Důležité:


Kompletace - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Úvod

Kusovník (kompletační položka) je sestava, která slouží k popisu, z jakých dílů a materiálů se skládá konkrétní výrobek. V Helios Orange se pro definici kusovníků používá část modulu Technická příprava výroby (dále TPV), která se zpřístupní, když budete mít zakoupen buď celý modul TPV nebo submodul Kompletace v modulu Oběhu zboží.

Každý výrobek, ke kterému chcete definovat kusovník, musí být označen jako Dílec.
Každá položka kusovníku musí být označena jako Materiál.

V Helios Orange se kusovníky definují pomocí karet zařazených v Přehledu Zboží a služby, tudíž jsou kusovníky nezávislé na konkrétním skladu astejný kusovník se dá použít na více skladech.

Nejprve je však třeba objasnit některé pojmy z TPV, abyste pak mohli začít samotný kusovník definovat.

Dílec

Pod pojmem dílec se rozumí součástka, finální výrobek, polotovar nebo podskupina, která se ve firmě vyrábí či kompletuje.

Materiál

Pod pojmem materiál se rozumí výchozí dosud neopracovaný materiál nebo nakoupená součástka, která se namontuje bez jakékoliv úpravy. Do této skupiny patří veškeré nakupované materiály pro výrobu, příp. i polotovary, které firma nakupuje jako celek.

Položka

Pod pojmem položka se může v< některých případech rozumět dílec nebo materiál.

Finál

Pod pojmem finál se rozumí dílec, který je uveden přímo v plánech zadávené výroby a předpokládá se jeho přímý odvod na sklad hotových výrobků a prodej. Jedná se ve většině případů o finální výrobek nebo náhradní díl.

Nářadí

Pod pojmem nářadí rozumíme veškeré nářadí a přípravky používané během výrobního procesu.

Nižší

Pod pojmem nižší se rozumí položka, která v konstrukčních vazbách vstupuje do libovolného dílce.

Vyšší

Pod pojmem vyšší se rozumí dílec, který je kompletován z definovaných položek podle konstrukčních vazeb.

Definice kusovníku

Pokud chcete začít definovat kusovník, je třeba nadefinovat v číselníku Zboží a služeb Dílce a Materiály. Jako možná kontrola, zda je zboží Dílec, Materiál apod. může sloužit např. následující: Vpřehledu Zboží a služby otevřete konkrétní kartu pomocí funkce Oprava a>na záložce Vlastnosti je vidět, zda-li je Karta Dílcem, Materiálem. Příslušný údaj je pak zatržen. Tyto atributy lze případně zobrazit či na ně zafiltrovat přímo v přehledu pomocí funkce Nastav.

KmenKartaVlastnosti.jpg


Vzhledem k tomu, že příslušné atributy nelze (vzhledem k opravdu širokým možnostem modulu TPV) zatrhnout v kartě přímo, Je třeba vést extra seznam Dílců a Materiálů. Tyto seznamy jsou právě v soudečku modulu Technická příprava výroby.

Technická příprava výroby

Pokud je instalován submodul Kusovníky v modulu Oběhu zboží, jsou z modulu TPV přístupné pouze přehledy Vyráběné dílce a Nakupované materiály. V přehledu Vyráběné dílce vidíte seznam těch položek ze Zboží a služby, které jsou označeny jako Dílce, v přehledu Nakupované materiály vidíte položky ze Zboží a služby označené jako Materiály.

Vyráběné dílce

Tento přehled slouží jako seznam Dílců - tedy výrobků, ke kterým bude definován kusovník. Je třeba vědět dopředu, zda-li již existuje příslušná karta vseznamu přehledu Zboží a služeb, či nikoliv. Pokud neexistuje, pak ji lze vložit přímo do přehledu Vyráběné dílce pomocí funkce Nový. Karty pořízená přímo v přehledu Vyráběné dílce se automaticky dostane i do přehledu Zboží a služby.

