Majetek (PL)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Co je majetek

Doba použitelnosti majetku je vyšší než jeden rok.

Pokud je cena menší než 3500 PLN, pak účetní jednotka může zvolit - buď odepsat jednorázově 100% nebo použít odpisovou sazbu dle zákona nebo nezavádět do evidence, ale přímo účtovat do nákladů. Souběžně pak lze vést evidenci tzv. vybavení.

Postupy odepisování drobného majetku musí být popsány v "účetní politice" společnosti.

Inventarizace

Minimálně jedenkrát za 4 roky nutno provést inventuru hmotného majetku. Inventarizuje se všechen majetek. Proto se zpravidla drobné věci dávají do nákladů.

Každý majetek musí být označen - inventární číslo, rok výroby, název nebo základní údaje k identifikaci. Sw by měl umět tisk označní. Velké společnosti preferují tisk štítků s čárovými kódy, které inventuru usnadňují.


Odpisové sazby

Rozdělení majetku do skupin je dáno přílohou zákona o DP.

Odepisuje se daňově i účetně, zákon o DP má vlastní sazby, o účetnictví svoje sazby. Sazby jsou přiděleny jednotlivým skupinám. Lze, pokud souhlasí auditor, vést jednu evidenci odpisů (daňovou).

Metody odepisování

  • lineární metoda - je zvyklost odepisovat procentem.
  • degresivní metoda - v prvním období používání se odepíše násobek základní sazby ne větší než 2, další roky odepisuji zůstatkovou cenu normální sazbou. Odepisuje se tak až do okamžiku, kdy zůstatková cena je nižší než cena vypočtená lineární metodou. Pak se pokračuje lineárním odpisem, aby byla zachována doba odpisu.
Příklad Základní sazba 30 %, pak v prvním roce můžu odepisovat nejvíc 60%.
Tuto metodu nelze aplikovat na všechen majetek. Jen skupiny 3, 6, 8. Nelze tak odepisovat budovy a dopravní prostředky.
  • zrychlený odpis - lieární, ale základní sazba se násobí koeficientem.
Příklad Sazba dle DP je 20%, ale může se za splnění zákonnem stanovených podmínek znásobit 2x nebo 3x


Nepoužívá se metoda odepisování počtem měsíců. Zákon o DP používá procentní sazby, zákon o účetnictví mluví jen o pravidelném odepisování majetku, sazby nenařizuje. Pokud se používají sazby daňové, pak to zpravidla není problém.


Odpisy se počítají měsíčně, ale lze je účtovat měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za rok. Obvykle měsíčně.

V měsící pořízení se majetek neodepisuje. Odpis se zahájí následujícím měsícem po evidenci.

Odepisuje se do 0 nebo při vyřazení - likvidaci, prodeji...

Komponentní odepisování (jako IFRS) se nepoužívá. Legislativa je obdobná CZ. Např. není definice stavby, zákon o DP se odvolává na stavební zákon. Pevné elementy jsou součástí stavby (výtah, klimatizace), pokud lze vymontovat a přenést, pak se odepisuje zvlášť. Pokud zabudujeme výrobní linku, pak odepisujeme odděleně.

Zvýšení ceny majetku

Odepisuje se měsíc po zavedení. Technické zhodnocení do hranice 3500 PLN se může dát do nákladů. Limit 3500 se testuje v průběhu 1 roku.

Zvýšení ceny je třeba rozdělit na:

  • modernizaci (roste užitková hodnota), pak náklady zvyšují hodnotu HM - tecnické zhodnocení.
  • oprava, údržba, rekonstrukce - neodepisují se, je to náklad. Na této úpravy lze vytvářet účetní rezervy. Rezervy v účetníctví (jakékoli) nejsou nikdy daňový náklad, nelze vytvářet daňově účinné rezervy na opravy.


Programy používají na odepisování modernizace stejnou sazbu jako má základ, v zásadě je to dobře, ale odpis by měl skončit ve stejném okamžiku jako původní majetek. Při použití stejné sazby v určitém okamžiku skončí odpis a doodepisuje se jen modernizace.

V praxi se uplatňují dva názory:

  • jeden názor je použít stejnou sazbu jako původní majetek
  • odborníci použijí sazbu stejnou, ale odpis dorovnají v měsíci zavedení zhodnocení.
Příklad Sazba 20% tj. odpis 5 let. V dalším roce zhodnotím a použiji sazbu 20%. Pak při zavedení zhodnocení jednorázově odepíšu část zhodnocení, jako by se od počátku odepisovalo z celkové ceny.

Leasing

Lesing finanční - účetně se pohlíží jako na majetek, odepisuje se. (Obdoba IFRS)

Operační leasing - je pronájem - předmět je na podrozvahové evidenci, nákladem je splátka. Často dle zákona o DP je leasing operační, je dle účetnictví finanční. Pak je třeba dvojí evidence.

Praxe ve vedení evidence majetku

  • není vedena evidence v žádném systému, ale v excelu, odpisy se zúčtují sumačně na účet
  • extra vedení evidence majetku v jiném specializovaném sw a do účetnitví zaúčtováno ručně
  • v sw je modul majetek, vedení evidence zde (není pak třeba a ani povinnost zakládat analytické účty v účetnictví)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export