Důležité:


Import historických dat do mezd - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Import historických dat do mezd je rozšířením systému Helios Orange umožňujícím importovat vybraná data ve struktuře, která odpovídá předepsanému formátu.

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) přibyde v hlavní nabídce Helios Orange nový soudeček Mzdy - historická data obsahující volby pro import do jednotlivých přehledů:

 • Roční zúčtování daně
 • Roční ELDP
 • Mzdový list


V každém z uvedených přehledů pro import jsou v místní nabídce následující volby:

 • Editace - zrušení záznamů v importní tabulce
 • Import - vlastní import dat, přehled atributů pro import a detaily chyb


Podrobný popis uvedených voleb místní nabídky najdete dále.


Editace

Nad importní tabulkou je k dispozici editor pro úpravu dat (funkce Zrušit - klávesová zkratka Delete). Díky tomu je možno vymazat např. chybné záznamy. Nad editorem není postaven žádný kontrolní mechanismus. Tak, jak uživatel data zadá, se je pokusí plugin uložit na server. Pokud se to nezdaří, zobrazí uživateli chybovou hlášku a detail chyby. Opravu importovaných dat musí uživatel provést v souboru se zdrojovými daty a opravená data poté načíst do importní tabulky znovu.

Editaci je možno provádět i hromadně, pokud označíte více záznamů.


Import

Volba místní nabídky, kterou najdete v jednotlivých přehledech pluginu Import historických dat do mezd (Import Ročního zúčtování daně, import Ročních ELDP a import Mzdových listů). Slouží k vlastnímu importu dat.

Každý import probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku, kterým je načtení dat do importní tabulky Helios Orange, se zdrojová data načtou do "pracovní" importní tabulky. Ve druhém kroku se data z této importní tabulky převádějí importní procedurou přímo do příslušných tabulek - přehledů Helios Orange (Roční zúčtování daně, Roční ELDP, Mzdové listy).


Načtení a import dat

Potvrzení této volby místní nabídky (popř. klávesová zkratka F12) vyvolá okno pro načtení dat ze zdroje. Přípustné zdroje jsou vyjmenovány v kapitole Zdroje dat.

Načtení dat

Načtení dat ze souboru

Vyplníte cestu k importnímu souboru nebo vyberete importní soubor přes tlačítko se třemi tečkami.


Načtení dat z externího zdroje (SQL)

Textové pole pro vložení SQL příkazu SELECT. Načtení dat je pak nutné provést tlačítkem Načtení dat. Plugin se pokusí příslušný SELECT použít jako zdroj dat. Díky tomu je možno připojit se např. i na jiné databáze Helios Orange, využít linked-server apod. Po kliknutí na tlačítko se třemi tečkami se otevře přenosový přehled definovaných přehledů, který je rovnou zafiltrován pouze na ty záznamy, které mají jako Název skupiny nastaveno Mzdy - import historických dat a zároveň nemají příznak Systémový. Záznam v Definovaných přehledech by měl tedy v poli Skupina obsahovat text Mzdy - import historických dat a v poli Definice samotný příkaz SELECT, který se přenese do importního editoru.


Upozornění Při načítání dat z externího datového zdroje pomocí funkcí OPENQUERY, OPENROWSET nebo OPENDATASOURCE nesmí obsahovat zdrojová data atributy typu TEXT. Takové atributy musí být přetypovány například na typ NVARCHAR a nebo ze SELECTu zcela vypuštěny.


Vpravo vedle okna pro příkaz SELECT je tlačítko se třemi tečkami, které umožňuje rychle načíst SELECTy předem připravené v Definovaných přehledech.


Automaticky spustit importní proceduru:

Zaškrtávací pole. Pokud je zaškrtnuto, provedou se naráz oba kroky importu - načtení do importní tabulky i převod z importní tabulky do příslušného přehledu Helios Orange. Pokud pole není zaškrtnuto, provede se pouze první krok importu - načtení do importní tabulky. Díky tomu je pak možné zkontrolovat a promazat záznamy před importem, který je pak zavolán samostatnou akcí z přehledu importní tabulky.


Náhled importovaných dat

Importní editor se po načtení dat pokusí o rozpoznání jednotlivých sloupců zdrojových dat. V zobrazeném náhledu jsou ukázána všechna přečtená data. Sloupce rozpoznaných atributů jsou pak barevně odlišeny. Identifikace sloupců se provádí na základě hlaviček sloupců v importních datech. Hlavičky příslušných sloupců musí obsahovat systémový, veřejný nebo uživatelsky definovaný název daného atributu dle popisu atributů importního formátu. Dohledávání je case insensitive, takže nezáleží na velikosti písmen v názvu atributu a použití systémových i veřejných názvů lze libovolně kombinovat (tj. data nemusí obsahovat jenom systémové nebo naopak jenom veřejné názvy). Nezáleží rovněž na pořadí atributů. Kontroluje se také duplicita názvů sloupců. Importované atributy musí být (kvůli technickému omezení) mezi prvními 255 sloupečky. Pokud je importovaný sloupeček až za touto hranicí, skončí import (resp. náhled) chybou. Neznámé (nerozpoznané) atributy jsou ignorovány a není nutné je před importem nijak odstraňovat.

