Důležité:


Konto pracovní doby - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Tip zákon č. 262/2006 Sb., §86

Pod nabídkou Výpočet v modulu Mzdy se nachází složka - Konto pracovní doby (dále KPD). Je přístupná pouze tehdy, pokud má zákazník zakoupen modul Pracovní konta (dřívější modul Konto přesčasů..).

Obsahem submodulu Konta pracovní doby je evidence vyrovnávacího období konta pracovní doby, ve kterém se vyrovná rozdíl mezi stanoveným týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou dobou pracovníka a rozdíl mezi skutečně poskytnutou základní složkou mzdy a základní složkou mzdy, na kterou by měl zaměstnanec právo za skutečně odpracovaný čas.

Obsah

Konto pracovní doby z hlediska legislativy

 1. Konto pracovní doby je způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může zaměstnavatel zavést pouze kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. Vnitřní předpis o zavedení konta pracovní doby musí být písemný. Vnitřní předpis nelze nahradit rozhodnutím zaměstnavatele. Zavedení konta pracovní doby lze pouze u zaměstnavatelů neuvedených v § 109 odst. 3.
 2. V kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu musí dohodnout vyrovnávací období konta pracovní doby, ve kterém se vyrovná rozdíl mezi stanoveným týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou dobou pracovníka; vyrovnávací období nesmí být delší než 26 týdnů respektive 52 týdnů v případě vymezení pouze kolektivní smlouvou.
 3. Při uplatňování konta pracovní doby může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu tak, že v případě větší potřeby práce zaměstnanec odpracuje více hodin, než je jeho stanovenou týdenní pracovní dobu (kladný účet konta pracovní doby), a v případě menší potřeby práce zaměstnanec odpracuje méně hodin , jako je jeho stanovenou týdenní pracovní dobu nebo práci nebude provádět vůbec (záporný účet konta pracovní doby).
 4. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci základní složku mzdy - stálá mzda, která odpovídá nejméně 80% jeho průměrného měsíčního výdělku respektive 85%. Poskytováním základní složky mzdy není dotčena povinnost zaměstnavatele poskytovat další složky mzdy, pokud tato povinnost vyplývá z tohoto zákona, zvláštních předpisů, z pracovní smlouvy nebo kolektivní smlouvy.
 5. Při uplatňování konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést účet konta pracovní doby, na kterém eviduje rozdíl mezi stanoveným týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou dobou pracovníka a rozdíl mezi stálou mzdou a základní složkou mzdy, na kterou by měl zaměstnanec právo za skutečně odpracovaný čas.
 6. Bude-li z jakéhokoliv důvodu vyrovnávací období zkráceno (např. z důvodu rozvázání pracovního poměru), posoudí se rozdíly v pracovní době a právo na mzdu za toto kratší období.
 7. Práce přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rozvrhu pracovních směn vyplývajících z konta pracovní doby.
 8. Pokud se konto pracovní doby uplatňuje u zaměstnance s kratší pracovní dobou, vychází se z kratší pracovní doby.

Nastavení z hlediska Helios Orange

Mzdové konstanty

V nabídce Konstanty a čísleníky, Konstanty a sazby, sekce [7] Pracovní konta část Konto pracovní doby.

Upozornění Před tím, než začnete s kontem pracovní doby pracovat, je nutné vyplnit následující konstanty.
Nastavení mydových konstant KPD
Perioda

Vyplňujete počet měsíců trvání konta pracovní doby. Tzn. pokud nemáte jinou firemní směrnici, vyplňujete nejvýše 6 nebo 12 (měsíců). Do 6ti měsíců od počátku konta pracovní doby musí dojít k vyrovnání tohoto konta, např.. konto, které začalo v 1/2013 musí být vyrovnány nejpozději do 6/2013.

Příplatky

Touto položkou určujete jak se mají proplácet příplatky během vyrovnávacího období. Tato položka nabízí následující možnosti:

 • Neuplatňovat - příplatky se nebudou propláícet z KPD.
 • Uplatnit rozdíly v každém období KPD - příplatky se použijí v každém mzdovém období trvání KPD.
 • Uplatnit částku rozdílu jen ve vyrovnávacím období - příplatky se uplatní až v měsíci vyrovanání KPD.


