Kontrolní výkaz DPH (SK) - Poradna CZ

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Od 1.1.2014 je zavedena pro plátce DPH registrovaných k DPH na Slovensku (tedy i některých českých firem) nová povinnost - kontrolní výkaz k dani z přidané hodnoty (viz § 78a slovenského zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH).

Přesné a detailní informace ke kontrolnímu výkazu DPH (KV DPH) jsou uvedeny na Portál daňové sekce finančního ředitelství SR a v dokumentech Poučení k vyplnění KV DPH, Dodatek č. 1 k poučení a Vzor KV DPH.

Další informace viz i Usměrnění Finančního ředitelství SR:

Usmernenie k vykazovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Usmernenie k uplatneniu § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Usmernenie k vykazovaniu opravných faktúr v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Kontrolný výkaz DPH


V dalším textu je odkaz na legislativu míněn odkaz na slovenskou legislativu. Termínem tuzemsko se rozumí místo plnění na Slovensku.

Základní informace

Kdo je povinen odeslat kontrolní výkaz

Povinnost se vztahuje na plátce DPH, tj. osoby registrované pro DPH na Slovensku podle § 4, § 4a, § 5 nebo § 6 zákona o DPH (nevztahuje se na osoby registrované k DPH podle § 7 nebo § 7a zákona o DPH).

Kdy není povinnost odeslat kontrolní výkaz

Plátce DPH není povinen podat kontrolní výkaz (KV DPH) v těchto případech:

 • není povinen podat daňové přiznaní,
 • podává nulové daňové přiznání,
 • uvádí v daňovém přiznání jen údaje o dodaní zboží osvobozeného od daně podle § 43 nebo § 47 nebo údaje o dodaní zboží podle § 45 zákona o DPH a současně v kterém neuvádí údaje o odpočtu daně nebo uvádí jen odpočet daně při dovozu zboží do tuzemska (např. když plátce dodá zboží do jiného členského státu EU s osvobozením od daně podle § 43 zákona o DPH a uplatňuje pouze odpočet daně při dovozu zboží z třetí země do tuzemska).
Tip Pokud je kromě výše uvedených případů KV DPH za zdaňovací období prázdný, nutno odeslat prázdný KV DPH.

Termín kontrolního výkazu

Kontrolní výkaz se podává za každé zdaňovací období podle periodicity plátce DPH (měsíční nebo čtvrtletní) společně s daňovým přiznáním k DPH, případně dříve. Tj. když se odešle přiznání k DPH např. 20. následujícího měsíce, do téhož termínu se musí odeslat i KV DPH.

Forma podání

Kontrolní výkaz sa podáva elektronicky ve formátu XML. Viz i http://www.drsr.sk/wps/portal . V Helios Orange je řešeno pomocí standardní funkcionality Generování zpráv, viz kapitola Odesílání kontrolního výkazu DPH.

Údaje v kontrolním výkazu

V KV DPH se uvádějí podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostech plátce DPH a o jednotlivých odpočtech uplatňovaných plátcem DPH za dané zdaňovací období. Podrobné údaje o uskutečněných a o přijatých zdanitelných plněních se budou vykazovat na základě vyhotovených a přijatých faktur (i zjednodušených faktur příp. jiných dokladů) o dodání zboží nebo služeb, z kterých v tuzemsku vznikne plátci DPH povinnost platit daň a z kterých plátci DPH vznikne právo na odpočet daně. Údaje o jednotlivých transakcích sa uvádějí v částech A.1. až D.2. Do kontrolního výkazu se neuvádějí poskytnuté plnění, které jsou plátci DPH povinni uvádět do souhrnného výkazu a údaje o vývozu zboží do třetích zemí. To znamená, že ne všechny údaje, které má plátce DPH uvedené v daňovém přiznaní, budou uvedené i v kontrolním výkazu.

Transakce uváděné v kontrolním výkazu

Pro informaci jsou uvedeny nejdůležitější transakce, podrobný závazný seznam je uveden viz.: Portál daňové sekce finančního ředitelství SR a v dokumentech Poučení k vyplnění KV DPH, Dodatek č. 1 k poučení a Vzor KV DPH.


