Hodnoty sestavy - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled' 'Hodnoty Sestavy se otevře po provedení akce Aktualizace sestavy nebo jejím otevření akcí Zobrazit hodnoty:


Přehled Ukazatele - graf porovnává různé ukazatele stejného roku


V přehledu Hodnoty Sestavy se zobrazí příslušné hodnoty formou klasického přehledu a navíc se v dolní části přehledu zobrazí graf. Křivky grafu se zobrazují pro označené řádky přehledu Hodnot sestavy (maximálně lze označit 15 řádků). Jednotlivé křivky grafu jsou barevně odlišeny. Tímto způsobem lze např. v grafické podobě zobrazovat a porovnávat vývoj ukazatelů jednoho roku (viz přehled výše - vývoj nákladů, výnosů a zisku v jednotlivých měsících) nebo naopak porovnávat vývoj jednoho ukazatele v jednotlivých letech (viz následující přehled - vývoj nákladů v jednotlivých letech):


Přehled Ukazatele - graf porovnává stejný ukazatel různých let


Výšku plochy zobrazení grafu lze posouváním myši za rozhraní tabulky a grafu zvyšovat nebo snižovat. Stažením úplně dolů se graf nezobrazí vůbec.


Financni analyza - hodnoty sestavy - Vykazy a Financni analyza3.jpg


Zobrazení plochy s grafem má vliv i na vlastní tisk grafů pomocí tisku formulářem. Pokud máte zobrazen graf "více na šířku", bude takto i tištěn a naopak.


Upozornění Pokud máte možnost, doporučujeme pro tisk formulářů s grafy výstup na barevnou tiskárnu.


Místní nabídka

Pro nabídku místního menu přehledu Hodnoty sestavy jsou specifické tyto akce:


Nabídka místního menu Hodnoty sestavy


Nabídka místního menu Hodnoty sestavy


 • Změna plánu - tato akce je aktivní pouze v případě, že se jedná o hodnoty sestavy typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti a Druh plánu Plán a máte označen sloupec s hodnotami sestavy. Dotyčná buňka je označena při standardním zobrazení nevýrazným žlutým rámečkem, viz obrázek.


Hodnoty - podnikatelské záměry - označení řádku a sloupce


Hodnoty - podnikatelské záměry - označení řádku a sloupce


Potvrzením akce Změna plánu na označeném řádku a sloupci (buňce) se otevře následující dialogové okno pro aritmetické úpravy plánované hodnoty:


Dialogové okno pro aritmetické úpravy plánované hodnoty


Dialogové okno pro aritmetické úpravy plánované hodnoty


V prvním informativním řádku se zobrazí název sloupce (např. PZ 2007)


 • Nová hodnota - zde se nabídne stávající hodnota, je možnost ji změnit přepsáním na jinou hodnotu.
 • Operátor - lze nastavit jeden z následující aritmetických operátorů:
  • Nahradit - stávající hodnota se nahradí zadanou hodnotou. Např. zadáte 123 456, tak výsledná hodnota plánu bude 123 456.
  • *(násobení) - stávající hodnota se vynásobí zadanou hodnou. Např. stávající hodnota je 100 000, nová hodnota se zadá 1,2 tak výsledná hodnota plánu bude 120 000.
  • / (dělení) - stávající hodnota se vydělí zadanou hodnou. Např. stávající hodnota je 100 000, nová hodnota se zadá 2 tak výsledná hodnota plánu bude 50 000.
  • + (sčítání) - ke stávající hodnotě se přičte zadaná hodna. Např. stávající hodnota je 100 000, nová hodnota se zadá 60 000 tak výsledná hodnota plánu bude 160 000.
  • - (odečítání) - od stávající hodnoty se odečte zadaná hodna. Např. stávající hodnota je 100 000, nová hodnota se zadá 30 000 tak výsledná hodnota plánu bude 70 000.


Upozornění Při potvrzení se zároveň dopočítají další hodnoty pro plán daného období a také plány všech následujících období. Pozor - při úpravách hodnot plánu proto nutno postupovat v logickém časovém sledu po jednotlivých období v vzestupné časové řadě!


Bližší popis viz. Podnikatelské záměry.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export