Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Zboží a služby - Volby místní nabídky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


V přehledu Zboží a služby najdete následující volby místní nabídky

Přehledy pohybů

Přehled skladů

Zde se zobrazí čísla a názvy skladů, na kterých je vybrané zboží (jehož záznam je označen kurzorem) zařazeno. Dále se k tomuto zboží zobrazí jeho celkové množství, množství k dispozici a celkový stav skladu. Pomocí tlačítek Zařadit a Vyřadit lze příslušné zboží zařadit na další sklady, resp. vyřadit z některého skladu.

Pohyby aktuálního zboží

K aktuálnímu zboží zobrazí všechny doklady na všech skladech, na kterých se zboží objevilo.

Pohyb zásob veškerého (vybraného) zboží na všech skladech

Stejná sestava jako v přehledu Stav skladu, ale pro všechny sklady. Popis viz zde.

Čárové kódy

Čárové kódy k aktuálnímu zboží

Zobrazí čárové kódy k aktuálnímu zboží. Tento číselník lze aktualizovat tj. opravovat stávající nebo zakládat nové čárové kódy zboží. Každému čárovému kódu lze v případě potřeby přiřadit organizaci a označit čárový kód jako Přednastavený.

Všechny čárové kódy

Zobrazí čárové kódy všech položek zboží. Zde nelze číselník aktualizovat.

Generování čárových kódů

Vygeneruje čárový kód pro aktuální zboží. Na akci je možné nastavit samostatné právo.

Generování EAN kódů má následující logiku. Nalezne poslední pořízený, ať už ručně, nebo generovaný. Směrodatný údaj je Datum pořízení. Od něj dohledá první volný a generuje stále v číselné řadě směrem nahoru a události předtím už nebere v potaz.

EAN: prefix + číslo + kontrolní číslo.


Příklad Příklad z praxe:

Zákazník má přidělenou řadu EAN kódů, tedy 9-ti místný prefix. Ten je zadán v konfiguraci Helios Easy a generování kódů funguje bez problémů. Ovšem při kontrole vygenerovaných kódů bylo zjištěno, že zákazník (uživatel) má k dispozici rozsah 1000 čísel, vyčerpal cca 600 čísel a přesto již má obsazeno číslo 999.

Možné řešení:

Naděte, dle Nastav - Datum pořízení - poslední pořízený EAN. Jeho hodnotu napište do jiné skladové karty. Na skladové kartě s posledním pořízeným, přepište EAN např.: na 001 a spustíte generování, Helios doplní mezery v číselné řadě i směrem dolů.Pravidla pro generování čárových kódů stanovujete v Konfiguraci.


Dokumenty

Zde můžete k dané kmenové kartě zboží připojit návazný dokument. Popíšete tento dokument, tj. uvedete název tohoto dokumentu a cestu, kde se nachází příp. zda je uložen v databázi a zda je součástí všeobecných dokumentů. Podrobný popis práce s dokumenty viz kap. Pomocné číselníky, Dokumenty.

Nabídkové ceny

Nabídkové ceny

Přehled nabídkových cen aktuálního zboží.

Upozornění Ceny v jednotlivých cenových úrovních lze zadávat, opravovat a rušit buď v přehledu Zboží a služby nebo v přehledu Stav skladu. Záleží na nastavení konstanty Platnost nabídkových cen v Možnosti/Konfigurace-správa systému/Oběh zboží/Ceny.


Pokud je konstanta nastavena na hodnotu Pro každý sklad samostatně, zadávají se nabídkové ceny v přehledu Stav skladu. Pokud je konstanta nastavena na hodnotu Pro všechny sklady, zadávají se nabídkové ceny v přehledu Zboží a služby.

Popis zadávání cen viz zde.

Nabídkový ceník zboží a služeb

Přehled zboží a služeb se všemi nadefinovanými nabídkovými cenami. Slouží především k prohlížení a tisku. Dále k úpravě nabídkových cen formou exportu do MS Office a importu zpět (po úpravě cen) do systému Helios Easy nebo k importu nových cen. V přehledu není možné jednotlivé ceny opravovat a rušit.

Před zobrazením vlastního nabídkového ceníku si můžete vybírat:

 • zda chcete vidět Všechny ceny nebo Pouze korunové nebo Pouze valutové
 • úrovně nabídkových cen, které se mají v nabídkovém ceníku zobrazit.

To je užitečné zejména při velkém počtu úrovní nabídkových cen.