V náhledu můžete s daty dále pracovat. Mazat záznamy lze klávesou Delete (aktuální řádek nebo označené řádky).

Pokud obsahují zdrojová data velké množství sloupců, přičemž k importu je určeno (tj. kontrolním mechanismem rozpoznáno) jen několik z nich, existuje možnost odfiltrovat si prostřednictvím volby místní nabídky Zobrazit pouze sloupce pro import jen relevantní sloupce. Nerozpoznané sloupce budou skryty.

Pod oknem s náhledem importovaných dat se zobrazuje informace o počtu načtených řádků. Vzhledem k tomu, že jsou během importu záměrně ignorovány zcela prázdné řádky v importních datech, může být výsledný počet skutečně načtených řádků jiný než počet řádků např. v původním souboru Excelu. Pokud se budou tyto hodnoty příliš lišit, pravděpodobně obsahují zdrojová data "díry" a je lepší překontrolovat je přímo v původním souboru.


Načtení dat

Tlačítko, které použijete k načtení dat.


Spustit import

Vlastní spuštění importu načtených dat. Pokud je zaškrtnuto pole Automaticky spustit importní proceduru, provedou se oba kroky importu - načtení do importní tabulky i převod dat - do příslušného přehledu Helios Orange.

K záznamům v importní tabulce se přistupuje samostatně, ne jako k jednomu celku, tj. chyba při importu jednoho záznamu neovlivní import ostatních.

Po úspěšném importu je příslušný záznam z importní tabulky smazán. V ideálním případě tedy zůstane nakonec importní tabulka prázdná. Chybné ( tj. nenaimportované) záznamy v importní tabulce zůstávají, přičemž v položce Chyba importu je detailní popis chyby.


Generovat HQL

Jednou z funkcionalit je Generování HQL skriptu. Data se nenaimportují do aktuální databáze, ve které je plugin nainstalován, ale místo toho vytvoří na disku importní HQL skript, který pak lze spustit na cílové stanici. Skript obsahuje definici importní tabulky i procedury a také samotná data. Do generovaného HQL skriptu se na začátek jako poznámka přidává číslo verze pluginu, kterou bylo HQL vytvořeno.

Po spuštění HQL skriptu se nejprve připraví příslušná tabulka a procedura, poté jsou do importní tabulky uložena data a je spuštěna importní procedura. Na konci importu jsou procedura i tabulka smazány. Pokud však dojde při importu k nějakým chybám a v tabulce tak zůstanou nenaimportované záznamy, nedojde na konci k jejímu smazání, aby bylo možné problém podrobněji analyzovat. Uživatel je v takovém případě upozorněn chybovou hláškou a zároveň je vygenerován definovaný přehled pro zobrazení dat z importní tabulky. Přes Nástroje přizpůsobení -> Definované přehledy je pak možné zobrazit importní tabulku a analyzovat chybové hlášky. Jestliže došlo při importu k chybám, je vytvořen rovněž záznam o chybě v Žurnálu Helios Orange.


Zpracování importní tabulky

Volba místní nabídky, která převádí data z importní tabulky do příslušného přehledu. To znamená, že se neprovádí první krok načtení dat ze zdroje, ale převádějí se jen ty záznamy, které již jsou v importní tabulce. Chybné záznamy, tj. záznamy, které mají v importní tabulce popis chyby ve sloupci Chyba importu, se při importu touto volbou ignorují, lze je importovat volbou Zpracování importní tabulky včetně chyb.


Zpracování importní tabulky včetně chyb

Volba místní nabídky, která převádí data z importní tabulky do příslušného přehledu. Importují se všechny záznamy z importní tabulky, tj. i ty, které se při předešlém pokusu nepodařilo naimportovat a mají v importní tabulce popis chyby ve sloupci Chyba importu.


Příklad Importujete doklady oběhu zboží. V okamžiku importu neexistuje v Helios Orange příslušná dokladová řada, do které chcete doklady naimportovat. Import proto skončí chybou a záznamy zůstanou v importní tabulce s popisem chyby "Řada xxx není založena, doklad nelze naimportovat". V tuto chvíli stačí založit řadu a znovu spustit import volbou Zpracování importní tabulky včetně chyb.


Přehled atributů

Seznam atributů, které je možné importovat, a jejich popis. Pomocí nástroje Nastav si můžete zobrazit i další vlastnosti atributů, např. datový typ, délku, výchozí hodnotu, rozsahy hodnot atd.

Roční zúčtování daně

Přehled atributů RZD


Roční evidenční listy důchodového pojištění

Přehled atributů RELDP


Mzdový list

Přehled atributů Mzdový list


Detail chyby importu

V přehledu importní tabulky je k dispozici akce Detail chyby importu (klávesová zkratka F11). V jednoduchém editoru s memo polem je zobrazen celý text chybové hlášky příslušného nenaimportovaného záznamu, jelikož text chyby může být poměrně dlouhý a v samotném přehledu nemusí být dobře čitelný.


