Důležité:


Konto přesčasů - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Tip zákon č. 262/2006 Sb., § 114

Pod nabídkou Výpočet v modulu Mzdy vznikla nová složka - Konto přesčasů. Je přístupná pouze tehdy, pokud má zákazník modul Konta přesčasů zakoupen.


Obsahem modulu Konta přesčasů je evidence odpracovaných hodin přesčasů a následná možnost jejich vyrovnání, tzn. možnost čerpání náhradního volna za přesčas nebo možnost automatického proplacení.


Obsah

Přesčasy z hlediska legislativy

Zákon stanoví, že za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno do konce třetího kalendářního měsíce po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě minimálně 25% příplatek (z průměru na dovolenou). Tzn., že zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci výkon práce v době přesahující stanovenou pracovní dobu.

Zákon umožňuje tuto kompenzaci dvěma způsoby:

 • zaměstnavatel poskytne jako kompenzaci za přesčasovou práci zaměstnanci náhradní volno

nebo

 • kompenzuje práci přesčas formou zvýšené mzdy o minimálně 25% za tuto přesčasovou práci


Jestliže se neposkytne náhradní volno do 3 měsíců (případně jinak dohodnuté doby) od odpracování přesčasů, náleží zaměstnanci příplatek za přesčas.


Možnosti práce s přesčasy

Zadání a zúčtování přesčasů v měsíci konání přesčasů

V měsíci, kdy došlo k práci přesčas tento přesčas zaevidujete a proplatíte klasicky (tzn. základní mzda za přesčas plus příplatek za přesčas). Použijete standardní distribuční mzdové složky pro zadání přesčasů.

Takto proplacené hodiny nevstupují do konta přesčasů.


V měsíci, kdy se mají zúčtovat přesčasy se neděje nic, vše je již vypořádáno v měsíci, kdy byla konaná práce přesčas.


V měsíci konání přesčasů byla proplacena pouze základní mzda

V měsíci, kdy došlo k práci přesčas jsou zadány hodiny přesčasů (bez příplatků) a vypočtena základní mzda za přesčas. Použijete novou mzdovou složku, která bude mít zatržen atribut Konto přesčasů a bude mít zatržen atribut Započítat do ZM za přesčas.


V měsíci, kdy se mají zúčtovat přesčasy

 • buď je zadáno náhradní volno za přesčas (sníží se konto přesčasů)
 • nebo je proplacen příplatek za přesčas.


V měsíci konání přesčasů nebylo proplaceno nic

V měsíci, kdy došlo k práci přesčas jsou hodiny přesčasů pouze evidovány (zaměstnanci nebyla vyplacena ani základní mzda za přesčas, ani příplatek za přesčas). Použijete novou mzdovou složku, která bude mít zatržen atribut Konto přesčasů a nebude mít zatržen atribut Započítat do ZM za přesčas.


V měsíci, kdy se mají zúčtovat přesčasy

 • buď je zadáno náhradní volno za přesčas (sníží se konto přesčasů)
 • nebo je proplacena základní mzda za přesčas a příplatek za přesčas.


Nastavení z hlediska Heliosu Orange

Pro funkcionalitu konta přesčasů máte možnost využít Konta přesčasů typu A a Konta přesčasů typu B. Veškeré akce místní nabídky nad jednotlivými přehledy konta jsou pro každý typ konta zvlášť.


Upozornění V případě již používání konta přesčasů je dobré zrevidovat a zkontrolovat jednotlivá nastavení, jak mzdových konstant, tak i nastavení jednotlivých mzdových složek.
Upozornění Upozornění pro přechod z původního na nové řešení konta přesčasů. Pokud používáte konto přesčasů s proplácením základní mzdy v období konání práce přesčas a zároveň i bez proplácení základní mzdy v období konání práce přesčas, je nutné nastavit a vést obě konta přesčasů, jak typ A, tak typ B. S přechodem Vám pomůžeme na hotlinové lince

Konto přesčasu - typ A

Konto slouží pro vedení konta přesčasů, kdy za přesčasy, které jsou načerpávány v období do konta přesčasů JEvyplacena základní mzda v měsíci konání přesčasů. Následné čerpání náhradního volna je bez odměny zaměstnanci a případné automatické vyrovnání po uplynutí vyrovnávacího období řeší pouze vyplacení složky příplatku.


