Konstanty a číselníky modulu Projekty - Projekty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Konstanty

Číselník Konstanty může obsahovat maximálně jeden záznam, který se založí po stisknutí tlačítka Nový. Votevřeném editačním okně vyplňujete nabízená pole. Ztohoto jediného záznamu pak budou dotahovány a přednabízeny údaje do ostatních částí modulu Projekty, pro snadnější arychlejší práci. Konstanty máte možnost kdykoli změnit.

Vyplňujete následující údaje:


Povolit vykázat nad limit hodin


Výchozí hodnota, která se automaticky přednastaví při zakládání řešitelů veditaci úloh. Je-li zaškrtnuta, tak říká, že pokud řešitel překročí limit nastavených hodin v editaci úloh, nedojde kupozornění, že již limit hodin vyčerpal, amůže nadále vykazovat. Údaj se tedy promítá do řešitelů veditaci úloh avykazování Time sheetu.


Fakturovat podle skutečnosti

Volba se promítá do fakturované ceny. Pokud je zaškrtnuta, je fakturovaná částka stanovována ze skutečně vykázaných údajů. Naopak pokud není zaškrtnuta, je výsledná fakturovaná cena stanovena zúdajů plánovaných.


Vyžadovat schvalování výkazů

Jestliže položku zaškrtnete, budete muset ve Expense a Time sheet výkazech jednotlivé záznamy schválit, aby je bylo možno zaúčtovat či fakturovat. V případě, že schvalování výkazů nepotřebujete, ponechte volbu nezaškrtnutu.


Výchozí je Personální zdroj pro účtování

Při procesu účtování záznamů Time, nebo Expense sheet, dochází k dotažení údajů do účetnictví jako Nákladový okruh a Středisko. Tyto údaje jsou uvedeny na kartě Personálního i Nepersonálního zdroje a v případě účtování Expense sheetu systému sdělujete, odkud má být Nákladový okruh a středisko převzato, jelikož na Expense sheet výkaz lze přiřadit jak Personální, tak i Nepersonální zdroj.


Vyžadované informace pro správnou funkčnost

Řada dokladu

Údaj se odkazuje do přehledu Druhy dokladů pohybu zboží, jeho vyplnění je vyžadováno pro zaúčtování/fakturování veškerých aktivit projektů.


Skupina zboží

Touto volbou si určujete, kam se budou jednotlivé položky zařazovat při fakturaci. Údaj vybíráte zčíselníku Skupiny zboží.Volba nemusí být aktivní, jelikož bývá dotahována automaticky.


Max. počet dnů pro vykázání do minulosti

Zadáním celého čísla máte možnost omezit vykazování TimeSheetu a ExpenseSheetu na maximální počet dní zpětně od aktuálního data při vykazování. Modelově řečeno, pokud je dnes 10.10.2006 a tato hodnota je nastavena na 5, nemůžete vykázat k datu staršímu 5.10.2006.
Je-li pole nulové, můžete vykazovat libovolně bez časového omezení do minulosti.


Zaokrouhlení

Zvolené nastavení je uplatněno při vykazování Time sheet záznamů. Čas který vykazujete bude zaokrouhlen na 1, 10, 15, 30, 60 minut podle zvoleného nastavení. Výchozí hodnotou je zaokrouhlování na minuty.


Kategorie

Skupiny kategorií slouží pro preciznější zatřídění jednotlivých úkonů. Po založení nového záznamu pomocí volby Nový definujete název skupiny kategorie a následně pomocí zaškrtávacích polí dostupnost vjednotlivých přehledech.

Formulář skupiny kategorií
Konstanty a ciselniky modulu Projekty - Projekty1.jpg


Nadřízená skupina

Ke skupině kategorií můžete přiřadit Nadřízenou skupinu, která pak určuje provázanost sostatními skupinami ajejími položkami. Jako nadřízenou skupinu kategorií nelze vybrat tu skupinu kategorií, kterou právě editujete (skupina nemůže být nadřízenou sama sobě). Výběrem nadřízených skupin tak dostáváte možnost organizovat Kategorie do stromové struktury.


Agendy

Zaškrtnutím jednotlivých položek jako Úlohy,Náklady, Aktivity atd. definujete, kam bude tato Skupina kategorií isjejími přiřazenými položkami spadat.


Položky kategorií

Ke každé skupině kategorií, lze přiřadit libovolné množství položek, které bude daná kategorie obsahovat.


Přehled skupin kategorií

Konstanty a ciselniky modulu Projekty - Projekty2.jpg


Přiřazení položek provádíte v přehledu skupin kategorií nad označeným řádkem (viz obrázek Přehled skupin kategorií), akcí Položky kategorií (nebo pomocí klávesové zkratky <<F9<>). Otevře se návazný přehled, ze kterého můžete přidávat (pomocí Nový) a odebírat (pomocí Zrušit) položky přiřazené ke skupině kategorií. Otevřený přehled uzavřete křížkem nebo pomocí klávesy <<Esc<> avrátíte se tak zpět do přehledu skupin kategorií.

Položky askupiny kategorií naleznete ve většině případů na záložce č.2 jednotlivých editorů.


Náklady

Vzákladním přehledu je zobrazen výčet nákladů spolu sjejich přiřazením do nákladové skupiny.


