Důležité:


Konstanty - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Nabídka Konstanty a číselníky poskytuje informace o stavu majetku, o nastavení modulu majetku, o nastavení chování majetku a umožňuje akce společné pro všechny zadané karty majetku.

Podmenu tvoří číselníky a konstanty používané v modulu majetek.

Potvrzením nabídky Majetek – Konstanty a číselníky otevřete přehled s informacemi o stavu uzávěrek.

Systém umožňuje zadat zpětně karty majetku nejdále s datem zavedení a pořízení 2.1.1993 pro daňové hodnoty, což je datum, od kdy zákon o daních z příjmu stanoví koeficienty a sazby pro daňové odepisování. Proto je v přehledu automaticky vytvořený záznam s uzávěrkou 1.1.1993.

V místní nabídce přehledu naleznete seznam funkcí, které můžete provádět.


Všeobecné informace o majetku


Volbou Oprava je možné prohlížet a opravovat všeobecné informace o majetku - konstanty majetku. Potvrzením tlačítka OK - uložíte provedené změny nastavení konstant majetku.

Všeobecné konstanty majetek


Záložka obsahuje údaje o nastavení následujících oblastí:


[1] Uzávěrky

Počáteční stav

Datum, od kterého vedete evidenci majetku. Pole nelze editovat, program jej doplňuje sám.


Uzávěrka

Datum poslední provedené uzávěrky. Uzávěrka obsahuje uzavření daňových a účetních pohybů a pohybů umístění. Natavení uzávěrky se provádí posunutím datumu na potřebný termín nebo prostřednictvím místní nabídky Uzávěrky - Uzávěrka - provede uzavření karet majetku včetně jejich pohybů k příslušnému datu. Případné otevření je možné provést posunutím termínu uzávěrky na starší datum.


Uzávěrka daňových pohybů

Datum poslední provedené uzávěrky daňových pohybů. Uzávěrka obsahuje uzavření daňových pohybů. Natavení uzávěrky se provádí posunutím datumu na potřebný termín nebo prostřednictvím místní nabídky Uzávěrky - Uzávěrka daňových pohybů - provede uzavření daňových pohybů k příslušnému datu. Případné otevření je možné provést posunutím termínu uzávěrky na starší datum.


Uzávěrka účetních pohybů

Datum poslední provedené uzávěrky účetních pohybů. Uzávěrka obsahuje uzavření účetních pohybů. Natavení uzávěrky se provádí posunutím datumu na potřebný termín nebo prostřednictvím místní nabídky Uzávěrky - Uzávěrka účetních pohybů - provede uzavření účetních pohybů k příslušnému datu. Případné otevření je možné provést posunutím termínu uzávěrky na starší datum.


Uzávěrka 3. pohybů

Datum poslední provedené uzávěrky 3. pohybů. Uzávěrka obsahuje uzavření 3. pohybů. Natavení uzávěrky se provádí posunutím datumu na potřebný termín nebo prostřednictvím místní nabídky Uzávěrky - Uzávěrka 3. pohybů - provede uzavření 3. pohybů k příslušnému datu. Případné otevření je možné provést posunutím termínu uzávěrky na starší datum.


Uzávěrka pohybů umístění

Datum poslední provedené uzávěrky pohybů umístění. Uzávěrka obsahuje uzavření pohybů umístění. Natavení uzávěrky se provádí posunutím datumu na potřebný termín nebo prostřednictvím místní nabídky Uzávěrky - Uzávěrka pohybů umístění - provede uzavření pohybů umístění k příslušnému datu. Případné otevření je možné provést posunutím termínu uzávěrky na starší datum.


[2] Účtování

Umožňuje nastavit zaúčtování účetních pohybů při hromadném účtování. Systémové nastavení u hromadného nastavení seskupuje hodnoty v rámci analytiky. útvaru, zakázky, nákladového okruhu. Toto nastavení je možné přizpůsobit v rámci dokladu dle následujících kritérií.

Doklad pro každý pohyb

Při zaškrtnutí tohoto pole vznikne při hromadném zaúčtování účetních pohybů pro každý pohyb 1 účetní doklad. Zároveň se při zaškrtnutí pole stanou neaktivní následující pole.