Upozornění Ovlivnění způsobu vyplácení příplatků není prozatím ve výpočtu realizováno.

Vyrovnání - Číslo MS

V této části nastavujete vyrovnání konta pracovní doby.

 • Číslo MS - zadáváte mzdovou složku pro vyrovnání konta pracovní doby.
Dotaz nebo informativní hláška V číselníku Mzdové složky - distribuční je pro tento účel námi dodávaná mzdová složka č. 168 - Konto PD - vyrovnání.
Upozornění Pokud je tato položka vyplněna dojde k automatickému proplacení konta pracovní doby v posledním měsíci vyrovnávacího období nebo v měsíci ukončení pracovního poměru přímo do výpočtu mzdy. Pokud tato položka není vyplněna nedojde k automatickém vyrovnání, v takovém případě vyrovnání provedete ručně ve výpočtu mzdy.
Vyrovnání - Výpočet

V této položce nastavujete jakým způsobem se má částka pro vyrovnání vypočítat. Položka nabízí následující možnosti:

 • Suma rozdílových částek - sazba za každé období - součet jednotlivých měsíčních rozdílů základní nárokové mzdy
 • Částka rozdílových hodin X sazba ve vyrovnávacím období - součet jedntolivých měsíčních rozdílů hodin x hodinová sazba vypočtená z nárokové základní mzdy v měsíci vyrovnání


Mzdové údaje

Konto pracovní doby

Pokud zatrhnete na Mzdových údajích na záložce 2 - Zařazení - Mzdové parametry v sekci [1] Průměry atribut Konto pracovní doby, přestane se počítat PHV ve čtvrtletních cyklech. Průměr se pak drží stejný po celou dobu vyrovnávacího období KPD (intervalu KPD uvedeného ve Mzdových konstantách. Po skončení období se průměr přepočte z údajů za celé minulé vyrovnávací období.

Upozornění Pokud konto pracovní doby nepoužíváte, nezatrhávejte atribut Konto pracovní doby nebo se Vám nebudou počítat průměry!


Mzdové složky

Základní nároková mzda
Upozornění Před samotným generováním KPD je nutné nastavit, které mzdové složky považuje zaměstnavatel za základní nárokovou mzdu.

V uživatelském číselníku Mzdové složky si pro určení Základní nárokové mzdy označíte takovou mzdovou složku a to přímo v editoru mzdové složky na záložce Započitatelnost do základen v sekci [1] Zápočet základen zaškrnutím položky nárokové mzda pro Konto PČ.

Nastavení mzdových složek pro KPD
Upozornění Pokud toto nastavení neprovedete, tj. mzdová konstanta Vyrovnání - Číslo MZ zůstane prázdná, samotné vyrovnání provedete zadáním vyrovnávací mzdové složky ručně zadáním do přehledu Výpočet mzdy.

Založení KPD

Upozornění Založení samotného KPD je až dalším krokem po nastavení mzdových konstant a mzdových složek.
Upozornění Při zakládání KPD nesmí datum DO zasahovat do uzavřeného mzdového období nebo do aktuálního mzdového období s vypočtenou mzdou.

V tomto kroku je důležité zda začínáte s prací v KPD současně se zpracováním mezd v systému Helios Orange nebo ne. Vyberte si jednu ze 3 možností náběhu:

I. Celé vyrovnávací období a celý výpočet mezd evidován v systému Helios Orange

Pokud ve Vaší společnosti chcete založit vyrovnávací období KPD a zároveň od začátku vyrovnávacího období zpracováváte mzdy v systému Helios Orange postupujete následovně:

Založení KPD

Samotné založení CPA provedete přímo nad přehledem Výpočet mzdy / Konto pracovní doby použitím akce Generuj konto PD z místní nabídky. Po spuštění akce se zobrazí dialogové okno s přednaplněných vyrovnávacím obdobím podle nastavení periody, toto období lze v tomto kroku změnit:

Zadání délky vyrovnávacího období

Po potvrzení časového rozpětí se zobrazí seznam jejich zaměstnanců ve stavu a vyjmutých z evidenčního stavu, ze kterého si vyberete ty, kterým chcete založit KPD. Stisknutím tlačítka Přenos se do přehledu Konto pracovní doby založí konta vybraným zaměstnancům.

