Kategorie QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Přehled Kategorie QMS

Přehled Kategorie QMS naleznete v modulu QMS. Přehled zobrazuje číselník, který definuje kategorie, tj. číselné řady dokladů pro jednotlivé agendy modulu QMS.

Založení nové kategorie

Novou kategorii založíte kliknutím na ikonu Nový nebo výběrem akce Nový z menu místní nabídky (pravým tlačítkem myši, nebo kliknutím na ikonu Akce) .

Formulář Kategorie QMS

Záložka 1 - Kategorie QMS

Každá kategorie je identifikována svým povinně 3-znakovým kódem a popisem (jménem). Hodnota kódu musí být jednoznačná v rámci celého modulu QMS.

Upozornění Pokud používáte také modul Firemní aktivity, nesmí být stejná hodnota kódu kategorie použita ani v číselníku Kategorie aktivit.

Kromě kódu a názvu kategorie je možno nastavit dalšími parametry určité specifické chování pro danou kategorii.

Tip Smysluplnost nastavení parametrů závisí na konkrétní agendě QMS, pro niž je daná kategorie určena. Výchozí podoba editoru agendy např. nemusí obsahovat pole pro zadávání údaje Zakázka, či údaje Útvar, nebo údaj obsahuje, ale má v agendě specifické použití. Pokud při implementaci dospějete k potřebě s chybějícími údaji pracovat, lze je do editoru příslušné agendy doplnit prostřednictvím uživatelských editorů.

Jsou to parametry:

 • Agenda QMS generuje zakázku - lze volit z těchto možností:
  • Ne, zadání zakázky nepovinné (výchozí hodnota)
  • Ne, zadání zakázky povinné - zakázka se negeneruje, ale musí být v záznamu dané kategorie vyplněna
  • Ano, generovat automaticky - zakázka se generuje automaticky
 • Smazat zakázku - zaškrtnutím políčka zajistíte, že smazáním záznamu agendy (přiřazeného k této kategorii), z něhož byla zakázka vygenerována, smažete zároveň i tuto zakázku. Zakázka ale nesmí být použita jinde v systému.
 • Řada zakázek - řada, která bude použita pro automatické vygenerování zakázky. Není-li zadána, použije se řada zakázek nastavená jako Systémová.
 • Přednastavené středisko - určuje, jak se přednastaví údaj Útvar
 • Priorita generování na sklad - lze volit z těchto možností:
  • Z dodatků na agendě QMS - je-li Útvar zadán v záznamu agendy, má pro určení skladu při generování dokladů oběhu zboží nad přehledy s položkami zboží a služeb přednost před nastavením parametru Přednastavené středisko. V agendách QMS mohou být přehledy pojmenovány různě, ale jde vždy o analogický přehled k přehledu Zboží a služby ve Firemních aktivitách realizovaný nad stejnou tabulkou TabSvsSpotreba.
  • Z kategorie QMS - parametr Přednastavené středisko na kategorii má pro určení skladu při generování dokladů oběhu zboží přednost před hodnotou údaje Útvar zadané v záznamu agendy.
 • Předvyplnit [Správce měřidla|Správce stroje/zařízení|Zodpovídá za řešení|Garant] - zatržením zajistíte předvyplňování zaměstnanců do záznamu dané kategorie, jeho úkolů a plnění úkolů. Předvyplní se zaměstnanec, který má v kontaktech kontakt typu Login ID právě přihlášeného uživatele, případně zaměstnanec, který má přímo vyplněn Login ID.
  • Při vytváření nového záznamu agendy QMS se předvyplní údaj 'Jednání vedl'. V editorech agend QMS je pole pojmenováno konkrétně v závislosti na druhu agendy. Sloupec v tabulce se ale standardně jmenuje 'Jednání vedl'.
  • Při vytváření nového Úkolu se předvyplní 'Zadavatel - zaměstnanec', pokud je na kategorii úkolu zaškrtnuto 'Předvyplnit Zadavatele' a kategorie je přednastavena.
  • Při vytváření nového plnění úkolu se předvyplní 'Zaměstnanec' nebo 'Kontaktní osoba', a to vždy bez možnosti volby jiné varianty.

Záložky 2, 3, 4 - Číselník 1, Číselník 2, Číselník 3

Při zadání kategorie QMS lze pro tuto kategorii zadat seznam povolených hodnot definovaných v číselnících 1, 2, 3 QMS, viz Obecný Číselník QMS. Pokud nejsou na záložkách dané kategorii přiřazeny žádné hodnoty, jsou povoleny všechny hodnoty z číselníku příslušného dané agendě pro všechny kategorie dané agendy.