V místní nabídce přehledu Nabídkový ceník zboží a služeb je volba Import ze schránky umožňující import ceníku např. z MS Excel. Podrobný popis volby viz zde.

Přepočet nabídkových cen

Nástroj na hromadnou změnu a vytváření nabídkových cen v hlavní měně. V poli Přepočet (%) určujete, o kolik procent se má cena změnit. Pole Skupina zboží Od-Do a Registrační číslo Od-Do slouží k vymezení položek, u kterých se má přepočet provést. Dále určujete zdroj ceny a cílovou cenovou úroveň a definujete, zda se mají zakládat neexistující nabídkové ceny.

Upozornění Při nastavení globální konstanty Možnosti/Konfigurace/Správa systému/Oběh zboží/Ceny/Platnost na hodnotu Pro všechny sklady není funkční přepočet pro zdroje ceny Průměr spočtený/Průměr zadaný. Jde o vlastnost, protože v případě společných nabídkových cen není jasné, z jakého skladu se má průměr převzít. Akce tedy tyto zdroje nepodporuje.

Přepočet nabídkových cen
OZ PrepocetNabCen.png


Přepočet nabídkových cen (valuty)

Nástroj na hromadnou změnu a vytváření prodejních cen v cizí měně. Funkcionalita je stejná jako u přepočtu nabídkových cen v hlavní měně, viz výše.

Import ze schránky

Umožňuje naimportovat nabídkové ceny z tabulky MS Excel uložené přes Ctrl+C do schránky. Podrobně viz zde.

Návazné skupiny

Zde definujete vztah dané kmenové karty zboží vůči návazné skupině zboží (vazba na číselník Návazné skupiny zboží), tj. její zařazení do návazné skupiny zboží včetně velikosti a druhu slevy (množstevní, finanční, bonus), od jaké hodnoty sleva platí, cenovou úroveň (vazba na číselník Názvů nabídkových cen).

Obaly

Slouží pro výběr obalu pro aktuální zboží. Obal musí mít vlastní kartu v přehledu Zboží a služby. Po vybrání obalu definujete množství položky v balení.

Slevy

Můžete zadat druh slevy ke kmenové kartě zboží (tj. množstevní, finanční nebo bonus), její velikost a od jaké hodnoty odebraného zboží platí.

Kmenový seznam karet zboží je základní a obecný číselník veškerého sortimentu, který chcete mít ve skladové evidenci. To platí pro všechny položky, tedy skladové i fakturační.

 • Skladové položky jsou "hmotné" (zboží, materiál, suroviny apod.), mají stav skladu, zařazují se na pohybové doklady pro příjem a výdej ze skladu.
 • Fakturační položky jsou "nehmotné" (služby, dopravné apod.), nemají stav skladu, zařazují se na vydané faktury.

Toto rozlišení je na uživateli, systém ho nijak nekontroluje. To znamená, že na pohybový doklad lze zařadit jakoukoli položku, zrovna tak i na fakturu. Z vlastností jednotlivých dokladů vyplývá i důsledek. "Nehmotná" položka tak bude vyfakturována a nesníží stav skladu a "hmotná" položka bude se stavem skladu připravena pro výdej.

Upozornění Výše uvedené rozlišení položek vašeho sortimentu je na ukázku. Konečná podoba by vždy měla vycházet z provozních pravidel, které si jako uživatelé stanovíte s ohledem na podmínky Vaší firmy.


Pokud chcete v modulu Oběh zboží pracovat s úplně novou skladovou (fakturační) položkou, je třeba nejdříve zadat novou kartu zboží právě do kmenového seznamu (číselníku). V kmenové kartě zadáváte obecné údaje o zboží (název, číselné označení, sazbu DPH apod.). Kartu pak můžete zařadit na jeden nebo na více skladů.

