Důležité:


Helios Easy:Zaměstnanci - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tato nabídka slouží k evidenci základních údajů o zaměstnancích. Zadáváte zde obecné údaje, které budou dostupné i v jiných agendách, např. v modulu Účetnictví, Pokladna, Majetek apod. Je to první nabídka, kterou musíte vyplnit, aby bylo možné zadávat k zaměstnanci další údaje (mzdové údaje, doplňující údaje apod.). Do nabídky zaměstnanci vstoupíte tak, že ve stromové struktuře vstoupíte do přehledu Mzdy - Zaměstnanci.


Upozornění Před zadáním zaměstnance zkontrolujte, do jakého období zaměstnance budete zadávat. Zaměstnance budete zadávat do aktuálního, případně do běžného období dle jeho nástupu do PP.


Nový

Volbu Nový vyvoláte z místní nabídky v přehledu Zaměstnanci. Touto volbou otevřete prázdný formulář zaměstnance a můžete založit jeho novou osobní kartu. Více se o zakládání nových karet zaměstnanců dozvíte v kapitole Formulář zaměstnance.


Upozornění V případě, že se již zaměstnanec s daným rodným číslem v evidenci nachází (např. má u firmy ještě další PP nebo tam pracoval již někdy v minulosti), nebudete novou kartu zaměstnance zadávat přes akci Nový.


Pokud je již zaměstnanec s daným RČ v seznamu zaměstnanců uložen, musíte jeho nový pracovní poměr založit následujícím způsobem:

 • v režimu seskupení za RČ je nutné založit nový pracovní poměr přes akci Pracovní poměry výběrem akce Přidej pracovní poměr
 • v případě neseskupení za RČ musíte zaměstnanci založit nový PP přes akci Kopie - Založ další pracovní poměr


Pracovní poměry

Upozornění Akce Pracovní poměry se v místní nabídce přehledu Zaměstnanci zobrazuje v případě, že je přehled v režimu seskupení za rodná čísla (informace o seskupení je zobrazená v záhlaví okna Helios Easy). Režim seskupení dle RČ je systémem přednastaven v nabídce Možnosti - Konfigurace/správa systému v přehledu Mzdy zatržením atributu Seskupit zaměstnance za rodná čísla.


V přehledu Pracovní poměry jsou zobrazeny všechny karty zaměstnance (pracovní poměry) se stejným rodným číslem. Každý pracovní poměr má své osobní číslo.

V režimu zobrazení přehledu zaměstnanci za rodné číslo jsou seskupeni zaměstnanci se stejným rodným číslem, tj. v přehledu Zaměstnanci uživatel uvidí zaměstnance pouze jednou pod osobním číslem karty, která je označena jako základní karta zaměstnance (pokud je režim seskupení vypnut, je zaměstnanec vidět tolikrát, kolikrát mu byla založena karta zaměstnance).


Upozornění Ve všeobecném přehledu Zaměstnanci neplatí pravidla a funkcionalita režimu seskupení.


Upozornění Pomocí tlačítka Nastav je možné si všeobecný přehled i neseskupený přehled zaměstnanců zafiltrovat pomocí sloupce Seskupená KZ (0 neseskupená karta zaměstnance - tj. základní karta, 1 seskupená karta zaměstnance - tj. navázaná karta).


Upozornění Ve mzdovém přehledu Zaměstnanci vidíte i karty zaměstnanců, na které nemáte přidělena mzdová práva, pokud obsahují podřízené karty zaměstnance, na které práva přidělená máte.


V přehledu Pracovní poměry jsou všichni zaměstnanci rozděleni do následujících typů:

 • 0 = Osoba bez RČ
 • 1 = Osoba
 • 2 = Zaměstnanec bez RČ
 • 3 = Zaměstnanec
 • 4 = Pracovní poměr bez RČ
 • 5 = Pracovní poměr
 • 6 = Osoba - duplicitní

Typ záznamu se zobrazuje také v záhlaví okna editoru Zaměstnance.

