Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Komunikace s CSÚIS - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění zákona č. 304/2008 Sb.) v § 1 v odstavcích 3 a 4 nově definuje vybrané účetní jednotky, stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů a legislativně definuje Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS).

Prováděcí vyhláškou k těmto ustanovením zákona je vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (dále jen Technická vyhláška) ve znění pozdějších předpisů viz Vyhláška č. 383/2009 Sb..

Tato technická vyhláška je tedy legislativním pilířem CSÚIS (Centrálního Systému Účetních Informací Státu), kterýžto je součástí budovaného systému IISSP (Integrovaného Informačního Systému Státní Pokladny). Ve svém znění vymezuje kdy, jak a v jakém rozsahu vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy, přičemž ve svých přílohách dále specifikuje formát přenášených dat, požadavky na šifrování a zabezpečení dat i jejich přenosů a dále upřesňuje způsob komunikace mezi účetní jednotkou a CSÚIS.

Registrace účetní jednotky, ZO, NZO

Základní informace jsou uvedeny v dokumentu IISSP - CSÚIS Technický manuál včetně postupu registrace účetní jednotky, zodpovědné osoby (ZO) a náhradní zodpovědné osoby (NZO) a způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám, viz Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

 • Statutární orgán účetní jednotky nebo osoba jím určená zašle správci centrálního systému účetních informací státu informace požadované po vybrané účetní jednotce stanovené v příloze č. 14 k této vyhlášce prostřednictvím formuláře uveřejněného správcem centrálního systému účetních informací státu.
 • Správce centrálního systému účetních informací státu vygeneruje zajišťovací a identifikační soubory podle přílohy č. 12 k této vyhlášce zodpovědným osobám, případně náhradním zodpovědným osobám. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek zprávu účetní jednotce (v případě, že účetní jednotka nemá zřízenu datovou schránku, tak jiným způsobem) pouze při registraci první zodpovědné osoby, případně náhradní zodpovědné osoby k dané účetní jednotce nebo na vyžádání vyplněním bodu 6 v registračním formuláři. Zpráva obsahuje přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo).
 • Účetní jednotka se pomocí údajů podle bodu 2 přihlásí k centrálnímu systému účetních informací státu a stáhne zajišťovací a identifikační soubory, které předá zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě.
 • Správce centrálního systému účetních informací státu zašle každé zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě, listovní zásilku v chráněné obálce zajišťující, aby informace v ní obsažené nemohla zneužít třetí osoba; tato obálka obsahuje informace popsané v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
 • Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba odemkne předepsaným způsobem pomocí zaslaných informací popsaných v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu přihlašovací údaje a šifrovací klíč (klíče) a prostřednictvím svého programového vybavení vygeneruje kontrolní součet. Kontrolní součet zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba předá účetní jednotce, která zašle příslušný formulář správci centrálního systému účetních informací státu způsobem popsaným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
 • Správce centrálního systému účetních informací státu aktivuje přístupy zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě dané účetní jednotky, která zaslala potvrzení podle bodu 5 se správným kontrolním součtem.
 • Při žádosti účetní jednotky o změnu zodpovědné osoby či náhradní zodpovědné osoby se body 1 až 6 použijí obdobně.


Zjednodušený popis postupu

 • Činnost statutárního orgánu účetní jednotky nebo osoby jím pověřené - Odeslání registrační žádosti. Při odeslání informací požadovaných po vybrané účetní jednotce bude statutární orgán nebo osoba jím určená postupovat takto:
  • Na webových stránkách CSUIS (nebo stránkách Účetní reforma veřejných financí) je uveřejněn formulář pro zadání informací požadovaných po vybrané účetní jednotce v rámci registrace ZO a NZO.
  • Formulář se podle pokynů vyplní a uloží do souboru.
  • Soubor je třeba odeslat do datové schránky Ministerstva financí podle pokynů pro každou ZO/NZO zvlášť.
  • Správce CSÚIS zašle do datové schránky žadatele (účetní jednotky) zprávu, která bude obsahovat přístupové kódy (tj. přihlašovací jméno a heslo) pro zástupce účetní jednotky. Přístupové kódy mají časově omezenou platnost, která je uvedena ve zprávě!
 • Činnost statutárního orgánu účetní jednotky nebo osoby jím pověřené - Převzetí ZaIS a jejich předání nově registrované ZO či NZO
  • Vybere z datové schránky (nebo z došlé pošty) dokument s přístupovými kódy
  • Přihlásí se pomocí obdržených přístupových kódů přes Webovou aplikaci CSUIS ke schránce na komunikačním serveru IISSP (Inboxu).
  • Stáhne z Inboxu na počítač soubory se Zajišťovacími a Identifikačními soubory (ZaIS) pro všechny nově registrované ZO a NZO.
  • Předá stažené soubory ZaIS příslušným ZO a NZO.
 • Činnost ZO/NZO – dekódování a kontrola ZaIS
  • Převezme od zástupce účetní jednotky soubory ZaIS (archiv ve formátu ZIP, jehož rozbalením vznikne sada souborů obsahující všechny soubory potřebné k dekódování a vytvoření kontrolního součtu ZaIS)
  • Rozšifruje ZaIS pomocí přístupových dekódovacích kódů (dopis od správce CSÚIS do vlastních rukou) a uloží všechny osobní přístupové kódy (OPK) dle popisu v Technické vyhlášce. K dekódování přístupových údajů buď použije Šifrovací utilitu, která je volně dostupná z webových stránek CSÚIS, nebo rozšifruje ZaIS pomocí nástrojů přímo v Helios Orange, viz dále.
  • Vygeneruje Potvrzovací kontrolní součet postupem stanoveným v Technické vyhlášce a předá ho zástupci účetní jednotky. Může provést pomocí nástrojů přímo v Helios Orange, viz dále.
 • Činnost statutárního orgánu účetní jednotky nebo osoby jím pověřené - Potvrzení kontrolního součtu
  • stáhne z webových stránek CSUIS formulář „Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet“.
  • Vyplní pro každou ZO/NZO formulář Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet a odešle ho stejným způsobem jako v kroku 2 přes Webovou aplikaci do CSÚIS.
 • Činnost statutárního orgánu ÚJ nebo osoby jím pověřené – Kontrola aktivace ZO/NZO
  • Po aktivaci ZO/NZO obdrží účetní jednotka datovou schránkou nebo listovní zásilkou a ZO/NZO e-mailem informativní dopis s údaji o aktivaci konkrétní ZO/NZO:
  • Pokud je vše v pořádku, nebude účetní jednotka konat nic.
  • Pokud účetní jednotka nesouhlasí s aktivací dané ZO/NZO, kontaktuje její statutární orgán nebo osoba jím pověřená správce CSÚIS s reklamací.
 • Poznámka - pokud je již ZO nebo NZO v CSÚIS registrována, realizuje se pouze: Odeslání Registračního formuláře a Kontrola aktivace ZO/NZO.

