí.


Oprava Za určitých okolností se při výpočtu odpisů §30b fotovoltaická zařízení zapsala chybná zůstatkové cena. OpravenoVerze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka V přehledu karet majetku přibyla vazba na zakázku k datu zobrazení přehledu.

Na pohybu umístění se zobrazuje s číslem zakázky i její název.


Novinka Je umožněn import číselníků CZ-CPA a CZ-CC do modulu Majetek pomocí hql skriptů.

V Konstanty a číselníky modulu Majetek je nové nastavení CZ-CC a CZ-CPA aktualizovat?
Výchozí stav neoznačeno.
Neoznačeno - nové položky CZ-CPA nebo CZ-CC se při stažení doplní, stávající se nepřepíšou.
Označeno - nové položky CZ-CPA nebo CZ-CC se při stažení doplní, stávající se přepíšou.


Oprava Při otevření karty majetku nebo při pokusu vytvořit pohyb Změna ceny se za určitých okolností mohla objevit neodpovídající chybová hláška "Technické zhodnocení je záporné".

Opraveno


Oprava Pokud uživatel uložil v číselnících CZ-CC a CZ-CPA záznam s prázdným kódem, neumožnil Helios Orange zadat další kód.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Novinka V modulu Majetek je možné zadávat údaje do číselníků CZ-CC a CZ-CPA a tyto údaje uložit na kartu majetku.


Oprava Odebrání práv na přehledy 781 a 817 – Umístění majetku pro rozúčtování, způsobovalo při pokusu otevření karty majetku chybu.

OpravenoVerze 2.0.2014.0100 ze dne 10.01.2014

Oprava Pokud byla vyřazována karta majetku, která měla v minulosti nadkartu, která už byla vyřazená, skončilo vyřazení na chybě 90337 'Pohyb umístění nemůže být změněn. Nadřízená karta nesmí být vyřazená.'

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export