II. Část vyrovnávacího období mimo systém Helios Orange a celý výpočet mezd v systému Helios Orange

Pokud ve Vaší společnosti trvá vyrovnávací období KPD a dosud jste ho evidovali mimo systém Helios Orange a zároveň od začátku vyrovnávacího období zpracováváte mzdy v systému Helios Orange a chtěli byste pokračovat v evidenci v systému Helios Orange postupujete následovně:

Založení KPD

Samotné založení KPD provedete přímo nad přehledem Výpočet mzdy / Konto pracovní doby použitím akce Generuj konto PD z místní nabídky. Po spuštění akce se zobrazí dialogové okno s přednaplněných vyrovnávacím obdobím podle nastavení periody, toto období lze v tomto kroku změnit:

Po potvrzení časového rozpětí se zobrazí seznam jejich zaměstnanců ve stavu a vyjmutých z evidenčního stavu, ze kterého si vyberete ty, kterým chcete založit KPD. Stisknutím tlačítka Přenos se do přehledu Konto pracovní doby založí konta vybraným zaměstnancům.

Nastavení počátečních stavů

Vzhledem k tomu, že vyrovnávací období KPD spadá do 1.ostrého mzdového období nebo 1. dopočítávaného mzdového období je možné všechny změny KPD evidované mimo systému Helios Orange zaevidovat zpětně pomocí akce Pořízení změn KPD.

III. Část vyrovnávacího období a část výpočtu mezd evidována mimo systém Helios Orange

Pokud ve Vaší společnosti trvá vyrovnávací období KPD a dosud jste ho evidovali mimo systém Helios Orange a zároveň od začátku vyrovnávacího období jste nezpracovávali mzdy v systému Helios Oorange a chtěli byste pokračovat v evidenci v systému Helios Orange postupujete následovně:

Založení KPD

Samotné založení KPD provedete přímo nad přehledem Výpočet mzdy / Konto pracovní doby použitím akce Generuj konto PD z místní nabídky. Po spuštění akce se zobrazí dialogové okno s přednaplněných vyrovnávacím obdobím podle nastavení periody, toto období lze v tomto kroku změnit:

Po potvrzení časového rozpětí se zobrazí seznam jejich zaměstnanců ve stavu a vyjmutých z evidenčního stavu, ze kterého si vyberete ty, kterým chcete založit KPD. Stisknutím tlačítka Přenos se do přehledu Konto pracovní doby založí konta vybraným zaměstnancům.

Nastavení počátečních stavů

Po založení jednotlivých KPD pomocí tlačítka Oprava vstoupíte do editoru konta. Na záložce Pořízení změn v sekci [2] Počáteční hodnoty zadáte počáteční hodnoty příslušného účtu. Po stisknutí tlačítka Nový se otevře formulář pro zadání počátečních hodnot.

Počáteční hodnoty zadáváte měsíčně za celé vyrovnávací období konta, které jste evidovali mimo systému Helios Orange. Pokud takovou evidenci nemáte může zadat kumulované počáteční hodnoty k měsíci, který předchází prvnímu ostrému mzdovému období v sytému Helios Orange.

Upozornění Sekce Počáteční hodnoty je viditelná pouze pokud založené konto začalo před prvním ostrým mzdovým obdobím.
Dotaz nebo informativní hláška Počáteční hodnoty jsou automaticky zařazeny do Měsíčního přehledu.
Zadání počátečního stavu KPD
[1] Období
 • Rok, Měsíc - Automaticky se prednaplní mzdové období, které předchází prvnímu ostrému mzdovému období.
[2] Hodiny
 • Fond PD - Zadáváte měsíční pracovní fond snížený o nepřítomnosti.
 • Odpracováno - Zadáváte odpracované hodiny snížené o nepřítomnosti.
[3] Mzdy
 • Vyplacené - Zadáváte vyplacenou nárokovou mzdu.
 • Nárok - Zadáváte nárokovou mzdu.
Upozornění Vzhledem k tomu, že v tomto případě neexistují osobní mzdové kalendáře za celé vyrovnávací období, není možné použít při vyrovnání příplatků za noc, odpoledne, svátky, soboty a neděle.