Všeobecné informace o majetku - [2] Účtování
Příklad Výsledek v účetním deníku - zaúčtování účetních pohybů pro každý pohyb 1 účetní doklad:
Infuct11.jpgDoklad pro každou kartu

Při zaškrtnutí tohoto pole vznikne při hromadném zaúčtování účetních pohybů vždy 1 doklad z pohybů, které byly vytvořené od stejné karty. Např. účtujete pohyby ke kartě, která má v účtovaném období odpsi a vyřazení. Z těchto pohybů vznikne 1 účetní doklad. Pole je neaktivní v případě, že je zaškrtnuté pole Doklad pro každý pohyb.

Příklad Výsledek v účetním deníku - zaúčtování účetních pohybů vždy 1 doklad z pohybů, které byly vytvořené od stejné karty:
Infuct2.pngDoklad pro každý druh pohybu

Při zaškrtnutí tohoto pole vznikne při hromadném zaúčtování pohybů vždy 1 doklad pro 1 druh pohybu. Např. účtujete hromadně pohyby Změna ceny a Odpis. Pohyby Změna ceny budou zaúčtovány do 1 účetního dokladu a pohyby Odpis do 2 účetního dokladu. Pole je neaktivní v případě, že je zaškrtnuté pole Doklad pro každý pohyb.

Příklad Výsledek v účetním deníku - zaúčtování pohybů vždy 1 doklad pro 1 druh pohybu:
Infuct3.png[3] Daňové pohyby


Konfigurace - Daňové pohyby


Umožňuje nastavení :

 • DP Přepočet oprávek u změny ceny - parametr pro druh daňového pohybu Změna ceny. Parametr nastavuje uživatel. Při vyřazení majetku při prodeji se uplatní odpisy příslušného období až do prodeje. V případě daňového pohybu snížení ceny se nabízí výběr dopočtu zůstatkové ceny (což je náhrada pohybu částečné vyřazení).
 • DP Daňové pohyby na podkartě. Pokračovat ? - nastavením parametru nastavíte kontrolu v případě přidání daňového pohybu na podřízenou kartu se zobrazí uživatelská hláška pro upozornění.
 • DP Nenulové období odpisu a nulové oprávky. Pokračovat ? - nastavením parametru nastavíte kontrolu v případě, že se zavádí nový majetek, uživatelé někdy zadají nenulový počet let odepisování, ačkoli ten se zadává jen v případě počátečního stavu. Proto, když budou na pohybu zavedení nulové oprávky a nenulový počet let odepisování, při uložení protokolu nebo pohybu zavedení se objeví informativní hláška.


[4] Účetní pohyby


V této oblasti se nastavuje chování účetních hodnot na účetních pohybech.

Konfigurace - Účetní pohyby


Pozice zaokrouhlení účetního odpisu

 • Jednotky - zaokrouhlení hodnoty odpisu na jednotky měny
 • Desetiny - zaokrouhlení hodnoty odpisu na desetiny měny
 • Setiny - zaokrouhlení hodnoty odpisu na setiny měny.


Pozice zaokrouhlení rozúčtování

Na pohybech umístění je možné nastavit rozúčtování měsíčního odpisu karty na více útvarů, zakázek apod.. Zde je možné nastavit zokrouhlení odpisů po rozúčtování.


UP FM Měna

V případě, že v Heliosu pracujete s funkční měnou, je třeba zvolenou měnu nastavit i pro karty majetku. Na této záložce Konstant se volí konkrétní měna. Zadáním měny se na záložce Opis protokolu/karty otevře pole pro zadání kurzu pro přepočet na funkční měnu.

Upozornění Zadání měny můžete využít i v případě, že do modulu účetnictví chcete účtovat o majetku i v cizí měně. Vypočtené hodnoty v zadané CM se do účetnictví dostanou v to případě, že řádky kontace pro účtování majetku budou mít nastaven atribut Cizí měna na ANO.


UP Kontrola doodepsání majetku

Nastavení určuje jakým způsobem bude kontrolováno odepsání majetku do 0 nebo do určené cílové ceny.

