Konstanty a číselníky SZ - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


V tomto přehledu je možné ovlivnit způsob nápočtů ve Skladu zvířat a přednastavit vybrané konstanty.

Pomocí tlačítka Nový otevřeme editační okno a přednastavíme požadované hodnoty.

Záložka č.1 - Konstanty SZ
Období
Pomocí této volby vybíráme, pro která období bude toto nastavení platné.


Sporný krmný den je
Tato volba definuje zda-li se má krmný den napočítávat při naskladnění. V praxi se běžně využívá pouze nápočet krmného dne při naskladnění.


Číslo střediska
Touto volbou si přednastavujeme umístění (stáj, středisko), které se má při nahlášení do systému vybrat. V případě, že zde nebude nic vyplněno bude se tato informace vyžadovat na uživateli po každém přihlášení do systému.


Číslo druhu účetního dokladu
Toto DUD je doplňováno do jednotlivých účetních zápisů pohybových dokladů.


Záložka č.2 - Karty zvířat
Kontrola správnosti přiřazení Karet zvířat na položce dokladu
Povoluje nebo zakazuje kontroly správnosti přiřazení karty zvířete v dokladech

Přednabízený druh zvířete na kartách zvířat
V případě udání jednoznakové identifikace druhu zvířete, pokud bude v číselníku zvířat nalezen odpovídající druh a bude se zakládat nová Karta zvířete, dojde k přednabídnutí tohoto druhu.

Kontrola správnosti přiřazení Karet zvířat na položce dokladu

V případě, že není volba aktivní (zaškrtnuta), provede se kontrola logického přiřazení karet zvířat až při spuštění procesu uzávěrky skladu.
Zaškrtnutím pak získáte aktivní kontrolu v průběhu vyplňování dokladů skladu zvířat. Konkrétně standardní kontroly přiřazení proběhnou vždy při ukládání položek jednotlivých dokladů s vybranými kartami zvířat.
Standardní logické kontroly jsou

 • Nesmí existovat Výdejka s vyplněnou kartou zvířete dříve než Příjemka - zvíře nemůžete vydat dříve než přijmout
 • Stejnou kartu zvířete nemůžete přiřadit vícekrát k jednomu druh pohybu
 • Nemůžete provádět přeskladnění z kategorie, kde je Karta zvířete vyžadovánado kategorie kde není a naopak. Vždy musí být provedeno přeskladnění z kategorie typu vyžadováno do vyžadováno a opačně.


Kategorie zvířat

V tomto přehledu definujeme kategorie zvířat, které budeme ve skladu zvířat evidovat.

Pomocí tlačítka Nový otevřeme editační dialog pro založení nové kategorie.


Číslo kategorie
Číslo kategorie je jednoznačná číselná identifikace kategorie v rámci skladu zvířat. Toto číslo bude sloužit i pro orientaci v zemědělských kalkulacích.


Název 1 - 4
Název kategorie zvířete. Např. "Telata do 3 měsíců", "Prasničky chovné", "Brojleři", ...


Částka pro krmný den
Toto pole není určené k ruční editaci. Hodnota je dosazena z částky nastavené na pohybu přírůstku přiřazeného ke kategorii (viz Pohyby kategorií).


Číslo zakázky
Pomocí tohoto pole přiřazujeme ke kategorii zakázku (=kalkulační jednotku).


Druh zvířete
Odkaz do číselníku druhů zvířat, kde si můžete nadefinovat jednotlivé druhy zvířat a provázat tak s kategorií pro lepší roztřídění. Pole není povinné a nachází uplatnění při použití Karet zvířat.

Pomocí <F9> je možné zobrazit pohyby přiřazené ke kategorii. Je možné je zde i nově zadávat obdobně jako v Pohybech kategorií.

Druh zvířete

Jedná se o číselník, kde si můžete nadefinovat jednotlivé druhy zvířat. Můžou to být například samci, skot pro další třídění atd. Využití tohoto číselníku je pak především v kombinaci s použitím Karet zvířat, kdy jednotlivé kusy spadají pod určitý druh a každý druh má jiné majetkové vyrovnání. Nový druh založíte standardním způsobem stisknutím tlačítka Nový. Otevře se formulář, kde lze definovat tyto 3 základní údaje
záložky č.1-Vlastnosti


Název
Pojmenování druhu zvířete, jelikož druh bývá většinou označován jednoznakově.


Druh zvířete
Vaše označení jednotlivého druhu. Například M-Samci apod.


Číslo
Tak jako druh zvířete je znakové označení druhu, doplňujícím údajem může být číselná identifikace.


Záložka č.2-Přednabízení
Jedná se o údaje, které budou automaticy předvyplněny v okamžiku zakládání nové karty zvířete a následně použity jako podklad pro modul Majetek.

Druhy pohybů SZ

V tomto pohybu definujeme skladové pohyby platné ve Skladu zvířat.

Pomocí tlačítka Nový otevřeme editační dialog pro založení příslušného skladového pohybu.