A. Údaje z vydaných faktur, které je plátce daně povinen vyhotovit podle § 71 až 75 zákona o DPH

B. Údaje z přijatých faktur

C. Údaje z vydaných a přijatých opravných faktur podle § 71 ods. 2 zákona o DPH

D. Údaje o dodaní zboží a služeb jiných než uvedených v A., při kterých je dodavatel osobou povinnou platit daň. (Údaje z dodávek zboží a služeb, při kterých je dodavatel osobou povinnou platit daň v tuzemsku podle § 69 odst. 1 zákona o DPH a při kterých vyhotovuje zjednodušené faktury podle § 74 ods. 3 a) až c) zákona o DPH anebo při kterých plátce daně není povinen vyhotovit fakturu)


A.1. Údaje z vydaných faktur, které je plátce daně povinen vyhotovit podle § 71 až 75 zákona o DPH a z kterých je osobou povinnou platit daň v tuzemsku podle § 69 odst. 1 zákona o DPH.

V A.1. dodavatel uvádí údaje o: - dodání zboží(vč. dodání zboží s instalací nebo montáži) s místem plnění v tuzemsku - dodaní služby s místem plnění v tuzemsku, a to plátci daně nebo jiné zdanitelné osobě nebo právnické osobě, která není zdanitelnou osobou, - dodaní zboží s místem plnění v tuzemsku, přeshraniční zásilkový prodej zboží (§ 6 odst. 5 zákona o DPH)


A.2. Údaje z vydaných faktur, které je plátce daně povinen vyhotovit podle § 71 až 75 zákona o DPH a z kterých je osobou povinnou platit daň příjemce plnění jako plátce daně podle § 69 odst. 12 písm. f) až i) zákona o DPH.

V A.2. dodavatel uvádí dodání zboží, u kterého se uplatňuje přenos daňové povinnosti na příjemce plnění (tuzemský sektorový přenos daňové povinnosti na příjemce plnění), pokud se jedná o tyto vybrané druhy zboží: - zemědělské plodiny, - kovy a kovové predmety, - mobilní telefony, - integrované obvody, dodané jinému plátci daně, dodavatel je povinen vystavit fakturu, ale osobou povinnou platit daň je příjemce plnění.

Přenos daňové povinnosti u uvedeného zboží se uplatní, když základ daně je 5 000 EUR a více a příjemce plnění je plátce daně. Při dodání uvedeného zboží v případě sumy základů daně do 5 000 EUR, uvádí dodavatel tato plnění v A.1.


B.1. Údaje z přijatých faktur, u kterých je plátce daně jako příjemce plnění osobou povinnou platit daň v tuzemsku podle § 69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 zákona o DPH.

V B.1. příjemce plnění uvádí údaje o přijatých plněních, t.j. pořízení zboží v tuzemsku z jiného členského státu a přeshraniční a tuzemský přenos daňové povinnosti: - zboží s instalací nebo montáží nebo služby s místem plnění v tuzemsku - zboží pořízené v tuzemsku z jiného členského státu EU. - zboží pořízené v rámci třístraného obchodu, plátce daně je druhým odběratelem, - elektřina, plyn, teplo a chlad, pokud jsou dodané zahraniční osobou z jiného členského státu EU nebo třetí země, - zlato ve formě suroviny nebo polotovaru dodané jiným plátcem daně v tuzemsku, - investiční zlato podle § 67 ods. 1 písm. a) zákona o DPH dodané jiným plátcem daně v tuzemsku, - zboží nebo služby dodané jiným plátcem daně v tuzemsku, u kterých se uplatní přenos daňové povinnosti podle § 69 odst. 12 zákona o DPH, např. zemědělské plodiny, kovy a kovové předměty, mobilní telefony, integrované obvody, kovový šrot, emisní kvóty, dodání nemovitostí v řízení o nuceném prodeji, atd.


B.2. Údaje z přijatých faktur o dodání zboží nebo služeb, které jsou nebo mají být dodané jiným plátcem daně, který je osobou povinnou platit daň podle § 69 odst. 1 zákona o DPH a u kterých plátce daně (příjemce plnění) uplatňuje odpočet daně v příslušném zdaňovacím období.

