Kusovník - Celní sklady

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Kusovník (kompletační položka) je sestava, která slouží k popisu konkrétního výrobku a především z jakých dílů a materiálů se konkrétní výrobek skládá. V Helios Orange se pro definici kusovníků používá část modulu Technická příprava výroby (TPV), která se zpřístupní, když budete mít v programu buďto celý modul TPV, nebo submodul Kusovníky v Oběhu zboží, či Kusovníky v Celním skladu.

V Helios Orange se kusovníky definují pomocí karet zařazených v přehledu Zboží a služby, tudíž jsou kusovníky nezávislé na konkrétním skladu a stejný kusovník se dá použít na více skladech. Nejprve je však třeba objasnit některé pojmy z TPV, abychom pak mohli začít samotný kusovník definovat.


Dílec

Pod pojmem dílec se rozumí součástka, finální výrobek, polotovar nebo podskupina, která se ve firmě vyrábí či kompletuje. V žádném případě se nejedná o nakoupený, dosud neopracovaný materiál ani o nakoupenou součástku bez opracování. Na dílec většinou existuje výkresová dokumentace a technologický postup.


Materiál

Pod pojmem materiál se rozumí vždy výchozí dosud neopracovaný materiál, případně nakoupená součástka, která se namontuje bez jakékoliv úpravy. Do této skupiny patří veškeré nakupované materiály pro výrobu, příp. i polotovary, které firma nakupuje jako celek.


Položka

Pod pojmem položka se může v některých případech rozumět dílec nebo materiál.


Finál

Pod pojmem finál se rozumí dílec, který je uveden přímo v plánech zadávené výroby a předpokládá se jeho přímý odvod na sklad hotových výrobků a prodej. Jedná se ve většině případů o finální výrobek nebo náhradní díl.


Nářadí

Pod pojmem nářadí rozumíme veškeré nářadí a přípravky používané během výrobního procesu.


Nižší

Pod pojmem nižší se rozumí položka, která v konstrukčních vazbách vstupuje do libovolného dílce.


Vyšší

Pod pojmem vyšší se rozumí dílec, který je kompletován z definovaných položek podle konstrukčních vazeb.


Definice Kusovníku

Pokud chceme začít definovat kusovník, musíme nejprve rozdělit číselník Zboží a služeb na Dílce a Materiály. Jako možná kontrola, zda je zboží Dílec, Materiál apod. Může sloužit např. následující: V přehledu Zboží a služby otevřete konkrétní kartu pomocí funkce Oprava a na záložce Vlastnosti je vidět, zda-li je Karta Dílcem, Materiálem. Příslušný údaj je pak zatržen. Tyto atributy lze případně zobrazit či na ně zafiltrovat přímo v přehledu pomocí funkce Nastav.

Kusovnik - Celni sklady1.jpg

Vzhledem k tomu, že příslušné atributy nelze (vzhledem k opravdu širokým možnostem modulu TPV) zatrhnout v kartě přímo, Je třeba vést extra seznam Dílců a Materiálů. Tyto seznamy jsou právě v soudečku modulu Technická příprava výroby.


Technická příprava výroby

Přehledy Vyráběné dílce a Nakupované materiály v tomto modulu, které jsou jako jediné přístupné když je v programu instalován modul Kusovník v Oběhu zboží či Kusovník v Celních skladech, je ve skutečnosti přehled Zboží a služeb rozdělený podle Dílců a nebo podle Materiálů.

Vyráběné dílce

Tento přehled slouží jako seznam Dílců - tedy výrobků, ke kterým bude definován kusovník. Je třeba vědět dopředu, zda-li již existuje příslušná karta v seznamu přehledu Zboží a služeb, či nikoliv. Pokud neexistuje, pak ji lze vložit přímo do tohoto přehledu pomocí funkce Nový. Pořízená karta přímo v přehledu Vyráběné dílce se automaticky zadává do Zboží a služby.

Do karty pořizované přímo do Vyráběných dílců lze doplnit více údajů než do karty pořizované do přehledu Zboží a služby, ale tyto informace navíc jsou důležité jen vzhledem k modulu TPV. V případě potřeby zadávání položek do dokladů Oběhu zboží či Celního skladu se tyto informace většinou nepoužívají. Postup jak zadávat kartu přímo do přehledu Vyráběné dílce je identický, jako když pořizujete novou kartu do Zboží a služeb.

Pokud již konkrétní karta, kterou chceme jako dílec, v přehledu Zboží a služeb již existuje (ale např. nemá zatržen atribut Dílec), lze ji přidat do Vyráběných dílců pomocí místního menu akcí Přidání položky z Kmene zboží. (pravá myš v přehledu vyráběných dílců...) Pak se nabídne přehled Zboží a služby jako návazný číselník, ve kterém si označíte karty, které chcete přenést do Vyráběných dílců a přenesete. (tlačítko Přenos, nebo <CTRL><ENTER>)

Přidání položek na doklad

Kusovnik - Celni sklady2.jpg

V ten moment, kdy budou příslušné karty ke kterým chceme definovat kusovník, v přehledu Vyráběné dílce, tak jsou označeny jako Dílec a dál se s nimi pracuje jako s výrobky.

Nakupované materiály

Tento přehled slouží jako seznam Materiálů - tedy materiály, součástky atp. které zařazujeme jako jednotlivé položky do kusovníku. Je třeba vědět dopředu, zda-li již existuje příslušná karta v seznamu přehledu Zboží a služeb, či nikoliv. Pokud neexistuje, pak ji lze vložit přímo do tohoto přehledu pomocí funkce Nový. Pořízená karta přímo v přehledu Nakupované materiály se automaticky zadává do Zboží a služby.

Do karty pořizované přímo do Nakupovaných materiálů lze doplnit více údajů než do karty pořizované do přehledu Zboží a služby, ale tyto informace navíc jsou důležité jen vzhledem k modulu TPV. V případě potřeby zadávání položek do dokladů Oběhu zboží či Celního skladu se tyto informace většinou nepoužívají. Postup jak zadávat kartu přímo do přehledu Nakupované materiály je identický, jako když pořizujete novou kartu do Zboží a služeb.

Pokud již konkrétní karta, kterou chceme jako Materiál, v přehledu Zboží a služeb již existuje (ale např. nemá zatržen atribut Dílec), lze ji přidat do Nakupovaných materiálů pomocí místního menu akcí Přidání položky z Kmene zboží. (pravá myš v přehledu vyráběných dílců...) Pak se nabídne přehled Zboží a služby jako návazný číselník, ve kterém si označíte karty, které chcete přenést do Nakupovaných materiálů a přenesete. (tlačítko Přenos, nebo <CTRL><ENTER>)

V ten moment, kdy budou příslušné karty které chceme zadat do kusovníků, v přehledu Nakupované materiály, tak jsou označeny jako Materiál a dál se s nimi v kusovníku pracuje jako s materiály.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export