Karty zvířat - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Pod kartou zvířete si můžeme představit základní identifikační popis konkrétního kusu zvířete, nebo stáda (v případě prasat). Kartou zvířete je v podstatě ušní známka (nebo stádo) doplněna o několik dalších údajů. Přiřazení karty zvířete ke konkrétnímu pohybu (položce dokladu) se děje právě v dokladech SZ.

Popis

Karty zvířat jsou submodul rozšiřující funkcionalitu modulu Skladu zvířat. Není možné proto používat přednosti Karet zvířat bez správně nastaveného a instalovaného modulu Skladu zvířat.

Hlavním cílem tohoto submodulu, je mít nástroj pro evidenci zvířat na úrovni jednoho kusu, nebo stáda. Standardně Sklad zvířat pro určení o jaké zvíře se jedná, využívá pouze množstevní vyjádření za konkrétní umístění a kategorii. To znamená, že jste sledovali množství jednoho druhu, které se ve stání nachází, ale nemohli jste říci, že konkrétní kus "kráva Drobežka", byla přemístěna nebo uhynula. Mohli jste pouze říci, že jeden libovolný kus na stání Krávy byl přesunut.

V případě Karet zvířat tedy znamená, že můžete operovat detailně s přesnou identifikací jednotlivých zvířat ve vašich stádech či stájích a mít tak kontrolu nad jejich přesuny, výdeji, krmením apod.. Současně tímto také dostáváte nástroj pro vedení Evidence, pro možnost exportu do CRZ. Pozor na odlišnost evidence u skotu (jednotlivé ušní známky) a u prasat (identifikace skupiny zvířat - stáda).

O evidenci a identifikaci na úrovni jednoho kusu, lze Sklad zvířat rozšířit v jakékoli fázi (stavu), je pouze nutné po zavedení submodulu Karet zvířat do systému Helios Orange sledované kusy označit. Jedná se tedy o rozšíření, nikoli kompletní náhradu modulu Skladu zvířat.

Přehled

Kromě seznamu karet zvířat nabízí přehled (viz. obrázek přehled karet zvířat) ještě několik doplňkových informací a funkcí.

Historie karty zvířete
Nad označeným záznamem lze zjistit, kde všude se konkrétní zvíře, stádo (karta) za svou dobu existence v evidenci nacházelo. K těmto informacím se dostanete označením záznamu, stisknutím tlačítka Akce a vyberete Historie Karty zvířete <F9>. Otevřený přehled vám nabídne seznam všech pohybů s vybranou kartou.


Kontrola správnosti přiřazení KZ - skot

Varování nebo chybová hláška Funkcionalita kontroly přiřazení KZ je změněna po provedení Uzávěrky KZ.

Stejně jako při uzávěrce období dochází ke kontrole, zda jsou dodržena pravidla pro provedení realizace a uzavření dokladů ve zvoleném období, lze kontrolovat správnost přiřazení karet kdykoli v průběhu, bez nutnosti sledovat období a vytvářet uzávěrku. Funkce kontroly se nachází v menu Akce - Kontrola správnosti přiřazení KZ. Po provedení kontroly jste informování o výsledku v novém přehledu. Mohou nastat v podstatě tyto případy:

 • Pokud existuje výdejka s označenou kartou dříve než příjemka, je to chyba - zvíře nemůže být vydáno dříve než je přijato
 • Stejná karta je přiřazena vícekrát na jeden druh pohybu = chyba.
 • Nelze provádět přeskladnění z kategorie, kde je Karta zvířete vyžadována do kategorie kde není a naopak. Vždy musí být provedeno přeskladnění z vyžadováno do vyžadováno a opačně.
 • Pokud ani jeden z výše uvedených případů nenastane, vše je v pořádku.