V B.2. příjemce plnění uvádí údaje z faktur prijatých od plátce daně (dodavatele), u kterých plátce daně (příjemce plnění) uplatňuje odpočet daně v příslušném zdaňovacím období.


B.3. Údaje o celkových sumách základů daně, daně a odpočtu daně z přijatých zjednodušených faktur podle § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH Příjemce plnění do B.3. zahrne: - doklady z ERP (elektronických registračních pokladen), - doklad vyhotovený tankovacím automatem, - doklad za zboží nebo službu, pokud cena vč. daně není více než 100 EUR (např. parkovací lístky, cestovní lístky), - dálniční známky.


C.1. Údaje z opravných faktur vyhotovených dodavatelem k fakturam uvedeným v A.1. a A.2.

V C.1. dodavatel neuvádí údaje z vyhotovených dobropisů nebo vrubopisů, které jsou vyhotovené k dodávkám, pro které se vydává doklad z ERP nebo u kterých dodavatel není povinen vyhotovit fakturu. Tyto údaje jsou zahrnuty v D.1. alebo D.2. (v celkovém obratu).


C.2. Údaje z opravných faktur přijatých příjemcem plnění k fakturam uvedeným v B.1. a B.2.

V C.2. příjemce plnění uvádí i údaje z jednotlivých přijatých dobropisů nebo vrubopisů, které jsou vyhotoveny k dodávkam, u kterých byl vydán doklad z ERP nebo jiná zjednodušená faktura (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to i proti tomu, že údaje z přijatých zjednodušených faktur uvádí v kontrolní výkazu jednou celkovou sumou v B.3.


D.1. Údaje o celkových sumách obratů evidovaných ERP.

Když se prostřednictvím ERP vyhotoví doklad, který má všechny náležitosti faktury podle § 74 odst. 1 zákona o DPH, plátce daně uvádí tyto faktury do A.1. a pokud je nelze vyloučit z celkového obratu evidovaného ERP, může je mít duplicitně zahrnuté v údaji o celkovém obratu v D.1.


D.2. Údaje o celkových základech daně vč. oprav základu daně a celkové sumy daně vztahujících se na dodání zboží a služeb, u kterých vznikla daňová povinnost a které se neevidují ERP.

V D.2. plátce daně (dodavatel) zahrne pouze ta dodání zboží nebo služeb, které nezahrnul do D.1. Jedná se zejména o dodání zboží nebo služeb nezdanitelným osobám, jako i prodej cestovních lístků, dokladů z tankovacího automatu, příp. prodej dálničních známek, pokud nejsou zahrnuté v D.1.

Změny v Helios Orange

V programu Helios Orange bude zpracován KV DPH v dvou fázích. V první fázi (verze Helios Orange 2.0.2013.1200 vydaná 20.12.2013) jsou zabudovány všechny funkcionality, aby bylo možno od 1.1.2014 pořizovat doklady metodikou zohledňující požadavky KV DPH. V druhé fázi vývoje (verze do 31.1.2014) budou dopracované přehledy jednotlivých částí A.1. až D.2., tvorba xml souboru a tiskový formulář.

Nastavení konstanty

V globálních konstantách Účetnictví je na druhé záložce nové zaškrtávatko Kontrolní výkaz DPH SK.

Pod ním je pole Limit pro povinný režim PDP, což je finanční limit v EUR pro povinný režim přenesení daňové povinnosti A.2. (SK). Kontrola finančního limitu probíhá, jen je-li zadán nenulový limit a je-li zároveň zapnuta funkce kontrolní výkaz DPH. Pokud je pro zákonem dané položky zboží překročen uvedený limit a není uplatněn režim PDP, tak se při ukládání faktury objeví varovné hlášení. Jedná se o varovné upozornění, rozhodnout a nastavit správný daňový režim musíte sami.

Zaškrtávátko Kontrolní výkaz DPH SK


Upozornění Aby bylo možno zpracovávat KV DPH je nutné mít pole Kontrolní výkaz DPH SK zaškrtnuté!

Nový přehled Kontrolní výkaz DPH SK

V soudečku Účetnictví, Číselník období DPH je umístěný nový přehled Kontrolní výkaz DPH.

