Důležité:


Hlavička - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Hlavičkové zadávání pokladních dokladů

Doklad

Číslo pokladního dokladu, které generuje program od 1. V případě potřeby jiného číslování, měníte číslo dokladu v Číselníku pokladen v poli Řada výdej (příp. Řada příjem). Jiného číslování dosáhnete, pokud na otevřeném pokladním dokladu přepíšete pořadové číslo na jinou hodnotu – potřebujete např. nechat místo pro dodatečné vložení dokladu. Nový doklad bude mít pořadové číslo původního číslování. Systém kontroluje, zda v rámci jedné pokladny neexistují dva doklady se stejným číslem.

Typ dokladu

V tomto poli se nabízí typ dokladu zadaný v Číselníku pokladen u konkrétní pokladny. Klepnutím myší na pomocné otevřete nabídku s možností výběru:

  • Příjem do pokladny
  • Výdej z pokladny
Upozornění Jakmile doklad tlačítkem OK uložíte, nelze již změnit typ dokladu. Pokud jste omylem zadali výdajový doklad a chtěli jste příjmový, musíte doklad smazat a zadat jej znovu. Číselná řada se opět zaplní chybějícím číslem dokladu.

Od verze 2.0.2012.0606 lze typ dokladu změnit, podmínkou je to, že není zaúčtovaný, nespadá do uzavřeného období stavu a nemá vazbu na jiný doklad.

Pořízeno

Datum zadání dokladu do databáze. Vždy se zapsané datum doplní o informaci o čase zapsání.


Případ

Datum účetního případu ve smyslu Zákona o účetnictví. Pokud vyplníte datum Pořízeno a máte v nastavení pokladny (záložka Přednabízení) zaškrtnuto Datum případu podle data pořízení, toto datum se přenese do data případu. Podle tohoto data je napočítáván Stav pokladny. Zapsané datum se vždy doplní o informaci o čase zapsání.


DUZP

Datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je povinné udávat na dokladech se základem DPH nebo DPH. Pokud se má datum DUZP rovnat datu případu, stačí mít zaškrtnuto v nastavení poklady (záložka Přednabízení) volbu DUZP podle data případu, a toto datum se přenese.

Při změně DUZP na hlavičce pokladního dokladu (a obdobně i změně DUZP při kopii PD), který má položky, dojde ke stejné změně DUZP i na položkách pokladního dokladu a k případné aktualizaci Sazby DPH podle hodnoty údaje Druh sazby DPH.

Všechny údaje o datumech můžete zadávat z klávesnice nebo můžete využít pomocného tlačítka Kalendář Kalendar.jpg.

Období stavu

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg se otevřete číselník Období stavu, kde vyberete příslušné období. Toto období zadává pouze uživatel, který tento číselník má zadaný a využívá ho pro sledování účetních dokladů podle jiného třídění.

Popis

Zadáváte slovně účel platby, např. Kancelářské potřeby. Po stisku pomocného tlačítka můžete vstoupit do číselníku pomocných textů a vybraný text přenést do dokladu. Do textu lze napsat až 255 znaků. Pozor při tisku, kdy se zobrazuje pouze 25 znaků (v poli Účel platby) a 35 znaků (z popisu položky).

Účetní kód

Zadáváte číslo kontace, která se použije při účtování dokladu do účetnictví. Pokud máte nastavenou kontaci u pokladny v Číselníku pokladen, nabídne se tato kontace při otevření nového dokladu automaticky. Můžete také vybírat z číselníku Účetní kódy - kontace klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg , otevře se přehled kontací, vyberete si kontaci a tlačítkem Přenos ji doplníte na doklad.

Párovací znak

Až dvacetimístný údaj, který je povinný v případě, že při účtování v kontaci použijete účet, který má ve své definici v Účtový rozvrh nastaveno zadávání párovacího znaku - povinné. Párovací znak je údaj, který slouží k označení případu při vzniku a následně vyrovnání závazku nebo pohledávky na saldokontním účtu. Proto do párovacího znaku zvolte snadno zjistitelný údaj i v okamžiku vyrovnání saldokonta, například variabilní symbol, číslo smlouvy, číslo zaměstnance apod.

Tip Pokud párovací znak nevyplníte a vyplníte pole Evidenční číslo daňového dokladu, přenese hodnota z tohoto pole do údaje "Párovací znak" s tím, že při přenosu se nečíselné znaky bez náhrady vypustí.


