Důležité:


Konfigurace modulu Doprava - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V této kapitole je popsáno nastavení konstant přímo pro modul Doprava. Jde o globální konstanty, které ovlivňují chování celého modulu. Toto nastavení otevřete volbou Doprava, Nastavení parametrů v hlavní stromové nabídce systému Helios Orange.

Zde se nastavují konstanty dopravy na několika záložkách oddělených podle kategorií, jde o:

Obsah

Základní údaje

Záložka základní údaje

Číslo střediska doprava

Pokud je toto číselné pole vyplněno, bude se toto středisko automaticky vyplňovat na kartě při vkládání každého nového vozidla. Doporučuje se vyplnit pro firmy, kde existuje pouze jedno středisko dopravy.

Skupina zboží

Číselné pole, které je určeno pro rozlišení dopravních služeb (služby fakturované z modulu Doprava) od ostatních služeb, které jsou uvedeny v číselníku Zboží a služby. Tuto skupinu zboží je tedy nutno vyplnit, pokud chcete z modulu Doprava fakturovat.

Standardní cenová úroveň

V tomto poli definujete běžně používanou cenovou úroveň (tedy ceník), kterou budete v modulu Doprava používat. Kromě tohoto nastavení můžete definovat cenové úrovně pro jednotlivá vozidla nebo organizace. V případě stanovení ceníku pro konkrétní vozidlo či organizaci, má takto stanovený ceník přednost před standardním nastavením.

Splatnost

Přednastavení standardní délky splatnosti faktur vystavených z dopravy. Délku splatnosti faktur můžete také nastavit přímo pro jednotlivé organizace.

Forma úhrady

Standardní forma úhrady faktur vystavených z dopravy. Můžete vybírat z číselníku Forma úhrady.

Subjekt = nadřízená organizace

Je-li na fakturačním podkladu použita jako odběratel organizace, která má v číselníku organizací nastavenu vazbu na nadřízenou organizaci, bude na faktuře jako odběratel uvedena nadřízená organizace.

Bank. spojení a Číslo účtu

Toto bankovní spojení se objevuje na faktuře vystavené z dopravy. Na konkrétní faktuře ho však můžete měnit. Vybíráte z číselníku bankovních spojení vlastní organizace.

Nejčastější typ PHM

Tento typ PHM bude automaticky přednastaven při vkládání nového vozidla na jeho kartě. Vybíráte ze seznamu kódů PHM.

Předvyplnit konec jízdy

Pokud v tomto poli s výběrem nastavíte hodnotu na Ano, bude program u jízdních dokladů doplňovat shodné datum konce jízdy s datem počátku jízdy. To využijí především firmy, které mají většinu jednodenních jízd. Nastavení konstanty má vliv i na předvyplnění počátku a konce cesty v cestovních příkazech.

Obvyklý čas počátku jízdy

Tento čas se automaticky předvyplní na každý nový doklad o jízdě vozidla jako čas počátku. Doporučuje se nechat hodnotu 0:00:00 u firem, které mají nepravidelnou přepravu a naopak nastavit na jinou hodnotu (např. 8:00:00) u firem, které provozují převážně opakující se velmi krátké přepravy.

Obvyklý čas konce jízdy

Tento čas se automaticky předvyplní na každý nový doklad o jízdě vozidla jako čas konce (předpokládaného konce jízdy u příkazu k jízdě). Platí stejná doporučení jako pro údaj Obvyklý čas počátku jízdy.

Automaticky číslovat stazky

Pokud vyplníte toto zaškrtávací pole, bude program automaticky číslovat nově vytvořené stazky číselnou řadou podle nastavení v poli Číselná řada. Pokud necháte pole prázdné, program číslo stazky nevyplní a můžete číslovat stazky libovolně.

Nekontrolovat návaznost stazky a úseků

V případě vyplnění tohoto pole bude uživatel informován o nesouladu v návaznosti záznamů. Bude však možnost záznam uložit.

Typ přepravy

Uvedený typ přepravy se automaticky předvyplní na každý nový doklad o jízdě vozidla.