Řada dokladů
Jednoznačná identifikace řady v rámci modulu Sklad zvířat.

Upozornění Neprobíhá kontrola na možnost kolizního zadání řad pohybových dokladů s modulem Oběh zboží! Tuto skutečnost si musí uživatel ohlídat sám.


Název
Název pohybové řady. Např. "Narození", "Úhyn", .... Tento název se bude uživateli nabízet při zakládání nových skladových dokladů ve skladu zvířat.


Druh pohybu zboží Určuje, jakým způsobem se bude měnit stav skladu zvířat (zda se bude zvyšovat či snižovat, s výjimkou inventurního dokladu)

 • Příjem na sklad - SZ
 • Storno příjmu - SZ
 • Přírůstek - SZ
 • Výdej ze skladu - dodací list - SZ
 • Storno výdeje - SZ
 • Výdej v evidenční ceně - SZ
 • Inventura karet zvířat - SZ
 • Zootechnická evidence - SZ


Číslo druhu účetního dokladu
V případě účtování dokladů skladu zvířat, bude použito toto vybrané DUD pro daný druh pohybu přednostně před nastaveným DUD v konstantách SZ.V případě, že DUD nebude vyplněno, použije se pro celý sklad zvířat DUD nastavené právě v konstantách SZ.


Číslo účetního dokladu
Při zaúčtování dokladu do účetního deníku, dochází k číslování Dokladů (sloupec Doklad) dle vybrané volby:

 • Řada účetních dokladů - každému zaúčtovanému dokladu bude přiřazeno číslo dokladu o jedno vyšší než je poslední číslo dokladu v účetním deníku
 • Řada dokladů - zaúčtovanému dokladu bude přiřazeno číslo dokladu takové, které je přímo na zaúčtovávaném dokladu skladu zvířat


Záložka c.3 – přednabízení

Návazná řada dokladů
Slouží k automatickému přednabízení návazné přeskladňovací příjemky. Parametr má smysl vyplňovat na výdejových druzích pohybů

Pohyby kategorií

Pokud máte vytvořenou kategorii a skladový pohyb je třeba ještě před prvním použitím kategorie nadefinovat vztah (=možnosti použití kategorie v dané řadě).

Pomocí tohoto seznamu nastavujeme provázanost kategorie do skladových pohybů včetně omezujících a upřesňujících podmínek tohoto spojení. (Pokud zde nevytvoříme záznam "kategorie A + řada dokladů B", nebude možné použít kategorii A v řada skladového pohybu B.)

Pomocí tlačítka Nový definujeme v editačním okně vazbu mezi kategorií a řadou dokladů.


Editor pohybů kategorií

Konstanty a ciselniky SZ-DPK.png


Záložka č.1 - Vlastnosti


Číslo kategorie
Číslo kategorie, pro kterou tuto vazbu definujeme. Tyto vazby lze definovat i přímo na kategorii v sekci Kategorie zvířat


Druhy pohybu SZ
Číselná řada skladového pohybu, ve které povolujeme zadávání výše uvedené kategorie. To znamená, že jestliže budeme zakládat pohybový doklad ze zde vybrané řady, pak nám bude umožněno vybrat do takového dokladu kategorii vyplněno v předchozím políčku.


Číslo zakázky
Zakázka zde doplněná, má vyšší prioritu při dotahování zakázky na položku dokladu, než zakázka vyplněná na Kategorii zvířete. Při výběru Katgorie zvířete, je přednabídnuta Zakázka, definována na vybrané kategorii.


Pevná částka
Pevná částka je hodnota, která se přednabídne do kolonky "jednotková cena" ve vybrané číselné řadě pro vybranou kategorii. Tato kolonka se využívá obzvláště u pohybů "Narození" a "Hmotnostní přírůstek".


Finanční jednotka
Touto volbou určuje, ke které měrné jednotce se bude vztahovat cena při nápočtech ve Stavu skladu zvířat. To znamená, že vybereme-li jako finanční jednotku "Ks-SZ", pak při příjímání např. 2 kusů zvířat s hmotností 70kg a jednotkovou cenou 1500 Kč bude celková cena příjemky 3000 Kč. Obvykle platí, že pohyby jedné kategorie mají shodnou finanční jednotku.


Částka pro krmný den
Částka pro krmný den je hodnota, která bude použita při generování pohybu "Vzrůstový přírůstek".
Toto políčko je přístupné pouze tehdy, pokud je zaškrtnutá volba Vzrůstový přírůstek.


Vzrůstový přírůstek
Tato volba nám umožňuje zadat pohyb vzrůstového přírůstku ke kategorii a následně doplnit hodnotu krmného dne.
Zaškrtávátko je přístupné pouze tehdy, je-li v editačním dialogu vybraný pohyb přírůstku.

