Kontrolní hlášení DPH (CZ) - 1.část

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat (podle §101c). Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání DPH a souhrnného hlášení (§102).


Upozornění Kontrolní hlášení nahrazuje od 1.1.2016 stávající výkaz Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a!


Tip Informace ke Kontrolnímu hlášení naleznete na webových stránkách Finanční správy

Informaci k vyplnění Kontrolního hlášení http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Vzorový formulář kontrolního hlášení http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Kontrolní hlášení - časté omyly http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/KH_caste_omyly_20151112.pdf

Hlavní principy naplnění Kontrolního hlášení v Helios Orange

 • Helios Orange bude Kontrolní hlášení naplňovat přímo z Účetního deníku.
 • To platí i pro režim přenesení daňové povinnosti, kódy pro PDP bude též čerpat z deníku.
 • Rozdělení do jednotlivých částí KH (příp. podrobnější členění) bude primárně prostřednictvím:
- buď analytik účtů DPH
- nebo daňových klíčů
 • Rozdělení vzhledem k limitu (10 000 Kč) bude provedeno podle:
- buď podle atributu Kontrolní hlášení do limitu – s výhodou
- nebo podle analytik účtů DPH resp. daňových klíčů – nutná úprava stávajících kontací

Změny v Helios Orange ve verzi 2.0.2015.1100 v souvislosti s přípravou dat pro Kontrolního hlášení

Možnosti/Konfigurace/Správa systému-Účetnictví-záložka Účetnictví další

Přibyla nová konstanta Kontrolní hlášení DPH – CZ.

Konstanta.jpg

Pro legislativu CZ je přednastaveno na zaškrtnuto, pro ostatní legislativy nezaškrtnuto. Na základě nastavení konstanty jsou v programu zpřístupněny další funkcionality viz níže:

Číselník kódů PDP – je zpřístupněn v novém umístění - pod volbou Pomocné číselníky/DPH

Kód PDP se bude zadávat a přenášet takto:

Oběh zboží/Zboží a služby - nyní je uveden přímo kód PDP ne systémové číslo kódu.

Kod pdp.jpg


Odsud se přenáší na položky faktury, kde lze také editovat (kód a název PDP) - na skladových a službových položkách. Na textových položkách kód PDP není. Při účtování se kód PDP potom přenáší do účetního deníku.


Pdp.jpg
Na pokladním dokladu se kód PDP přenáší na položky (pokud má daná pokladna přednastaveno Přenesení daňové povinnosti) a přenáší se do účetního deníku.

Kód PDP lze zadat i přímo v účetním deníku na interní doklad pomocí nového editoru pro zadávání údajů pro KH.

Od 1.1.2016 přibyde nový kód pro dodání nemovité věci podle §92d.

Nastavení pro limit kontrolního hlášení

Nový atribut pro rozlišení mezi částmi Kontrolního hlášení do limitu a nad limit. Možné nastavení je

 • Vždy nad limit – doklady patřící do detailních částí A.4. nebo B.2.
 • Podle částky a příjemce – na takto nastavených dokladech program při ukládání vyhodnotí dva parametry :
- Příjemce plnění (odběratel/dodavatel, organizace) je plátce DPH v CZ (použito aktuální CZ DIČ pro plátce nebo neplátce)
- Celková částka dokladu v hlavní měně.
 • Vždy pod limit – doklady patřící do sumárních částí A.5. nebo B.3.

Nastaveni limitu.jpg

Tento atribut můžete přednastavit na řadách prvotních dokladů ve volbách:

Pokladna/Číselník pokladen/Záložka 4 – Konfigurace
Pokladní prodej/Záložka 1 - Řady účtenek
Leasing/Záložka 4 - Skupiny
Oběh zboží/Druhy dokladů pohybu zboží/ Záložka 7 - DPH

Výchozí nastavení je Podle částky a příjemce. Nastavení se potom přenese na hlavičky dokladů, kde ho lze pro jednotlivý doklad editovat. V přehledu dokladů potom pomocí funkce Nastav můžete přidat sloupec pro zobrazení tohoto nastavení.

Účetnictví/Druhy účetních dokladů

Zde přibyly nové atributy pro přenášení údajů pro KH

 • Na záložce 2 – Konfigurace nastavujete Přenos mezi řádky – přednastaveno Zatrženo
 • Na záložce 3 - Přenos mezi doklady - přednastaveno Nezatrženo

Je možné nastavit přenášení polí:
Přenos evidenčního čísla dokladu – evidenční číslo daňového dokladu, pod kterým se dostává do KH
Plnění do limitu – označení dokladů do limitu 10 000
Kód zboží – kód z číselníku PDP
Kontaktní osoba – pro případy, kdy je potřeba do KH uvádět kontaktní osobu (část A.3.)

Oběh zboží/Druhy dokladů pohybu zboží

Pro vydané doklady Záložka 1 - Definice – nové pole Zdroj číslování pro KH DPH.

Zdroj cislovani.jpg

Nastavujete jaké číslo se má načíst do Kontrolního hlášení.