Vlastní práce s KPD

Detail KPD

Založeno konta si můžete kdykoliv detailně prohlédnout po stisknutí tlačítka Oprava nebo stisknutím klávesy ENTER.

Měsíční přehled KPD

Popis položek detailu:

Záložka Základní údaje

Parametry
 • Datum od - Datum se vyplní při založení konta podle nastaveného časového rozpětí. Datum lze měnit podle skutečného začátku vyrovnávacího období.
 • Datum do - Datum se vyplní při založení konta podle nastaveného časového rozpětí. Datum lze měnit pokud nespadá do uzavřeného mzdového období nebo aktuálního mzdového období s vypočtenou mzdou.
Dotaz nebo informativní hláška Po změněni těchto dat se automaticky vytvoří v Denním přehledu řádky pro zvolené období.
 • Stav konta PD - Automaticky nastavovaný parametr. Mohou stavy Otevřeno, Vyrovnané, Vyrovnané (konec PP).
Vyrovnání
 • Konec PP - Zaškrtnutím této položky v měsíci ukončení pracovního poměru automaticky vyúčtuje otevřené KPD.
 • Poslední období - Zaškrtnutím této položky se v posledním měsíci vyrovnávacího období automaticky vyúčtuje otevřené KPD.
Upozornění Tyto vyrovnávací položky jsou při založení KPD automaticky zaškrnuté. Nad přehledem KPD je možné nad označenými záznamy provést hromadné změny těchto dvou položek Nastavit resp. Zrušit.
Měsíční přehled konta PD

Tento přehled je součtem Denního přehledu po jednotlivých měsíčních období KPD. Tento přehled eviduje rozdílové účty pro hodiny a mzdu.

Měsíční přehled

 • Rok Měsíc - Tyto položky jsou vygenerovány v časovém rozpětí založeného KPD.
 • Fond PD - Měsíční pracovní fond včetně svátků v hodinách snížený o nepřítomnosti.
 • Odpracováno - Fond PD spolu s rozdílovými hodinami z Denního přehledu.
 • Vyplacená mzda - Nároková mzda skutečně vyplacena v daném měsíci.
 • Nároková mzda - Nároková mzda zaměstnance v daném měsíci.
 • Rozdíl hod. - Rozdíl položky Odpracované a Fond PD.
 • Rozdíl mzdy - Rozdíl položky nárokové mzda a Vyplacená mzda.
 • Vyrovnání - Vyrovnaná částka.

Záložka Denní přehled

Záložka zobrazuje denní detail KPD, případně společně s počátečními hodnotami.

[1] Konto pracovní doby po dnech
Denní přehlede
 • Datum - datum, které spadá do vyrovnávacího období konta.
 • Fond PD - denní fond k danému dni z osobního mzdového kalendáře.
Upozornění V případě, že osobní mzdový kalendář pro dané datum neexistuje, je tato položka nulová. Informace o původu denního fondu najdete v položce Původ fondu PD.
 • Odpracované hodiny - počet odpracovaných hodin v daném dni včetně práce v kontě.
 • Rozdíl hodiny - rozdíl mezi denním fondem pracovní doby a skutečně odpracovanými hodinami v daný den.
 • Rozdíl částka - rozdíl mzdy k položce rozdíl hodiny.
Upozornění Částka se vypočítá pouze za období, ve kterém je vypočtena mzda.
 • Původ fondu PD - automaticky naplňováním položka, která říká odkud byl dotažený denní fond pracovní doby.
Tip Z denního přehledu získáte týdenní / měsíční / čtvrtletní / roční přehled pomocí standardních funkcionality systému Helios Orange. Pomocí tlačítka Nastav na záložce Zobrazení podzáložke Položky po rozklinutí položky Datum se Vám rozbalí rozpad datové položky. Např. položka Datum (T) zobrazuje číslo týdne, do kterého datum spadá daného záznamu spadá, položka Datum (Q) zobrazuje číslo čtvrtletí, do kterého datum spadá apod.. Pokud si například do přehledu zobrazíte položku Datum (T) a přehled seskupíte pomocí klávesové zkratky Ctrl + G podle tohoto sloupce, získáte týdenní přehled konta pracovní doby.

