MZDY - důchodové spoření (výpočet, odvod, hlášení)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Zákon 397/2012 Sb. Zákon o důchodovém spoření

Podmínky účasti na důchodovém spoření upravuje zákon 426/211 Sb. s účinností od 1.1.2013. Účastníkem důchodového spoření může být každá osoba, která dosáhla věku 18 let, pokud uzavře se soukromou penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření do konce kalendářního roku, kdy dosáhne věku 35 let nebo 6 měsíců ode dne, kdy byla poprvé od 1.1.2013 poplatníkem pojistného na důchodové pojištění.

Základem pojistného na důchodové spoření je součet dílčího základu pojistného ze závislé činnosti. Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období. V případě, že je základ pojistného vyšší než maximální základ pojistného na důchodové spoření, sníží se základ pojistného na tento maximální základ.

Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5%. Hodnota se skládá ze 3%, o který se poníží odvod pojistného na důchodové pojištění a 2% příspěvku zaměstnance. Výpočet částky se provede jako součin základu na důchodové spoření a sazby na důchodové spoření. Výsledná částka je zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

Správu pojistného na důchodové spoření vykonávají orgány Finanční správy České republiky. Při správě pojistného na důchodové spoření se postupuje podle daňového řádu. Suma částek odvodu důchodového spoření je do 20. dne měsíce následujícího poukázána na účet Specializovaného finančního úřadu společně s elektronickým hlášením HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření.

Ucelené informace o důchodovém spoření na stránkách finanční správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html?year=PRESENT

Obsah

Mzdové konstanty

Konstanty a číselníky, DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění skupina Důchodové spoření, která obsahuje položky:

  • Zaměstnanec – 2%
  • Důchodové pojištění – 3%
  • Číslo MS – Systém se pokusí vytvořit mzdovou složku 108 – Důchodové spoření.


Upozornění V případě, že mzdovou složku v přehledu mzdových složek nemáte, vstupte do přehledu Mzdové složky pod Konstanty a číselníky a spusťe akci místní nabídky Aktualizace číselníku dle legislativy. Můžete být vyzváni k potvrzení akce z důvodu existujícího výpočtu mzdy v období. Potvrďte tlačítkem ANO. Akce provede založení mzdové složky v přehledu distribučních mzdových složek a v přehledu mzdových složek a další případné změny v ostatních mzdových složkách. V závěru Vás systém bude informovat o provedených změnách. Poté ručně zadejte číslo mzdové složky do mzdových konstant do položky Číslo MS.


Mzdové konstanty


V editoru mzdových údajů záložka Odvody, Sociální pojištění v sekci Důchodové spoření vznikla položka Datum OD. Datum je prvním dnem v měsíci po uzavření smlouvy důchodového spoření, kterou zaměstnanec uzavřel s penzijním fondem.

Pokud je ve mzdových údajích vyplněno Datum OD, které spadá do počítaného mzdového období ve výpočtu mzdy dojde k výpočtu sociálního pojištění a důchodového pojištění takto:


Výpočet mzdy


Příklad Příklad Zaměstnanec je účasten důchodového spoření a jeho měsíční mzda činí 10 000,-. Vyměřovací základ pro sociální pojištění je 10 000,-.

SP - Zaměstnanec: 10 000 x 3,5% = 350,-

Důchodové spoření 10 000 x 5% = 500,-

Definice platebních příkazů

Pro odvod částky důchodového spoření byla rozšířena definice platebních příkazů typu Státní platby a kumulované srážky. V položkách tohoto typu lze nyní zadat přes tlačítko Nový položku, kde typem odvodu bude Důchodové spoření. Dále doplníte přes návazný přehled Bankovní spojení číslo účtu na příslušné finanční úřady s předčíslím 41013.

Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření. Více naleznete na stránce finanční správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html?year=0


Postup pro zaměstnavatele

Název finančního úřadu Bankovní spojení finančních úřadů pro odvody DS plátce zaměstnavatel
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 41013-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 41013-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 41013-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 41013-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 41013-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 41013-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 41013-77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 41013-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 41013-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 41013-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 41013-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 41013-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 41013-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 41013-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 41013-77620021/0710


Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu. Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně). Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148.

Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.


Popis obrázku


Měsíční exporty za organizaci

V přehledu Měsíční exporty za organizaci ve stromečku pod Výpočtem mzdy je nyní možné zadat exportní zprávu typu Hlášení k záloze na důchodové spoření (FÚ) XML. Exportní zprávu založíte pomocí tlačítka Nový a vyberete:

  • Typ exportu - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML
  • Cíl exportu - Finanční úřad (je vyplněn automaticky)
  • Finanční úřad byl dříve přednastaven na hodnotu 13 (číslo Specializovaného finančního úřadu), nyní je možné vyplnit číslo specializovaného FÚ (blíže na stránkách http://epodpora.mfcr.cz/33-1209.html):

Název finančního úřadu, Číslo finančního úřadu
FÚ pro hlavní město Prahu, 451
FÚ pro Středočeský kraj, 452
FÚ pro Jihočeský kraj, 453
FÚ pro Plzeňský kraj, 454
FÚ pro Karlovarský kraj, 455
FÚ pro Ústecký kraj, 456
FÚ pro Liberecký kraj, 457
FÚ pro Královéhradecký kraj, 458
FÚ pro Pardubický kraj, 459
FÚ pro Kraj Vysočina, 460
FÚ pro Jihomoravský kraj, 461
FÚ pro Olomoucký kraj, 462
FÚ pro Moravskoslezský kraj, 463
FÚ pro Zlínský kraj, 464

  • Územní pracoviště - zadává se číslo územního pracoviště z číselníku podle příslušnosti zaměstnavatele - blíže na stránkách daňové správy - např. Pracoviště FÚ (pracufo)


Příklad vyplnění čísla FÚ a uzemního pracoviště pro Prahu 4


Upozornění Exportní zpráva se bude automaticky generovat do dalších mzdových období.


Upozornění Údaj DIČ je brán pro generování XML z nulté (vlastní) organizace v přehledu Organizace z položky DIČ. Pokud je tato položka prázdná, údaj DIČ je brán z položky DIČ DPH.


Generování zprávy, podání na EPO

Vlastní export hlášení se provádí přes daňový portál aplikací EPO (podobně jako hlášení DPH). Nad označeným řádkem spustíte akci místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. V přehledu definice zpráv se nachází definici Hlášení důchodové spoření - XML pro odeslání a Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav pro ověření správnosti podaného hlášení.

Před prvním podáním je nutné provést tyto nastavení:

Vlastní podání lze provést na adresu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Dotaz nebo informativní hláška Do definice zpráv Hlášení důchodové spoření - XML je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na VREP.


Upozornění Při odesílání se může objevit chyba, že je podpis platný, ale nesplňuje požadavky pro komunikaci se státní správou, neobsahuje IK MPSV (bezvýznamový identifikátor §4 vyhl.496 2004 sb.). V certifikátu musí být identifikátor IK MPSV (lze najít v Podrobnostech v Zobrazení certifikátu - položka Alternativní název předmětu - musí být 10x dvojice číslic začínajících 3). Pokud tento příznak v certifikátu není, musíte požádat o nový kvalifikovaný podpisový certifikát a tento příznak si ohlídat při žádosti.


Upozornění V definici zpráv na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.


Upozornění Hlášení je také možné exportovat do XML souboru na disk pro další zpracování - načtení na stránky daňového portálu či odeslání přes datovou schránku. Pro tento případ je vhodné založit v přehledu definic novou definici zprávy ve formátu Hlášení důchodové spoření 2013 - XML a do položky Adresa místa určení zpráv nastavit adresář, kam se bude soubor ukládat. V daném případě se do definice nenastavují žádné certifikáty ani není zatržená položka Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el.podpisu.


Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:

Pro odeslání a ověření je nutno - na rozdíl od podání na VREP použít 2 definice zpráv - jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:

  • Pro odeslání hlášení DS se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - XML
  • Pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav.

V přehledu Měsíční exporty za organizaci jsou k dispozici dva nové sloupce - Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export