 • Číslo faktury - Primárně se do evidenčního čísla daňového dokladu dostává číslo ve formátu Řada+číslo dokladu. Pokud chcete respektovat toto číslo, vyberete možnost Číslo faktury.
 • Dodavatelská faktura – vyberete, pokud do evidenčního čísla daňového dokladu chcete přenášet číslo z pole Dodavatelská faktura.
 • Číslo dokladu pro KH DPH – pokud vybere tuto možnost na hlavičce dokladu se zobrazí nové pole Evidenční číslo daňového dokladu. Toto zadané číslo se potom použije pro kontrolní hlášení. Použijete pro případ, že nechcete použít ani číslo generované Heliosem, ani číslo Dodavatelské faktury.


FV evid cislo.png


Pro přijaté faktury se toto na řadách nenastavuje, pole Evidenční číslo daňového dokladu je na dokladech vždy.

Pokladní doklady

Dle nastavení z číselníku pokladen se na doklad přenese nastavení atributu "Nastavení pro limit kontrolního hlášení" - na záložce 1-Hlavička. Zde ho můžete také editovat. Pokud je doklad zaúčtován, atribut nelze měnit. Atribut potom plní zaškrtávátko "Kontrolní hlášení do limitu", které si můžete do přehledu dokladů zobrazit pomocí funkce Nastav.
Plní se takto:

 • Nezaškrtnuto (pro hodnotu "Vždy nad limit")
 • Zaškrtnuto (pro hodnotu "Vždy pod limit")
 • Zaškrtnuto - pokud je Příjemce plnění (odběratel/dodavatel, organizace) plátcem DPH v CZ, příp. neplátcem DPH v CZ a poskytne DIČ, a celková částka dokladu v hlavní měně překročí hodnotu 10000 CZK (jinak Nezaškrtnuto - pro hodnotu "Podle částky a příjemce")

Pokladna nastav02.png

Při uložení pokladního dokladu se hodnota atributu "Kontrolní hlášení do limitu" přepočítá. Položky pokladního dokladu Pole "Kód zboží pro PDP" a "kód PDP - název" – pole pro PDP, které se budou dotahovat se zbožím, nebo je zde možné je zadat ((pokud má daná pokladna přednastaveno Přenesení daňové povinnosti).

Pokladní prodej

Účtenka – na záložku 2-Dodatky se přenese se nastavení pro limit kontrolního hlášení z Řady, lze editovat Nové pole Kontaktní osoba – navázané na číselník Kontaktní osoby. Mělo by být vyplněno datum narození a adresa.

Leasing

Předmět – přenese se Nastavení pro limit kontrolního hlášení zadané na Skupině. Lze měnit.

Fakturace

Na Hlavičku dokladu se přenese parametr – Nastavení pro limit kontrolního hlášení – lze zde měnit. Realizace, Účtování změnu blokuje.
Evidenční číslo daňového dokladu – u vydaných dokladů, dle nastavení na řadě. Položka – Kód zboží pro PDP, Název – zobrazuje se pouze pro skladové/službové položky, ne textové.

Účetní deník

Nový editor pro zadávání údajů pro Kontrolní hlášení. Použijete pro doklady, které zadáváte přímo do účetního deníku a mají se dostávat do kontrolního hlášení. Editor je přístupný tlačítkem z horní lišty.

UD editor tlac.jpg

vyplňujete

 • Do limitu
 • Kód zboží pro PDP
 • Evidenční číslo daňového dokladu
 • Kontaktní osoba

UD editor.jpg

Nová funkce Změny/Hromadná změna údajů pro kontrolní hlášení DPH – výše uvedené údaje můžete měnit/zadávat i hromadně.


Nad účetním deníkem si přes Nastav můžete pro kontrolu údajů přidat nové sloupce:

 • Evidenční číslo daňového dokladu – číslo, které se použije do Kontrolního hlášení. Je to číslo zadané přes editor KH v účetním deníku, nebo přenesené z prvotních dokladů.
 • Kontrolní hlášení do limitu – zaškrtávátko, které označuje, zda se jedná o plnění do/nad limit.

Použití čísel faktur pro Kontrolní hlášení

U vydaných faktur lze nastavit na řadě zdroj číslování, zvolené se pak přenáší do Účetního deníku a do KH. U přijatých faktur na řadě nenastavujete, buď se vyplní pole Evidenční číslo daňového dokladu a po potvrzení se do pole Dodavatelská faktura toto číslo přenese – bez pomlček, lomítek. Do účetního deníku a následně do kontrolního hlášení se dostane údaj z pole Ev. číslo daňového dokladu. Nebo lze vyplňovat jen pole Dodavatelská faktura a pro přenos do Účetního deníku a do KH se použije tento údaj.

Příklad Přijatá faktura

1. možnost
Evidenční číslo: 2016/001
Dodavatelská faktura: přenese se 2016001
Do KH se použije: 2016/001

2. možnost
Evidenční číslo: nevyplněno
Dodavatelská faktura: vyplním 2016001
Do KH se použije: 2016001


Příklad Vydaná faktura – řada 110, číslo dokladu 2016001
Na řadě nastaveno jako Zdroj – Číslo dokladu – do KH půjde 1102016001
Na řadě nastaveno jako Zdroj - Dodavatelská faktura – do deníku a do KH půjde číslo zadané v poli Dodavatelská faktura na formuláři
Na řadě nastaveno jako Zdroj - Evidenční číslo - do deníku a do KH půjde číslo zadané v poli Evidenční číslo daňového dokladu

Článek pokračuje zde Kontrolní hlášení DPH (CZ) - 2. část

Další informace také zde Kontrolní hlášení - časté dotazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export