ROLO

Délka přepravy kamionu po železnici v km. Tento údaj se bude předvyplňovat na každý nový doklad.

Přiznání SD

Záložka Přiznání SD je přístupná pouze na verzích nižších než 2.0.2013.0803 ! Obsahuje údaje, které je nutno vyplnit pro tisk přiznání k silniční dani. Jsou zde údaje pro hlavičku daňového přiznání (finanční úřad, jméno osoby, která sestavila daňové přihlášení atd.) a také informace o zaplacených zálohách v daném roce.

Finanční úřad

Do tohoto textového pole se vyplňuje název a sídlo příslušného finančního úřadu, kterému odevzdáváte přiznání k silniční dani.

ID FÚ

Do tohoto textového pole se vyplňuje identifkace příslušného finančního úřadu, která je potřebná pro elektronický přenos silniční daně.

Bankovní účet

Zde nastavíte název bankovního účtu ze kterého daň hradíte. Vybíráte z číselníku bankovních spojení. Jsou zde přístupná pouze bankovní spojení vlastní organizace.

Telefon do přiznání SD

V tomto poli vyplníte telefonní číslo oddělení, kde bylo daňové přiznání sestaveno.

Fax do přiznání SD

Číslo faxu do oddělení, které sestavilo daňové přiznání.

Prohlášení - Jméno a příjmení + Funkce

V tomto poli vyplníte jméno a příjmení osoby odpovědné za daňové přiznání + funkci, kterou zastává ve vaší organizaci

Upozornění Tento údaj je nezbytný pro tisk a generování elektronického souboru pro EPO

Prohlášení - sestavil + Telefon

Jméno a příjmení pracovníka, který sestavil daňové přiznání + kontaktní telefon.

Upozornění Tento údaj je nezbytný pro tisk a generování elektronického souboru pro EPO

Rok pro SD

V tomto číselném poli vyplníte příslušný rok ve kterém sestavujete daňové přiznání. Všechny údaje týkající se silniční daně se týkají právě tohoto roku. Při přechodu na nový rok je třeba nejprve vytisknout daňové přiznání a poté provést archivaci silniční daně. Během archivace program po dotazu provede přechod na nový rok.

Upozornění Během roku se údaj Rok pro SD nedoporučuje měnit.

Typ daňového přiznání - lze volit jenu z následujících možností

  • Řádné
  • Opravné (před uplynutím lhůty na podání daňového přiznání)
  • Dodatečné (po uplynutí lhůty na podání daňového přiznání nejpozději do jednoho měsíce po zjištění skutečností ovlivňujících výši daně, dodatečné přiznání lze vytvořit jen před provedením archivace daně)

Dat.zjiš.skut. pro podání DP

V tomto poli vyplníte datum zjištění skutečností pro podání dodatečného daňového přiznání.

Pův.známá daň.pov.

Při vytváření opravného nebo dodatečného přiznání zde vyplníte původní známou daňovou povinnost - výše (částka) silniční daně, která byla stanovana předchozím přiznáním.

Zástupce pro podání SD - pro slovenskou legislativu

Jméno a příjmení pracovníka, který je statutárním zástupcem (za právnickou osobu) nebo zplnomocněným zástupcem (za fyzickou osobu).

Zástupce pro doručení písemností - pro slovenskou legislativu

Do tohoto pole vyplníte zástupce (vazba na číselník zaměstnanců) v případě, že daňový poplatník zdržuje v cizině.

Datum a Záloha v Kč

V těchto polích vyplňujete datum a částky jednotlivých zaplacených záloh během roku (za každé čtvrtletí a doplatek).

Výpočet zálohy SD

  • Rovnoměrně

Zálohy budou vypočteny rovnoměrně podle počtu měsíců v provozu bez ohledu na případné změny dle par.6

  • Zohlednit změnu sazby

Výše záloh respektuje případné změny dle par.6 v daném čtvrtletí (zálohy mohou být nerovnoměrné)

Fixovat zálohy

Kombinací tohoto parametru a doplněného datumu odvedené zálohy v daném(ných) čtvrtletích lze docílit toho, že při změně parametrů v daném zdaňovacím období, které ovlivňují výši výsledné daně (a tedy i změnu vypočtených záloh) nedochází k přepočtu již odvedených záloh a případný rozdíl se uplatní jako přeplatek resp.nedoplatek daně.

