Důležité:


Intrastat - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka Při generování MH pro rok 2009 se bude provádět automatická konverze dodacích podmínek ze starých 3-místných kódů na nové 1-místné.

Důvodem je snaha vyjít vstříc zákazníkům, kteří využívají automatické načítání dat z externích zdrojů, které však nemusí být včas ošetřeny na tyto legislativní změny.
MH spadající do roku 2008 budou i nadále generovány se zadanými 3-místnými kódy.
Týká se všech zdrojů dat pro MH (JO, OZ, ASCII, CSV, schranka, ...)


Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkový kód na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2008.


Novinka Do hromadných změn nad položkami měsíčního hlášení přidána možnost změny regionu.


Novinka Změny v číselníku regionů/krajů:

byly přidány 2 nové kódy pro rok 2009 + úprava textu u nahrazovaných kódů:
61 - Vysočina (do 31.12.2008)
62 - Jihomor.kr.(do 31.12.2008)
63 - Vysočina
64 - Jihomoravský kraj


Povahy transakcí 2009 budou nově 2-místné
Přenos z číselníků je na většině míst dynamicky filtrován pro kódy odpovídající období měsíčního hlášení. Akce OK + kontrola je též upravena shodným způsobem.


Novinka Povaha transakce - od roku 2009 bude předvyplněna implicitně kódem 11, do 31.12.2008 zůstává 1.


Novinka Do zvláštních pohybů zboží přidán kód "BD - sledované druhy zboží".

verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka V akcích "Výběr z použitých CN" se při vyplňování položek měsíčního hlášení i jednotlivých operací nově zohledňuje systémová filtrace záznamů na zvolenou zpravodajskou jednotku (ZJ). Toto řešení usnadní výběr z dříve zadaných položek aktuálně zpracovávané ZJ. Ve výběru je možné se v případě potřeby přepnout na jinou ZJ.


Novinka Pokud po výmazu položky měsíčního hlášení (MH) nastane stav, kdy na některých dokladech oběhu zboží, ze kterých bylo toto MH generováno, neexistuje ani jedna položka s vazbou na položku MH, odstraní se pro tyto doklady informace o vygenerovaném MH.

Úpravou bude zároveň zjednodušeno opětovné dogenerování MH z těchto dokladů po jejich opravě, aniž by bylo nutné mazat celé MH a generovat jej kompletně znovu.


Novinka Nad přehledy Jednotlivé operace (JO) a Podklady pro opravná měsíční hlášení (PpOMH) je nová akce "Hromadná aktualizace kurzů". Tato akce je určena pro přepočet označených JO posledním kurzem odpovídajícího měně a období dle data na JO.

Aktualizace kurzu proběhne pouze na těch označených JO a PpOMH, ze kterých dosud nebylo vygenerováno měsíční hlášení (MH) a jsou v cizí měně. Akce slouží pro usnadnění práce deklaranta v případě, kdy zpravodajská jednotka/Deklarant hlásí MH zpětně, ale JO pořizuje průběžně a následně je všechny chce ocenit jednotným kurzem. Pokud pro některou měnu a období neexistuje celní kurz, je toto oznámeno chybovou hláškou a aktualizace neproběhne.


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Nad měsíčním hlášením je nová akce "Seskupení položek", která provede sloučení položek na měsíčním hlášení dle pravidel GŘC/ČSÚ pro seskupování. Akce je primárně určena pro seskupování velkých počtů položek měsíčního hlášení, kdy dochází k překročení technologického omezení 9.999 položek pro odeslání na PVS.

Tato akce má vyšší nároky - jak časové tak na výkon SQL serveru - v přímé závislosti na počtu položek na měsíčním hlášení.


verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka Při generování MH/OMH se částky zaokrouhlují na celá čísla nahoru ve směru znaménka. Toto řešení zároveň umožňuje docilit vynulování položky na OMH pomocí generování z podkladů pro OMH, které dříve vedlo ke zbytku ve výši 1,-.


Novinka Změna v logice vyhodnocování stavu překročení limitů v přehledu Podklady pro opravná hlášení. Suma změn ceny, hmotnosti i množství se vyhodnocuje absolutně, tj. bez ohledu na znaménko. Vzájemně se tedy neruší plusy a mínusy.


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Oprava tiskového formuláře pro negativní měsíční hlášení - tisk jména odpovědné osoby vlevo dole.


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka Při generování libovolného typu Měsíčního hlášení z libovolného zdroje (nejčastěji se týká kombinace generování Opravného měsíčního hlášení z Podkladů pro opravné měsíční hlášení) se při detekci položky se zápornou, či nulovou částkou (např. při korekci množství), systém pokusí o kumulaci tohoto řádku k již existujícímu a to bez ohledu na stav zaškrtávátka na Zpravodajské jednotce. Cílem je eliminace vzniku záporných řádků na Měsíčním hlášení, které vznikají při opravách.