Přehled Kontrolní výkaz DPH SK

Zde je třeba založit nový Kontrolní výkaz stiskem tlačítka Nový, příp. klávesou <F2>. Na hlavičce Kontrolního výkazu doplníte požadované údaje:

Editor Kontrolní výkaz DPH SK

Vazby účtů na jednotlivé časti KV DPH

V editoru hlavičky KV je na záložce "6 - Vazby na účty" možno definovat vazby účtů na jednotlivé časti výkazu A.1.-D.2. Jeden účet může být navázaný pouze na jednu část KV DPH, naopak na jednu část KV DPH může být navázáno (a v praxi většinou také bude) více účtů DPH.

Editor Kontrolní výkaz DPH SK - záložka 6 - Vazby na účty


Na řádku příslušné části A.1. až D.2. stisknete tlačítko Oprava, otevře se editor viz obrázek a tlačítkem Přidat se otevře účtový rozvrh s použitelnými účty DPH a požadované účty DPH přenesete. Tlačítkem Odebrat můžete účty zase odebrat z příslušné části.

Editor Kontrolní výkaz DPH SK - záložka 6 - Vazby na účty


K jednotlivým částem KV DPH A.1. až D.2. lze navázat pouze účty DPH, které mají atribut Účtování DPH nastaven podle následující tabulky:

Část kontrolního výkazu Účtování DPH
A.1. Ostatní
A.2. Ostatní
B.1. Samovyměření
B.2. Ostatní + Není nárok
B.3. Ostatní + Není nárok
C.1. Ostatní
C.2. Ostatní + Samovyměření + Není nárok
D.1. Ostatní
D.2. Ostatní


Tip Část C.2.: Pro opravné faktury k fakturám vykazovaných v B.1. je třeba přiřadit účty DPH pro samovyměření na vstupu i na výstupu. Pro opravné faktury k fakturám vykazovaných v B.2. účty DPH na vstupu.


Upozornění Je možno přiřazovat pouze účty DPH se sazbami daně 0%, 10% a 20%. Jiné sazby DPH nejsou podle pokynů povoleny.

Přijatá faktura - formulář

Formát KV DPH požaduje, aby se v poli Pořadové číslo faktury uvádělo číslo faktury vč. případných znaků jako písmena, znaky /, -, * a pod. Protože se u dodavatelských faktur může tato situace vyskytovat, je ve formuláři přijaté faktury nové pole Dodavatelská faktura KV:

Formulář přijaté faktury - Pořadové číslo dodavatelské faktury

Do tohoto pole se zadá pořadové číslo dodavatelské faktury vč. písmen, znaků (ale bez mezer). Pole Dodavatelská faktura se pak předvyplní podle pořadového čísla dodavatelské faktury s odstraněním písmen a znaků.

Tip Když je pořadové číslo dodavatelské faktury bez písmen a znaků (tedy jen arabská čísla), stačí zadat pouze údaj dodavatelská faktura jako doposud a pole Dodavatelská faktura KV nemusíte vyplňovat.

Vydaná faktura - formulář

Pro případ, že se vydané faktury/dobropisy importují z jiných systémů, je možno na řadě dokladů vydaných faktur/dobropisů nastavit, jak se má do KV DPH přebírat Pořadové číslo faktury. Viz Druhy dokladů oběhu zboží, pole Zdroj číslování pro KV DPH s volbami:

 • Číslo faktury - Pořadové číslo faktury se přebere z čísla faktury (výchozí nastavení)
 • Dodavatelská faktura - Pořadové číslo faktury se přebere z pole Dodavatelská faktura
 • Číslo faktury pro KV DPH - Pořadové číslo faktury se zadává do pole Čís. faktury KV, které bude v tomto případě na formuláři přístupné.


Formulář druhu dokladu oběhu zboží - vydané faktury

Účetní deník - editor

V editoru účetního deníku je nová akce Kontrolní výkaz DPH SK - tlačítko v horní části. Zobrazí se editor zadání údajů pre KV DPH:

 • Kód/druh zboží – údaj potřebný pro část A.2.
 • Měrná jednotka pro KV DPH
  • kg (kilogram)
  • t (tuna)
  • m (metr)
  • ks (kus)
 • Množství pro KV DPH
 • Pořadové číslo fakury pro KV DPH – číslo faktury vč. písmen a jiných znaků, např. ,/*- a pod.
 • Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH – údaj pro části C.1. a C.2.


