Kontrolní hlášení - časté dotazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Další informace ke Kontrolnímu hlášení naleznete zde
Kontrolní hlášení - Účetnictví
Kontrolní hlášení DPH (CZ) - Opravy, Následná podání


Obsah

Správné nastavení účtů pro přiřazení do KH

Nastavení účtů DPH v účtovém rozvrhu, tak aby se nabízely pro přiřazení do jednotlivých oddílů KH.

A.1 PDP Dodavatele: Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 0
A.2 Účet DPH nastaven: Samovyměření, Výstup, Sazba DPH: 21,15,10

Upozornění Do A.2. patří zásadně účet pro samovyměření výstup. U účtu na vstupu může být z různých důvodů jiná částka nebo tam nemusí být vůbec. Např. při krácení poměrným koeficientem nebo není nárok na odpočet vůbec. Nebo může být časově posunut, např. nedošla faktura od dodavatele.

A.3 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 0
A.4 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
A.5 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
B.1 PDP Odběratel: : Samovyměření, Výstup, Sazba DPH: 21,15,10
B.2 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Vstup, Sazba DPH: 21,15,10
B.3 Účtování DPH: Ostatní, Směr plnění: Vstup, Sazba DPH: 21,15,10

Zároveň nesmí být účet použit v jiné části KH (vyjma A4/A5 a B2/B3, kde mohou být stejné).

Poznámka: Sazby DPH 21, 15 a 10 % - jsou uvedeny aktuálně platné sazby DPH. V případě např. opravných daňových dokladů nutno použít i účty se sazbami DPH, které jsou použity na opravných daňových dokladech.

Dotaz: Co v případech, že dané údaje na účtu v účtovém rozvrhu nepůjdou změnit, když už na dané účty bylo účtováno?
Odpověď: Musí se vytvořit nový účet se správným nastavením.

Vyhodnocení limitu - zařazení do oddílů Kontrolního hlášení

PLNĚNÍ DO LIMITU/NAD LIMIT - týká se pouze oddílů KH A.4./A.5. a B.2./B.3. v případě, že do částí A.4. a A.5. máte navázány stejné účty DPH (daňové klíče), dtto platí pro části B.2. a B.3. Pro plnění spadající do jiných oddílů na nastavení plnění do limitu nezáleží.

- zadání DIČ DPH – POZOR již nestačí mít zadáno jen pro plátce DPH. Pro účely KH, část A.4. je nutno vykazovat i neplátce DPH, pokud mají přiděleno DIČ (tzv. osoby povinné k dani), i u těchto organizací musí být DIČ zadáno u organizace/na dokladu v poli DIČ DPH. U zadaných DIČ je nutné mít označen parametr Aktuální DIČ plátce DPH/Aktuální DIČ neplátce DPH

Vyhodnocení zatržení pole do limitu při nastavení „podle částky a příjemce“ – ovlivňuje:

  • zadané a správně nastavené DIČ DPH (+správně nastavená země CZ a tato země navázaná na DIČ DPH)
  • částka k úhradě (po odečtení zálohy) se posuzuje v případě, že faktura na záložce 2 – Sumace a slevy, oddíl Zálohy zatrženo Realizační. Zaškrtávátko by mělo být zatrženo v případě, že odečítáte daňový doklad k přijaté/poskytnuté platbě („zdaněnou zálohu“).

Ostatní zálohy vč. nedaňových záloh - Sazba DPH = (není) - se neodečítají

  • částka k úhradě před odečtením zálohy se posuzuje v případě, že faktura na záložce 2 – Sumace a slevy, oddíl Zálohy nemá zatrženo Realizační.

Po uložení dokladu se doklad označí (zaškrtávátko vedle pole Nastavení pro limit kontrolního hlášení) (do limitu) nebo neoznačí (nad limit). S tímto parametrem se přenese do účetního deníku a odsud se podle něj dostává do příslušného oddílu KH.

Toto označení je na hlavičce, tedy platí pro celý doklad – fakturu.

Na pokladně to může fungovat stejně, nebo je možné vyhodnocovat jednotlivé položky. Je to kvůli běžné praxi zadávání souhrnných pokladních dokladů. Pokud tedy zadáváte více položek výdajového pokladního dokladu – u položek, které mají jít do souhrnných částí KH (A.5, B.3) není nutné zadávat Organizaci a Evidenční číslo daňového dokladu. Takové položky se označí jako Do limitu. U položek, kde je Organizace a Evidenční číslo zadáno, se při ukládání limit vyhodnotí (pro položky se stejným Evidenčním číslem a Organizací) a označí Do limitu/nad limit.


Vyhodnocení limitu probíhá pouze na prvotních dokladech!