Organizace

K zadání organizace slouží na pořizovaném dokladu dvě pole. Do prvního zadáváte číslo organizace a do druhého název organizace. U obou polí funguje tlačítko Tritecky.jpg , kterým otvíráte číselník organizací. Zvolenou organizaci na doklad přenesete tlačítkem Přenos.

DIČ DPH

Atribut 'DIČ DPH' se dotahuje automaticky po přenosu organizace do dokladu z číselníku organizací. Následně je však možné zvolit takové DIČ DPH dané organizace, které má být uvedeno na pokladním dokladu (může se lišit od DIČ DPH, které je na dané organizaci přednastavené).
Toto pole se předvyplňuje dle následujících pravidel:
a) DIČ DPH vyplněné ve formuláři organizace v číselníku organizací
b) DIČ DPH, které je nastaveno jako "Aktuální DIČ"
c) pokud není ve formuláři organizace vyplněno žádné DIČ DPH a zároveň není žádné DIČ DPH označeno jako "Aktuální DIČ", nepředvyplní se žádná hodnota.

Zaměstnanec

Na pořizovaném dokladu jsou údajům o zaměstnanci věnována tři pole, v prvním je číslo zaměstnance, ve druhém příjmení a v posledním je křestní jméno. Ve všech polích lze otevřít obdobně jako u organizace přehled zaměstnanců. Po výběru konkrétního pracovníka jej stisknutím tlačítka Přenos doplníte do pořizovaného dokladu.
Pokud máte v konfiguraci pokladny nastaveno, že se má se zaměstnancem přenášet útvar zadaný na jeho kartě, tento údaj se doplní. V případě, že zaměstance na pokladním dokladu vyměníte (a tento zaměstnanec má jiný útvar než předchozí), systém se zeptá na změnu:

PD zmena zamestnance.jpg

Pokud zvolíte Ano, na pokladní doklad se přenese útvar z nově zadaného zaměstnance.

Útvar

Pokud máte organizační strukturu připravenou pro účtování na střediska, vybíráte z této struktury. Klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled Organizační struktura a stisknutím tlačítka Přenos zvolený útvar přenesete na doklad. K zadání útvaru slouží na dokladu dvě pole. V prvním je číslo útvaru a ve druhém název útvaru.

Číslo zakázky

Jiná možnost vyhodnocování údajů je prostřednictvím zakázek. Máte možnost vytvořit číselník Zakázek v modulu Číselníky a z něj přenášet vybrané zakázky na doklad. Číselník otevřete klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg a výběr provedete tlačítkem Přenos.

Nákladový okruh

Další možností sledování nákladů je pomocí nákladových okruhů. Na dokladu je pro tento údaj vymezeno pole, ze kterého otevřete číselník a vybíráte obdobným způsobem jako u předchozích údajů.

Vozidlo

Údaje o vozidle se zobrazují ve dvou polích, v prvním je evidenční číslo vozidla a ve druhém je SPZ. Zadávání je stejné jako u předchozích polí. Klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg otevřete číselník Vozidla a pomocí tlačítka Přenos vybrané vozidlo doplníte na doklad.
Dotahování útvaru spojeného s vozidlem funguje stejně jako dotahování útvaru svázaného se zaměstnancem. Pokud potřebujete spz vozidla vytáhnout do sestav s položkami, je rozdíl, kde máte vozidlo na dokladu umístěné. Jestliže si tedy zobrazíte přes volbu místní nabídky Položky vybraných dokladů, pak se vozidlo umístěné na hlavičce dokladu z funkce Nastav zobrazuje z modulu Karty vozidel-hlavička, jestliže je toto vozidlo umístěné na položkách, pak si ve funkci Nastav zobrazíte spz z modulu Vozidlo.

Pro údaje Organizace, Zaměstnanec, Útvar, Číslo zakázky, Nákladový okruh a Vozidlo platí, že jsou nepovinné tehdy, pokud účty použité v kontaci na dokladu nemají nastaveno zadávání povinné.