 • Bez kontroly - beze všech kontrol
 • Kontrola posledního odpisu - kontroluje že po posledním odpisu je ZC=0 nebo je rovna určené cílové ceně.
 • Kontrola posledního pohybu - kontroluje doodepsanost při zadání každého pohybu, např. při zadání TZ


UP Zůstatková cena cílová Procento

Účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb. mohou u dlouhodobého majetku nastavit hranici zůstatkové ceny při vyřazení. Nestanoví-li účetní jednotka jinak je částka ocenění dlouhodobého majetku 5%. U karet majetku, kde má být nastavena zůstatková cena cílová "Procento" je nutné nastavit Způsob účetního odpisu "-5 počtem měsíců do cílové ceny s % ".

Zůstatková cena cílová Procento


[5] 3. pohyby


V této oblasti se nastavuje chování účetních hodnot na 3. pohybech majetku. Možnosti nastavení konfigurace jsou stejné jako [4] Účetní pohyby .

Konfigurace - 3. pohyby


[6] Pohyby umístění majetku


V této oblasti se nastavuje chování pohybů umístění majetku.

 • Um Karta majetku je nadřízenou kartou. Pokračovat? - Kontrola zadání nadřízené karty na nadřízenou kartu, zobrazí uživatelské upozornění. Zaškrtnutím konstanty nastavíte tuto kontrolu.


[7] Karty majetku


Nastavení konfigurace karty majetku.

Konfigurace - Karty majetku


Číslování karet majetku
Po instalaci systému je pro číslování majetku nastaveno jedinečné číslování v rámci Typu majetku.
Toto je možné změnit na jedinečné přes všechny Typy majetku. Systém má po instalaci nastaveno neplnit mezery - zaškrtnutím nastavíte plnění mezer v číselné řadě.


Kontroly při pořizování karet majetku:

 • KM Název prázdný. Pokračovat?
 • KM Zobrazit odpočty?
 • DP Mimořádné odpisy na kartě majetku s datem zavedení mimo 1.1.2009 až 30.6.2010. Pokračovat?
 • KM Nesoulad limit technického zhodnocení u daňových a účetních pohybů při odpisu DP->UP[8] Protokoly zavedení


Nastavení konfigurace protokolů zavedení.
V této sekci se provádí nastavení kontrol vyplnění polí na protokolu zavedení. Zaškrtnutím jednotlivých atributů se nastavuje zda příslušná pole budou povinná k vyplňování apod.

Konfigurace - Protokoly zavedení


Kontroly při pořizování protokolu zavedení:

 • PR Název prázdný. Pokračovat?
 • PR Zobrazit odpočty?
 • PR Realizované protokoly je povoleno mazat.


Kontroly při pořizování protokolu zavedení - daňový pohyb:

 • DP Pohyb není zadán. Pokračovat?
 • DP Cena je nulová. Pokračovat?
 • DP Mimořádné odpisy na kartě majetku s datem zavedení mimo 1.1.2009 až 30.6.2010. Pokračovat?
 • DP Nenulové období odpisu a nulové oprávky. Pokračovat? - Kontrola zda při zadání položky "období odpisu" (počet již provedených daňových odpisů - hodnoty se zadávají pouze v případě pokračování odpisování majetku z jiné evidence) je zadána i hodnota oprávek (částky, která již byla odepsána).


Kontroly při pořizování protokolu zavedení - účetní pohyb:

 • UP Pohyb není zadán. Pokračovat?
 • UP Cena je nulová. Pokračovat?
 • UP Měsíc po?
 • UP P.odpis při vyřazení


Kontroly při pořizování protokolu zavedení - 3.pohyb:

 • 3P Pohyb není zadán. Pokračovat?
 • 3P Cena je nulová. Pokračovat?
 • 3P Měsíc po?
 • 3P P.odpis při vyřazení


Kontroly při pořizování protokolu zavedení - umístění:

 • Um Pohyb není zadán. Pokračovat?


Kontroly při pořizování protokolu zavedení - umístění - údaje pro účetnictví:

 • Um Zaměstnanec není vyplněn. Pokračovat?
 • Um Útvar není vyplněn. Pokračovat?
 • Um Vozidlo není vyplněno. Pokračovat?
 • Um Zakázka není vyplněna. Pokračovat?
 • Um Nákladový okruh není vyplněn. Pokračovat?
 • Um Organizace není vyplněna. Pokračovat?
 • Um Organizace 2 není vyplněna. Pokračovat?