Kopie

Pomocí této volby můžete kopírovat kartu zboží, na které právě stojíte kurzorem. Je nutné upravit registrační číslo nové karty, které dostává příponu "K" - kopie. Při kopírování lze vybrat, které údaje navázané na původní kartu se zkopírují ke kartě nové: Nabídkové ceny, Výrobní čísla, Umístění, Slevy, Generování čárových kódů, Vztahy MJ pro dané zboží, Dodavatelé zboží, Externí atributy, Dokumenty, Návazné skupiny zboží, Obaly

Testy a aktualizace

Po aktivaci volby se zobrazí následující testy - kontrolní nástroj pro uživatele programu, sloužící ke kontrole a opravě dat:

 • kontrola jednotkových cen - provede kontrolu jednotkových cen zboží, vypíše přehled chyb, v tomto přehledu je v místní nabídce volba Oprava jednotkových cen
 • kontrola množství k dispozici - provede kontrolu množství zboží k dispozici
 • neexistující celní nomenklatury - provede kontrolu na neexistující celní nomenklatury uvedených u zboží
 • neexistující doplňkové kódy - provede kontrolu na neexistující doplňkové kódy uvedených u zboží
 • neexistující celní nomenklatury (předchozí rok) - provede kontrolu na neexistující celní nomenklatury uvedených u zboží za předchozí rok
 • neexistující kódy daní - provede kontrolu na neexistující kódy daní uvedených u zboží
 • aktualizace stavů vydaných objednávek - provede aktualizaci stavů vydaných objednávek
 • aktualizace stavů převodu - provede aktualizaci stavů převodu položek zboží a dokladů.
 • aktualizace souvisejících nákladů - provede aktualizaci souvisejících nákladů na dokladech ¨
 • aktualizace neodebraných SN - aktuálního zboží - provede aktualizaci neodebraných SN pro aktuální zboží
 • aktualizace neodebraných SN - vybraného zboží - provede aktualizaci neodebraných SN pro vybrané (označené) zboží
 • aktualizace neodebraných SN - veškerého zboží - provede aktualizaci neodebraných SN pro všechny karty zboží
 • aktualizace stavu skladu k datu - provede kontrolu množství a finančního stavu na skladových kartách, v případě zjištěné chyby provádí zpětnou rekonstrukci finančního stavu po každém pohybu
 • aktualizace množství k příjmu/výdeji- aktualizace běží nad všemi nezrealizovanými doklady pro všechny sklady a karty. Aktualizují se hodnoty Množství k příjmu a Množství k výdeji
 • diference množství a na umístěních - provede kontrolu rozdílu množství zboží na skladě a na umístění
 • nesoulad stavu výrobních čísel – zobrazí skladové karty, na kterých je součet stavu výrobních čísel větší než množství ve skladu.
 • aktualizace hlídaného množství na VČ - veškerého zboží – provede aktualizaci aktualizace hlídaného množství na VČ

Vztah mezi měrnými jednotkami

Umožňuje nadefinovat pro aktuální záznam přehledu Zboží a služby přepočet mezi měrnými jednotkami.

Na záložce 1-Klíčové MJ definujete pro aktuální záznam vztah mezi měrnými jednotkami MJ vstup, MJ evidence a MJ výstup.

Upozornění Pozor, mezi MJ vstup, MJ evidence a MJ výstup nelze definovat vztah 1:1, protože toto nastavení je výchozí a je považováno za stav, kdy není přepočet definován. Pokud i přesto potřebujete mezi vašimi MJ podobný vztah nastavit, použijte např. 2:2 nebo druhou záložku 2-Ostatní MJ.


Na záložce 2-Ostatní MJ nadefinovat pro danou kartu zboží i vztah pro libovolné dvě měrné jednotky z číselníku Měrné jednotky.

V editačním formuláři najdete podrobný popis stiskem tlačítka Nápověda...

Upozornění Volba místní nabídky Vztah mezi měrnými jednotkami v přehledu Zboží a služby slouží k definici přepočtu platného pouze pro aktuální zboží, tj. to, na kterém jste nastaveni kurzorem. Obecné platné přepočty mezi měrnými jednotkami (např. 1 kg = 1000 g) zadáváte v přehledu Zboží a služby, Měrné jednotky volbou Oprava.

Sazby DPH

Sazba DPH pro kmenovou kartu, resp. skupinu zboží se zadává v přehledu Sazby DPH nad Zboží a služby, resp. Skupiny zboží. Více informací naleznete zde.

Hromadné změny

Pomocí této volby můžete hromadně měnit vybrané atributy (např. Skupinu zboží, MJ, DPH) označených karet.