Vysvětlivky:

 • Osoba = záznam bez mzdových údajů
 • Zaměstnanec = záznam se mzdovými údaji ze základní karty zaměstnance
 • Pracovní poměr = záznam se mzdovými údaji z další karty pracovního poměru zaměstnance
 • Základní karta zaměstnance = existuje pouze v režimu seskupení, na ní se editují údaje o zaměstnanci
 • Karta dalšího pracovního poměru zaměstnance = existuje pouze v režimu seskupení, údaje o zaměstnanci se přebírají ze základní karty zaměstnance


Seskupení za rodné číslo

Upozornění Akce se zobrazuje jen v případě, že je zapnutý režimu zobrazení přehledu Zaměstnanci na Seskupit zaměstnance za rodná čísla. Informace o zapnutém režimu zobrazení vidíte v názvu přehledu v horní části okna systému Helios Easy.

V nabídce máte k dispozici 3 podakce:


Seskupit za vybrané RČ

Touto akcí můžete seskupit zaměstnance za rodné číslo na Vámi vybraném pracovním poměru.


Zruš seskupení za vybrané RČ

Touto akcí můžete dočasně zrušit seskupení vybraného zaměstnance. Jakmile opustíte přehled Zaměstnanci a režim seskupení je zapnutý, přehled Zaměstnanci se opět seskupí.


Kontrola seskupení s doplněním

Jedná se o servisní akci, která zabezpečuje konzistenci přehledu v režimu seskupení za rodná čísla.


Změň základní kartu zaměstnance

Touto akcí je možné změnit označení zvolené karty jako základní. Informaci o tom, která karta je označena jako základní, je možné si zobrazit pomocí Nastav z nabídky zaměstnanci výběrem položky Seskupená KZ - u základní karty nebude tento atribut zatržený.

Upozornění Pouze na základní kartě zaměstnance lze editovat údaje o zaměstnanci, kromě rodného čísla a karty bez rodného čísla. Údaje zadané na základní kartě zaměstnance se zapíší do všech karet za dané rodné číslo (kromě karty zaměstnance, na které je pracovní poměr ukončen nebo nebyl definován). Tímto je zajištěna aktualizace osobních údajů na všech aktivních kartách zaměstnance /fyzické osoby v jednom momentě.


Upravit nastavení hlavní (základní) karty zaměstnance pro editaci osobních údajů lze odlišně v případě seskupení/neseskupení dle RČ:


Pokud NENÍ přehled Zaměstnanci v režimu seskupení za rodné číslo:

1. přímo nad kartou zaměstnance (nabídka Pracovní poměry se v daném případě nezobrazuje) pomocí nové akce Změň základní kartu zaměstnance

2. při použití akce Kopie / Založ další pracovní poměr lze v editoru pro Identifikaci nové karty zaškrtnout nové políčko Nastav jako základní kartu


Pokud JE přehled Zaměstnanci v režimu seskupení přehledu za rodné číslo:

V přehledu Zaměstnanci lze v režimu seskupení za RČ nad kartou zaměstnance spustit Akci z místní nabídky Pracovní poměry. Zobrazí se přehled všech pracovních poměrů zaměstnance s identifikací osobního čísla pracovního poměru.

1. přímo nad kartou pracovního poměru zaměstnance (přehled Pracovní poměry zobrazený přes akci nebo záložka Pracovní poměry přes opravu na zaměstnanci) pomocí nové akce Změň základní kartu zaměstnance

2. při použití akce Přidej pracovní poměr lze v editoru pro Identifikaci nové karty pracovního poměru zaškrtnout nové políčko Nastav jako základní kartu


Kopie

Akce umožňuje kopírovat vybrané údaje zaměstnance, který je označený. Osobní číslo nové karty se generuje stejně jako při založení nové karty zaměstnance, tj. jsou zohledněny případné číselné řady osobních čísel (alias).


Upozornění Akce Kopie je funkční pouze v případě, že přehled Zaměstnanci není v režimu seskupení za RČ.


V případě seskupeného přehledu zaměstnanců se při vyvolání akce Kopie zobrazí hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Akce Kopie karty při seskupení za rodná čísla byla zrušena. Přidejte zaměstnanci nový pracovní poměr v editoru Zaměstnance na záložce Pracovní poměry.