Údaje pro kontrolu návaznosti

Systém umožňuje kontrolovat návaznost jednotlivých dokladů o provozu vozidel pomocí tří stavových veličin. Jsou to stav tachometru, počítadla motohodin a stav nádrže. Na této záložce můžete tuto návaznost vypnout nebo nastavovat přípustnou toleranci.


Návaznost kontrolovat pro

V těchto tří zaškrtávacích polích nastavíte veličiny, které chcete při návaznosti dokladů kontrolovat. Pokud příslušné pole označíte, program ji bude kontrolovat.

Tolerance

V těchto číselných polích uvedete přípustné tolerance pro kontrolu návaznosti dokladů. Tolerance zadáváte v příslušných měrných jednotkách (litry, kilometry a motohodiny). Pokud by byla tolerance překročena, program na to upozorní při provádění kontroly návaznosti příslušného vozidla.

Kontrolovat zadané km u vleku ?

Pokud nevyplníte km vlaku, systém automaticky doplní do tohoto údaje km tahače.

Blokovat stazky po uzávěrce

Po spuštění uzávěrky se všechny stazky se starším datumem uzamknou a bude možné pouze upravovat přehled fakturačních příkazů.

Zadávání časů na stazce v HH:MM

Je-li třeba zadávat čas na stazkách v úsecích jízdy s přesností na minuty, je třeba zatrhnout tento parametr. Pro výpočty je však vhodnější dekadický formát času.

Alternativní normy

V případě, že budou využívány alternativní normy spotřeby, lze zadat čísla měsíců, které budou považovnány za sezonní.

Cestovní příkazy a náhrady

Na této záložce nastavujete konstanty pro správný výpočet výše cestovních náhrad zaměstnanců.

N a s t a v e n í p a r a m e t r ů

Zahr. kapesné [%]

V tomto číselném poli vyplníte standardní výši kapesného (určuje se % z vypočteného stravného) poskytovaného na zahraniční služební cesty.

Kapesné (zákonné)

Zde se uvádí procento výše kapesného, které je uznatelné z pohledu zákona jako nedaňový příjem zaměstnance.

Kapesné vyčíslit z nároku stravného

Není-li zatrženo, počítá se zahraniční kapesné jako procento z nároku denního stravného bez vlivu snížení za poskytnutí bezplatného jídla. Je-li zatrženo, je základem pro výpočet kapesného denní stravné ponížené o odpovídající procenta z důvodu poskytnutí bezplatného jídla.

Sčítat časy při dvoudenním CP za účelem výhodnějších tuz.diet

Je-li zatrženo, upustí se při tuzemské pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu.

Generovat pracovní cestu při založení CP ?

Po uložení CP systém založí pracovní cestu.


Kód nákladu pro převod hotovostního čerpání do výdajů

Je-li ve stazce evidována hotovostní úhrada za PHM, je při generování cestovních příkazů toto čerpání převedeno do výdajů (jako cestovní náhrada) s uvedeným kódem nákladu.


P o k l a d n a

Účet pro diety, Účet pro výdaje a Účet pro náhrady

Pro vyplácení cestovních příkazů prostřednictvím pokladny (generování pokladního dokladu) je možné zadat účty, které se předvyplní do odpovídajících řádků pokladního dokladu.

Datum případu

Vygenerovaný pokladní doklad převezme jako datum případu buď datum vystavení cestovního příkazu nebo datum konce pracovní cesty.

M z d y

Cestovní náhrady

Z číselníku lze vybrat mzdovou složku pro převod cestovních náhrad do předzpracování mezd. Na tuto mzdovou složku se převede částka odpovídající maximální možné výši dané zákonem, tj. část cestovních náhrad, které nejsou zdanitelným příjmem zaměstnance.