Konto přesčasu - typ B

Konto slouží pro vedení konta přesčasů, kdy za přesčasy, které jsou načerpávány v období do konta přesčasů NENÍ vyplacena základní mzda v měsíci konání přesčasů. Následné čerpání náhradního volna vyplatí zaměstnanci odměnu ve výši základní mzdy za čerpané volno a povýší počet odpracovaných hodin o hodiny náhradního volna. Automatické vyrovnání po uplynutí vyrovnávacího období řeší obě složky a to jak odměnu ve výši základní mzdy a vyplacení složky příplatku.


Podmínkou pro to, aby modul Konta přesčasů fungoval, je základní nastavení při „rozjezdu“ přesčasů.


Nastavení konstant

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka 3 - Konstanty a sazby, sekce [7] Konta přesčasů,

Nastavení konstant - konto přesčasů


Před tím, než začnete s kontem přesčasů pracovat, je nutné vyplnit:


Typ A

V případě, že používáte způsob prolácení základní mzdy v měsíci výkonu práce přesčas, nastavte údaje v zde.

 • Datum zahájení – vyplňujete první měsíc, kdy začínáte s kontem přesčasů pracovat
 • Periodu – vyplňujete počet měsíců, kdy má dojít k vyrovnání přesčasů. Tzn. pokud nemáte jinou firemní směrnici, vyplňujete 3 (měsíce). Do 3 měsíců po odpracování přesčasů musí dojít k vyrovnání přesčasů, např. odpracované přesčasy v lednu musí být vyrovnány nejpozději do dubna
 • Mzdové složky - Vyúčtování – vyplňujete číslo mzdové složky, na kterou se budou automaticky načítat peníze za příplatek za přesčas – nastavení mzdové složky viz Nastavení mzdových složek.
 • Mzdové složky - Konec PP – vyplňujete číslo mzdové složky, na kterou se budou načítat peníze za příplatek za přesčas v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance – nastavení mzdové složky viz Nastavení mzdových složek.


Typ B

V případě, že používáte způsob prolácení základní mzdy v měsíci čerpání náhradního volna nebo proplacení přesčasů, nastavte údaje v zde.

 • Datum zahájení – vyplňujete první měsíc, kdy začínáte s kontem přesčasů pracovat
 • Periodu – vyplňujete počet měsíců, kdy má dojít k vyrovnání přesčasů. Tzn. pokud nemáte jinou firemní směrnici, vyplňujete 3 (měsíce). Do 3 měsíců po odpracování přesčasů musí dojít k vyrovnání přesčasů, např. odpracované přesčasy v lednu musí být vyrovnány nejpozději do dubna
 • Mzdové složky - Vyúčtování – vyplňujete číslo mzdové složky, na kterou se budou automaticky načítat peníze za příplatek za přesčas – nastavení mzdové složky viz Nastavení mzdových složek.
 • Mzdové složky - Konec PP – vyplňujete číslo mzdové složky, na kterou se budou načítat peníze za příplatek za přesčas v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance – nastavení mzdové složky viz Nastavení mzdových složek.


Upozornění Vyplňte před tím než v daném měsíci vypočítáte výplatu.
Upozornění Pokud u jednotlivých zaměstnanců kombinujete obé proplácené základní mzdy, musíte nastavit atributy v obou typech kont.


Upozornění Periodu lze zadat také individuálně pro vybraného zaměstnance ve Mzdových údajích na záložce 2 Zařazení - Konto přesčasů.

Údaje lze zadat ve Mzdových údajích pro typ konta přesčasů A i B. Na záložce jsou obsaženy položky:

Datum zahájení - datum přenesené z data zahájení ve mzdových konstantách, slouží pouze k zobrazení

Perioda - needitovatelná položka přenesená z položky Perioda ve mzdových konstantách, slouží pouze k zobrazení

Perioda - individuální perioda pro pracovní poměr, pokud bude hodnota různá od nuly, pak se bude konto přesčasů pro daný pracovní poměr napočítávat podle této hodnoty


Nastavení mzdových složek

Z hlediska kombinace mzdových složek zadávaných v měsíci odpracování přesčasů a v měsíci vyúčtování přesčasů dávejte pozor na správné nastavení atributů Hodiny do průměru na dovolenou a Kč do průměru na dovolenou!!!

