Jemné odvolávky přijaté - Kontrakty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Jemné odvolávky přijaté slouží ke stanovení konkrétní dodávky sjednaného zboží z kontraktu na nejbližší časové období. Tyto odvolávky přicházejí od odběratelů a vyjadřují jejich aktuální požadavek na dodání nasmlouvaného zboží. Odvolávka specifikuje termíny, množství a jiné návazné údaje potřebné k doručení dodávky. Každá odvolávka může specifikovat několik termínů dodávky daného zboží. Na rozdíl od standardní (hrubé) odvolávky se u jemné odvolávky stanovuje již konkrétní datum a čas požadované dodávky zboží.

Pro dané zboží z konkrétní odvolávky platí vždy poslední doručená odvolávka. Předešlé odvolávky se stávají historickými. V přehledu je možné zobrazovat buď jen poslední platné odvolávky nebo všechny existující odvolávky včetně historických. Způsob zobrazení definuje funkce Zobrazení archivních záznamů.

V běžném provozu by odvolávky měli přicházet od odběratelů v elektronické podobě. Jedná se o EDI komunikaci, která není součástí tohoto modulu. Tuto oblast je nutné řešit zakázkově dle konkrétních požadavků. EDI komunikace by měla doručit data do importní oblasti odvolávek, kde tyto data si již převezme modul Kontraktů a bude je dále zpracovávat.

Nové odvolávky je možné také pořizovat ručně funkcí "Nový". Po specifikaci kontraktu a zboží se pomocí standardních editorů definují všechny potřebné údaje odvolávky. Po pořízení odvolávky se provedou základní kontroly a pokud není nalezena neshoda, tak se provede tzv. autorealizace odvolávky - odvolávka se stane platnou a předešlá odvolávka daného zboží se stane archivní.
Pokud provedete zrušení platné odvolávky, tak se předposlední odvolávka, která již byla archivní stává zpět platnou.

Seznam atributů

 • Kontrakt - Odkaz na hlavičku kontraktu, ke které patří daná odvolávka.
 • Položka kontraktu - Odkaz na položku kontraktu, ke které patří daná odvolávka.
 • Stav skladu - Odkaz na skladovou kartu zboží, které je předmětem odvolávky.
 • Kmen zboží - Odkaz na kmenovou kartu zboží, které je předmětem odvolávky.
 • Dodací list poslední dodávky - Odkaz na výdejku, pomocí které byla naposledy provedena dodávka zboží odběrateli.
 • Aktivní - Informuje, zda daná odvolávka je poslední - platná.
 • Realizováno - Informuje o korektním pořízení dat - realizace odvolávky probíhá automaticky po pořízení odvolávky.
 • Archivní - Informuje, zda daná odvolávka je archivní.
 • Číslo odvolávky - Jednoznačné číslo odvolávky daného zboží daného kontraktu.
 • Datum odvolávky - Datum odvolávky na dané zboží.
 • Popis místa určení - Zpřesňující údaj pro dodání zboží odběrateli.
 • Popis místa vykládky - Zpřesňující údaj pro dodání zboží odběrateli.
 • Datum poslední dodávky - Datum, kdy odběratel naposledy obdržel od dodavatele dodávku sjednaného zboží.
 • Množství poslední dodávky - Množství, které odběratel naposledy obdržel od dodavatele při poslední dodávce sjednaného zboží.
 • Celkem dodáno - Celkové množství daného zboží, které odběratel doposud obdržel od dodavatele.
 • Množství realizované - Množství, které bylo dodáno na základě této konkrétní odvolávky.
 • Poznámka - Libovolná textová poznámka k odvolávce.

Termíny jemné odvolávky se specifikují na druhé záložce editoru. Zde je zobrazen přehled Termíny jemných odvolávek, který zobrazuje a umožňuje definovat jednotlivé termíny dané odvolávky.
Při ručním pořizování v editoru je možné do nové odvolávky nakopírovat všechny termíny z předešlé odvolávky pomocí funkce Kopie původních termínů. Tato funkce se nachází v místní nabídce editoru.

Funkce

Zobrazení archivních záznamů

Pomocí této funkce se provádí přepínání mezi dvěma režimy zobrazení odvolávek - Zobrazení jen aktivních odvolávek / Zobrazení všech odvolávek.

Přehledy

Vygenerované položky pohybových dokladů

Potvrzením této volby se zobrazí přehled všech položek dokladů oběhu zboží, (výdejky - dodací listy, rezervace, expediční příkazy), které mají vazbu na aktuální položku kontraktu z odvolávky. V tomto přehledu je možné vyvolat následující funkce:

 • Zobrazit - Pomocí této funkce se zobrazí odpovídající přehled (Výdejky,...) s dokladem, který obsahuje aktuální položku z přehledu. Jedná se o plně funkční přehled, kde je možné aktivovat všechny funkce jako v přehledu oběhu zboží.
 • Pohyby výrobních čísel - Tato funkce zobrazí přehled výrobních čísel navázaných k aktuální pohybové položce.

Vygenerované výrobní plány

Tato funkce zobrazí přehled Výrobních plánů z modulu Řízení výroby, které mají vazbu na aktuální položku kontraktu z odvolávky.


Vygenerované výrobní příkazy

Tato funkce zobrazí přehled Výrobních příkazů z modulu Řízení výroby, které mají vazbu na aktuální položku kontraktu z odvolávky.


Historie odvolávek položky kontraktu

Tato funkce zobrazí pro položku kontraktu z aktuální odvolávky přehled všech odvolávek, které se týkají této položky kontraktu.


Termíny odvolávek

Tato funkce zobrazí přehled Termínů odvolávek aktuální odvolávky z přehledu.

Import

Import dat je možné provést buď z textového souboru nebo z Excelu. Pro import dat platí stejná pravidla jako při importu popsaném v dokumentaci Vyráběných dílců v modulu výroby.
Atributy importního přehledu kopírují atributy v ostrých Odvolávkách a Termínech odvolávky. Některé údaje je možné zadat několika způsoby:

 • Kontrakt:
  • Kontrakt - ID - Systémové číslo kontraktu z databáze systému Helios Orange.
  • Kontrakt - Číslo - Párovací znak kontraktu - jedná se o sloučení řady a pořadového čísla kontraktu.
  • Kontrakt - Externí číslo - Externí číslo kontraktu definované na hlavičce kontraktu.
 • Odběratel:
  • Organizace - Číslo - Číslo organizace z číselníku organizací.
  • Organizace - Externí číslo - Externí číslo organizace definované na hlavičce kontraktu.
 • Místo určení:
  • Místo určení - Číslo - Číslo organizace označující místo určení z číselníku organizací.
  • Místo určení - Externí číslo - Externí číslo místa určení definované na hlavičce kontraktu.
 • Zboží
  • Zboží - ID - Systémové číslo kmenové karty z databáze systému Helios Orange.
  • Zboží - Číslo - Jedná se o sloučení Skupiny zboží a Registračního čísla z označení kmenové karty.
  • Zboží - Externí číslo - Externí číslo zboží definované na položce kontraktu.

Při volání funkce "Převod" se zobrazí dialogové okno, kde je možné specifikovat, zda se má automaticky dohledávat poslední dodací list pro importní záznamy bez údajů o dodacím listu. Po potvrzení parametrů převodu proběhne převod importních dat do dat ostrých.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export