Do karty pořizované přímo do Vyráběných dílců lze doplnit více údajů než do karty pořizované do přehledu Zboží a služby, ale tyto informace jsou důležité jen vzhledem k modulu TPV. V případě potřeby zadávání položek do dokladů Oběhu zboží se tyto informace většinou nepoužívají. Postup při zadávání karty přímo do přehledu Vyráběné dílce je identický, jako když pořizujete novou kartu do přehledu Zboží a služby.

Pokud již konkrétní karta, kterou chcete označit jako dílec, v přehledu Zboží a služeb již existuje (ale např. nemá zatržen atribut Dílec), lze ji přidat do Vyráběných dílců pomocí místního menu akcí Přidání položky z Kmene zboží. Nabídne se přehled Zboží a služby jako návazný číselník, ve kterém si označíte karty, které chcete přenést do Vyráběných dílců, a přenesete. (tlačítko Přenos, nebo <CTRL><ENTER>)


Přidání položek na doklad

Nakupované materiály
VyrDilcePridPol.jpg


Přehled slouží jako seznam Materiálů - tedy materiály, součástky atp., které zařazujete jako jednotlivé položky do kusovníku. Je třeba vědět dopředu, zda-li již existuje příslušná karta v seznamu přehledu Zboží a služeb, či nikoliv. Pokud neexistuje, pak ji lze vložit přímo do tohoto přehledu pomocí funkce Nový. Pořízená karta přímo v přehledu Nakupované materiály se automaticky dostane i do přehledu Zboží a služby.

Do karty pořizované přímo do Nakupovaných materiálů lze doplnit více údajů než do karty pořizované do přehledu Zboží služby, ale tyto informace jsou důležité jen vzhledem k modulu TPV. V případě potřeby zadávání položek do dokladů Oběhu zboží se tyto informace většinou nepoužívají. Postup, jak zadávat kartu přímo do přehledu Nakupované materiály je identický, jako když pořizujete novou kartu do přehledu Zboží a služby.

Pokud již konkrétní karta, kterou chcete označit jako Materiál, v přehledu Zboží a služeb již existuje (ale např. nemá zatržen atribut Materiál), lze ji přidat do Nakupovaných materiálů pomocí místního menu akcí Přidání položky z Kmene zboží. (pravá myš v přehledu vyráběných dílců...) Pak se nabídne přehled Zboží a služby jako návazný číselník, ve kterém si označíte karty, které chcete přenést do Nakupovaných materiálů, a přenesete. (tlačítko Přenos, nebo <CTRL><ENTER>)

Upozornění Pozor: karty, které jsou označené jako Režijní, nebudou následně dotaženy na doklad!


Definování Kusovníkových vazeb

Samotná tvorba kusovníku může začít až v momentě, kdy máte připravený seznam Dílců a Materiálů. (Tedy příslušné kmenové karty mají zatrženy příslušné atributy) Kusovník se vždy musí tvořit pro konkrétní Dílec. To tedy znamená najít si v seznamu konkrétní kartu Dílce a začít tvořit kusovník. Tvorbu lze provádět ze všech míst, kde se nabízí nad konkrétní kartou na pravé tlačítko myši Kusovník.. nebo ve Vyráběných dílcích pomocí akce Kusovníky - změny.

Akce pro definici kusovníku z vyráběných dílců

VyrDilKonZme.jpg


Stejným způsobem lze zobrazit a definovat kusovník na pravé tlačítko myši z následujících přehledů - zde se však akce jmenuje Kusovník...

  • Zboží a služby
  • Stav skladu
  • Stavu skladu pro doklady

    Po vybrání příslušné volby se zobrazí formulář určený k tvorbě kusovníku.

Kusovník

KonstrTechEdit.jpg

Přidání materiálu do kusovníku

Volbou Nový se přidávají nové položky do kusovníku. Zobrazí se pak formulář, kde si ze seznamu Nakupovaných materiálů přetahujete konkrétní Materiály a doplňujete příslušné údaje jako pozice, množství apod.

Zadání nového materiálu do kusovníku

KusovVazby2.jpg


Skupina zboží

Vstoupíte-li do návazného číselníku Skupiny zboží, nabídne se číselník skupin zboží. V dalších polích bude seznam nakupovaných materiálů filtrován podle zadané skupiny zboží.