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové složky musíte nastavit následující mzdové složky (uvedené MS jsou distribuční, pokud ve svém číselníku nemáte MS nastavené, vytvořte je jako kopii z distribučních MS):


Konto přesčasů - Typ A

 • Mzdová složka Vyúčtování přesčasů (distribuční MS 160 KPČ - vyúčtování přesčasů (A)) – slouží pro proplacení příplatku za přesčas v případě, že ve stanovené lhůtě není za odpracované hodiny přesčasů čerpáno náhradní volno.


MS Vyúčtování přesčasů
MS Vyúčtování přesčasů


 • Mzdová složka Vyúčtování přesčasů při konci PP (distribuční MS 161 KPČ - vyúčtování konec PP (A)) – slouží pro proplacení příplatku za přesčas v případě, že byl ukončen v období zaměstnanci PP a není za odpracované hodiny přesčasů čerpáno náhradní volno.


MS Vyúčtování přesčasů při konci PP
MS Vyúčtování přesčasů při konci PP


 • Mzdová složka Přesčas, výpočet Základní mzdy (distribuční MS 162 KPČ - přesčas 25% do ZM (A)) – slouží k zadání hodin přesčasů v měsíci, kdy byly hodiny přesčasů odpracovány. Použijete ji tehdy, pokud chcete buď zaevidovat hodiny přesčasů pro následné vyrovnání nebo pokud následně v měsíci odpracování přesčasů chcete proplatit základní mzdu za přesčas.


MS Přesčas – výpočet ZM
MS Přesčas – výpočet ZM


 • Mzdová složka Náhradní volno za přesčas (distribuční MS 163 KPČ - náhradní volno neplac.(A)) – slouží pro zadání náhradního volna za přesčas, touto mzdovou složkou se snižuje konto přesčasů. Nastavení proplácení je závislé na používání konta přesčasů uživatelem.


MS Náhradní volno za přesčas
MS Náhradní volno za přesčas – bez vyplacení ZM


Konto přesčasů - Typ B

 • Mzdová složka Vyúčtování přesčasů (distribuční MS 164 KPČ - vyúčtování přesčasů (B)) – slouží pro proplacení příplatku za přesčas společně s proplacením základní mzdy v případě, že ve stanovené lhůtě není za odpracované hodiny přesčasů čerpáno náhradní volno.


MS Vyúčtování přesčasů
MS Vyúčtování přesčasů


 • Mzdová složka Vyúčtování přesčasů při konci PP (distribuční MS 165 KPČ - vyúčtování konec PP (B)) – slouží pro proplacení příplatku společně s proplacením základní mzdy za přesčas v případě, že byl ukončen v období zaměstnanci PP a není za odpracované hodiny přesčasů čerpáno náhradní volno.


MS Vyúčtování přesčasů při konci PP
MS Vyúčtování přesčasů při konci PP


 • Mzdová složka Přesčas, bez výpočtu Základní mzdy (distribuční MS 166 KPČ - přesčas 25% bez ZM (B)) – slouží k zadání hodin přesčasů v měsíci, kdy byly hodiny přesčasů odpracovány. Použijete ji tehdy, pokud chcete buď zaevidovat hodiny přesčasů pro následné vyrovnání nebo pokud následně v měsíci odpracování přesčasů chcete proplatit základní mzdu za přesčas.


MS Přesčas – bez výpočtu ZM
MS Přesčas – bez výpočtu ZM


 • Mzdová složka Náhradní volno za přesčas (distribuční MS 167 KPČ - náhradní volno plac.(B)) – slouží pro zadání náhradního volna za přesčas, touto mzdovou složkou se snižuje konto přesčasů. Nastavení proplácení je závislé na používání konta přesčasů uživatelem.


