Legislativní změny v účetnictví podnikatelů v roce 2016 – metodické pokyny

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Pro účetní období počínající dnem 1. 1. 2016 nebo pozdějším dnem jsou platné nové výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zejména podnikatelské subjekty). Na rozdíl od předchozích výkazů dochází k řadě změn, co se týká kategorizace účetních jednotek, povinnosti auditu a tím i povinnosti použití různých formátů výkazů, vlastní struktury jednotlivých výkazů a v některých případech i změny metodiky účtování.

Tip Nové formáty definic výkazů jsou v Helios Orange od verze 2.0.2016.0100 ze dne 29. 1. 2016 k dispozici pro všechny dále uvedené formáty.
Upozornění Vzhledem ke změně struktury výkazů a metodiky účtování (viz následující text) je zapotřebí příslušnou definici rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty nadefinovat znovu, což znamená, že je nutno jednotlivým řádkům rozvahy a výkazu zisku a ztráty přiřadit správné účty.

Postup přiřazení příslušných účtů na řádky definic výkazů naleznete v dokumentaci k modulu Výkazy, viz Definice řádku výkazu, Příklad definice řádku a Kontroly definice účtů, v případě potřeby se obraťte na hotline Helios Orange hotline.orange@assecosol.cz, tel.: +420 244 104 155.

Obsah

Legislativa

Dnem 1. 1. 2016 vstoupily v platnost novely zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (novela provedena zákonem č. 221/2015 Sb.) a prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. (novela provedena vyhláškou č. 250/2015 Sb.). Důvodem novelizace zákona a vyhlášky byla transpozice směrnice 2013/34/EU, která zrušuje tzv. Čtvrtou směrnici (78/660/EHS) a Sedmou směrnici (83/349/EHS), zároveň byly zapracovány změny vyplývající ze změn jiných českých právních norem, zejména dokončení rekodifikačních úprav podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. - "NOZ"), zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Výkazy

Doposud se rozlišovaly výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Nově se rozlišují výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve zkráceném rozsahu, přičemž rozvaha ve zkráceném rozsahu má dva formáty. Některé účetní jednotky podléhají nově povinnosti zveřejňovat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinnost použití jednotlivých formátů výkazů je dána těmito faktory:

 • kategorie účetní jednotky
 • povinnost auditu
 • zda je účetní jednotka obchodní společností

Kategorie účetní jednotky

Od roku 2016 jsou definovány 4 kategorie účetních jednotek: mikro, malá, střední a velká účetní jednotka:

Kategorie účetní jednotky Aktiva netto celkem Čistý roční obrat Počet zaměstnanců
mikro 9 18 10
malá 100 200 50
střední 500 1 000 250
velká více více více

Aktiva celkem netto a čistý roční obrat jsou uvedeny v mil. Kč, počet pracovníků je průměrný roční přepočtený stav.


Velkou účetní jednotkou je vždy subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka.

Pokud účetní jednotka překročí dvě z tří uvedených kritérií, patří do další kategorie. Pro určení kategorie pro rok 2016 se vychází z údajů roku 2015. Pro další léta se posuzuje překročení dvou kritérií ve dvou předchozích účetních obdobích.

Nově vzniklé účetní jednotky si zvolí kategorii podle výše uvedené tabulky a předpokladu dosažení uvedených kritérií.

Subjekty veřejného zájmu jsou účetní jednotky se sídlem v ČR:

 • obchodní společnosti s emitovanými cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu
 • banky, spořitelní a úvěrní družstva
 • pojišťovny a zajišťovny
 • penzijní společnosti
 • zdravotní pojišťovny

Vybranými účetními jednotkami jsou:

 • organizační složky státu
 • státní fondy
 • územní samosprávné celky
 • dobrovolné svazky obcí
 • regionální rady regionů soudržnosti
 • příspěvkové organizace
 • zdravotní pojišťovny

Povinnost auditu

Povinnost ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem se vztahuje na účetní jednotky:

 • kterým to stanoví zvláštní předpis
 • velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu
 • střední účetní jednotky
 • malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy, pokud přesáhly alespoň jednu z hodnot v následující tabulce
 • malé účetní jednotky, které nejsou uvedeny v předchozím bodu, pokud přesáhly alespoň dvě z hodnot v následující tabulce:

Aktiva celkem netto a Čistý roční obrat v mil. Kč, Počet pracovníků je průměrný přepočtený stav.