V tomto případě je nutné založit novou kartu zaměstnance přes akci Pracovní poměry.


Ve výběru akce Kopie je možné vybrat ze 2 akcí:

Založ další pracovní poměr

Vytvoří se kopie karty zaměstnance a otevře se editor mzdových údajů.


Z jiné karty téhož zaměstnance

Otevře se přehled karet zaměstnance se stejným rodným číslem, po výběru karty zaměstnance s požadovanými údaji se údaje karet sjednotí.


Po potvrzení akce Kopie se kopírují:

 • údaje z karty zaměstnance
 • kontakty
 • vzdělání
 • předchozí příjmení
 • důchody


Rodné číslo

V případě existence mzdových údajů je Rodné číslo řídící položkou, tj. je v editoru karty zaměstnance needitovatelné. V případě potřeby změny existují akce:


Zrušení

Po spuštění této akce se po potvrzení globálním heslem vymaže chybně zadané Rodné číslo na kartě zaměstnance a je možné jej znovu vyplnit.


Přiřazení existujícího RČ s kopií karty

Pokud není RČ vyplněno, nabídne se po spuštění akce přehled Zaměstnanci s vyplněnými RČ. Po výběru karty zaměstnance s požadovaným RČ se údaje obou karet sjednotí (kromě Kontaktů, Bankovního spojení, Poznámky).


GDPR

Přehled souhlasů

Přes akci Přehled souhlasů si pro vybraného zaměstnance zobrazíte přehled všech souhlasů pro účely naplnění nařízení GDPR. Bližší informace k souhlasům najdete v popisu k oblasti Správa osobních údajů v kapitole Souhlasy se zpracováním.


Přiřazení Zdroje osobních údajů

Přes akci Přiřazení Zdroje osobních údajů z místní nabídky přehledu Zaměstnanci můžete k zaměstnanci, který je z hlediska nařízení GDPR subjektem osobních údajů, z návazného číselníku vybrat a přiřadit přes akci Přenos zdroj osobních údajů.

Upozornění Zdroje osobních údajů je možné definovat a přiřazovat k subjektům OÚ pouze v rozšířené verzi systému HELIOS Orange.


Oprava

Nabídku Oprava zvolíte z místní nabídky nebo vyberete tlačítko Oprava z panelu nástrojů v nabídce Zaměstnanci. Touto volbou otevřete formulář zaměstnance k prohlížení nebo opravě. Kromě polí Os. číslo a Rodné číslo můžete všechna pole formuláře opravovat.

Pole Os. číslo je nepřístupné z toho důvodu, že se jedná o jedinečný údaj, kterým se konkrétní zaměstnanec v rámci celého systému identifikuje.

Pole Rodné číslo je nepřístupné z toho důvodu, že při zapnutém Režimu seskupení zaměstnance za rodná čísla dochází k seskupení zaměstnance za dané rodné číslo. Po uložení karty nelze rodné číslo měnit. Pro případnou změnu je možné zvolit nejprve akci Rodné číslo - Zrušení na zrušení RČ a následně RČ znovu zadat.

Upozornění Změnu údajů lze zadávat pouze na základní kartě zaměstnance. Označení základní karty lze provádět akcí Změň základní kartu zaměstnance.
Upozornění Při provedení změny osobních údajů (např. dokladů, adres,...) se tyto údaje nepřenášejí na karty zaměstnanců, kteří:
 • v aktuálním mzdovém období mají ukončený pracovní poměr
 • nemají založeny mzdové údaje (mzdovou kartu)


Zrušit

Ke zrušení formuláře zaměstnance zvolíte tlačítko Zrušit z panelu nástrojů nebo akci z místní nabídky. Objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Stiskem tlačítka Ano dojde k vymazání konkrétního zaměstnance. Stiskem tlačítka Ne nebo Storno ke zrušení zaměstnance nedojde a zůstane zachován v přehledu.