Kontroly při pořizování protokolu zavedení - umístění - Ostatní údaje umístění:

 • Um Lokalita není vyplněna. Pokračovat?
 • Um Čárový kód není vyplněn. Pokračovat?
 • Um Pořadač není vyplněn. Pokračovat?
 • Um Počet kusů není vyplněn. Pokračovat?
 • Um Nadřízená karta není vyplněna. Pokračovat?
 • Um Nárok na odpočet DPH nebyl změněn. Pokračovat?


Kontroly při pořizování protokolu zavedení - umístění - Rozúčtování karty majetku:

 • Um Rozúčtování 3P pohybů není zadáno. Pokračovat?
 • Um Rozúčtování UP pohybů není zadáno. Pokračovat?


[9] Číselník klasifikace stavebních děl (CZ-CC), Klasifikace produkce (CZ-CPA)


Číselník pro třídění hmotného majetku do odpisových skupin dle Přílohy č.1 dle zákona 586/1992 Sb.

Číselník je k dispozici pouze po instalaci pluginu "Číselníky CZ-CPA, CZ-CC".

 • V případě nastavení konstanty aktualizovat - zatrženo Ano se při aktualizaci číselníku provede aktualizace stávajících dat a import nových kódů.
 • V případě nastavení konstanty aktualizovat - zatrženo Ne se při aktualizaci číselníku provede jen import nových kódů.Vyhodnocení inventury


Zde máte možnost nastavit, která pole chcete používat při inventuře.

 • In Čárový kód
 • In Nákladový okruh
 • In Lokalita-kód
 • In Zaměstnanec
 • In Počet ks
Volby místní nabídky

Uzávěrka

Tato další volba místní nabídky přehledu Konstanty slouží k provádění uzávěrek. Po potvrzení volby vám systém nabídne výběr typu uzávěrky. Systém vám nabízí tyto varianty:

 • Uzávěrka – tato akce uzavře všechny daňové a účetní pohyby, pohyby umístění a příslušenství k vybranému datu od data poslední uzávěrky.
 • Uzávěrka daňových pohybů – jedná se o dílčí uzávěrku. Tato akce uzavře všechny daňové pohyby k vybranému datu od data poslední uzávěrky daňových pohybů.
 • Uzávěrka účetních pohybů – jedná se o dílčí uzávěrku. Tato akce uzavře všechny účetní pohyby k vybranému datu od data poslední uzávěrky účetních pohybů.
 • Uzávěrka pohybů umístění – jedná se o dílčí uzávěrku. Tato akce uzavře všechny pohyby umístění k vybranému datu od data poslední uzávěrky pohybů umístění.

Po potvrzení vybraného typu uzávěrky vám systém nabídne okno pro zadání data, ke kterému chcete majetek uzavřít. Systém bere v úvahu všechny pohyby všech karet majetku s datem platnosti do půlnoci zadaného data. Zadáte datum a spuštění uzávěrky provedete klepnutím na tlačítko OK. Tlačítkem Storno zrušíte spuštění uzávěrky.

Pohyby, které jsou uzavřené již nelze opravovat.

Uzávěrku lze provádět i za jednotlivé karty majetku a také za jednotlivé konkrétní pohyby vybrané karty majetku. Tyto akce naleznete v místní nabídce přehledu Karty majetku nebo v přehledech pohybů vybrané karty majetku. Viz kapitoly Uzávěrka daňových pohybů, Uzávěrka účetních pohybů, Uzávěrka pohybů umístění, Uzávěrka příslušenství a Karty majetku - Uzávěrka.

Účtování účetních pohybů / umístění

Touto volbou místní nabídky přehledu Konstanty provádíte zaúčtování všech účetních pohybů (pohybů umístění) všech karet majetku automaticky do modulu Účetnictví. Postup práce s touto volbou je shodný s volbou Účtování v přehledu Karty majetku, proto podrobný popis naleznete v kapitole Účtování.

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export