Nastavení v Helios Orange

Pouze zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba jsou oprávněné komunikonat jménem účetní jednotky s CSÚIS. Co je zapotřebí pro ZO a NZO v Helios Orange nastavit?


Zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba

V nabídce Možnosti, Konfigurace / správa systému ..., Uživatelé v přehledu uživatelů označíte uživatele - zodpovědnou osobu (ZO) a vyplníte tato povinná pole:

 • Plné jméno - jméno a příjmení ZO. Takto zadané jméno a příjmení se bude přenášet do zpráv předaných do CSÚIS !
 • Telefon - pevná linka - telefonní spojení na ZO
 • E-mail - e-mailové spojení na ZO


Nastavení uživatele - zodpovědné osoby

Uživatelé


Stejným způsobem zadáte údaje pro náhradní zodpovědnou osobu (NZO).


Nastavení zpráv:

V přehledu Výkazy pro příspěvkové organizace, akce místního menu Zprávy, Generování zpráv. Otevře se přehled definice zpráv. Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se založí nová definice zprávy. Formát zprávy se nastaví na Test - export. Zadáte Název zprávy, doplníte Adresa místa určení zpráv a označíte pole Zprávy po vytvoření odeslat, viz obrázek.

Definice zprávy


Na záložce 4 - Certifikát, Šifrování, se po uložení údajů ZaSI automaticky doplní Šifrovací klíč, viz obrázek.


Definice zprávy - šifrovací klíč


V případě, že nebudete zprávy odesílat do CSUIS, ale ukládat na disk např pro JASÚ - MÚZO, tak v definici zpráv tento údaj zrušte.


Definici zprávy uložíte stiskem tlačítka OK. Na uložené definici zprávy akcí místního menu Zadání ZaIS - Zajišťovací a identifikační údaje. Otevře se tento formulář:


ZaIS


V poli ZIP archiv s ZaIS soubory vyhledáte a označíte zazipovaný soubor se zajišťovacími a identifikačními soubory (ZaIS). Do pole Dekódovací klíč pro ZaIS zadáte dekódovací klíč pro soubor ZaIS.

Stisknete tlačítko Dekódovat. Do oblasti Dekódované údaje se do polí Už. jméno - pro web odeslání, Heslo - pro web odeslání, AES - Šifrovací klíč a Hash - potvrzovací kontrolní součet doplní ze souboru ZaIS příslušné údaje.

Označením pole Zobrazit se zpřístupní i údaje v polích Už. jméno - pro web odeslání a Heslo - pro web odeslání v čitelné formě.

Pro tisk přílohy č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. je nutno ještě doplnit Číslo zásilky. Stiskem tlačítka Tisk přílohy č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. se zobrazí formulář Tisk přílohy č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb., tento uložit do souboru nejlépe v PDF, tento soubor musí statutátní orgán doručit přes Webovou aplikaci do CSÚIS.

Stiskem tlačítka Uložení do programu se otevře dialogové okno pro zadání hesla pro uložení údajů ze ZaIS v šifrované podobě do systému. Toto heslo je nutno si zapamatovat, bude vyžadováno při každém odesílání výkazů do CSÚIS!

Zadání hesla uživatele

Do pole Nové heslo zadáte heslo a v poli Potvrzení nového hesla toto heslo potvrdíte.

Po stisku tlačítka OK se zobrazí informace:

Informave o uložení zašifrovaných přístupových údajů


Tím jsou údaje potřebné pro odesílání do CSÚIS uloženy a definice zprávy je připravena k použití.Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export