Aktiva celkem netto Čistý roční obrat Počet pracovníků
40 80 50

Aktiva celkem netto a čistý roční obrat jsou uvedeny v mil. Kč, počet pracovníků je průměrný roční přepočtený stav.


Posuzování hodnot v tabulce se vztahuje k účetnímu období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetnímu období bezprostředně předcházejícímu.

Obchodní společnost

Obchodní společnosti jsou:

 • akciové společnosti
 • společnosti s ručením omezeným
 • veřejné obchodní společnosti
 • komanditní společnosti

Formáty výkazů

Formáty výkazů jsou dány těmito pravidly podle příloh vyhlášky č. 500/2002 Sb.

 • Rozvaha
  • v plném rozsahu (obsahuje všechny položky podle přílohy č. 1)
   • velká účetní jednotka
   • střední účetní jednotka
   • malá účetní jednotka s povinností auditu
   • mikro účetní jednotka s povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny a římskými číslicemi a položky C.II.1. a C.II.2.)
   • malá účetní jednotka bez povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny)
   • mikro účetní jednotka bez povinností auditu
 • Výkaz zisku a ztráty
  • v plném rozsahu (obsahuje všechny položky podle přílohy č. 2 resp. 3)
   • všechny obchodní společnosti (bez ohledu na kategorii)
   • velká účetní jednotka
   • střední účetní jednotka
   • malá účetní jednotka s povinností auditu
   • mikro účetní jednotka s povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny, římskými číslicemi a výpočtové položky)
   • malá účetní jednotka bez povinností auditu a není obchodní společností
   • mikro účetní jednotka bez povinností auditu a není obchodní společností
 • Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou povinny sestavit
  • velká účetní jednotka, která je obchodní společností
  • střední účetní jednotka, která je obchodní společností


Tip Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. To ovšem neznamená, že uvedené účetní jednotky nemusí výkaz zisku a ztráty sestavit. I v případě, že je účetní jednotka zproštěna povinnosti zveřejnit ve sbírce listin výkaz zisku a ztráty, není tím nijak dotčena povinnost daňového subjektu - poplatníka daně z příjmů právnických osob podat daňové přiznání včetně všech příloh, které jsou jeho součástí ( § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Struktura výkazů a metodika účtování

U výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty se oproti předchozím létům změnila i struktura výkazů, tj. uspořádání a význam jednotlivých řádků. Struktura přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se nemění.

Uvádíme pouze nejzásadnější změny v metodice účtování s dopadem do rozvahy a výkazu zisku a ztráty:

 • Zrušení zřizovacích výdajů. Od roku 2016 jsou zřizovací výdaje považovány zejména za náklady. V rozvaze je řádek zrušen.
 • Goodwill. Účetní jednotka se může rozhodnout o době odepisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, max. však 120 měsíců.
 • Pořízení dlouhodobého finančního majetku. Od roku 2016 je řádek v rozvaze zrušen, účtovat přímo na účty dlouhodobého finančního majetku 06, nikoli metodikou účtu pořízení.
 • Zásoby vlastní činnosti. Zrušena metodika účtování prostřednictvím výnosů (účtová skupina 61), nově se změna stavu zásob vlastní činnosti účtuje prostřednictvím nákladů (účtová skupina 58).
 • Ocenění zásob vlastní činnosti. Zde dochází od roku 2016 k významné změně. Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
 • Aktivace. Zrušena metodika účtování prostřednictvím výnosů (účtová skupina 62), nově se aktivace účtuje prostřednictvím nákladů (účtová skupina 58).
 • Úpravy hodnot v provozní oblasti. Odpisy již ve výkazu zisku a ztráty nehledejte. Nový termín je Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé. Obdobně pro oprávky k dlouhodobému majetku je nový termín Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné.
 • Úroky. Nákladové i výnosové úroky (a podobné náklady a výnosy) se pro potřeby výkazu zisku a ztráty od roku 2016 rozdělují na:
  • ovládaná nebo ovládající osoba
  • ostatní
 • Dary. Přijaté dary se od roku 2016 neúčtují proti vlastnímu kapitálu. Všechny dary jsou účetně od roku 2016 buď nákladem nebo výnosem:
  • přijaté dary
   • nepeněžní - jiné provozní výnosy
   • peněžní - ostatní finanční výnosy
  • poskytnuté dary
   • nepeněžní - jiné provozní náklady
   • peněžní - ostatní finanční náklady
 • Mimořádný výsledek hospodaření. Mimořádné náklady, výnosy a výsledek hospodaření od roku 2016 není ve výkazu zisku a ztráty uváděn v samostatné části, ale je součástí buď provozních nebo finančních výsledků hospodaření. V rámci této úpravy se již nerozdělují daně z příjmů (splatná a odložená) pro řádný a mimořádný výsledek hospodaření.
 • Minulé období ve výkazech. Hlavní zásady převodového můstku mezi formami výkazů platných pro účetní období začínající přede dnem 1. 1. 2016 a formami výkazů platných pro účetní období začínající dnem 1. 1. 2016 vč. a následující jsou specifikovány v českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 - srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.


Účtový rozvrh

S novými definicemi výkazů souvisí i upravená směrná účtová osnova, kde oproti předchozím létům dochází k mírným úpravám:

Účet Název účtu Poznámka
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 Software
014 Ostatní ocenitelná práva
015 Goodwill
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 Stavby
022 Hmotné movité věci a jejich soubory
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
026 Dospělá zvířata a jejich skupiny
029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek
031 Pozemky
032 Umělecká díla a sbírky
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
051 Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek
052 Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek
053 Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek
061 Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
062 Podíly – podstatný vliv
063 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
066 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba nový
067 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv
068 Zápůjčky a úvěry – ostatní
069 Jiný dlouhodobý finanční majetek
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 Oprávky k softwaru
074 Oprávky k ostatním ocenitelným právům
075 Oprávky ke goodwillu
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
081 Oprávky ke stavbám
082 Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám
089 Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku
091 Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek
096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
098 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
111 Pořízení materiálu
112 Materiál na skladě
119 Materiál na cestě
121 Nedokončená výroba
122 Polotovary vlastní výroby
123 Výrobky
124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
131 Pořízení zboží
132 Zboží na skladě a v prodejnách
139 Zboží na cestě
151 Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál
152 Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata
153 Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží
191 Opravná položka k materiálu
192 Opravná položka k nedokončené výrobě
193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 Opravná položka k výrobkům
195 Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám
196 Opravná položka ke zboží
197 Opravná položka k zálohám a závdavkům na materiál
198 Opravná položka k zálohám a závdavkům na zboží
199 Opravná položka k zálohám a závdavkům na mladá zvířata
211 Peněžní prostředky v pokladně
213 Ceniny
221 Peněžní prostředky na účtech
231 Krátkodobé úvěry
232 Eskontní úvěry
241 Vydané krátkodobé dluhopisy
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
251 Majetkové cenné papíry k obchodování
252 Vlastní podíly
253 Dluhové cenné papíry k obchodování
254 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
255 Vlastní dluhopisy
256 Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
257 Ostatní cenné papíry k obchodování
259 Pořizování krátkodobého finančního majetku
261 Peníze na cestě
291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku
311 Odběratelé
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé
315 Ostatní pohledávky
321 Dodavatelé
322 Směnky k úhradě
324 Přijaté provozní zálohy a závdavky
325 Ostatní dluhy
331 Zaměstnanci
333 Ostatní dluhy vůči zaměstnancům
335 Pohledávky za zaměstnanci
336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
341 Daň z příjmů
342 Ostatní přímé daně
343 Daň z přidané hodnoty
345 Ostatní daně a poplatky
346 Dotace ze státního rozpočtu
347 Ostatní dotace
351 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
352 Pohledávky - podstatný vliv
353 Pohledávky za upsaný základní kapitál
354 Pohledávky za společníky obchodní korporace při úhradě ztráty
355 Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace
358 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
361 Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba
362 Dluhy - podstatný vliv
364 Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělení zisku
365 Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace
366 Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti
367 Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti
371 Pohledávky z prodeje obchodního závodu
372 Dluhy z koupě obchodního závodu
373 Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací
374 Pohledávky z pachtu obchodního závodu
375 Pohledávky z vydaných dluhopisů
376 Nakoupené opce
377 Prodané opce
378 Jiné pohledávky
379 Jiné dluhy
381 Náklady příštích období
382 Komplexní náklady příštích období
383 Výdaje příštích období
384 Výnosy příštích období
385 Příjmy příštích období
388 Dohadné účty aktivní
389 Dohadné účty pasivní
391 Opravná položka k pohledávkám
395 Vnitřní zúčtování
398 Spojovací účet při společnosti
411 Základní kapitál
412 Vkladové a emisní ážio
413 Ostatní kapitálové fondy
414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů nový
416 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací nový
417 Rozdíly z přeměn obchodních korporací nový
418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
419 Změny základního kapitálu
421 Rezervní fond
423 Statutární fondy
426 Jiný výsledek hospodaření minulých let
427 Ostatní fondy
428 Nerozdělený zisk minulých let
429 Neuhrazená ztráta minulých let
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
432 Zálohy na podílu na zisku
451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů
453 Rezerva na daň z příjmů
459 Ostatní rezervy
461 Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím
471 Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba
472 Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv
473 Vydané dluhopisy
474 Dluhy z nájmu a pachtu
475 Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky
478 Dlouhodobé směnky k úhradě
479 Jiné dlouhodobé dluhy
481 Odložený daňový dluh a pohledávka
491 Účet individuálního podnikatele
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
522 Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti
523 Odměny členům orgánů obchodní korporace
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění
525 Ostatní sociální a zdravotní pojištění
526 Sociální náklady individuálního podnikatele
527 Zákonné sociální náklady
528 Ostatní sociální náklady
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitých věcí
538 Ostatní daně a poplatky
541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
542 Prodaný materiál
543 Poskytnuté nepeněžité dary
544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545 Ostatní pokuty a penále
546 Odpis pohledávky
547 Mimořádné provozní náklady nový
548 Ostatní provozní náklady
549 Manka a škody z provozní činnosti
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů
554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období
557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní oblasti
559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní oblasti
561 Prodané cenné papíry a podíly
562 Úroky
563 Kursové ztráty
564 Náklady z přecenění cenných papírů
565 Poskytnuté peněžité dary nový
566 Náklady z finančního majetku
567 Náklady z derivátových operací
568 Ostatní a mimořádné finanční náklady
569 Manka a škody na finančním majetku
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv
579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti
581 Změna stavu nedokončené výroby změna
582 Změna stavu polotovarů vlastní výroby změna
583 Změna stavu výrobků změna
584 Změna stavu zvířat změna
585 Aktivace materiálu a zboží změna
586 Aktivace vnitropodnikových služeb změna
587 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku změna
588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku změna
591 Daň z příjmů - splatná
592 Daň z příjmů - odložená
595 Dodatečné odvody daně z příjmu
596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace
597 Převod provozních nákladů
598 Převod finančních nákladů
599 Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů
601 Tržby za vlastní výrobky
602 Tržby z prodeje služeb
604 Tržby za zboží
641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
642 Tržby z prodeje materiálu
643 Přijaté nepeněžité dary nový
644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 Výnosy z odepsaných pohledávek
648 Ostatní provozní výnosy
649 Mimořádné provozní výnosy nový
661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
662 Úroky
663 Kursové zisky
664 Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
666 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
667 Výnosy z derivátových operací
668 Ostatní a mimořádné finanční výnosy
669 Přijaté peněžité dary nový
697 Převod provozních výnosů
698 Převod finančních výnosů
701 Počáteční účet rozvážný
702 Konečný účet rozvážný
710 Účet zisků a ztrát