Pokud uživatel potřebuje z číselníku Zaměstnanci vymazat zaměstnance, tak se při mazání kontrolují tři okruhy evidencí, v nichž mazaný zaměstnanec může mít vazby, načež je uživatel upozorněn hláškou:


Dotaz nebo informativní hláška Zrušením záznamu dojde ke zrušení všech mzdových údajů zaměstnance. Pokračovat?


Mazání kontroluje následující okruhy:

1. pokud jsou vazby pouze v modulu Mzdy

1a.je režim seskupení za RČ - je nejprve nutné smazat pracovní poměr v přehledu Mzdové údaje, systém informuje uživatele hláškou

Dotaz nebo informativní hláška Zaměstnanec má založený pracovní poměr. Zrušte nejprve mzdové údaje zaměstnance..

1b. není režim seskupení za RČ - systém Helios Easy maže všechny vazby automaticky (např. ELDP, Dokumenty a pod.).


2. pokud jsou vazby v personálních přehledech (modul Personalistika, Bankovní spojení, Kontakty a pod.), tak systém Helios Easy zahlásí, ve kterém personálním přehledu tato vazba je a uživatel musí tuto vazbu sám zrušit, pokud chce zaměstnance vymazat, například se zobrazí hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Existují kontakty na zaměstnance. Záznam nelze zrušit.


3. pokud jsou vazby v ostatních modulech (např. Pokladna, Účetnictví a pod.), tak systém Helios Easy zahlásí:


Dotaz nebo informativní hláška Na záznam jsou navázány další údaje - nemožné smazat!


V procesním okně po stisku klávesové zkratky "Ctrl + Num +" nad řádkem výsledku se zobrazí informace, ve které tabulce se vazba nachází.


Přehledy

Touto volbou, do které vstoupíte z přehledu Zaměstnanci pomocí místní nabídky, lze u jednotlivých zaměstnanců zobrazit záznamy, na kterých je daný zaměstnanec navázán:

 • Aktivity
 • Úkoly
 • Aktuálně držená pošta zaměstnancem
 • Historicky držená pošta zaměstnancem
 • Chronologický přehled deníku
 • Ceny pracovní pozic
 • Saldokonto
 • Karty majetku
 • Pokladní doklady
 • Doklady oběhu zboží
 • Položky dokladů oběhu zboží


Upozornění Při zapnutém režimu zobrazení přehledu Zaměstnanci na Seskupit zaměstnance za rodná čísla naleznete nabídku Přehledy až v přehledu Pracovní poměry (akce v místní nabídce nad daným zaměstnancem či záložka ve formuláři vybraného zaměstnance).


Personalistika

Jestliže máte zakoupen modul Personalistika, je možné z přehledu Zaměstnanci z místní nabídky zobrazit pomocí této volby navázané personální údaje ke konkrétnímu zaměstnanci:

 • Pracovní pozice
 • Dovednosti
 • Personální složky
 • Školení, lékařské prohlídky
 • Plán školení, lékařských prohlídek
 • Školící akce, lékařské prohlídky
 • Certifikáty a zkoušky
 • Účastník výběrového řízení - přehled zobrazuje konkrétní výběrová řízení, na kterých je daný zaměstnanec přiřazen jako zájemce o obsazovanou pracovní pozici, tzv. interní zdroj kandidátů.


Upozornění Do seznamu pracovních pozic zaměstnance se dostanete i v případě, že nemáte zakoupenou licenci na modul Personalistika, ale má zakoupenou licenci pro modul Firemní aktivity.


Upozornění Při zapnutém režimu zobrazení přehledu Zaměstnanci na Seskupit zaměstnance za rodná čísla naleznete nabídku Personalistika až v přehledu Pracovní poměry (akce v místní nabídce nad daným zaměstnancem či záložka ve formuláři vybraného zaměstnance).


Dokumenty

Touto volbou, do které vstoupíte z přehledu Zaměstnanci pomocí místní nabídky, můžete připojit k zaměstnanci, na kterém je nastaven kurzorový řádek, libovolný dokument, tabulku, obrázek či jiný soubor. Připojování provádíte formou odkazu. Tyto dokumenty lze potom jednoduše dohledat podle vlastního popisu a rychle otevřít, ať už pro opravu nebo pro čtení.