Editor Kontrolní výkaz DPH SK v deníku

Přehled účetního deníku

V přehledu účetního deníku je možné novou akcí Změny, Hromadná změna údajů pro kontrolní výkaz DPH hromadně měnit údaje pro KV DPH.

Zboží vcházející do A.2.

Pokud prodáváte zboží v režimu přenesení daňové povinnosti, které vstupuje do části A.2. (specifikace viz Transakce uváděné v kontrolním výkazu), je nutno ještě nastavit Kódy/druhy zboží pro KV DPH a měrné jednotky pro KV DPH:

Kódy zboží pro KV DPH

Kódy zboží pro KV DPH nastavíte na editoru kmene zboží:

Kód zboží pro KV DPH

Je možný proklik do celního sazebníku (pokud jej máte stažený kvůli clům, příp. intrastatu) nebo lze příslušný čtyřmístný kód zboží zadat ručně. Stejně tak se ručně zadává druh zboží pro:

 • mobilní telefon: MT
 • integrovaný obvod: IO
Měrné jednotky pro KV DPH

Podle vybraného zboží je nutno nastavit i měrné jednotky, viz přehled Měrné jednotky. U stávajících měrných jednotek pro kg, t, m a ks je třeba přiřadit i měrnou jednotku pro KV DPH.

Měrná jednotka pro KV DPH


Tip V případě, že používáte takových jednotek více, např. kg, KGN a pod. označíte uvedené používané měrné jednotky


Upozornění Při fakturaci uvedeného zboží v jiných než uvedených měrných jednotkách je zapotřebí mít nadefinované přepočty na povolené měrné jednotky pro KV DPH, tedy kg, t. m a ks. Když nebude přepočet, ať už v měrných jednotkách nebo na kmeni zboží, nadefinován, program pole Množství pro KV DPH nedopočítá a zůstane 0!

Změny v nastavení účetních kontaci od 1.1.2014

Upozornění S povinností generovat KV DPH souvisí nutná revize a příp. nastavení účtů DPH a účetních kontací.


Z předchozího textu vyplývá, že určení, do kterého řádku KV DPH se dostane příslušný doklad (resp. řádek dokladu), je dáno analytikou účtu DPH, který je nutno přiřadit jednotlivým řádkům KV DPH.

Proto je nutno provést analýzu, které vaše doklady patří do kterých řádků KV DPH. V některých případech bude teda potřebné rozdělit analytiku účtu 343 z jednoho řádku DPH na více analytik z titulu KV DPH.


Příklad Příklad:

Účet 343 220 – DPH výstup 20% tuzemsko

Účet je v daňovém přiznání nasměrován do řádku 04, ať už je z vydaných faktur nebo z tržeb v hotovosti – není potřeba rozlišovat druh dokladu.

Avšak v KV DPH se rozlišuje, uvedené doklady mohou patřit do části A.1. nebo D.1. nebo D.2. Pokud se vás týkají všechny tři nebo dva typy uvedených transakcí (vydané faktury, tržby na hotovosti prostřednictvím ERP nebo bez ERP), bude nutno doplnit v účtovém rozvrhu nové analytiky účtů DPH a přiřadit do příslušné části KV DPH A.1. nebo D.1. nebo D.2. A samozřejmě bude nutno změnit některé kontace - nastavit uvedené nové účty DPH.

Tip Tato nastavení doporučujeme připravit do konce roku 2013, aby bylo možno od počátku roku 2014 bez problémů účtovat.

Opravné doklady

V části C.1. a C.2., které se týkají opravných dokladů, se jako jeden z údajů kromě pořadového čísla opravné faktury požaduje i pořadové číslo původní faktury. Jak zabezpečit, aby se na opravný doklad navázalo i pořadové číslo původní faktury?