MS Náhradní volno za přesčas - s vyplacením ZM
MS Náhradní volno za přesčas – s vyplacením ZM


Nastavení počátečních stavů přesčasů

V počátečních stavech musí být zadány ty odpracované hodiny přesčasů z předchozích měsíců, které doposud nebyly vyrovnány. Údaje zadáváte pro období, ve kterých má dojít k vyrovnání přesčasů (na celou délku prvního cyklu periody najednou). V menu Výpočet, Konto přesčasů (typ A nebo typ B) zvolíte z místní nabídky akci Počáteční hodnoty. Kliknete na tlačítko Nový a vybere zaměstnance, kterému chcete počáteční stav zadat, tlačítkem Přenos. V nabídnutém formuláři vyplňujete následující atributy:

[1] Časové určení

 • Období vzniku - automaticky se přednastaví (vybrané období mínus perioda nastavená v konstantách - např. 3 měsíce, mění se dle Období vyrovnání)
 • Období vyrovnání - automaticky se přednastaví (vybrané období) - je možné jej měnit, dle toho se mění Období vzniku)


[2] Bilance hodin

 • Přesčasy - zadáte počet hodin, které byly odpracovány v období vzniku a mají být v tomto měsíci vyrovnány.
 • ZM (Základní mzda) - pokud chcete, aby u počátečních stavů byl proplácen nejen příplatek za přesčas, ale i základní mzda (tzn. v měsíci odpracování přesčasů nebylo proplaceno nic a nebylo čerpáno ani náhradní volno), musí být tento atribut zatržen.
 • Procento - zadáváte, jakým procentem má být příplatek za přesčas u počátečních stavů proplacen.

Počáteční stavy musíte zadávat do tolika období, v kolika bude nutné provést vyrovnání přesčasů. Teprve poté je zadávání počátečních stavů ukončeno.


Z přehledu Počátečních stavů jsou jednotlivé záznamy přenášeny do přehledů kont (Konto přesčasů - typ A nebo Konto přesčasů - typ B) pomocí uzávěrky mezd a to do období, které jsou označeny jako aktuální a běžné (pokud zadáváte počáteční období pro aktuální období, je přenesen z Počátečních hodnot rovnou do přehledu kont). Po uplynutí prvního cyklu periody bude přehled Počáteční stavy prázdný.


Upozornění V případě zrušení uzávěrky měsíce dojde ke zpětnému posunu stavu období (aktuální a běžné). Jelikož pomocí uzávěrky dochází k přenosu záznamů z počátečních stavů do přehledu kont přesčasů, dojde v případě zrušení závěrky k výmazu záznamů počátečních stavů kont v období, které mělo před zrušením uzávěrky stav běžné. V případě Odemknutí mzdového období k takovému stavu nedochází.


Upozornění Zadání počátečních stavů se řídí pouze délkou periody zadanou ve Mzdových konstantách, individuální perioda zadaná ve mzdových údajích nemá na počáteční stavy vliv.


Příklad Příklad nastavení počátečních stavů přesčasů

S kontem přesčasů začínáte pracovat v období 09/2013. Vyrovnávací období činí 3 měsíce. Zaměstnanec odpracoval v červnu 10 hodin přesčasů, v červenci 15 hodin přesčasů, v srpnu 20 hodin přesčasů.


Při zadávání počátečních stavů je nutné postupovat takto:

Vstoupíte do období 09/2013 do nabídky Výpočet, Konto přesčasů (typ A nebo typ B), zvolíte tlačítko Nový a vybere zaměstnance, kterému chcete počáteční stav zadat. Zobrazí se editor, ve kterém budete vyplňovat níže uvedené položky:

 • Období vzniku - automaticky se přednastaví na červen(září mínus 3 měsíce nastavené v konstantách)
 • Přesčasy - zadáte 10 hodin.
 • ZM (Základní mzda) - pokud chcete, aby u počátečních stavů byl proplácen nejen příplatek za přesčas, ale i základní mzda, zaškrtnete.
 • Procento - zadáváte procento, např.25
Zadání počátečních stavů konta přesčasů

Počáteční hodnoty uložíte OK. Dále zadáte přes Nový počáteční stav pro období 10/2013 (období vyrovnání se posune automaticky na 10/2013) a vyplníte vše obdobným způsobem, jak je uvedeno výše, s tím, že zadáváte hodiny přesčasů, které byly odpracovány v červenci (15 hodin). Uložíte OK.

Dále zadáte přes Nový počáteční stav ještě pro období 11/2013 (období vyrovnání se posune automaticky na 11/2013) a vyplníte vše obdobným způsobem, jak je uvedeno výše, s tím, že zadáváte hodiny přesčasů, které byly odpracovány v srpnu (20 hodin). Uložíte OK.