K zaměstnanci můžete připojit dokumenty, které chcete vidět pouze u konkrétního zaměstnance, ale i dokumenty, které chcete vidět v přehledu společných dokumentů. V tom případě ve formuláři dokumentu zaškrtnete políčko Zahrnout do všeobecných dokumentů.

Volbou místní nabídky Nový v přehledu Dokumenty, otevřete formulář pro pořízení nového dokumentu.

Formulář dokumentu

Dokumenty formular.jpg


Záhlaví formuláře

V záhlaví můžete použít tlačítka se šipkami pro pohyb mezi uloženými dokumenty, bez zavření formuláře.


Popis

Textový popis dokumentu. Rozsah tohoto pole je max. 255 znaků.


Jméno a cesta

Úplné jméno souboru tzn. cesta a název uloženého dokumentu.


Procházet…

Tímto tlačítkem lze soubory dohledat a dosadit do formuláře pomocí standardního vyhledávacího nástroje OS Windows.


Otevřít…

Tlačítko otevře již zadaný dokument pro úpravy v odpovídajícím programu.


Uloženo v databázi

Zaškrtávací políčko, které umožňuje uložit dokument (soubor) přímo do databáze. Takto uložený dokument je nezávislý na původním zdroji. Tzn. že pokud zdrojový dokument smažete, v databázi zůstane uložen a lze jej vyvolat. Lze uložit fyzické dokumenty (pole Jméno a cesta např. C:\Zákazníci.doc), odkaz na adresář (pole Jméno a cesta např. D:\Dokumenty\) i odkaz na stránku WWW (pole Jméno a cesta např. www.seznam.cz). Nevýhodou je zvětšování databáze.


Sledovat historii změn dokumentu

Toto pole je přístupné pouze u dokumentů uložených v databázi. Po jeho zaškrtnutí budou sledovány změny provedené s dokumentem a budete si je moci zobrazit pomocí akce v menu místní nabídky.


Zahrnout do všeobecných dokumentů

Zaškrtávací políčko je ve formuláři tohoto přehledu vždy zakázané. Lze jej použít například v návazném přehledu dokumentů v Číselníku organizací (viz kap. Organizace). Přehled Dokumenty je automaticky filtrován a zobrazuje pouze dokumenty, které mají toto políčko zaškrtnuté.


Úroveň stromu dokumentů Určení, kde ve stromu dokumentů je soubor uložen - poslední úroveň. Pomocí tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do stromu dokumentů a požadovanou úroveň přenést.


Celý název úrovně

Celý název stromu dokumentů - včetně nadřazených úrovní - kde je soubor uložen. Pomocí tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do stromu dokumentů a požadovanou úroveň přenést. Pokud jste již vyplnili Úroveň stromu dokumentů, bude celý název dotažen automaticky.


[2] Poznámka

Libovolný textový údaj například bližší specifikace dokumentu. Poklepáním myši (double click) na toto pole se otevře text poznámky v samostatném okně, zde můžete využít funkce Najít a Nahradit z menu - Úpravy.


Popis dalších údajů nalezenete v Dokumentech.


Bankovní spojení

Pro zadání nového bankovního spojení k zaměstnanci stisknete tlačítko Nový nebo vyberete tuto volbu z místní nabídky. Ve formuláři bankovního spojení vyplňujete na dvou záložkách následující pole:


1.záložka Bankovní spojení


Název spojení

25-ti místný údaj, do kterého zadáváte název bankovního spojení. Můžete si pro lepší přehlednost označit zadávané bankovní spojení - např. mzda na účet, exekuce + číslo jednací apod.


Číslo účtu

Vyplňujete číslo účtu, bez kódu banky.


Číslo účtu - alias

Pokud není alias prázdné, tak se bankovní spojení při přípravě účtování výpisů hledá i podle tohoto údaje. Můžete zde zadat číslo účtu v případě, že jej banka na bankovním výpisu zobrazuje v jiném formátu (např. bez pomlček).


Měna

Zadáváte měnu, ve které je bankovní účet veden. Automaticky se předvyplní národní měna, kterou ve většině případů nebudete měnit.