U syntetických účtů 581, 582, 584 a 588 dochází ke změně účelu. Do konce roku 2015 se v rámci účtové skupiny 58 jednalo o mimořádné náklady, které byly zrušeny. Novelou vyhlášky se v rámci účtové skupiny 58 jedná o změnu stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Při tvorbě nových účtů v rámci účtové skupiny 58 (zejména syntetických účtů 581, 582, 584 a 588) je nutno založit nové analytické účty s jinými analytikami účtů v rámci účtové skupiny 58, než se používaly doposud. Důvodem je sestavení výkazu zisku a ztrát za období počínající v roce 2016, aby bylo možno správně vykázat mimořádné náklady v účtové skupině 58 v minulém období a změnu stavu zásob vlastní činnosti a aktivace v rámci účtové skupiny 58 v běžném období. V definici výkazu zisku a ztrát bude nutno ručně správně nastavit Vaše původní (mimořádné náklady) a nové (změna stavu zásob a aktivace) analytiky účtů 58. Účty skupin 61 a 62 od roku 2016 vč. nepoužívat.

Další zrušené účty:

 • 011 - Zřizovací výdaje - doporučený převod zůstatku na účet 019
 • 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku - doporučený převod zůstatku na účty 061, 062, 063, 065, 069
 • 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům - doporučený převod zůstatku na účet 079
 • 312 - Směnky k inkasu - doporučený převod zůstatku na účet 254
 • 593 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - splatná - srovnatelný účet 591
 • 594 - Daň z příjmu z mimořádné činnosti - odložená - srovnatelný účet 592
 • 688 - Ostatní mimořádné výnosy - srovnatelné účty 647, 668
 • 681 - Výnosy ze změny metody - srovnatelné účty 648, 668
 • 689 - Zúčtování opravných položek - srovnatelné účty 648, 668

Co se týká změny metodiky účtování zásob vlastní činnosti a aktivace, podrobnosti jsou uvedeny v článku Změna stavu zásob a aktivace od 1.1.2016.

Tip Pokud účtujete podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., nové syntetické účty do přehledu Číselník syntetických účtů naimportujete takto: Označíte všechny stávající syntetické účty, akcí Zrušit všechny syntetické účty zrušíte. Poté akcí místního menu Import vyhledáte soubor CISSYNT_CZ_PODNIKATEL_06.TXT, tento označíte, potvrdíte tlačítkem Otevřít.
Upozornění Je však nutno si uvědomit, že Číselník syntetických účtů funguje pouze jako šablona při zakládání nových účtů. Stávající účty je nutno upravit individuálně pro období roku 2016.

Pomocný konsolidační přehled

Na základě Vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) vznikne v roce 2016 některým organizacím povinnost sestavit a odevzdat výkaz Pomocný konsolidační přehled. Tato povinnost se týká (v případě splnění dále uvedených podmínek) dobrovolných svazků obcí, zdravotních pojišťoven a dalších právnických osob s majetkovou účastí státu, které jsou ovládanou osobou nebo osobou se společným nebo podstatným vlivem státu (národní podniky, státní organizace, státní podniky, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšná společnosti a další právnické osoby vč. obchodních společností jako např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, apod.) Povinnost odevzdat Pomocný konsolidační přehled mají organizace, která májí povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona č. 563/1991 Sb. a splnily jedno z těchto kritérií:

 • výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
 • výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
 • celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč,
 • celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč.

Pokud budete podléhat povinnosti sestavovat Pomocný konsolidační přehled, je nutno dodržovat další metodické pokyny popsané v dokumentu Pomocný konsolidační přehled – metodické pokyny.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export