Upozornění Jakmile dodatečně přiřadíte dané kategorii jednu hodnotu z daného číselníku a máte již založeny záznamy v příslušné agendě a v nich použity i jiné hodnoty z daného číselníku, nepodaří se uložit žádné změny v těchto záznamech. Dané kategorii je tedy třeba přiřadit všechny používané hodnoty, nebo hodnoty v příslušných záznamech změnit.
Příklad Pokud máte např. v Číselníku 1 zadány hodnoty 1-10 a kategorii QMS X přidělíte pouze hodnoty 1-5, potom budou pro tuto kategorii v příslušné agendě QMS k dispozici pouze hodnoty 1-5. V další kategorii QMS Y téže agendy, u niž nepřidělíte žádnou hodnotu z Číselníku 1, budou k dispozici všechny hodnoty 1-10.

Záložka 5 - Nastavení přenosu

Na této záložce definujete, který atribut z agendy QMS se bude přenášet do vytvořeného dokladu oběhu zboží (i na které místo). Definici provádíte pro jednotlivé typy dokladů (příjemky, výdejky, faktury atd.). Přenášení atributů se zohlední při tvorbě daného dokladu přímo z agendy QMS.

Formulář Nastavení přenosu

Pokud není zakliknuto "Nezobrazovat konfiguraci při tvorbě nového dokladu", nabízí se konfigurace vždy při tvorbě nového dokladu.

Záložka 6 - QMS

V editoru je třeba na záložce 6 – QMS zvolit agendu, pro niž je daná kategorie určena. Je třeba vždy zvolit jednu z těchto možností:

 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení
 • Reklamace od odběratelů
 • Reklamace vůči dodavatelům
 • Nápravná opatření
 • Preventivní opatření
 • Interní neshody
 • Nabídkové řízení
 • Poptávkové řízení
 • Řízená dokumentace
 • Řízení auditů


Volby místní nabídky

Oprava

Poklepáním levého tlačítka myši (<Enter>, Oprava z panelu nástrojů) zobrazíte formulář vybrané kategorie, který můžete opravovat.


Nový

Zadáte novou kategorii - viz kapitola Založení nové kategorie.


Zrušit

Pomocí volby Zrušit (<Del>) můžete danou kategorii vymazat. Kategorie lze smazat pouze v případě, že neexistují žádné přiřazené záznamy agendy QMS.


Tisk

Možnost opisu a tisku.


MS Office

Import mj. do souborů formátů MS Office.


Definice práv

Touto volbou místního menu můžete nastavit přístupová práva na danou kategorii QMS. Po potvrzení volby se zobrazí okno Definice práv (Kategorie aktivit) vztahující se k té kategorii, na které je nastaven kurzor. V okně jsou zobrazeni uživatelé, kteří mají nadefinována práva k dané kategorii. Dokud nejsou ke kategorii nastavena žádná práva, mají k ní práva všichni uživatelé.

Upozornění Jakmile mají někteří uživatelé nastavena práva na Plný přístup, mají k dané kategorii ostatní uživatelé přístup jen ke čtení. Pokud je nastaven zakázaný přístup, uživatel nevidí v přehledu dané agendy záznamy z dané kategorie.

Po potvrzení nabídky "Nový uživatel..."/"Nová role..." se otevře přehled uživatelů/rolí, kterým můžete práva definovat. Vybíráte z možností (po přenosu uživatele/role zvolíte na konkrétním záznamu Oprava]:

 • Plný přístup
 • Jen ke čtení
 • Zakázaný přístup


Záznamy ke kategorii...

Zobrazí přehled všech záznamů v dané kategorii.


Nastavení přenosu

Tato volba má stejnou funkci jako záložka 5 ve formuláři Kategorie QMS. Můžete si zde zvolit, jaké údaje chcete přenášet do dokladů pohybu zboží generovaných ze záznamu agendy. Pro každý druh pohybu zboží můžete vytvořit zvláštní nastavení.


Přiřazení uživatelských editorů Umožňuje pro danou kategorii přidělit uživatelská nastavení editoru záznamu hlavní tabulky a podřízených tabulek aktualizovaných přes hlavní přehled dané agendy.

Obecný Číselník QMS

Agendy QMS používají obecný číselník, který se používá v různých agendách QMS pro různě účely, tj. může mít v každé agendě odlišný význam a v rámci 1 agendy je používán až pro 3 různé kategorie číselníkových údajů.