Záložka Pořízení změn

Na záložce se zadávají jednotlivé změny oproti naplánované docházce zaměstnance dle osobního kalendáře. Není třeba pořizovat každý den docházky zaměstnance, když odpracuje přesně stanovený denní fond. Pořizuje se pouze počet hodin, který neodpracuje pod denní fond nebo naopak kolik hodin odpracuje nad denní fond.

Pořízení denních změn a počátečních stavů KPD
[1] Denní změny konta PD

Změny konta pracovní doby je možné zadávat ručně nebo importem. Zadáním změn KPD se automaticky přepočítají hodiny v denním přehledu a následně i v měsíčním přehledu. Pořizovat nebo importovat změny lze pouze do konta ve stavu Otevřené.

Ruční zadání

Ruční zadání je možné dvěma způsoby.

 • Přímo do Denních změn KPD na záložce Pořízení změn.
 • Nad přehledem KPD na akci místní nabídky Pořízení změn konta PD, Denní záznamy.

Přes tlačítko nový se otevře editor pořízení denní změny.

Editor denních změn KPD
[1] Určení dne
 • Datum - den, jehož změnu účtu zadáváte. Vedle této položky jsou 2 pomocné tlačítka. První slouží k zobrazení přehledu dnů osobního mzdového kalendáře vybraného zaměstnance. Přímo z tohoto přehledu je možné pomocí tlačítka Přenos přenést konkrétní den pro zadání změny konta. Druhé tlačítko slouží k zobrazení Osobního mzdového kalendáře vybraného zaměstnance.
 • Info - zadáváte poznámku ke změně daného dne.
[2] Rozdíly (hodiny)
 • Odpracované - zadáváte počet hodin konta pro vybraný den. Kladná hodnota znamená odpracované v kontě, záporná hodnota neodpracované v kontě.
 • Noční - zadáváte počet hodin noční práce vrámci konta pro vybraný den.
 • Odpolední - zadáváte počet hodin odpolední práce vrámci konta pro vybraný den.
[3] Nákladové dimenze

Můžete zde zadat Zakázku, Útvar, Nákladový okruh a Vozidlo. Jedná se pouze o informativní údaje - pro sestavy, výkazy. Atributy je možné zobrazit pomocí nástroje Nastav. Nejedná se o atributy, které mají vliv na finanční účetnictví.


Import XML

Akce je umístěna v přehledu Konta pracovní doby na volbu místní nabídky Pořízení změn konta PD, Import XML. Pomocí akce je možné naimportovat všechny změny pro všechna otevřená KPD v jednotlivých dnech vyrovnávacího období ve formátu XML. Po stisknutí akce dojde k dotazu na soubor XML. Po výběru následuje procesní okno importu.

Procesní okno importu
Upozornění Import nelze provádět do období před 1. dopočítávaným mzdovým obdobím nebo 1. ostrým mzdovým období.
Struktura importního souboru:

Importní soubor se skládá ze základní sekce <KontoPDZmeny>, která obsahuje množinu sekcí <Zamestnanec>. Jedna sekce <zamestnanec> obsahuje informace o jedné změně KPD. Povinné položky jsou označeny tučně a jedná se o Zamestnanec s osobním číslem, Datum, HodinyRozdil. Ostatní jsou nepovinné a nemusejí se v XML souboru uvádět.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KontoPDZmeny xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Zamestnanec Cislo="1377">
<Datum>05.02.2013</Datum>
<HodinyRozdil>2</HodinyRozdil>
<HodinyOdpol>2</HodinyOdpol>
<HodinyNocni>0</HodinyNocni>
<Info>Odpolední směna přesčas</Info>
</Zamestnanec>
<Zamestnanec Cislo="1377">
<Datum>06.02.2013</Datum>
<HodinyRozdil>-8</HodinyRozdil>
<Info>Nezajištěna práce - volný den</Info>
</Zamestnanec>
</KontoPDZmeny>
Upozornění Desetinná čísla lze importovat v položce HodinyRozdil ve formátu 1.1 nebo 1,1.

Vyrovnání KPD

Upozornění Automatické vyrovnání účtu v měsíci ukončení pracovního poměru nebo v měsíci vyrovnání konta se provede pouze pokud je v konstantách zadána vyrovnávací mzdová složka a zároveň v hlavičce konta jsou nastaveny příznaky pro vyrovnání.
Tip Účet je možné vyrovnávat i částečně a to zápisem požadované částky na vyrovnávací mzdovou složku přímo do výpočtu mzdy.

