Důležité:


Logistické sklady - submodul JDS - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Submodul JDS (Jednotný distribuční systém) modulu Logistické sklady slouží k centrálnímu sledování klientských objednávek skladových operací typu svoz/rozvoz. Eviduje požadavky na naskladnění, vyskladnění skladovaného zboží a jeho přepravu z/do místa určení. Modul umožňuje kontrolu fáze a stavu zajištění dané objednávky.

Obsah

Požadavky JDS - customer management

Obsluha eviduje veškeré požadavky klientů, kteří mají uzavřenou smlouvu v rámci logistických skladů, na svoz či rozvoz zboží.

Základní informace

Číslo požadavku ... Číslo požadavku je generováno automaticky v závislosti na druhu požadavku. Je tvořeno typem požadavku (S=svoz, R=rozvoz), datumem požadovaného odbavení a jednoznačným identifikačním (pořadovým) číslem. Obsluha jej nemůže modifikovat. Využívá se jako code pro nakládku při rozvozu, resp. code vykládky při svozu. Pokud je požadavek zrušen, pořadové číslo se již neobsazuje. Pro zachování souvislé řady čísel požadavků a z důvodu evidence odmítnutých či nerealizovaných požadavků je proto vhodné požadavky nerušit, ale označovat jako stornované (viz pole Stav).

Smlouva/kontrakt ... Z návazného číselníku smluv uzavřených v rámci modulu Logistického skladu se přebírá číslo smlouvy.

Klient ... V závislosti na zvolené smlouvě je automaticky doplněno číslo a název klienta.

Požadavek na zajištění přepravy ...Příznak, který určuje zda má být následně pro přepravu zboží zajištěna doprava.

Druh požadavku ... Lze volit svoz, tj. nakládka proběhne na straně odesílatele případně v místě nakládky (specifikovaném v poli Místo) a zboží bude vyloženo ve vlasním skladu, nebo rozvoz, tj. nakládka proběhne ve vlasním skladu a vykládka u příjemce, případně v místě vykládky (viz pole Místo).

Datum a čas od ... Požadovaný datum a čas odbavení

Datum a čas do ... Je-li požadovaný termín odbavení v delším rozsahu, lze specifikovat potřebný datumový a časový interval.

Upřesnění času ... Požsadovaný termín lze libovolně upřesnit slovním popisem (max. 50 znaků).

Odesílatel/Příjemce ... Význam pole se mění v závislosti na druhu požadavku, pro svoz se jedná o prvotního odesílatele zásilky, pro rozvoz o konečného příjemce zásilky.

Místo ... Místo nakládky/vykládky, které se uplatní v případě, že neodpovídá místu odesílatele, resp. příjemce.

Počet PJ ... Počet přepravovaných jednotek

PJ ... Lze zadat jakoukoli přepravjí jednotku, případně ji lze zvolit z návazného číselníku, který je využíván i v rámci logistického skladu.

Dodací list ... Číslo odpovídajícího dodacího listu

Dopravce ... Číslo a název dopravce zajišťujícího přepravu. Pokud je přeprava zajišťována valstními auty, jedná se vždy o organizaci s číslem 0.

Typ ... Požadovaný typ vozidla, k dispozici je číselník typů vozidel z modulu Doprava.

SPZ tahač ... SPZ avizovaného vozidla, k dispozici je vazba na vlasní vozidla, je-li dopravce vlastní firma, případně vazba na vozidla dopravců.

SPZ návěs ... SPZ použitého návěsu, lze zadt libovolný text nebo vyžít vazbu na číselník návěsů.

Rampa odbavení ... Rampa nakládky, resp.vykládky. V okamžiku doplnění rampy se zablokují údaje pro editaci požadovaných časů !

Stav ... Lze sledovat tyto stavy požadavku: Otevřený (probíhá), Realizovaný (skladová operace včetně dopravy byla ukončena), Storno (požadavek se nerealizoval)

Poznámka - CM ... Poznámka upřesňující požadavek

Poznámka - logistika ... Poznámka pro sklad (logistiku)


Místo

Místo - poznámka ... Poznámka vztahující se k místu fyzické nakládky/vykládky

Objednávka ... Číslo objednávky klienta

Faktura ... Číslo průvodní (došlé) faktury

Popis nadstandardních funkcí

JDS - Kopie požadavku

Funkce po zadání požadovaného datumu od-do vytvoří kopii označného požadavku. Číslo nového požadavku je vytvořeno dle požadovaného datumu.