Upozornění Každá kategorie může mít pouze jednu definici vzrůstového přírustku


Povolit záporný stav kg
V případě, že jako finanční jednotka je nastaveno "Ks- SZ", je možné povolit výdej od mínusu pro jednotku Kg. Tato volba se používá u kategorií, u kterých nás nezajímají kilogramy na příjmech a přeskladňování, ale pouze při prodeji pro budoucí vyhodnocování zemědělských kalkulací.


Zakaž skl. cenu na pohybu
V případě zaškrtnutí se nebude ve vybraném pohybu pro zvolenou kategorii napočítávat cena do stavu skladu
Jedná se především o ty kategorie, které na skladu zvířat evidujeme pouze kusově a finanční hodnota je podchycena v majetku (například dojnice, chovní býci, ...)


Záložka č. 2 - Účty výběr


Účet MD, účet DAL
Umožňuje nastavit účtování pro příslušnou kategorii v dané řadě dokladů.


Záporně
Přednastavíte, zda účtovaná částka má být do účetnictví zavedena v záporné hodnotě.


Účtovat na dva účty současně
Po zaškrtnutí této volby přibudou další dvě pole s Účet MD a Účet DAL, na které budete souběžně účtovat. Jedna účtovaná částka tak bude rozepsána ve stejné hodnotě na více řádků/účtů.


Záložka č. 3 - Karty zvířat

Vyžadovat Kartu zvířat
Toto nastavení se projeví při zakládání Příjemek, nebo Výdejek a jejich položek. Jestliže je tedy vyžadování zaškrtnuto, budete při vyplňování položky na dokladu vyzváni k přiřazení karty zvířat a počet kusů na takovéto položce musí být roven 1. Počet Kg nehraje roli. Jedná se i o nutnou podmínku, aby se takto vybrané pohyby promítaly do majetku a podléhaly kontrolám správnosti přiřazení Karet zvířat.


Automaticky vyřaď kartu zvířete z majetku a z evidence
V případě povolení volby, dojde při použití tohoto výdejového pohybu se správnou Kartou zvířete, k automatickému vyřazení odpovídající Karty majetku v modulu Majetek a na Kartu zvířete bude dopsán datum vyřazení z evidence. Také bude Karta zvířete zneaktivněna(volba "aktivní").


Automaticky vyřaď kartu zvířete z evidence
Karta zvířete, která projde tímto skladovým pohybem vyřazení, bude zneaktivněna a zároveň se propíše datum vyřazení z evidence.


Automaticky zařaď kartu zvířete do evidence
Tato volba má smysl u příjmových pohybů a lze použít například u opětovného zařazení, nebo standardního zařazení zvířete do evidence, bez promítnutí do majetku. Karta zvířete bude zaktivněna a také bude doplněn údaj Datum zavedení do evidence.


Zakaž opis karet zvířat do dokladu přírustku
Jelikož dochází na konci každého uzavíraného období(měsíce) a použití Karet zvířat, ke generování dokladu vzrůstového přírustku, je možno ovlivnit, zda se nemají opisovat Karty zvířat + jejich stádo, které spadají do přírustkové kategorie.


Složitost porodu
Má význam jako přednabízení na příjmových pohybech typu narození, pro generování hlášení do centrální evidence zvířat (CRZ). Výběr je nabízen z legislativně platných variant.


Kód události Samec a Samice - skot
Ke každému nadefinovanému pohybu lze přiřadit kód události, který se má automaticky přednabízet při vyplňování Karty zvířat na položkách dokladů. Kódy události tedy přiřadíte pouze jedenkrát k pohybu kategorie a pak je již nemusíte opakovaně vyplňovat na položkách dokladů.


Kód události hromadný - prasata
Ke každému nadefinovanému pohybu lze přiřadit kód události, který se má automaticky předvyplní při vyplňování Karty zvířat na položkách dokladů. Kódy události tedy přiřadíte pouze jedenkrát k pohybu kategorie a pak je již nemusíte opakovaně vyplňovat na položkách dokladů.

Záložka č. 4 - Majetek

V případě používaní submodulu Karet zvířat lze generovat jednotlivé pohyby ve skladu zvířat přímo do majetku. Lze generovat pouze typ pohyby Vyřazení a to pro tyto druhy pohybů majetku:

 • Účetní pohyb
 • Daňový pohyby
 • Pohyby umístění majetku

Přiřazení druhu pohybu provedete rozklinutím trojtečky a výběrem příslušného pohybu z nabídnutého číselníku.

Upozornění V případě opisu odpisů v majetku(účetní nebo daňové pohyby, tj. úplná shoda), nesmí být zároveň vyplněny ostatní druhy pohybů majetku, aby nedošlo ke kolizi. Definice by měla být zadána v součinnosti s zodpovědným pracovníkem, zodpovídajícím za modul Majetek

Nabídni generování Karty majetku
V případě, že tímto příjmovým pohybem daného období projde Karta zvířete a doposud nebude mít vygenerován v modulu majetek Protokol zavedení s Kartou majetku, systém nabídne po skončení uzávěrky(nebo akce nad platnou uzávěrkou skladu zvířat) seznam k vygenerování.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export