Volby místní nabídky

Pomocí Definice uživatelského menu si můžete vytvořit vlastní menu z místní nabídky, které budete nejčastěji používat, více info k defnícii uživatelskému menu naleznete v kapitole Volby Místní nabídky, Systém - Společné kapitoly, viz Společné kapitoly, definice uživatelského menu.

Generuj konto PČ

Samotné založení KPA provedete přímo nad přehledem Výpočet mzdy / Konto pracovní doby použitím akce Generuj konto PD z místní nabídky. Po spuštění akce se zobrazí dialogové okno s přednaplněných vyrovnávacím obdobím podle nastavení periody, toto období víte pro tento moment změnit.

Po potvrzení časového rozpětí se zobrazí seznam jejich zaměstnanců ve stavu a vyjmutých z evidenčního stavu, ze kterého si vyberete ty, kterým chcete založit CPA. Stisknutím tlačítka Přenos se do přehledu Konto pracovní doby založení konta vybraným zaměstnancům.

Zadání délky vyrovnávacího období
Příklad Příklad:

Aktuálně mzdové období: 3/2014 a Perioda: 6

Nabízeno vyrovnávací období v dialogovém okně bude od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014.

Zruš konto PČ

Touto akcí je možné zrušit nepoužité konto, tj. konto ve kterém nebyly zadány žádné změny ani počáteční hodnoty, viz v detailu účtu záložku Zakázka změn.

Pořízení změn konta PD

Tuto akci použijete když chcete zadávat změny do účtu. Tato akce se rozvětvuje na další dílčí akce:

Denní záznamy

Slouží k okamžitému zobrazení přehledu Denní změny KPD pro zadávání změn.

Počáteční hodnoty

Slouží k okamžitému zobrazení přehledu Počáteční hodnoty pro zadávání počátečních hodnot v případě kdy začínáte používat účet jestliže Část vyrovnávacího období a část výpočtu mezd je evidována mimo systém Helios Orange.

Import XML

Slouží k importu změn konta z importního souboru ve formátu XML.

Přehledy

Vzhledem k tomu, že hlavní evidence konta je denní, je možné z denního přehledu vytvářet různé pohledy na evidenci.

Měsíční - vybraný záznam

Slouží k okamžitému zobrazení Konta pracovní doby po měsících.

Denní - vybraný záznam

slouží k okamžitému zobrazení Konta pracovní doby po dnech.

Měsíční - označené záznamy

Slouží k okamžitému zobrazení Konta pracovní doby po měsících za všechna označená konta.

Denní - označené záznamy

Slouží k okamžitému zobrazení Konta pracovní doby po dnech za všechna označená konta.

Sumační - označené záznamy

Slouží k okamžitému zobrazení Konta pracovní doby za hlavičky konta přičemž je vidět celková suma za celé období trvání konta za všechna označená konta.

Nastavit příznak

Při větším počtu zaměstnanců můžete použít následující aktivity pro hromadné nsstavenie příznaku pro vyrovnání účtu při ukončení pracovního poměru av posledním období vyrovnávacího období na hlavičce konta.

Vyrovnání - konec PP

Tato akce funguje nad označenými záznamy, po jejím spuštění se v hlavičce označených CPA nastaví, tj. zaškrtne v části Vyrovnání položka Konec PP.

Vyrovnání - poslední období KPD

Tato akce funguje nad označenými záznamy, po jejím spuštění se v hlavičce označených CPA nastaví, tj. zaškrtne v části Vyrovnání položka Poslední období.

Zrušit příznak

Při větším počtu zaměstnanců můžete použít následující aktivity pro hromadné zrušnie příznaku pro vyrovnání účtu při ukončení pracovního poměru av posledním období vyrovnávacího období na hlavičce konta.

Vyrovnání - konec PP

Tato akce funguje nad označenými záznamy, po jejím spuštění se v hlavičce označených CPA zruší, tj. odškrtnout v části Vyrovnání položka Konec PP.

Vyrovnání - poslední období KPD

Tato akce funguje nad označenými záznamy, po jejím spuštění se v hlavičce označených CPA zruší, tj. odškrtnout v části Vyrovnání položka Poslední období.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export