Vlastní práce s kontem přesčasů

Zadávání přesčasů do výpočtu v měsíci odpracování přesčasů

Podle toho, jaký způsob práce s kontem přesčasů vaše firma využívá, budete do výpočtu zadávat rozdílné mzdové složky


Varianta A

Zadáte mzdovou složku Přesčas, výpočet Základní mzdy. Jsou zadány hodiny přesčasů evidenčně (bez příplatků) a zároveň je vypočítaná základní mzda za přesčas.


Varianta B

Zadáte mzdovou složku Přesčas – evidenční, bez výpočtu Základní mzdy. Jsou zadány hodiny přesčasů evidenčně, není vypočítaná základní mzda za přesčas.


Při zadání obou variant mzdových složek dojde k tomu, že v nabídce Výpočet mzdy, Konto přesčasů se pro daného zaměstnance vytvoří záznam.


Upozornění Záznam se vytvoří až v měsíci, kdy má dojít k vyrovnání konta přesčasů. Tzn., jestliže zadáte přesčasové hodiny v období 06/2010 a máte nastavenou periodu 3 měsíce, záznam se zobrazí v nabídce Konto přesčasů až v období 09/2010.


Vyúčtování přesčasů v měsíci vyrovnání

V měsíci, kdy má dojít k vyúčtování přesčasů mohou nastat tyto varianty:

 • Přesčasy, které mají být v daném měsíci vyčerpány jsou zúčtovány tím, že si zaměstnanec v měsíci vyrovnání čerpá náhradní volno.

Náhradní volno je vloženo do Výpočtu, resp. do Předzpracování mzdovou účetní.

 • Přesčasy, které mají být v daném měsíci vyčerpány, nejsou zúčtovány čerpáním náhradního volna. Potom musí dojít k tomu, že tyto přesčasy budou zaměstnanci proplaceny.


Jestliže Helios Orange při vytváření výplaty zjistí, že existují nezúčtované přesčasy, automaticky do výpočtu vloží mzdovou složku nastavenou v konstantách. Na tuto mzdovou složku je vypočítán příplatek za přesčasy. Výpočet částky proběhne na základě nastavení mzdové složky přesčasů vložených v měsíci odpracování přesčasů (tzn. pokud se v měsíci odpracování přesčasů nepočítala základní mzda za přesčas, v měsíci vyrovnání se počítá základní mzda za přesčas a naopak).

Jestliže v měsíci vyrovnání dochází k zúčtování přesčasů s více procentuelními sazbami, postupuje Helios Orange tak, že nejdříve vyrovnává příplatky s nejvyšší procentuelní sazbou a postupuje k sazbám nižším.


Konto přesčasů přehled

Přehled naleznete v menu Výpočet mzdy > Konto přesčasů.


Konto přesčasů přehled

Jestliže jste zadali počáteční stavy nebo jste v měsíci, kdy má dojít k vyrovnání přesčasů, zobrazí se přehled, který vás bude informovat o tom, kolik hodin přesčasů musí být v daném měsíci vyrovnáno (tzn. buď musí být čerpáno náhradní volno nebo musí být proplacen příplatek za přesčas, případně ještě základní mzda za přesčas).


 • Přesčasy - počet hodin přesčasů, které musí být v daném období vyrovnány.
 • Čerpání - počet hodin čerpání náhradního volna, které snižuje konto přesčasů
 • Proplaceno - počet hodin přesčasů, které byly v daném měsíci automaticky proplaceny na mzdovou složku, která je zadána v konstantách.
 • Zbývá - počet hodin přesčasů, které zbývá v konkrétním měsíci vyrovnat.


Volby místní nabídky

Čerpání kont přesčasů v období

Tato volba umožňuje detailní přehled čerpání hodin přesčasů prostřednictvím mzdových složek náhradního volna.

Čerpání kont přesčasů v období


Možné čerpání konta přesčasů

Tato volba umožňuje mzdové účetní určit, kolik hodin přesčasů má být vyrovnáno i v následujících obdobích. Na základě tohoto přehledu může zaměstnanci doporučit čerpat náhradní volno. V případě, že náhradní volno nevyčerpá, dojde k proplacení příplatků za přesčas. Údaje jsou zde nasčítány z výplat jednotlivých měsíců a dále z předzpracování běžného měsíce (tzn. v běžném období již máte zadány mzdové složky, které ovlivňují výpočet konta přesčasů, ale ještě nemáte vypočítané výplaty, protože dopočítáváte aktuální měsíc).

Možné čerpání konta přesčasů
Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export