Pokud doklady zadáváte přímo do účetního deníku, je třeba ručně označit/neoznačit parametr Do limitu. Tento naleznete v účetním dokladu v Editoru Kontrolní hlášení.

Fakturace


Dotaz 1: Datumy u přijatých faktur - použití pro KH?

Odpověď 1: Pokud se jedná o případ, že se jedná o čtvrtletního plátce DPH, ale KH podává měsíčně, je pro určení měsíce KH rozhodující vyšší datum z Datumu doručení resp. DUZP, pokud není Datum doručení zadáno, tak je to DUZP.

Pokud se však uplatní nárok na odpočet až v některém z následujících čtvrtletí (nárok na odpočet lze - při dodržení podmínek zákona - uplatnit až po dobu 3 let) dostane se do KH v posledním měsíci čtvrtletí, kdy se uplatnil nárok na odpočet.

Platí obecná zásada: v měsíci (čtvrtletí), kdy je uplatněn nárok na odpočet v přiznání, doklad se dostává i do KH. Pokud doklad nebude v KH a bude v přiznání k DPH, tak nebude tato kontrola souhlasit. Z této zásady vychází i kontrola v oddílu C na přiznání k DPH.

Dotaz 2: I doklad s DUZP v roce 2015 bude v KH?
Odpověď 2: Bude, pokud Datum doručení je v roce 2016, resp. nárok na odpočet se uplatňuje až v roce 2016.
Příklad: DUZP 31.12.2015, Datum doručení 05.01.2016 - doklad bude v přiznání za 1/2016, v KH za 1/2016, pouze ve sloupci DPPD bude uvedeno 31.12.2015 Oddíl B.2. KH. Poznámka: Týká se pouze B.2. a B.3.

Dotaz 3: Vyhodnocení limitu u vyúčtování záloh
Odpověď 3: Od verze 2016.0001 Byla upřesněna metodika stanovení hodnoty pole Kontrolní hlášení do limitu na fakturách. Změna se týká vyhodnocení částky nad/pod limit u faktur, které jsou/nejsou označeny jako realizační a kde je připojena záloha. U realizačních faktur je posuzována z hlediska limitu částka po odečtení daňových záloh. U ostatních faktur je z hlediska limitu posuzována částka před odečtením záloh.

Poznámka – bez ohledu na daňovou/nedaňovou proformafakturu platí: Když se na realizační fakturu navazuje Daňový doklad o přijaté platbě, zaškrtávátko Realizační musí být označeno.

Pokud je v jedné řadě dokladů, musí si uživatelé zabezpečit sami.

Dotaz 4: Nesprávné vyhodnocení do/nad limit, vše označeno jako do limitu
Odpověď 4: A. Na vlastní zemi CZ nebylo zatrženo, že je to země EU. B. u DIČ není vyplněna země - u země musí být zatrženo EU

Zadání dobropisu - doporučený postup


Zopakujme doporučený postup v Helios Orange pro zadání dobropisu a nastavení kontace k němu. a) Pokud existuje řadu s druhem pohybu Dobropis přijatý/vydaný, pak položky zadávat kladně a na řádcích kontace mít nastaveno Záporně ANO. b) Pokud chcete doklady zadávat minusem, pak použijte řadu s druhem pohybu Faktura přijatá/vydaná - kde je kontace nastavena Záporně NE.

Kombinace druhu pohybu Dobropis a nastavení kontace Záporně NE není metodicky správná. V některých případech (např. pokud je na dokladu Samovyměření) dojde k nápočtu dokladu do Kontrolního hlášení s nesprávným znaménkem.

Přenášení kódu PDP do účetního deníku,resp. Kontrolního hlášení


Dotaz: Kontrola dokladů KH hlásí Chybí kód zboží - na faktuře přijaté na položce zadaný je. Týká se faktur v režimu Samovyměření. Odpověď: Řešením je úprava kontace. Pokud je v kontaci nastaven řádek s druhem Samovyměření hlavička, kód PDP se nepřenese na položky s účty DPH. Je třeba vytvořit nové řádky s druhem Samovyměření DPH a to pro stranu MD a D, analytické účty DPH podle původního nastavení. Dále přidat řádky s druhem Samovyměření korekce, opět pro strany MD a D, analytické účty DPH stejné jako pro řádky Samovyměření DPH.

DIČ DPH


Dotaz 1: DIČ DPH neplátce - je možné ověřit z internetu podobně jako DIČ plátce?
Odpověď 1: Z veřejně dostupných registrů se NEDÁ ověřit. Když partner DIČ nesdělí, předpokládá se, že DIČ nemá.

