Důležité:


Intrastat - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1224 ze dne 30.12.2016

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni

zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2016.

Upozornění:
Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2017 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2016.

Pokud budete po upgrade na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2016, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Ctrl+R /Další údaje/, záložka 2 - Další údaje, Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).Verze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka V editoru Jednotlivých oprací doplněna klávesová zkratka pro akci Kalkulace slev a přirážek k ceně - Ctrl+Alt+P.Verze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka Úprava ergonomie editoru jednotlivých operací (JO) a položek JO. Při pořizování nových JO i jejich položek je aktivní rovnou editační prvek, nikoliv atribut Číslo, který není editovatelný.


Novinka Úprava ergonomie akce „Kalkulace slev a přirážek k ceně“ v editoru Jednotlivých operací: volba „V cizí měně“ je při vyvolání akce opět zaškrtnuta.


Novinka V editoru JO zpřístupněno tlačítko Oprava i na položkách, ze kterých již bylo vygenerováno MH. Nyní je tedy opět možné vstoupit do editoru položek JO v režimu pouze ke čtení.


Oprava Oprava titulku okna editoru položek měsíčního hlášení (druh, měsíc, rok).


Oprava Oprava chování akce "Kalkulace slev a přirážek k ceně" v editoru JO.

Pokud je přirážka zadána v HM, cizí měna se vyprázdní (nastavuje na NULL nikoliv na 0). Původní chování způsobovalo vynulování ceny v HM (=0) při procházení cizí měnou v editoru (přepočet kurzem z CM na HM).
Pokud je přirážka zadána v cizí měně, přepočet Fakturované ceny v cizí měně na Fakturovanou cenu v HM kurzem se provádí pouze u položek, které mají vyplněnu Fakturovanou cenu v cizí měně.Verze 2.0.2016.1002 ze dne 09.11.2016

Novinka Oprava editoru Měsíčního hlášení, aby Měsíční hlášení pro směr Odeslání nevyžadovalo zadávat Zemi původu.Verze 2.0.2016.1001 ze dne 04.11.2016

Oprava Oprava chyby v editoru položek jednotlivých operací, kdy nedocházelo k výpočtu atributu Fakturovaná cena v HM, byla-li Fakturovaná cena v cizí měně zadána s desetinnou částí.


Oprava Oprava v editoru položek jednotlivých operací, aby se pro směr Odeslání nevyžadovalo vyplnění atributu Země původu.


Oprava Opraveno zobrazování veřejných názvů atributů editoru položek jednotlivých operací místo systémových. Překlad do jiných jazyků funguje.Verze 2.0.2016.0414 ze dne 16.09.2016

Novinka Upravena podpora změny metodiky pro přepočet cizí měny na Kč v Intrastatu generovaném z dokladů Fakturace.

Respektuje se kurz pro DPH (resp. jím přepočtené částky) v případě, že kurz DPH je zadaný přímo na faktuře.


Oprava Opraveno chování, kdy akce "Hromadná aktualizace kurzů" mohla zůstat povolena pro ZJ, která má nastaven "Způsob použití kurzu" který to nedovoluje (Vlastní kurz) a naopak (kurzy ČNB nebo celní kurz).Verze 2.0.2016.0413 ze dne 01.09.2016

Novinka Připravena podpora změny metodiky pro přepočet cizí měny na Kč v Intrastatu generovaném z dokladů Oběhu zboží a Fakturace (OZ).

Pro hlášení generovaná do období 8/2016 a dále se již nepoužívá celní kurz a využívá se kurz použitý přímo na dokladech OZ pro daňové účely (resp. jím přepočtené částky). Pro přímé obchodní náklady (PONx), které mají přímý dopad do hodnot Intrastatu (tj. Typ=pro účely Intrastatu se zaškrtnutým checkboxem PON přičíst k fakt.ceně) se používají kurzy, které jsou zadány přímo na nich.
Při generování měsíčních hlášení z dokladů OZ se pro hlášení spadajících do období 7/2016 a dřívějších používá původní metodika, tj. u cizích měn dochází k dohledání celního kurzu a přepočet částek tímto kurzem (typicky již jen opravná hlášení).Verze 2.0.2016.0410 ze dne 29.08.2016

Oprava Pokud byl na zpravodajské jednotce nastaven „Vlastní kurz“, tak se při stisku OK+Kontrola pro jednotlivé operace se zaškrtnutým checkboxem "Zásilka do hodnoty 200 EUR" špatně vyhodnocovala kontrola překročení limitu pro MZ (hodnota valut se přepočítávala kurzem 1, čímž kontrola hlásila chybu, pokud byla fakturovaná cena nad 200 Kč).

Nyní se pro přepočet limitu 200 EUR použije kurz dle tohoto pravidla: když je měna na JO rovna měně pro limit, použije se kurz z JO, pokud je měna na JO jiná než pro limit a metodika pro kurz na ZJ je jiná než Vlastní, použije se kurz dle metodiky pokud je měna na JO jiná než pro limit a metodika pro kurz na ZJ je Vlastní, zjistí se celní kurz dle datumu JO.


Oprava Pokud byl na Zpravodajské jednotce nastaven „Vlastní kurz“, tak se při vstupu do ZJ s přednastavenou měnou a kurzem nastavil kurz na výchozí hodnotu 1. Nyní zůstává zachován původní kurz.Verze 2.0.2016.0409 ze dne 17.08.2016

Tip

Připravena podpora změny metodiky pro přepočet cizí měny na Kč v Intrastatu generovaném z Jednotlivých operací (JO).

Na každé zpravodajské jednotce (ZJ) je nyní možné nastavit způsob použití kurzu:

  • 0=Vlastní kurz (uživatelský) -> ruční zadání
  • 1=Celní kurz (měsíční) -> Kobler
  • 2=Kurz ČNB (denní) -> přesný denní kurz podle ČNB
  • 3=Kurz ČNB (měsíční) -> 1. kurz ČNB v daném měsíci

Nastavení se uplatňuje pro Jednotlivé operace s datem od 1.8.2016 (včetně), pro starší JO zůstává metodika původní (tj. celní kurz).

Před prvním zadáváním JO za 8/2016 pro danou ZJ je nutno nastavit odpovídající metodiku na ZJ.

Tyto úpravy nemají v této verzi dopad na Intrastat generovaný z dokladů OZ.

Volba Vlastní kurz umožňuje zadat individuální kurz. Pokud je na ZJ s touto metodikou přednastavena měna, je možné nastavit kurz, který se předvyplňuje v nových JO.

Uvedené změny mají dopad i do těchto akcí nad JO:

  • Nová z aktuální - dojde k dotažení kurzu dle nové metodiky
  • Hromadná aktualizace kurzu - je povolena pro ZJ se zadaným zdrojem pro kurz jiným než vlastní kurz
  • Převod do jiné ZJ - při odlišnosti metodiky kurzu mezi ZJ, nebo při Vlastním kurzu u kterékoliv z dotčených ZJ je zobrazeno info

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export