 • Modul Fakturace
  • Požadavek původní faktura se celou zrušit. Použít standardní akci Generovat dobropis...
  • Požadavek pomocí opravné faktury "rozdílem" upravit původní fakturu.
   • Běžný případ, kdy se opravuje jedna původní faktura. Založíte nový dobropis nebo fakturu (podle toho, zda je rozdíl záporný nebo kladný), na záložce 3 - Položky v části Položky akcí Převod položek, Opravná vydaná faktura příp. Opravná přijatá faktura vyhledáte původní fakturu, přenesete položky, které následně upravíte na příslušný rozdíl. Lze přidávat i nové položky, které opravují původní fakturu.
   • Speciální případ, kdy se opravuje více původních faktur. Založíte nový dobropis nebo fakturu (podle toho, zda je rozdíl záporný nebo kladný), na záložce 3 - Položky v části Položky akcí Převod položek, Opravná vydaná faktura příp. Opravná přijatá faktura vyhledáte původní faktury, přenesete položky, které následně upravíte na příslušný rozdíl. V tomto případě však nelze přidávat nové položky!
 • Modul Účetnictví. Pokud doklady pořizujete ručně přímo do účetního deníku, nikoli účtováním prvotního dokladu, je třeba pořadové číslo původní faktury ručně zadat na příslušném řádku stiskem tlačítka Kontrolní výkaz DPH SK, pole Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH.

Opravný doklad identifikujete v přehledu vydaných nebo přijatých faktur ve sloupci (zaškrtávátko) Opravný doklad. Viz nástroj Nastav, Zobrazení, Položky, Vydané nebo přijaté faktury, Faktury a dobropisy, Opravný doklad.

Akce místního menu

V místním menu přehledu Kontrolní výkaz DPH SK jsou tyto speciální akce:

 • Řádky dokladů KV DPH - zobrazení řádků účetních dokladů, které splňují podmínky pro zařazení do kontrolního výkazu DPH.
 • Otevření kontrolního výkazu DPH - použijete v případě, kdy je zapotřebí uzavřený KV DPH otevřít. KV DPH se uzavře doplněním Data uzavření v editoru. Otevření KV DPH se provede touto akcí, vyžaduje se zadání globálního hesla.
 • Kontrola dokladů pro kontrolní výkaz DPH - provede se kontrola dokladů, které vstupují nebo potencionálně by měly vstoupit do KV DPH
 • Aktualizace kontrolního výkazu DPH - provede se aktualizace dokladů KV DPH, tj. načtení dokladů na jednotlivé části KV DPH.


Kontrola dokladů pro kontrolní výkaz DPH provede tyto kontroly:

 • Pro části KV A.1., A.2., B.1., B.2., C.1. a C.2. je kontrolováno zadání IČ DPH (buď přímo na daňovém řádku nebo jednoznačné v rámci dokladu).
 • Mohou nastat 2 případy :
  • IČ DPH není zadáno
  • IČ DPH není jednoznačné
 • Je kontrolována sazba DPH - může být jen 0, 10 nebo 20%, je-li sazba DPH prázdná nebo jiná, je zahlášena chyba.
 • Při výběru účtů DPH na jednotlivé části KV je umožněno vybírat jen účty DPH s místem plnění Ostatní se sazbou DPH 0, 10 nebo 20%.
 • Při výběru účtů DPH na část B.1. KV je umožněno vybírat jen účty DPH s místem plnění Samovyměření
 • Při výběru účtů DPH na část C.2. KV je umožněno vybírat účty DPH s místem plnění Ostatní nebo Samovyměření
 • Kontrola na vyplněnost pořadového čísla faktury KV, pokud je požadováno, případně i vyplněnost pořadového čísla původní faktury KV - pro případ oprav.

Části kontrolního výkazu DPH

Akcí Aktualizace kontrolního výkazu DPH se na jednotlivé části A.1. až D.2. doplní příslušné řádky ve struktuře a seskupení podle vzoru KV DPH. Jednotlivé části naleznete na záložkách A.1. až D.2.


Kontrolní výkaz KV DPH - část A.1.


Při aktualizaci se nabídne dotaz na provedení kontroly dokladů pro kontrolní výkaz DPH. Pokud potvrdíte stiskem tlačítka Ano, provede se Kontrola dokladů pro kontrolní výkaz DPH. V případě, že se vyskytnou potencionální chyby, budete na ně upozorněni, doporučujeme uvedené doklady zkontrolovat. Po provedení aktualizace lze stále zdrojové účetní doklady doplňovat, opravovat i smazat. Načtení dokladů do KV DPH není - na rozdíl třeba od přiznání k DPH - automatické, musí se provést aktualizace.