Registrační číslo

Vstoupíte-li do návazného číselníku Registračního čísla zboží - nabídne se přehled Nakupovaných materiálů seřazený podle Skupiny zboží a Reg. čísla. Z něj si můžete pomocí volby Přenos nebo pomocí kláv. zkratek <CTRL><ENTER> přenést konkrétní materiál.

Název 1

Vstoupíte-li do návazného číselníku Název 1 - nabídne se přehled Nakupovaných materiálů seřazený podle Názvu 1. Z něj si můžete pomocí volby Přenos nebo pomocí kláv. zkratek <CTRL><ENTER> přenést konkrétní materiál.

Pozice

Určuje pozici (na jakém místě v kusovníku) bude materiál zařazen. Jde o textový popisný údaj.

Množství

Do pole Množství se uvádí množství materiálu ve skladové měrné jednotce vstupujícího do daného výrobku. Může se uvádět jak celé číslo, tak desetinné.

Ulož & Nový

Tato volba uloží současnou položku a rovnou se otevře prázdný pořizovací formulář položky kusovníku.

OK

Uloží stávající položku.

Zadávání na doklady pomocí kusovníku

Helios Orange umožňuje zadávat pomocí kusovníku na doklad výrobky (sestavu) skládající se z jednotlivých dílů. K tomu je nejprve potřeba definovat příslušný kusovník (blíže viz předchozí kapitola), nastavit v Konfiguraci / správa systému - Oběh zboží, Položky dokladů způsob, kterým má program zacházet s díly a výrobky při zařazování na doklad.

Základní varianty využití kusovníku, které jsou do systému implementovány:

Varianta 1: Podle kusovníku k výrobku se zadají díly na doklad

Této variantě odpovídá nastavení v Konfiguraci / správa systému - Oběh zboží, Položky dokladů, Sestavy dle kusovníku na hodnotu Díly na doklad. Tato volba je nastavena po instalaci systémem automaticky jako výchozí.

Při zadávání položky na doklad se postavíte na výrobek, zvolíte volbu místní nabídky Sestavy dle kusovníku - Zadání dílů na doklad, a do položek dokladu se zařadí příslušný výrobek. Informaci o tom, z jakých dílů se výrobek skládá, najdete v dokladu volbou Akce, Kompletační položky.

Krok 1

Na dokladu na záložce č. 4-Sklad se postavíte na kartu výrobku, dáte pravé tlačítko myši a vyberete volbu Sestavy dle kusovníku - Zadání dílů na doklad.

Zadání dílů na doklad

VydZadDil2.jpg


Krok2

Nabídne se okno, kde zadáte množství výrobků, které vydáváte ze skladu. Pak systém bude zadávat do položek dokladu jednotlivé materiály z kusovníku a vždy množství v kusovníku vynásobí množstvím požadovaných výrobků. Pokud by se stalo, že by nebylo na skladě dostatečné množství, systém vás na to upozorní a vrátí původní stav.

Okno pro zadání množství výrobků

Parametry2.jpg


Ve výsledku budou v položkách dokladů zadány jednotlivé materiály s příslušným množstvím (kolik materiálu je třeba na požadované množství výrobků) a v Kompletačních položkách najdete množství výrobků.

Varianta 2: Podle kusovníku se zadá výrobek na doklad

Této variantě odpovídá nastavení v Konfiguraci / správa systému - Oběh zboží, Položky dokladů, Sestavy dle kusovníku na hodnotu Výrobky na doklad.

Při zadávání položky na doklad se postavíte na výrobek, zvolíte volbu místní nabídky Sestavy dle kusovníku - Výrobky na doklad, a do položek dokladu se zařadí příslušný výrobek. Informace o tom, z jakých dílů se výrobek skládá, najdete v dokladu volbou Akce, Kompletační položky.

Varianta 3: Obě možnosti - položky na doklad nebo výrobky na doklad

Této variantě odpovídá nastavení v Konfiguraci / správa systému - Oběh zboží, Položky dokladů, Sestavy dle kusovníku na hodnotu Obě varianty.