Zálohový doklad

Číslo zálohového dokladu. Stiskem pomocného tlačítka se dostanete do přehledu saldokontních skupin, po stisku tlačítka Přenos se zobrazí přehled dokladů vybrané saldokontní skupiny. Stiskem tlačítka Přenos se do pokladního dokladu přenese číslo zálohového dokladu, částka zálohy a případně další údaje (organizace, útvar apod.). Hodnotu přenesené částky můžete v případě potřeby přepsat.
Pokud zadáte číslo dokladu do pole Zálohový doklad (párovací znak zálohy), klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg se otevře přehled saldokonta a pokud případ s tímto párovacím znakem existuje, systém vás na něj nastaví kurzorovým řádkem. Pokud existuje více případů s tímto párovacím znakem v několika saldokontních skupinách, systém vám nabídne pouze ty skupiny, ve kterých se daný případ vyskytuje. Pokud vyplníte na dokladu nejdříve organizaci, výběrem ze saldokontní skupiny v poli Zálohový doklad se zobrazí pouze doklady k této organizaci.

Počet příloh

Nepovinný údaj, do kterého zadáváte počet příloh k pokladnímu dokladu.

Poznámka

Libovolný text k dokladu, například Trvalá záloha. Údaj není povinný. Tento údaj se nezobrazuje v přehledu, ale je možno jej doplnit pomocí funkce Nastav. Tento údaj se na formuláři pokladního dokladu vytiskne do stejnojmenného pole (maximálně 80 znaků). Stiskem pomocného tlačítka můžete vstoupit do číselníku pomocných textů a vybraný text přenést do dokladu. Poznámku lze změnit i v případě, že je pokladní doklad zaúčtován.

Měna

Pole se seznamem, ze kterého vybíráte při zadávání cizí měny. Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete seznam cizích měn z přehledu kódů měn. Pokud je v Číselníku pokladen u pokladny nastavena cizí měna, nabízí se při otevření nového dokladu v tomto poli.

Daňový režim

Vyberete daňový režim, případně se přenese přednastavený. Vyplňujete pouze při zapnuté funkcionalitě Daňové klíče.

Organizace 2

Atribut potřebný pro tvorbu pomocného analytického přehledu (PAP) - problematika veřejné správy. Zobrazí se pouze v případě, že je zakoupen modul Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Příjmy a výdaje

Atribut potřebný pro tvorbu pomocného analytického přehledu (PAP) - problematika veřejné správy. Zobrazí se pouze v případě, že je zakoupen modul Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Evidenční číslo daňového dokladu Údaj pro Kontrolní hlášení. Pokud nevyplníte, použije se pro KH řada pokladny a pořadové číslo pokladního dokladu. Pokud má být jiné vyplníte zde. Pokud je v okamžiku vyplňování tohoto údaje atribut "Párovací znak" prázdný, přenese hodnota z tohoto údaje do údaje "Párovací znak" s tím, že při přenosu se nečíselné znaky bez náhrady vypustí.

Tip Evidenční číslo daňového dokladu je důležité hlavně pro doklady nad limit, které mají spadat do detailních částí KH.

Nastavení pro limit kontrolního hlášení Na hlavičku pokladního dokladu se přenese z přednastavení v číselníku pokladen. Lze změnit pro aktuální konkrétní doklad.

Vedle tohoto nastavení je check box (zaškrtávátko), které se plní podle předchozího atributu "Nastavení pro limit kontrolního hlášení" takto:

  • Nezaškrtnuto (pro hodnotu "Vždy nad limit")
  • Zaškrtnuto (pro hodnotu "Vždy pod limit")
  • Zaškrtnuto - pokud je Příjemce plnění (odběratel/dodavatel, organizace) plátcem DPH v CZ a celková částka dokladu v hlavní měně překročí hodnotu 10000 CZK (jinak Nezaškrtnuto - pro hodnotu "Podle částky a příjemce")

Při uložení pokladního dokladu se hodnota atributu "Nastavení pro limit kontrolního hlášení" přepočítá.