Kontrola přiřazení KZ - prasata

Probíhá na základě nastavení záznamu v přehledu !pohybu kategorií! (shodné se skotem). Dále pouze pro prasata v přehledu Stavu skladu zvířat na příslušném stádu je třeba doplnit KZ (skupinová karta).(obrázek č. 1)


Generuj protokol zavedení a kartu majetku

V případě že chcete zavést kartu zvířete do majetku, vyberte konkrétní kartu, stiskněte tlačítko Akce - Generování protokolu zavedení. Otevře se vám přehled Položek dokladů skladu zvířat, kde vyberete záznam, který obsahuje cenu, jenž chcete zavést do majetku. Pokud se žádný řádek neobjevil, nemáte s vybranou kartou ještě žádný realizovaný doklad či uzavřené období. Jakmile stisknete Přenos <CTRL+ENTER> je generování ukončeno a v přehledu karet zvířat se změní příznak ve sloupci Generováno do majetku. K této akci je důležité mít vyplněnu druhou záložku - Majetek na kartě zvířete.

Upozornění V případě evidence prasnic pro CRZ a zároveň generování do majetku musí být vyplněna hromadná KZ (skupinová karta) na Stavu skladu zvířat a současně individuální karta zvířete.

Smazat generovaný protokol zavedení v Majetku

Jakmile máte kartu zavedenu do majetku a přejete si ji zavést z důvodu oprav či jiného znovu, musíte nejprve zrušit protokol zavedení. Zrušení provedete nad označenou kartou Akce - Smazat generovaný protokol zavedení v Majetku.

Upozornění Dochází ke smazání Odpovídajících protokolů zavedení, ale pouze pokud neexistuje ke kartě zvířete Karta majetku.

Protokol chyb

Obsahuje historicky zaznamenané chyby při pořizování pohybů ke zvoleným Kartám zvířat. Jedná se především o závažné chyby, které při vytváření pohybů, uživatel pravděpodobně ignoroval.

 • dřívější výdejka než příjemka
 • nevhodná změna datumu případu dokladu
 • opakovaný příjem na špatné stáda
 • opakovaný výdej ze špatného stáda
 • špatný přeskladňovací doklad
 • smazání dokladu

V protokolu jsou uvedeny základní údaje o Kartě zvířete, autoru a datumu případu

Protokolovaná chyby s číselným označením, při provádění operace s Kartou zvířete

 • 1 = Výdej - zvíře není přijato
 • 2 = Výdej - ze stáda, kde se zvíře nenachází
 • 3 = Výdej - ze stáda, odkud již bylo zvíře vydáno
 • 21 = Příjem - opakovaný, existuje více příjmů
 • 22 = Příjem - opakované zařazení, zvíře již bylo dříve jednou vydáno
 • 23 = Příjem - zařazení zvířete po výdeji z evidence, pohyb nemá nastaveno zařazení do evidence
 • 101= Přeskladnění - z kategorie kde je KZ vyžadována, do kategorie kde není vyžadována KZ
 • 500= Špatný postup - posunutí datumu případu na dokladu
 • 501= Špatný postup - výběr blokované, nebo vyřazené karty zvířete

Přehled karet zvířat

Karty zvirat - menuakce.png


Hromadné změny atributů

V případě že máte číselník Karet zvířat již naplněn kartami a potřebujete k nim přiřadit nastavení pro záložku Majetek, pak na místo úpravy po jedné kartě je vhodné spustit tuto akci hromadných změn. K dispozici jsou pole, jenž naleznete ve vstupním formuláři. Akci spustíte nad jedním, nebo více označenými řádky z manu Akce - Hromadné změny.
Máte možnost říci, zda zadané daje na označených kartách mají být přepsány, či doplněny. Volbou doplnění tak budou údaje přidány na místa, jenž jsou v označených záznamech prázdné. Při přepisu dojde k nahrazení.


Aktualizuj poslední pohyb karty

Ke každé kartě zvířete je uchováván údaj, jaký pohyb s touto kartou byl naposledy ve skladu zvířat prováděn. Jedná se o odkaz na hlavičky a položky dokladů s posledním pohybem. Aktualizace se provádí automaticky při ukládání dokladu, ale můžete ji i vynutit touto volbou nad označenými řádky.


Změna data pro karty MAJETKU

Ovlivňuje zobrazení hodnot, dotažených z Karet majetku, ke konkrétním Kartám zvířat. Akce umožňuje změnit zobrazované datum, informace o aktuálním datu je v záhlaví přehledu.


Nová karta

Novou kartu založíte v přehledu stisknutím tlačítka Nový <F2>. V případě, že máte definováno více než 1 druh zvířete, nebo není v konstantách a číselnících SZ nastaven výchozí druh zvířete, budete doptání na jeho výběr.
Na základě automaticky, nebo ručně vybraného Konstanty a druhu zvířete, mohou být předvyplněny majetkové údaje.
Otevře se vám editační okno karty viz obrázek, kde je nutno vyplnit následné údaje.