Nadřízený náklad

Knákladu, který právě editujete, je možnost vybrat nadřízený náklad. Tímto způsobem provázání tak dostáváte možnost organizovat Náklady do struktury stromového charakteru. Znabídnutého přenosového přehledu nelze vybrat jako nadřízený náklad, který právě editujete (náklad nemůže být nadřízen sám sobě). Editovaný Náklad lze zařadit do nákladové skupiny výběrem zpřenosového přehledu.


Registrační číslo

Podle nastavení vkonstantách projektů je při výběru filtrováno na skupiny zboží. Nelze proto znabídnutého přenosového přehledu vybírat jiné registrační číslo, než takové, které spadá kpřednastavené skupině zboží azároveň dle nastavení vglobálních číselnících do skladu zboží.


Otevřený

Vpřípadě, že je tato volba zaškrtnuta, dostáváte možnost tento náklad vybírat vjiných relevantních editorech apřehledech. V opačném případě nebude tento záznam jinde vidět, tudíž bude nedostupný.


Přiřazení nákladu do nákladové skupiny

Kpřiřazení máte 2 možnosti. Záleží na tom, která je vdanou chvíli výhodnější:

  • Nad označeným záznamem vpřehledu Náklady zvolíte Akce, Přiřazení nákladové skupiny (nebo klávesovou zkratkou <<F9<>). Po otevření přenosového přehledu vyberete nákladovou skupinu, kterou chcete přiřadit, a stisknete tlačítko Přenos (nebo klávesovou zkratkou <<Ctrl><Enter<>).
  • Druhou možností přiřazení je přímo veditoru nákladů, jak při opravě záznamu, tak při vytváření pomocí Nový <<F2<>. Rozkliknete pole Nákladové skupina, vnabídnutém přenosovém přehledu se nastavíte na požadovaný záznam a stisknete tlačítko Přenos (nebo klávesovou zkratkou <<Ctrl><Enter<>).


Aktivity

Číselník slouží jako podklad pro práci súlohami. Vpodstatě se jedná očinnosti, které vrámci úlohy provádíte. Jelikož činnosti neboli Aktivity bývají na různých istejných úlohách opakovatelné, je dobré jejich definici zvolit dostatečně výstižně.

Základní přehled prezentuje název aktivity, zařazení do skupiny aktivit, informaci, zda je daná aktivita otevřená afakturovatelná či nikoli. Na pravé tlačítko myši - Akce lze označenému záznamu přidat Dokumenty, Poznámky amožnost označenou aktivitu zařadit do Skupiny aktivit.

Přehled Aktivit

Konstanty a ciselniky modulu Projekty - Projekty3.jpg


Pomocí tlačítka Nový <<F2<> otevřete editační dialog pro založení nové Aktivity.

Editor Aktivit
Konstanty a ciselniky modulu Projekty - Projekty4.jpg

  • Záložka 1 - Vlastnosti


Název

Textové označení editované aktivity. Toto pole nelze ponechat nevyplněno azároveň musí být jedinečné. To znamená, že nemůže existovat více aktivit se stejným názvem. Okontrolu jedinečnosti se postará systém Helios Orange.


Registrační číslo

Podle nastavení vkonstantách projektů je při výběru filtrováno na skupiny zboží. Nelze proto znabídnutého přenosového přehledu vybírat jiné registrační číslo, než které spadá ke konkrétní skupině zboží azároveň dle nastavení vglobálních číselnících do skladu zboží.


Nadřízená aktivita

Pro Aktivitu, kterou právě editujete (vtomto případě CRM - návrh systému), můžete vybrat Nadřízenou aktivitu. Výběrem nadřízených aktivit tak dostáváte možnost organizovat Aktivity do stromové struktury. Zpřenosového přehledu, který se při výběru otevře, nelze vybrat jako Nadřízenou aktivitu stejný záznam (aktivitu), kterou právě editujete (aktivita nemůže být nadřízená sama sobě).


Skupina aktivit

Jelikož aktivit, které může úloha obsahovat, bývá zpravidla velké množství, je vhodné zařadit jednotlivé aktivity do skupin aktivit. Seskupením dostanete daleko přehlednější výstup azároveň přesnější definici.

Přiřazení veditoru provedete přímo rozkliknutím skupiny aktivit anásledným výběrem zpřenosového přehledu pomocí tlačítka Přenos nebo klávesové zkratky <<Ctrl><Enter<>.


Přiřazení v přehledu

lze provést pouze nad označeným záznamem (aktivitou, kterou chcete asociovat), kdy zvolíte Akce-Přiřazení skupiny aktivit <<F9<>. Výběr je pak stejný jako veditoru.


Výstup aktivit - ceny

Každou aktivitu, která vstupuje do úloh azároveň do návazných částí, lze finančně ohodnotit. Pro tyto účely se nabízí možnost zadat jak cenu Fakturační tak iNákladovou.


Poznámka

Mnohdy si nevystačíte jen sezkráceným tvarem názvu aktivity, je proto dobré výstižným způsobem popsat, co vsobě aktivita zahrnuje ajaký je její účel.


  • Záložka 3 - Nepersonální zdroje


Nepersonální zdroj

Pokud kaktivitě náleží náklady nepersonálního charakteru, lze je definovat právě na této záložce výběrem Nový <<F2<> anásledným přenosem zvoleného záznamu stisknutím tlačítka Přenos (nebo klávesovou zkratkou <<Ctrl><Enter<>). Přenést lze jak jeden záznam tak isoučasně více označených záznamů najednou. Ovšem stejný nepersonální zdroj nelze vícekrát jedné aktivitě přiřadit. Ohlídání přiřazení duplicitního údaje se systém stará automaticky.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export