V Nastav jsou vazby na jednotlivé kategorie hodnot v číselníku pojmenovány obecně

 • Číselník 1 QMS
 • Číselník 2 QMS
 • Číselník 3 QMS

Atributy v číselnících jsou pojmenovány shodně.

Číselník QMS v Nastav

Podobně na záložkách editoru záznamu Kategorie QMS.

Každá agenda používající tento číselník má tedy vždy až 3 vlastní přehledy sloužící k naplnění číselníkových údajů příslušného typu pro danou agendu. Přehledy číselníků jsou v menu u každé agendy pojmenovány dle významu v dané agendě, jak je patrné z obrázku výše.

Export/Import číselníku

Nad všemi přehledy číselníků jsou k dispozici akce:

 • Export->HQL - Exportuje označené záznamy z daného číselníku do souboru s příponou HQL.
 • Import - Importuje záznamy ze souboru pořízeného akcí Export->HQL do toho číselníku, z něhož byly exportovány, a to bez ohledu na to, nad kterým přehledem akci spustíte.

Číselník 1 QMS je rezervován u všech agend pro kategorii Stav a změna hodnoty této kategorie v záznamu agendy podléhá logování. Log se zobrazuje akcí

 • Logování změn stavu…

nad hlavním přehledem dané agendy.

Parametry QMS

Tato volba umožňuje nastavit parametry ovlivňující chování agend QMS.

Aktuálně lze měnit nastavení těchto parametrů:

Reklamace přijaté

 • Reklamace přijaté jen z realizovaných výdejek - pokud zrušíte zatržení (výchozí nastavení), umožníte generovat reklamace i z pohybů na nerealizovaných výdejkách a propojovat reklamace s pohyby na takových výdejkách.

Reklamace vydané

 • Reklamace přijaté jen z realizovaných příjemek - pokud zrušíte zatržení (výchozí nastavení), umožníte generovat reklamace i z pohybů na nerealizovaných příjemkách a propojovat reklamace s pohyby na takových příjemkách.


Upozornění Pokud se při otevření záznamu agendy reklamací k editaci objeví hlášení:
Dotaz nebo informativní hláška Vazba na pohyb není korektní - při nastaveném parametru ukazuje na pohyb nerealizovaného dokladu, nebo záznam neexistuje
Upozornění půjde zpravidla o případ, kdy parametr pro příslušný druh reklamace byl znovu nastaven a reklamace se odkazuje na pohyb z nerealizovaného dokladu. Údaje z nerealizovaného pohybu se na záložce 2 - Detaily nezobrazí. Uživatel má možnost propojit reklamaci s jiným pohybem. Dokud tak neučiní, zůstává vazba na nerealizovaný pohyb uchována, a to i po uložení záznamu. Vazbu tedy nelze v daném případě jednoduše odpojit, což je ale správně. Doklad může totiž být následně realizován a stát se korektním, a jeho automatické či neuvážené ruční odpojení by proto mohlo být nežádoucí!

Požadované řešení reklamace

V tomto parametru lze definovat uživatelsky seznam možných hodnot, kterých může nabýt údaj Požadované řešení reklamace v reklamacích, a jejich konverzi na textové vyjádření.

Hodnoty a jejich konverze na texty se zadává ve tvaru:

NULL=(není)
0=Sleva
1=Dobropis
2=Zápočet
3=Výměna dílů
4=Oprava reklamovaných dílů
5=Jiné
Upozornění Pokud si zde zavedete vlastní seznam hodnot, přijdete o jejich automatický překlad při přepnutí do jiné jazykové mutace Heliosu. V tiskových formulářích vytvořených pro příslušnou jazykovou mutaci to lze vyřešit vždy v dané implementaci. Určitým řešením může být i zadání vícejazyčné konverze.

Reklamace přijaté - Vč hromadně

Reklamace přijaté - Vč hromadně

Tyto dva parametry ovlivňují způsob zadávání reklamace u položek s evidovanými pohyby výrobních čísel v akci Generuj reklamaci nad položkami výdejek a příjemek. Parametry mohou nabýt hodnot:

 • Nikdy – výchozí nastavení - jsou-li na položce zadány pohyby výrobních čísel, je vždy požadováno zadání Vč z pohybu a následně lze zadat množství z tohoto pohybu
 • Standardně - v dialogu Parametry reklamace se u pole Výrobní číslo objeví parametr Vč hromadně a je zatržen, do pole Popis se vyplní seznam všech Vč uvedených v pohybech Vč u dané položky. Uživatel nezadává pohyb Vč, ale zadává celkové vadné množství z pohybu položky a v poli Popis upřesňuje, kterých Vč se týká. Vedle toho má možnost parametr Vč hromadně odtrhnout a zadat reklamaci včetně pohybu Vč
 • Výjimečně - parametr Vč hromadně v dialogu Parametry reklamace není zatržen. Uživatel zadává standardně pohyb Vč, ale zatržením parametru Vč hromadně může přejít do zadávání bez pohybu Vč, do pole Popis se vyplní automaticky seznam všech Vč
 • Vždy - parametr Vč hromadně v dialogu Parametry reklamace je zatržen a do pole Popis se vyplní seznam všech Vč uvedených v pohybech Vč u dané položky. Uživatel nezadává pohyb Vč, ale zadává celkové vadné množství z pohybu položky a v poli Popis upřesňuje, kterých Vč se týká. Parametr Vč hromadně nelze odtrhnout.

Uživatelské počítané sloupce pro agendy QMS

Pro potřeby implementací QMS byly připraveny některé počítané sloupce, které je možno využívat. Jsou k dispozici zdarma na Helios Store (Kategorie: QMS, Veřejné jméno: Uživatelské sloupce agend QMS). Následuje jejich popis.

Přehled agendy QMS s uživatelskými počítanými sloupci

STAV ÚKOLŮ QMS

Stavový sloupec _StavUkoluQMS - Stav úkolů QMS je určen pro tabulku TabKontaktJednani – Aktivity a význam jeho barev se dílčím způsobem liší dle konkrétní agendy QMS:

 • Správa měřidel, Údržba strojů a zařízení
  • šedivé kolečko (NULL) - záznam je ve stavu, kdy se stav úkolů již nesleduje (je vyplněno datum Konec), nebo jsou všechny úkoly splněny, nebo žádné nejsou zadány
  • červené kolečko (-2) - některý z nesplněných úkolů má prošlý požadovaný Termín splnění, nebo Termín zahájení a není ani zahájen (nemá vyplněno Datum zahájení)
  • černo-bílé kolečko (-11) - některý z nesplněných úkolů nemá stanoven ani požadovaný Termín splnění ani Termín zahájení a není ani zahájen (nemá vyplněno Datum zahájení)
  • žluté kolečko (-3) - k záznamu existuje nezahájený (nemá vyplněno Datum zahájení) nesplněný úkol, který ale nemá prošlý Termín splnění
  • zelené kolečko (0) - k záznamu existuje zahájený (má vyplněno Datum zahájení) nesplněný úkol, který ale nemá prošlý Termín splnění
 • Reklamace, Interní neshody
  • šedivé kolečko (NULL) - záznam je ve stavu, kdy se stav úkolů již nesleduje (je vyplněno datum Konec), nebo jsou všechny úkoly splněny, nebo žádné nejsou zadány
  • červené kolečko (-2) - některý z nesplněných úkolů má prošlý požadovaný Termín splnění
  • černo-bílé kolečko (-11) - některý z nesplněných úkolů nemá stanoven požadovaný Termín splnění
  • žluté kolečko (-3) - k záznamu existuje nezahájený (nemá vyplněno Datum zahájení) nesplněný úkol, který ale nemá prošlý Termín splnění
  • zelené kolečko (0) - k záznamu existuje zahájený (má vyplněno Datum zahájení) nesplněný úkol, který ale nemá prošlý Termín splnění
 • Nápravná a preventivní opatření, Řízení auditů
  • šedivé kolečko (NULL) - záznam je ve stavu, kdy se stav úkolů již nesleduje (je vyplněno datum Ukončení), nebo jsou všechny úkoly splněny, nebo žádné nejsou zadány
  • červené kolečko (-2) - některý z nesplněných úkolů má prošlý požadovaný Termín splnění
  • černo-bílé kolečko (-11) - některý z nesplněných úkolů nemá stanoven požadovaný Termín splnění
  • žluté kolečko (-3) - k záznamu existuje nezahájený (nemá vyplněno Datum zahájení) nesplněný úkol, který ale nemá prošlý Termín splnění
  • zelené kolečko (0) - k záznamu existuje zahájený (má vyplněno Datum zahájení) nesplněný úkol, který ale nemá prošlý Termín splnění

POSLEDNÍ DATUM DOKONČENÍ

Sloupec typu Datum _DatumDokPoslUkolu - Poslední datum dokončení (zkráceně Dat.dokončení) je obecný pro tabulku TabKontaktJednani – Aktivity. Má tedy použití jak v agendách QMS, tak ve standardních Firemních aktivitách. Zobrazuje poslední datum dokončení z úkolů připojených k danému záznamu v tabulce Aktivity.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export