Důležité:


Karty majetku - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Přehled Karty majetku je základním přehledem celého modulu Majetek a s tímto přehledem budete pracovat pravděpodobně nejčastěji. Přehled obsahuje karty majetku a umožňuje práci s nimi. Tedy pořízení nové karty, oprava či zrušení karty. Karty majetku je možné vytvářet dvojím způsobem. Buď karty zadáváte do tohoto přehledu přímo, tedy stiskem klávesy <F2> otevřete formulář Karta majetku, kde zadáváte základní údaje o majetku a po uložení karty vytváříte k majetku jednotlivé pohyby (účetní, daňové a umístění).

Pořízení nové karty je však doporučeno provádět druhým způsobem - prostřednictvím Protokolu zavedení s následným automatickým vygenerováním karet včetně potřebných odpisů (pohybů - účetní, daňové a umístění), tato funkcionalita je jednodušší a efektivnější. Do Protokolu zavedení se zadávají údaje o majetku najednou (nikoli zvlášť kartu, zvlášť účetní pohyby, daňové pohyby a pohyby umístění) a systém po příslušném povelu z tohoto protokolu vygeneruje kartu majetku a veškeré pohyby. Popisu práce s Protokoly zavedení je věnována samostatná kapitola Protokoly zavedení - Majetek.

V kapitole Karty majetku se budeme věnovat 1. variantě způsobu zadání karty do evidence. Při tvorbě karty majetku v dialogu Karty majetku je nutné všechny potřebné odpisy tvořit jednotlivě.

V přehledu Karty majetku se provádí změny karet majetku a případné vyřazení prostřednictvím tzv. pohybů a hromadných změn. Prostřednictvím pohybů je možné zadat ke kartě změnu odpisování, technické zhodnocení, odpovědnou osobu, fyzické umístění apod.

Karty majetku se zobrazují ke zvolenému datu, který je viditelný v záhlaví zobrazeného okna. K tomuto datu jsou vždy přepočítány zobrazované hodnoty tzn. všechny sloupce zobrazující hodnoty, jež se mění v souvislosti s časem jsou závislé na datu, ke kterému je přehled zobrazen.

Pomocí volby Nastav je možné tvořit z přehledu různé tiskové sestavy. Volba umožňuje zobrazit např. pouze některé typy majetku. Např. pouze hmotný investiční majetek nebo drobný investiční majetek. Záleží na tom, do jakých typů jste si majetek roztřídili. Na záložce "3 - Podmínky - filtr" lze mj. pomocí pravého tlačítka myši zadat konstanty :Kdatu, :PocatekObdobi, :KonecObdobi.

Prostřednictvím volby místní nabídky je možné nad označenými kartami majetku také provádět účtování pohybů (např. zavedení majetku, vyřazení apod.) do modulu Účetnictví.

Pro odsouhlasení evidence v modulu Majetek se zápisy v modulu Účetnictví (účetní i 3. pohyby) je vhodné v sestavě využít sloupce:

  • Stav k počátku období - UP Cena stav počáteční, UP Oprávky stav počáteční, UP Zůstatková cena stav počáteční
  • Přírůstky od počátku období ke zvolenému datu - UP Cena přírůstek od poč. k datu, UP Oprávky přírůstek od poč. k datu, UP Zůstatková cena přírůstek od poč. k datu
  • Úbytky od počátku období ke zvolenému datu - UP Cena úbytek od poč. k datu, UP Oprávky úbytek od poč. k datu, UP Zůstatková cena úbytek od poč. k datu
  • Stav ke zvolenému datu - UP Cena stav, UP Oprávky stav, UP Zůstatková cena stav


Po potvrzení volby Majetek – Karty majetku vám systém nabízí okno pro zadání data, ke kterému chcete stav majetku zobrazit. Zadejte datum a stiskněte tlačítko OK. Otevře se přehled Karty majetku. Tento přehled obsahuje všechny karty majetku bez ohledu na typ, které mají datum zavedení shodné nebo starší než datum, které jste při vstupu do přehledu Karty majetku zadali. V případě potřeby pohledu na katy majetku k jinému datu použijte volbu Změna k datu. Volba se nachází v místní nabídce přehledu.

Upozornění Jestliže vytvoříte kartu majetku, která bude mít v poli Datum zavedení např. 01.06.2004 a při vstupu do přehledu Karty majetku zadáte datum 31.05.2004 jako datum, ke kterému chcete stav přehledu vidět, tak tuto kartu v přehledu neuvidíte. Musíte si zobrazit přehled k datu 01.06.2004 nebo mladším (02.06.2004 atd.).

Tato funkce vám umožňuje dívat se na stav majetku i zpětně k vybranému datu. Tedy můžete vidět stav majetku, jaký byl např. před ½ rokem nebo naopak stav majetku, jaký bude za ½ roku.


Seznam všech funkcí, které můžete v přehledu provádět, naleznete v místní nabídce. V této části příručky popíšeme pouze volby specifické pro tento přehled. Popis ostatních voleb naleznete ve společné kapitole Majetek - Volby místní nabídky.


Oprava

Volba slouží k prohlížení či opravě již zadaných karet majetku. Po výběru volby se otevře formulář karty majetku, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Opravovat můžete pouze některé údaje. Na záložce 1 – Základní údaje můžete opravovat pole Název majetku, SKP a Výrobní údaje majetku. U karet, ke kterým neexistuje protokol a neexistují žádné pohyby, můžete opravovat i Datum pořízení a Datum zavedení. Dále můžete opravovat všechny údaje na záložce Poznámka a technický popis.

Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny. Pokud ano, tak se zeptá:

Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.

Nový

Volbou Nový zadáte do přehledu novou kartu majetku. Výběrem volby otevřete nejprve přehled Typy majetku. Z přehledu vyberete typ majetku, který budete do evidence pořizovat.


Výběr typu majetku provedete poklepáním myši na vybraném typu majetku nebo použitím tlačítka Přenos. Podrobný popis polí formuláře naleznete v kapitole Formulář karty majetku, Daňové pohyby, Účetní pohyby. Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK. Odchod z formuláře bez uložení změn provedete klepnutím na tlačítko Storno. Při ukládání systém kontroluje, zda záznam obsahuje všechny povinné údaje. Povinným údajem karty majetku je její číslo. Zjistí-li systém nesrovnalost, upozorní vás hlášením:

Číslo majetku musí být zadáno!

Systém zjistil, že číslo majetku není vyplněno. Hlášení potvrďte tlačítkem OK a systém vám automaticky nabídne nejvyšší volné číslo.

Zrušit

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Systém však dovolí zrušit pouze ten záznam, který nebyl v systému nikdy použit (např. ke kartě dosud nebyl zadán žádný pohyb, žádné příslušenství atd.). Pokud zjistí, že rušená karta byla v systému již použita, zrušení záznamu neprovede a zobrazí hlášení:

Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat!

Hlášení potvrďte tlačítkem OK. Tlačítkem Detail si můžete zobrazit podrobnější informace.


Tisk

Problematika tisku je podrobně popsána ve společné kapitole Volby místní nabídky – Tisk.

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export