Dotaz 2: Zaškrtnutí Aktuální DIČ neplátce DPH, kdy má být zaškrtnuto?
Odpověď 2: Zaškrtávátko Aktuální DIČ neplátce DPH je určeno pro firmy, které nejsou plátci DPH, ale mají přidělené DIČ např. pro daň z příjmu právnických osob. U těchto firem se také pro kontrolní hlášení aplikuje limit 10000 jako u plátců DPH.

Pokladna

Dotaz 1: Je možné na jednom pokladním dokladu zadat na položkách jednotlivé doklady, z nichž některé patří do detailních částí KH?
Odpověď 1: Při účtování pokladních dokladů se přebírá příznak "plnění do limitu" z položek pokladního dokladu. Zaškrtávátko lze nad položkami zobrazit přes Nastav, plní se automaticky takto:

  • Příjmový PD – na položky se přenese Kontrolní hlášení do limitu podle hlavičky.
  • Výdajový PD – na položkách se seskupuje podle Evidenční číslo daň.dokladu, pokud není podle Párovacího znaku. Pokud není vyplněno ani jedno ani druhé, není splněna podmínka zařazení do oddílu B.2. - Evidenční číslo daň.dokladu a zůstane vždy zaškrtnuto.

Poznámka - Evidenční číslo daň.dokladu se zadá na první řádek a kopíruje se na další (viz i konfigurace pokladny).

Dotaz 2: Pokud nemá organizace vyplněno DIČ (např., drobný prodej), má doklad vstoupit do Oddílu A.5?
Odpověď 2: Ano, pokud je to doklad s DPH, který vstupuje do přiznání na řádky 1, 2 takový doklad by vstoupil do A5.

Leasing


Dotaz: Číslo pro KH zadávat jiné než je číslo smlouvy.
Řešení: Lze zadat na Předmětu, záložka 1 - Předmět, do pole Číslo pro KH/KV.

PDP a Kontrolní hlášení


Dotaz 1: Nepřenáší se při účtování faktur přijatých kód PDP – položka je nastavena správně s kódem.
Odpověď 1: Důvod je ten, že v kontaci jsou nastaveny řádky pro samovyměření (hlavička) … je třeba změnit na samovyměření + samovyměření korekce (hlavička).

Dotaz 2: Vydaná faktura má položku s vyplněných kódem PDP a je zaokrouhlena na celé koruny (nastaveno na formě úhrady). Pro účtování jsou použity řádky "Základ DPH" 0% a "Základ daně - korekce(hlavička)" 0%. Na účetní řádek vzniklý z "Základ daně - korekce(hlavička)" se kód PDP nepřenese. Kontrola dokladů nad kontrolním hlášením tak hlásí chybu – Chybí kód zboží.

Odpověď 2: Na druh řádku "Základ daně - korekce(hlavička)" 0% navázat jiný účet DPH, který není zařazen do kontrolního hlášení.
Z tohoto řešení vyplývá, že vzniknou rozdíly mezi daňovým přiznáním DPH a kontrolním hlášením DPH. Pro KH je nastavena tolerance na přiznání k DPH. Rozdíly mohou vznikat i jindy, protože přiznání DPH je vždy zaokrouhleno na koruny, kontrolní hlášení se nezaokrouhluje.

Dotaz 3: Při kontrole dokladů kontrolního hlášení hláška

Varování nebo chybová hláška Kód zboží pro danou zemi není aktuální

Kod zbozi hlaska.jpg

Odpověď 3: V hlavičce formuláře Kontrolního hlášení v poli Země sídla není vyplněn kód země shodný s kódem země na kódu PDP. Tedy např. na kódu PDP je správně vyplněno CZ, ale v Kontrolním hlášení je v Zemi sídla kód 1, případně nějaký jiný odlišný od CZ.

Dotaz 4: Čtvrtletní plátce u přijatých dokladů posunuto uplatnění dokladů s PDP do jiného čtvrtletí, než by odpovídalo DUZP. V Kontrolním hlášení se neprojevilo? Jak to?

Odpověď 4: U čtvrtletních plátců, pokud je KH, do kterého by měl dle DUZP doklad spadnout uzavřeno, spadne až do posledního měsíce ve čtvrtletí.

Posun období DPH, čtvrtlení plátce DPH, měsíční KH - právnická osoba. Příklad:

  1. Doklad DUZP 31.3.2016, Období DPH 1Q/2016, aktualizace KH za 3/2016 - doklad bude
  2. Dojde k posunu období DPH na 3Q/2016.
  3. Aktualizovat KH za 3/2016 - doklad zmizí.
  4. Aktualizovat KH za 9/2016 = poslední měsíc čtvrtletí - doklad bude.