Cestovné nad limit

Uvádí se mzdová složka pro převod „nadlimitních“ cestovních náhrad, tj. na tuto mzdovou složku bude převedena částka, která je zdanitelným příjmem zaměstnance. Např. pokud zaměstnavatel vyplácí vyšší denní sazby stravného než stanoví zákon, je částka tohoto navýšení (rozdílu oproti zákonu) převedena do předzpracovní mezd na uvedenou mzdovou složku.

Převod do předzpracování mezd – rozlišovat účtovací kriteria

Při úhradě cestovních příkazů prostřednictvím mezd se při převodu do předzpracování na příslušnou mzdovou složku provede buď součet cestovních náhrad za pracovníka (je-li nezatrženo) nebo se cestovní náhrady sečtou (rozliší) za pracovníka, středisko, vozidlo, zakázku, nákladový okruh (je-li zatrženo), tj. vznikne odpovídající počet mzdových složek se součty za účetní kriteria obsažená v cestovních příkazech.

N á h r a d y z a v l. v o z i d l o

Implicitní náhrada za 1 km

V tomto poli lze zadat výši náhrad za použití vlastního vozidla pro služební cestu (neobsahuje náhrady za pohonné hmoty). Pokud je potřeba platnost výše náhrady časově rozlišit, lze prostřednictvím volby Nový umístěné v tabulce (vlevo) pod uvedeným polem zadat potřebné údaje: Kategorie, Platnost od, Koeficient/Sazba.

Implicitní náhrada za PHM

V tomto poli lze zadat výši náhrad za pohonné hmoty při použití vlastního vozidla pro služební cestu. Pokud je potřeba platnost výše náhrady časově rozlišit, lze prostřednictvím volby Nový umístěné v tabulce (vpravo) pod uvedeným polem zadat potřebné údaje: PHM, Platnost od, Koeficient/Sazba

Sazby základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot stanovuje podle § 8 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou vždy s účinností od počátku kalendářního roku.

Zahr. PHM po ujetí [km]

Při zahraniční služební cestě má zaměstnanec při použití vlastního vozidla nárok na náhradu výdajů za pohonné hmoty ve valutách až po ujetí určité vzdálenosti v zahraničí. Ta se stanovuje právě v tomto číselném poli a je určována zákonem o cestovních náhradách.

Ostatní

Dopravní info

Odkaz na www stránky odkud jsou čerpány dopravní informace v přehledu jízd a stazek.

Koeficient 1-6

Pro speciální účely je možné v kalkulačních vzorcích využít zadávání až 6-ti koeficientů, které pak mohou vystupovat jako operandy v definici vzorce. Na této záložce se definuje "název" těchto koeficientů v textových polích.

Mzdové konstanty

Na záložce Mzdové konstanty se zadávají mzdové složky, které mají být automaticky generovány. Není-li příslušná mzdová složka vyplněna, nebudou ze mzdových podkladů v dopravě vygenerovány odpovídající složky do předzpracování mezd. Zadané údaje v dopravě pak mají pouze informativní charakter. Takto lze ovlivňovat např. generování cestovného. Je-li uvedena mzdová složka pro Diety, bude na základě mzdových podkladů generována odpovídající mzdová složka. Pokud však bude cestovné generováno do předzpracovnání z cestovních příkazů, zamezí se případným duplicitám tak, že se v nastavení parametrů uvede mzdová složka pro cestovné pouze na záložce Cestovní náhrady.


Práce ve svátek

Pole může obsahovat mzdovou složku typu Základní mzda, která má nastaven v definici parametr Použít v předzpracování.

Přesčasy:

Pracovní den, Nepracovní den, Svátek

Tato pole jsou určena pro mzdové složky, které se mají generovat v případě zadání přesčasu, pokud byl přesčas odpracován v pracovní den, v nepracovní den, případně ve svátek. Nabízí se mzdové složky typu Příplatky a doplatky, které mají nastaven v definici parametr Použít v předzpracování.

Příplatky:

Nepracovní den, Svátek , Noc, Prostředí

Tato pole jsou určena pro mzdové složky, které se mají generovat pokud se proplácí příplatky za nepracovní den, svátek, noc, prostředí. Nabízí se mzdové složky typu Příplatky a doplatky, které mají nastaven v definici parametr Použít v předzpracování.