Pak si při zařazování na doklad můžete vybrat, jestli se na doklad přenesou položky kusovníku nebo výrobek. Druhou část (výrobek nebo díly) uvidíte v Kompletačních položkách.

Převod mezi doklady

Při běžném způsobu převodu mezi doklady je položka ze zdrojového dokladu převedena jako položka cílového dokladu a její kompletační položky ze zdrojového dokladu jsou převedeny do kompletačních položek cíle. Pro dvojici pohybových dokladů lze nastavit i způsob převodu "záměna dílů a výrobků". Pak budou převedeny položky a kompletační položky "křížem". To znamená, že položky ze zdrojového dokladu se stanou kompletačními položkami dokladu cílového a naopak kompletační položky zdrojového dokladu budou převedeny jako položky cílového dokladu.

Tip U dvojice pohybových dokladů Výdejka-Příjemka je možné použít tzv. Křížový převod, který lze využít k výdeji jednotlivých dílů a příjmu hotového výrobku na sklad bez použití modulu Výroba.

Pro využití kompletace s křížovým převodem (tzv. Malá výroba) je nutné definovat způsob převodu a ocenění kompletačních položek. Způsob převodu se nastavuje na konkrétních druzích dokladů pohybu zboží na záložce 3 - Přednabízení, nastavení je detailně popsáno v kapitole: Druhy dokladů pohybu zboží - Oběh zboží, Záložka 3 - Přednabízení. Jako výchozí je nastavena možnost Běžný převod, pro křížový převod se musí vybrat možnost Záměna dílů a výrobků. Při výběru Záměna dílů a výrobků se automaticky Druh převodu změní na Položkový převod, aby bylo umožněno jednotlivé položky později editovat.

Příklad Příklad výroby stolu bez použití modulu Výroba.

Zadání: Nastavení Heliosu na výdej jednotlivých dílů a příjem hotového výrobku.

Řešení: Jako první se musí definovat kusovník stolu v soudečku Vyráběné dílce v Technické přípravě výroby. Dílčí materiál se přidává pomocí volby místní nabídky Kusovníky - změny (Alt + Z). Potom je potřeba nastavit Křížový převod na druhu pohybového dokladu Výdejka do výroby s vytvořením návazného dokladu Příjemka z výroby. Na záložce 3 - Přednabízení se nastaví způsob převodu kompletačních položek na Záměna dílů a výrobků. Jako druh návazného dokladu v poli Druh dokladu převodu vybereme Příjemku do výroby.

Výsledek: Po vytvoření výdejky dle pohybového dokladu Výdejka do výroby a zadání výrobku pomocí volby místní nabídky Sestavy dle kusovníku/Zadání dílu na doklad se po realizaci dokladu automaticky vytvoří návazná příjemka s hotovým výrobkem.

Ocenění kompletačních položek při převodu

Ve stejné záložce se také nastavuje Ocenění kompletačních položek při převodu. Uživatel má na výběr možnosti:

  • cena výrobků - cena se bude brát dle ceníku
  • suma z ceny dílů - cena bude vypočtena součtem cen položek
  • suma z evidenčních cen + službové položky - na příjemce se do ceny výrobku zahrne součet evidenčních cen skladových položek výdejky a součet dokladových cen službových položek výdejky.
Upozornění Pokud na zdrojovém dokladu na záložce 4 - Sklad vyberete pomocí volby místní nabídky Sestavy dle kusovníku/Zadání výrobku na doklad, tak přesto, že je na pohybovém dokladu nastaveno ocenění na Suma z ceny dílů, tak se ceny výrobku zobrazí dle ceníku. Až na cílovém dokladu bude cena dle sumace.

Na zdrojovém i cílovém dokladu lze dodatečně měnit množství jednotlivých dílů. Pokud je cena vypočítávána pomocí ceníku, tak při přidání (ubrání) dílu se cena nezmění. Pokud se cena vypočítává sumací, tak se změní dle závislosti na úpravě položek.

Jednotlivé druhy oceňování nelze kombinovat, lze řešit pomocí vystavení dvou různých pohybových dokladů.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export