Editor karet zvířat

Karty zvirat - editor.png


Záložka 1 - Vlastnosti


Ušní známka

Zde vyplňte identifikační číslo zvířete, které musí být jedinečné, jinak vám systém nepovolí kartu uložit. Doplňkovou informací, která není povinná, je kód země - může být číselný tak i znakový.


Ušní známka matky

Jelikož každé zvíře současné doby má svou matku, je vyžadováno vyplnění pole identifikačního čísla, stejně jako u ušní známky zvířete. Jedinečnost údaje zde dodržet nemusíte, jelikož jedna matka může mít více zvířat.


Inseminační dávka

Slouží ke specifikaci otce zvířete, popřípadě inseminační dávky, což je ve vztahu k původci semene. Pole nejsou povinná a tudíž jedinečnost nemusí být dodržena.


Druh zvířete

Číselné, nebo znakové označení zvířete. Standardizovaná označení by mělo být číselné.


Pohlaví

Výchozí informace pochází z registru skotu, proto zde naleznete pro označení samice výraz "Jalovice a krávy", pro samce pak býci. V případě, že pohlaví určovat nechcete, nebo není známo slouží kolonka ostatní.


Plemenná příslušnost zvířete

Jedná se o nepovinné volné údaje, která lze vybrat z číselníku základních plemenných příslušnostní a následně upravit.


Datum zavedení do evidence

Automaticky doplňovaný datum při použití Karty zvířete, na pohybu, v kombinaci s takovým pohybem kategorie, kde je nastaveno, Automaticky zařaď kartu zvířete do evidence. Údaj je pak doplněn datem případu dokladu.


Datum narození

Slouží k evidenci data narození konkrétního zvířete, pokud jej víme. Je možno zjistit z pohybů skladu zvířat.


Datum vyřazení z evidence

Automaticky doplňovaný datum při použití Karty zvířete, na pohybu, v kombinaci s takovým pohybem kategorie, kde je nastaveno, Automaticky vyřaď kartu zvířete z majetku i z evidence. Údaj je pak doplněn datem případu dokladu.


Aktivní

Nastavení ovlivňuje nabízení editované karty v dokladech, na jejich položkách. Pokud nebude příznak Otevřený zašrktnut, pak nebude karta při výběru na položkách přístupná.

Záložka 2 - Majetek

Údaje na této záložce jsou použity pro případné generováni protokolu zavedení do majetku.


Název majetku

Pole použijte pro vepsání obecného textového popisu majetku


Způsob pořízení

Po rozkliknutí se vám nabídnou položky, které je možno vybrat jako způsob, kterým má být majetek pořízen.


Typ majetku

Odkaz do přenosového přehledu s typy majetku, kde máte možnost vybrat například hmotný či nehmotný majetek a podobně.


Číslo zakázky, Daňová skupina a ostatní

Slouží ke správnému generování pohybů, protokolů a karet majetku. Nastavení viz modul Majetek.


Poznámka

Do poznámky je možno vepsat libovolné doplňkové údaje. V případě, že ji ponecháte prázdnou, bude automaticky vyplněna ušní známkou.

V případě že chcete generovat protokol zavedení, je vhodné, aby jste i ostatní položky týkající se majetku na této záložce vyplnili.


Záložka 3 - Stav

Zobrazuje aktuální údaje vztahující se ke otevřené Kartě zvířete.


Aktuální stav

Zobrazuje aktuální stádo, pokud je známo, na kterém se zvíře nachází. Pokud je zvíře vydáno, údaje jsou prázdné. V případě, že nemáte vhodně vyplněno pořadí pohybů v rámci dne s Kartou zvířete, popřípadě provádíte mazání dokladů v průniku období, lze spustit korekci na označené Karty zvířat - Aktualizace pohybu KZ.


Uzávěrka

Zobrazuje aktuální stádo, pokud je známo, z poslední provedené Uzávěrky karet zvířat.


Uzávěrka karet zvířat

Datum platnosti údajů, bráno z poslední Uzávěrky karet zvířat.


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export