Uživatelem nadefinované příplatky

Pod mzdovou složkou pro příplatek za prostředí se nacházejí dvě textová pole, ve kterých je možné zadat libovolný příplatek, který zaměstnavatel hradí zaměstnancům. Např. pokud bude zaměstnavatel proplácet pohotovost uvede do textového pole název „Pohotovost“ a do pole s výběrem mzdové složky zvolí odpovídající mzdovou složku typu Příplatky a doplatky.

Ostatní:

Dovolená

Pole může obsahovat mzdovou složku typu Docházka, která má nastaven v definici parametr Použít v předzpracování.

Pozn.: Dovolená se ve mzdových podkladech zadává v typu Ostatní. Zde musí být uvedena, protože se s touto mzdovou složkou nakládá při převodu do předzpracování specielním způsobem.

Prémie

Pole může obsahovat mzdovou složku typu Prémie a odměny, která má nastaven v definici parametr Použít v předzpracování. Pro generování této mzdové složky je potřeba zadat ještě procento v poli Tržby.

Diety

Pole může obsahovat mzdovou složku typu Nespecifikovaný příjem, která má nastaven v definici parametr Použít v předzpracování.

Tržby

Zde se zadává procento, kterým se zaměstnanec podílí na tržbách.Tento údaj má vazbu na pole Tržby ve mzdových podkladech. Částka vypočítaná podle daného procenta je pak generována do předzpracování prostřednictvím mzdové složky zadané ve výše uvedeném poli Prémie.


Zpracování výpisu

Pro výpis platebních karet ve tvaru textového souboru s pevnou délkou věty lze na této záložce uvést popis struktury. Soubor lze poté importovat ve Zpracování platebních karet jako typ Txt(SDF). V levém poli se uvádí názvy systémových atributů tabulky TabICCSVyp, v pravém poli počáteční pozice údaje ve větě, délka údaje ve znacích, volitelně formát údaje.

Konfigurace modulu doprava - Doprava7.jpg

Číselné řady stazek a cestovních náhrad

Řady stazek a cestovních náhrad se uplatní pokud je v Nastavení parametrů na záložce Základní údaje zatržena volba Automaticky číslovat stazky. Před vytvořením nové stazky či cesťáku je nejprve nutno vybrat odpovídající řadu. Pokud je zadána pouze jedna číselná řada, výběr není vyžadován a řada se uplatní automaticky.

Druh dokladu

Identifikace, zda se jedná o číslenou řadu pro stazky či cesťáky.

Typ přepravy

Zde se uvádí zda se jedná o tuzemskou nebo mezinárodní přepravu, vyplnění není povinné. Je-li typ uveden, automaticky se předvyplní do stazky.

Popis řady dokladu

Podrobnější popis číselné řady dokladů.

Prefix číselné řady

Číslo v tomto poli určuje počátek číselné řady pro číslování stazek. Algoritmus automatického přidělení čísla pracuje tak, že přidělí první nevyužité číslo vyšší nebo rovné hodnotě v údaji Číselná řada. Prefixy v jednotlivých řadách se nemohou shodovat (každá řada musí začínat jiným číslem), jejich struktura můženapř. vyjadřovat rok a středisko ap.: 200500300001.

Příklad automatického číslování jízdních dokladů

Pokud je při prvotním nastavení parametrů programu nastavena v prefixu číselné řady hodnota 700001, pak první doklad o jízdě bude mít právě tuto hodnotu (700001), druhý doklad hodnotu o jednu vyšší (700002) atd. Pokud je smazán doklad 700001, pak následující vložený doklad obdrží právě tuto hodnotu (700001) - program zjistil "díru v řadě"; číslo dalšího dokladu pak bude záležet na tom, kolik dokladů bylo mezitím vloženo. V žádném však případě nemůže dojít k tomu, že by dva doklady získaly stejné číslo (program zabraňuje duplicitám) - to platí jak pro automatické, tak i pro ruční číslování dokladů.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export