Požadavky JDS - přepravní služby

Přehled zpřístupňuje objednávky pracovníkům zajišťujícím přepravu zboží. Je-li na objednávce nezatrženo pole Požadavek na zajištění přepravy, znamená to, že si klient zajistí přepravu vlastními prostředky. V opačném případě požaduje zajistí přepravu oddělení přepravních služeb vlastními, repektive externími vozidly.

Základní informace

Většina polí je shodných s přehledem Požadavky JDS - přepravní služby (viz výše)

Poznámka - přep. služby ... Poznámka pro potřeby přepravních služeb

Popis nadstandardních funkcí

JDS - Zobraz zásilku

Je zobrazen přehled, který obsahuje záznam o připojené zásilce. V tomto přehledu lze využít standardní funkce modulu přepravních služeb pro práci se zásilkou.

JDS - Generuj zásilku

Funkce generuje zásilku do sběrného místa, které je nastaveno v konfiguraci modulu Logistické sklady, a připojí ji k danémi požadavku JDS. Do zásilky jsou z požadavku předvyplněny známé údaje. Při požadavku na svoz se do místa nakládky doplní adresa místa, resp. odesílatele a do vykládky se doplní adresa logistikého areálu uvedená v konfiguraci Logistického skladu. Při požadavku na rozvoz se do nakládky doplní adresa logistického areálu a do vykládky adresa místa, resp. příjemce. Zásilka je připravena pro další zpracování prostřednictvím pozic, tj. lze ji následně přiřadit na konkrétní vozidlo.

JDS - Zobraz celokamionovou pozici

Je zobrazen přehled, který obsahuje záznam o připojené pozici. V tomto přehledu lze využít standardní funkce modulu přepravních služeb pro práci s pozicí.

JDS - Generuj celokamionovou pozici

Funkce pro označené požadavky vygeneruje pozici(e). Vznikne tolik pozoc, kolik je označeno kombinací dopravce, typu, spz tahače, požadovaného datumu odbavení a druhu (svozu/rozvozu). Do pozice a zásilek jsou předvyplněny známé údaje z požadavku.


Požadavky JDS - logistika

Objednávky, které mají být naskladněny nebo vyskladněny, jsou k dipozici v tomto přehledu. Jsou tak k dispozici obsluze skladu, která zde doplňuje pořební informace, především rampu a datumu fyzického naskladnění/vyskladnění zboží.

Základní informace

Většina polí je shodných s přehledem Požadavky JDS - přepravní služby (viz výše). Obsluh askladu bude především vyplňovat následující údaje.

Rampa odbavení ... Požadovaná rampa pro přistavení vozidla (v okamžiku doplnění rampy se zablokují údaje pro editaci požadovaných časů)

Čas zahájení odbavení ... Zadává se datum a čas započetí fyzického naskladňování/vyskladňování zboží do/ze skladu a prostřednictvím na stanovené rampy.

Čas ukončení odbavení ... Zadává se datum a čas ukončení fyzického naskladňování/vyskladňování zboží do/ze skladu a prostřednictvím na stanovené rampy.

Čas příjezdu/odjezdu ... Zadává se datum a čas příjezdu/odjezdu vozidla. Zadání tohoto údaje zároveň indikuje provedení požadavku, proto se automaticky nastaví jeho stav na Realizováno. Změnu stavu může provést obsluha v rámci Požadavky JDS - customer management.

Poznámka - logistika ... Poznámka pro sklad (logistiku)


Popis nadstandardních funkcí

JDS - Zobraz doklady

Přehled zobrazuje doklady logistického skladu připojené k damému požadavku. Pro svozové požadavky zpřístupňuje příjmové doklady, pro rozvozové požadavky zpřístupňuje výdajové doklady.

JDS - Připoj doklady

Obsluha může připojit k označenému požadavku libovolný počet skladových dokladů. Seznam čísel dokladů se doplní do atributu, který lze zobrazit v seznamu požadavků. Pokud je třeba změnit seznam připojených dokladů, je třeba označit vždy celou množinu dokladů, jež mají být připojeny (předchozí připojení se zruší).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export