Zdroje dat

Aktuálně jsou podporovány soubory XLS, XLSX a CSV. Pokud načítáte soubory typu XLS nebo XLSX, musí být na stanici, na které data načítáte, nainstalován MS Excel. Typ souboru se volí až v okně pro načtení souboru. Dále lze jako zdroj dat využít libovolné tabulky na SQL serveru, linked-server atd. K těmto datům se přistupuje příkazem SELECT v okně pro načtení dat ze zdroje.


Pravidla pro importovaná data

Importovaná data (bez ohledu na jejich zdroj, viz dále) musí splňovat určitá pravidla. Jedině tak je možné je správně rozeznat, překontrolovat a naimportovat.


Názvy sloupců

Názvy sloupců ve zdroji dat (např. v XLS) musí být buď

 • systémové názvy atributů nebo
 • veřejné názvy atributů nebo
 • uživatelské pojmenování atributů.

Seznam podporovaných atributů a jejich systémové a veřejné názvy najdete volbou Import -> Přehled atributů. V importovaných datech můžete libovolně kombinovat systémové, veřejné i uživatelské názvy atributů uvedené v seznamu.

Pro uživatelské názvy neplatí kromě délky (127 znaků) žádná omezení - lze používat diakritiku, mezery apod. Uživatelské pojmenování můžete vložit do popisu atributu (pravá myš nad obecným importem -> Informace o formátu importu -> Seznam podporovaných atributů -> pravá myš, *Editace, Oprava)


Uživatelský název


Upozornění V rámci importu musí být toto uživatelské označení unikátní.


Příklad Pokud se pravidelně importují data z nějakého jiného systému a není možnost ovlivnit např. názvy sloupců v Excelu, které cizí aplikace generuje, nemusíte opakovaně ručně tyto názvy upravovat na pevně dané názvy atributů v pluginu. Stačí, když si v pluginu nadefinujete vlastní názvy, které odpovídají názvům z cizí aplikace. Obecně řečeno, kdykoliv není možnost ovlivnit názvy sloupců zdrojových dat (nebo je to příliš pracné), můžete si nadefinovat tyto názvy jako uživatelské přímo v pluginu a načíst tak původní soubor bez úprav. Uživatelské názvy se dají využít také pro překlady do jiných jazyků a podobně.


Kontroly a barevné označování sloupců

Úspěšně identifikovaný atribut (sloupec) je barevně odlišen od ostatních dat podle následujícího schématu:

 • Tučně se označí záhlaví u všech rozpoznaných atributů (sloupců). Takto rozpoznané sloupce jsou následně obarveny.
 • Zeleně se podbarví sloupce, kde všechny hodnoty vyhovují svojí délkou či formátem požadovanému datovému typu daného atributu a je možné je naimportovat.
 • Žlutě se podbarví sloupce, kde jedna či více hodnot ve sloupci nevyhovují datovému typu pro daný atribut – překračují délku (u řetězců), nejsou to čísla (u číselných hodnot) apod. Taktéž se podbarví žlutě sloupec, který je povinný v rámci zvoleného importního formátu, ale na některém z řádků není hodnota vyplněna.
 • Červeně jsou označeny sloupce (resp. pouze záhlaví), které v původních datech zcela chybí, ale jedná se o povinný atribut. Plugin je do náhledu dat sám přidá na začátek, aby bylo jasně vidět, které sloupce je nutné do původních dat doplnit.
 • Neoznačené sloupce (netučné záhlaví, bílé podkreslení) obsahují atributy, které nebyly rozpoznány a budou v rámci importu ignorovány.

Jestliže data projdou kontrolou (tj. vidíte pouze zelené sloupce, případně i nerozpoznané sloupce), zpřístupní se tlačítko Spustit import. Pokud je některý sloupec žlutý a nebo některý z povinných sloupců zcela chybí (červené), import není umožněn a je nutné data opravit.

Na konci kontroly dat (po obarvení sloupců) je v případě chyby nabídnuto zobrazení chybového protokolu. Zobrazí se v samostatném okně a pro všechny chybně vyplněné atributy je uvedeno, na kterých řádcích (vztaženo k řádkování v importním gridu) dat je problém. Tento protokol je možno vyvolat kdykoliv znovu přes místní nabídku nad importním gridem.


Chybové stavy při importu

Při importu může dojít k několika chybovým stavům, kvůli kterým se záznam nenaimportuje a zůstane v importní tabulce spolu s popisem chyby. Jestliže daný záznam nesplňuje více podmínek (=více chyb), jsou všechny popisy chyb vyskládány za sebou.

V případě, že je import proveden na cílovém počítači prostřednictvím vygenerovaného HQL skriptu (viz odstavec Generování HQL) a při importu dojde k chybám, importní tabulka nebude smazána (zůstanou v ní nenaimportované záznamy s popisem chyb) a provede se záznam o nekompletním importu do Žurnálu Heliosu.

Detaily chyb jsou vždy závislé na konkrétní importované agendě.


Za obsah tohoto článku odpovídá Pavla Frýdlová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export