Novinka Výrazně zrychleno hromadné mazání většího počtu položek na mnohapoložkových měsíčních hlášení (řádově tisíce až desetitisíce položek). Zrychlení je přímo úměrné počtu najednou mazaných položek.


verze 1.0.2008.0307 ze dne 12.3.2008

Oprava Při generování MH z JO se vygenerovalo OMH a položky dostaly příznak Oprava. Generování bylo opraveno a chová se dle očekávání.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Při importu z ASCII a CSV formátů je z důvodu minimalizace chyb vstupních dat prováděn automatický převod na velká písmena u těchto atributů:
  • Země přijetí/odeslání
  • Země původu
  • Dodací podmínky
  • Zvláštní pohyby zboží


Novinka Při generování Opravného měsíčního hlášení (OMH) z podkladů pro OMH je nastaven Stav el. podání na hodnotu "Pořízeno" pro zjednodušení opakovaného podání OMH na PVS.


Novinka Nová akce nad přehledem Jednotlivé operace (JO) - Převod JO k jiné zpravodajské jednotce. Umožňuje přeřadit vybranou JO, ze které nebylo dosud vygenerováno měsíční hlášení, k jiné zpravodajské jednotce.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Na hlavičku jednotlivých operací přidán sumační atribut Hmotnost celkem.


verze 1.0.2008.0107 ze dne 8.1.2008

Oprava EČIT minulého roku

Problém v importu EČITu minulého roku, který měl vážný dopad do generování hlášení Intrastat z modulu Oběh zboží nebo Fakturace.

Situace mohla nastat v případě, kdy již byl stažen v letošním roce celní sazebník a zároveň se celní sazebník stahoval i někdy během minulého roku. Při splnění obou podmínek došlo k duplicitě v EČITu minulého roku.

Při generování Intrastatu z modulu Oběh zboží nebo Fakturace pak došlo k duplikaci zdrojových dat (stav je možné prověřit v akci Zdrojové položky nad měsíčním hlášením, příp. přímo nad položkami měsíčního hlášení). Následkem byla duplikace číselných údajů vykazovaných v hlášení Intrastat.

Opraveno, při upgrade na verzi 1.0.2008.0107 jsou duplicity v EČITu minulého roku odstraněny.

POZOR ! V případě, že měsíční hlášení Intrastat za 12/2007 je vygenerováno chybně, je třeba ho ručně smazat a vygenerovat znovu ve verzi 1.0.2008.0107 a vyšší.


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka Při podávání hlášení Intrastatu cestou přes PVS je nově číslo pobočky (pracoviště) uváděno, v souladu s požadavky GŘC/ČSÚ, jako součást elementu /Envelope/Declaration/declarationId, jako prefix vlastního čísla deklarace oddělený pomlčkou. V tomtéž formátu je uváděno i v elementu /Envelope/Declaration/previousDeclarationId.

Ve starších verzích formátu zpráv zasílaných do Intrastatu bylo číslo pobočky uváděno jako součást elementu /Envelope/Declaration/PSIId.


Novinka Intrastat - Celní nomenklatury a měsíční hlášení za předchozí rok

V Dodatku ke Zboží a služby (tabulka TabKmenZboziDodatek) byla doplněna dvojice atributů - Celní nomenklatura (předchozí rok) + Doplňkový kód (předchozí rok). Dvojice atributů je nyní automaticky jednorázově naplněna při přechodu zákazníka na novou verzi. Tím je zabezpečeno zkopírování hodnot, které má zákazník na kmeni již odladěné. Nad editorem kmene je akce Recyklační příspěvek / Celní nomenklatura (předchozí rok) Ctrl+R, která umožňuje editaci těchto dvou atributů včetně přenosu z celního sazebníku předchozího roku. V této souvislosti byla upravena akce nad kmenem zboží - Neexistující celní nomenklatury (předchozí rok), která provádí kontrolu na tento atribut. Nekontroluje se zboží, kde atribut není vyplněn (stejné jako dříve). Při generování měsíčního hlášení za předchozí rok (prvně tedy nastane u řádného podání za 12/2007 podávaného v průběhu ledna 2008) se položky generují z atributu Celní nomenklatura (předchozí rok). Tímto je umožněno uživatelům využívajícím moduly Intrastat i Celní sklady (+ Celní případy) souběžně pracovat v obou modulech s odpovídajícími celními sazebníky bez zvýšených nároků na pozornost uživatele.


Novinka Hromadné změny položek v editoru měsíčního hlášení umožňují samostatnou změnu atributu Země původu.


==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export