Upozornění Když máte doklady příslušného měsíce/čtvrtletí všechny zaúčtované (fáze účtováno nebo uzavřeno) a zkontrolované, doporučuje provést aktualizaci KV DPH, aby se do KV DPH dostaly všechny zaúčtované doklady! Následně je třeba ihned KV DPH uzavřít doplněním data uzavření.


Metodika účtování

Příklad Příklad 1 - Část B.1. - nárok na odpočet daně je v jiném měsíci/čtvrtletí


Případ přijaté faktury, samovyměření, kdy je v jednom měsíci/čtvrtletí povinnost přiznat DPH na výstupu, ale nárok na odpočet je v některém následujícím měsíci/čtvrtletí (např. až když je vystaven daňový doklad). V tomto případě je třeba použít pomocný účet DPH pro vstup samovyměření, avšak tento účet nebude zařazen ani do KV DPH a ani do výkazu DPH, např. 343XXX. Účet 343OUT je účet DPH pro výstup samovyměření a tento je zařazen do KV DPH (B.1.) i do výkazu DPH běžným způsobem. Účet 343IN je účet DPH pro vstup samovyměření a tento je zařazen do KV DPH (B.1.) i do výkazu DPH běžným způsobem.


Fakturu zaúčtujete např.:

Účet MD Částka MD Účet Dal Částka Dal
131 10 000 EUR 321 10 000 EUR
343XXX 2 000 EUR 343OUT 2 000 EUR


Účet 343OUT je účet DPH pro výstup samovyměření a tento je zařazen do KV DPH (B.1.) i do výkazu DPH běžným způsobem. Uplatní se povinnost přiznat DPH na výstupu, do KV DPH se doklad dostane do B.1., nárok na odpočet = 0. Daň na vstupu se neuplatní.

Až budou splněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu, přeúčtujete DPH interním dokladem:


Účet MD Částka MD Účet Dal Částka Dal
343IN 2 000 EUR 343XXX 2 000 EUR


Uplatní se nárok na odpočet DPH na vstupu, do KV DPH se doklad dostane do B.1. vč. nároku na odpočet. Daň na výstupu se již neuplatní, protože byla uplatněna dříve.


Příklad Příklad 2 - Část B.1. - není nárok na odpočet daně


Případ přijaté faktury, samovyměření, kdy není nárok na odpočet daně, protože se plnění vztahuje k plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, je povinnost přiznat DPH na výstupu.

V tomto případě je třeba použít v kontaci Druh řádku: Samovyměření - není nárok a účet DPH Není nárok, např. 343YYY, tento účet nebude zařazen do KV DPH. Účet 343OUT je účet DPH pro výstup samovyměření a tento je zařazen do KV DPH (B.1.) i do výkazu DPH běžným způsobem.

Fakturu zaúčtujete např.:

Účet MD Částka MD Účet Dal Částka Dal
131 10 000 EUR 321 10 000 EUR
131 *) 2 000 EUR 343OUT 2 000 EUR
 • ) jako účet DPH se aplikuje podle kontace účet DPH 343YYY.

Účet 343OUT je účet DPH pro výstup samovyměření a tento je zařazen do KV DPH (B.1.) i do výkazu DPH běžným způsobem. Uplatní se povinnost přiznat DPH na výstupu, do KV DPH se doklad dostane do B.1., nárok na odpočet = 0. Daň na vstupu se neuplatní.


Příklad Příklad 3 - Realizační faktura s odečtem daňových záloh účtovaná přímo do účetního deníku


Případ vydané realizační faktury s odečtem daňové zálohy. Jedná se o účtování přímo do účetního deníku (např. účetní agentura). Analogicky se postupuje, když se jedná o odpočet více daňových záloh.