Pokladní prodej

Dotaz 1: Účtuji účtenky z pokladního prodeje hromadně. Řádky se sumovaly, nyní ne. Proč?
Odpověď 1: Nyní takto funguje z důvodu naplnění Kontrolního hlášení. Na každém řádku účetního dokladu je vyplněno Evidenční číslo daňového dokladu, tzn. co doklad to jiné číslo.

Tip Pokud je na účtence vyplněna organizace, ale není DIČ DPH, sloučí se účetní záznamy podle příslušných organizací a nedoplňuje se EČDD. Tj. řádky ke stejné organizaci se sloučí (při splnění dalších podmínek) dohromady.

Účetní deník

Dotaz 1: Na účetním dokladu v řádku základ DPH není přístupný párovací znak. Proč?
Odpověď 1: Doklad spadá do uzavřeného období DPH - potažmo Kontrolního hlášení a není vyplněno Evidenční číslo pro KH.

Pokud je na řádku v účetním deníku vyplněný pouze párovací znak, který je současně i číslem Ev.dokladu pro KH a pole Ev.číslo pro KH není vyplněné, tak po uzavření KH tento párovací znak měnit nelze, protože je i součástí uzavřeného KH. Pokud je vyplněn PZ a současně i číslo pro KH, tak potom PZ měnit lze, protože pro KH je použito pole ev.číslo pro KH.

Pokud pole Evid. číslo vyplněno nemáte a párovací znak není přístupný, můžete pro opravy použít interní doklady nebo vzájemné zápočty pod saldokontem.

Kontrola dokladů KH


Dotaz: Výpis kontroly hlásí nejednoznačné DIČ - pokladní doklady se samovyměřením
Odpověď: Jelikož na přímo pokladním dokladu nelze provádět samovyměření, provádí se ručně nad účetním deníkem. Pokud na Druhu účetního dokladu není nastaven přenos Organizace mezi řádky, k řádkům samovyměření PDP výstup, které jdou do KH není uvedena organizace.
Na DUD je třeba toto nastavení změnit, při samovyměření se přenese organizace a kontrola KH nic nehlásí.

Oddíl C - kontrola Kontrolního hlášení vs. Výkaz DPH

Akcí Kontrola Kontrolního hlášení v přehledu kontrolních hlášení dojde k napočtení hodnot z výkazu DPH do Oddílu C Kontrolního hlášení. Dotaz: V oddílu C nejsou ve sloupci Základ daně výkaz DPH napočtené žádné hodnoty. Přitom výkaz DPH je spočítán a je v pořádku.

Odpověď: Nebyla spuštěna akce Kontrola kontrolního hlášení DPH.

Chybová hláška při odesílání xml


Dotaz: Co znamená chybová hláška Překročena povolená odchylka (viz obr.)
Odpověď: Program kontroluje, stejně jako EPO, pro jednotlivé části a sazby DPH: základ daně * aktuální sazba daně = částka daně. V případě odchylky více než ½ %. měkká hláška viz obr., která je v souladu s měkkou kontrolou na EPO.

Odchylka.png


Výzvy od správce daně, rychlá odpověď na výzvu


Dotaz 1: Byl jsem vyzván správcem daně, abych podal kontrolní hlášení. Jsem však přesvědčen, že mi za dané období povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla. Jak mám postupovat?

Odpověď 1: Vytvoříte Nové kontrolní hlášení s druhem Řádné a v druhu rychlé odpovědi na výzvu nastavíte Není povinnost podávat KH Dále je nutné vyplnit číslo jednací doručené výzvy správce daně (ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů).

Dotaz 2: Byl jsem vyzván správce daně k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení, avšak jsem přesvědčen, že přesto tato povinnost nevznikla.

Odpověď 2: Na formuláři kontrolního hlášení opět vybere položku: „Rychlá odpověď na výzvu“ a nyní zvolí z roletové nabídky volbu – „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH)“. Opět je nutné vyplnění údajů čísla jednacího z doručené výzvy správce daně.

Pro případy odpovědi na výzvu správce tedy platí: Nastavení druhu rychlé odpovědi na výzvu: • řádné a řádné opravné KH : lze nastavit jen variantu "Není povinnost podávat KH" • následné a následné opravné KH : lze nastavit obě varianty "Není povinnost podávat KH" a "Potvrzení správnosti naposledy podaného KH". Pro následné a následné opravné KH dále platí, že je-li zároveň nastavena "Rychlá odpověď na výzvu", není vyžadováno a do XML zapisováno datum "Důvody pro podání následného KH zjištěny dne".

Web Finanční správy

Zde pro úplnost ještě odkaz na web Finanční správy k tématu Kontrolního hlášení - Časté dotazy a odpovědi http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export