Při nastavení Podle částky a příjemce se vyhodnocuje limitu i na položkách pokladního dokladu. Pak jsou zaškrtávátka naplěnä přímo na položkách a zaškrtávátko na hlavičce se nebere v potaz.DPH, Základ DPH, Částka DPH, Včetně DPH

Ve sloupci DPH jsou čtyři pole, ve kterých volíte sazbu daně. Klepnutím na pole se seznamem se otevře nabídka sazeb zadaných v číselníku DPH v nabídce Pomocné číselníky, např.:

  • (není)
  • 0%
  • 10%
  • 15%
  • 21%

Při zadávání dokladů vyplňujete k jednotlivým sazbám buď Základ DPH nebo Celkem s DPH. Stačí zadat jeden z těchto údajů a po stisknutí tlačítka Přepočet DPH se další údaje dopočítají. Způsob dopočtu DPH ovlivníte nastavení v číselníku Pokladen (záložka Konfigurace, parametr Automatické dopočítávání DPH). Takto vypočtené údaje lze v případě potřeby přepsat.
Na doklad lze zadat pouze čtyři sazby DPH, není do tohoto zahrnuta volba "(není)".

Daňové klíče

Zadáte daňový klíč, pouze při zapnuté funkcionalitě Daňové klíče.

Zúčtování zálohy přijaté, zúčtování zálohy vydané

Pole Zúčt. zálohy přijaté a Zúčt. zálohy vydané můžete vyplnit ručně nebo se vyplní přenosem ze salda při přenosu dokladu do pole Zálohový doklad.

Pokud však zvolíte nesprávný typ zálohy, program vypíše při pokusu o uložení dokladu chybové hlášení:

Varování nebo chybová hláška Nesprávný typ dokladu, program provede změnu!

Typ dokladu je pak změněn tak, aby korespondoval se zadaným typem zálohy a zůstatkem.

Ostatní částky

Při zadávání částky bez daně, například záloha pro nákup nebo dotace pokladny, zadáváte hodnotu do tohoto pole.

Částka k úhradě

Pokud jsou na dokladu zadány částky v hlavní účetní měně, získáte hodnotu tohoto pole klepnutím na tlačítko Úhrada. Částka k úhradě je součtem polí Celkem s DPH, od kterého se odečte Záloha přijatá, popř. Záloha vydaná.

Na všech "peněžních" polích máte možnost využít kalkulačky stiskem pomocného tlačítka Calc.jpg.

Volby místní nabídky - editor pokladního dokladu

Přepočet DPH – pokud při zadávání dokladu zadáte základ DPH, pak daň a částku s DPH doplníte tímto tlačítkem. Tato funkce funguje i opačně. Zadáte částku s DPH a klepnutím na toto tlačítko se dopočte základ a částka daně. Toto tlačítko není nutné používat, pokud je v číselníku pokladen na záložce Přednabízení zaškrtnutá volba "Automatické dopočítávání DPH".

Pozn.: Dopočet DPH probíhá na základě nastavení DPH v Možnosti - Konfigurace/správa systému - DPH.

< DPH - pokud vyplníte celkovou částku a částku daně (a stojíte kurzorem v poli Částka DPH), dopočte se základ daně.

DPH > - pokud vyplníte základ daně a částku daně (a stojíte kurzorem v poli Částka DPH), dopočte se Částka celkem.

Úhrada – po zadání všech údajů na dokladu klepnutím na tlačítko Úhrada dopočtete částku k úhradě. Více o funkci tohoto tlačítka se dozvíte zde.

Měna – použitím tohoto tlačítka vypočtete částku v hlavní účetní měně, pokud jste na dokladu použili cizí měnu. Toto tlačítko je přístupné pouze na záložce Částky CM.

Změna datumu a času (nebo CTRL+Alt+T) - pomocí této volby je možné změnit datum a čas data Pořízeno a data Případu. Funkce je přístupná pouze nad záložkou 1-Hlavička.

Faktury a dobropisy - přímo v editoru pokladního dokladu je možné připojit odpovídající fakturu. Na pokladním dokladu stačí vyplnit číslo organizace (povinný údaj) a pomocí této akce je možné vyhledat požadovanou fakturu, jejíž přenos na pokladní doklad předvyplní ostatní hodnoty (párovací znak, částka, ...). Viz též volby místní nabídky Faktury a dobropisy.

Kontaktní osoba umožňuje připojit k pokladnímu dokladu odpovídající kontaktní osobu. Vybíráte z číselníku kontaktních osob, do kterého se přepnete pomocí tlačítka (...) nebo stiskem kláves CTRL + Enter. Informace o kontaktní osobě včetně např. telefonního čísla, emailu atd. je možné zobrazit přímo v přehledu pokladních dokladů.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export