Účet MD Párovací znak MD Částka MD Účet Dal Párovací znak Dal Částka Dal
311 1 120 EUR
324 2 - 1 000 EUR
343 - 200 EUR
604 1 100 EUR
343 220 EUR


Tip Na všechny řádky účetního dokladu je nutno nastavit Pořadové číslo faktury KV stejné - v uvedeném případě bude Pořadové číslo faktury KV na všech řádcích 2 (číslo faktury, nikoli zálohové faktury. Pokud by se neprovedlo, rozpadl by se doklad na dva řádky s číslem 1 a číslem 2.

Obdobně je nutno postupovat i v případě přijatých faktur.

Tip Další příklady specifických dokladů viz: Příklady.

Odesílání kontrolního výkazu DPH

Po provedení kontrol viz výše je třeba vytvořit XML soubor KV DPH a tento předepsaným způsobem odeslat daňovému úřadu.


Vytvoření XML souboru

Na uzavřeném kontrolním výkazu DPH za příslušný měsíc/čtvrtletí akcí místního menu Zprávy, Generování zpráv se otevře přehled Definice zpráv. Při prvním odesílání bude tento přehled prázdný. Stiskem tlačítka Nový se otevře formulář pro pořízení definice zprávy, viz obr.:

Kontrolní výkaz DPH SK

V poli Formát zprávy ponecháte Kontrolní výkaz DPH SK. Vyplníte pole Název zprávy libovolným názvem (např. Kontrolní výkaz DPH SK) a poli Adresa místa určení zpráv vyberete složku (adresář), do kterého se vygenerovaný XML soubor uloží. Zaškrtávátko Zprávy po vytvoření odeslat ponechte označené. Ostatní pole nechat nevyplněné. Uložíte stiskem tlačítka OK.

Takto založenou definici zprávy v přehledu Definice zpráv označíte a tlačítkem Přenos přenesete. Zobrazí se dotaz:


Dotaz nebo informativní hláška Provést kontrolu úč.dokladů kontrolního výkazu DPH ?

Když potvrdíte stiskem tlačítka Ano, provede se kontrola dokladů takto:

 • Kontrola dokladů, které z časového hlediska do KV DPH patří, ale nejsou v něm načteny. Pokud takové doklady existují, je třeba KV DPH otevřít, provést aktualizaci KV DPH a KV DPH uzavřít. Poté znovu spustit generování zpráv.
 • Kontrola dokladů, které jsou v KV DPH načteny, z hlediska povinnosti vyplnění DIČ DPH dodavatele/odběratele, DUZP a pořadového čísla faktury, u oprav i pořadového čísla původní faktury.

O průběhu kontroly budete informováni v procesním okně.

Průběh procesu
Upozornění Zobrazeným chybám prosím věnujte patřičnou pozornost!


O uložení souboru budete informováni touto zprávou:

Průběh procesu - výsledek vygenerování zprávy


Doručení XML souboru daňovému úřadu

Otevřete webovou stránku Finanční správy SR: https://tpfs.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka .


Otevře se webová stránku Finanční správy Slovenské republiky. Napravo nahoře se musíte přihlásit - tlačítko Přihlášení - červení tlačítko napravo nahoře:

Finanční správy SR - 1


Musíte se přihlásit, buď identifikátorem a heslem nebo zaručeným elektronickým podpisem:

Finanční správy SR - 2


Zadáte Vaše přihlašovací údaje:

Finanční správy SR - 3


Proklik na Katalogu formulářů:

Finanční správy SR - 4


Vyberete agendu Daň z přidané hodnoty, tlačítko Vyhledat:

Finanční správy SR - 5


Rozkliknout řádek Kontrolní výkaz pro daň z přidané hodnoty, pak napravo dole ikonka dokladu s tužkou:

Finanční správy SR - 6


Tlačítkem Načíst ze souboru vyhledáte v příslušném adresáři a načtete XML soubor vygenerovaný z Helios Orange:

Finanční správy SR - 7


Napravo pak načtený XML soubor můžete prohlížet, kontrolovat a případně i opravovat.

Tip Tlačítkem Kontrolovat zkontrolujete eventuální chyby. V pravé části dole se zobrazí eventuální chyby.


Tlačítky Uložit na PFS, Podepsat ZEP-om, Podat a Podat EZ-ou kontrolní výkaz definitivně odešlete daňovému úřadu podle způsobu Vaší komunikace s finanční správou.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export