Lze měnit atributy: Skupina zboží, SKP, MJ evidence, MJ inventura, MJ vstup, MJ výstup, DPH vstup, DPH výstup, Přenesená daňová povinnost, Slevy (Ano/Ne), Sleva, Úprava cen (Ano/Ne), Blokováno, Aktuální dodavatel, Výrobce, Obvyklá země původu, Sortiment, Lhůta naskladnění, Kontrola VČ, Dodací lhůta, Typ dodací lhůty, Účetní kód, Celní nomenklatura, Doplňkový kód, Kód1, Kód2, Kód daně, Obvyklý kód celní sazby, Celní popis zboží, Hmotnost, Recykl. přísp. - popis, JC hist. recykl. přísp., JC gar. recykl. přísp., MJ recyk. přísp., Recykl. k ev. MJ, Body za nákup, Výchozí množství, Minimum dodavatel, Balící množství dod., Objem evid. balení v ml, Procento lihu, Koef. k evid. MJ

Ve sloupci Nová hodnota zadáváte nebo vybíráte novou hodnotu, pak je nutné ještě ve sloupci Změnit vybrat v příslušném řádku hodnotu Ano.

V levém dolním rohu obrazovky hromadných změn (viz následující obr.) je zaškrtávací pole Pouze aktuální řádek, které funguje jako pojistka proti nechtěnému spuštění hromadných změn. Když kliknete v menu na volbu Hromadné změny, je pole vždy zaškrtnuto. Aby se změny opravdu provedly pro všechny označené záznamy, je třeba zaškrtnutí pole zrušit.

Hromadné změny v přehledu Zboží a služby
OZ HromadneZmeny.png

ADR

Určuje třídu nebezpečnosti daného zboží.

Dodavatelé zboží

Seznam dodavatelů zboží. U každého dodavatele můžete zadat údaje:

 • Minimum dodavatel
 • Balící množství dodavatel
 • Dodací lhůta
 • Typ dodací lhůty
 • Poznámka

Kusovník

Pokud je příslušná karta nadefinována jako dílec, zobrazí její komponenty. V ostatních případech se objeví hláška:

Konstrukce a technologie lze sledovat pouze u vyráběných dílců!

Vyrobitelnost dílce

Pokud tuto akci spustíte, zobrazí se vám přehled, který vás informuje o tom, kolik ks daného dílce lze vyrobit na základě zadaného kusovníku. Zboží, nad kterým akci spouštíte, musí mít zatržený atribut "Dílec".

Zprávy

Volba sloužící k přenosu informací o kartách zboží, např. mezi dvěma instalacemi systému Helios Easy. Obecné informace o přenosu dat pomocí zpráv najdete zde.

Při exportu (Generování zpráv) ve formátu Helios-XML se přenášejí následující údaje:

 • Z kmenové karty zboží Hlavní údaje, údaje ze záložek Popis, Vlastnosti a Rozměry.
 • Informace, na kterých skladech je položka zařazena, stav skladu, stav k dispozici, množství objednáno a všechny údaje o cenách.
 • Všechny čárové kódy, které k dané položce existují.
 • Nabídkové ceny a cenové úrovně z číselníku nabídkových cen (včetně cen v cizí měně), informace, zda ceny platí pro všechny sklady nebo pro každý sklad samostatně (konstanta Platnost nabídkových cen).

Z Nabídkových cen se přenáší jen ty, které mají ve formuláři přehledu Názvy nabídkových cen zaškrtnuto pole Export.

Pro import (Načtení zpráv) ve formátu HELIOS-XML platí následující pravidla:

 • Pokud v cílových datech neexistuje kmenová karta, vytvoří se. Kritériem pro porovnávání karet je skupina zboží a registrační číslo. Pokud v cílových datech kmenová karta existuje, neprovádí se aktualizace karty v cílových datech.
 • Položka se zařadí na ten sklad, na kterém byla zařazena ve zdrojových datech. Údaje o stavu skladu a cenách se nenačítají. Pokud v organizační struktuře cílových dat sklad neexistuje, vytvoří se a položka se na něj zařadí.
 • Ke kmenové kartě se vytvoří čárové kódy, které jsou ve zdrojových datech a nejsou v cílových datech (přidají se neexistující čárové kódy).
 • Vytvoří se úrovně nabídkových cen, které neexistují v cílových datech, a všechny nabídkové ceny. Nabídkové ceny, které existují ve zdrojových i v cílových datech, se aktualizují cenami ze zdrojových dat.
 • Nabídkové ceny se vytvoří tak, jak byla nastavena konstanta Platnost nabídkových cen ve zdrojových datech, bez ohledu na nastavení konstanty v cílových datech. Zobrazení cen je proto možné pouze při stejném nastavení konstanty ve zdrojových i cílových datech.
Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export