Peněžní ústav:

Kód ústavu

Vyplňujete kód banky. Kód banky vybíráte z číselníků Peněžních ústavů pomocí tlačítka Tritecky.jpg.


Název ústavu, Název pobočky, Místo sídla

Tato pole se vyplní automaticky na základě vybraného kódu ústavu


Symboly platby:

Specifický symbol

10 – ti místný údaj, ve kterém vyplňujete specifický symbol platby.

Variabilní symbol

11 – ti místný údaj, ve kterém vyplňujete variabilní symbol platby.

Konstantní symbol

Čtyřmístný údaj, ve kterém vyplňujete konstantní symbol platby. Konstantní symbol platby můžete vyplnit vypsáním přímo z klávesnice nebo pomocí tlačítka Tritecky.jpg můžete konstantní symbol vybrat z číselníku konstantních symbolů.


Účtování výpisů:

Prioritní

Pokud je příznak zatržen, bude při účtování mezd dohledán účetní účet přímo z bankovního spojení. V deníku se účetní účet nehledá vůbec.


Účetní vazba

Zde přiřazujete k bankovnímu spojení účetní vazbu z návazného číselníku. Pokud potřebujete vytvořit novou účetní vazbu, stiskněte tlačítko Nový. Otevře se formulář, kam můžete zadat následující položky:

Druh účetního dokladu

Toto pole je přístupné pouze v bankovním spojení vlastní organizace (č. organizace 0). Do tohoto pole vyplňujete číslo druhu dokladu, do kterého se budou účtovat bankovní výpisy. Výběr provádíte prostřednictvím pomocného tlačítka nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter>.


Účetní účet

Do tohoto pole vyplňujete číslo účtu z vašeho účtového rozvrhu. U jiných bankovních spojení než je bankovní spojení vlastní organizace, zde můžete vyplnit číslo účtu, které se bude při zaúčtování bankovního výpisu vyplňovat v případě, že účet nebude dohledán standardním způsobem (viz Modul Banka, kap. Příprava zaúčtování a Účtování výpisu).


Útvar, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo

Tato pole jsou přístupná pouze u bankovního spojení, které se nevztahuje k vlastní organizaci. U bankovního spojení vlastní organizace jsou tato pole nepřístupná.

Údaje, které jsou vyplněné v těchto polích se při zaúčtování bankovního výpisu vyplňují v případě, že se jako účetní protiúčet dosadí Účetní účet z bankovního spojení.

Upozornění V případě, že má účet v účtové osnově u těchto polí (Útvar, Zakázka, Okruh, Vozidlo) nastaveno atribut zakázané, nedoplní se při přípravě zaúčtování do bankovního výpisu žádné údaje, i když jsou v bankovním spojení vyplněné.


Platební příkazy

Export - Název příjemce pro export

Zde si můžete nastavit, co se bude při exportu platebního příkazu přenášet do Názvu příjemce:

 • Org: Název, Zam: příjmení + jméno, Bez vazby: Název bank.spojení
 • Org: Název, Zam: jméno + příjmení, Bez vazby: Název bank.spojení
 • Název bankovního spojení


2. záložka Zahraniční příkazy

Cílová země

Ze seznamu zemí vybíráte cílovou zemi platby.


Platební titul

Platební titul můžete vyplnit přímo nebo výběrem pomocí tlačítka Tritecky.jpg z návazného číselníku. V tomto číselníku zadáváte jednotlivé platební tituly, které budete používat při vystavování zahraničních platebních příkazů. Platebním titulem rozlišujete druh platby.


Úhrada poplatků

Pro vystavení zahraničních příkazů je možné na bankovním spojení předvyplnit příslušný kód pro úhradu poplatků.

Upozornění Při generování platebního příkazu se kontroluje na bankovním spojení příjemce zadání Cílové země a nastavení typu peněžního ústavu na Zahraniční.


Zprostředkující peněžní ústav

Pomocí tlačítka Tritecky.jpg máte možnost vybrat (případně zadat) peněžní ústav, který je pro vaší peněžní transakci zprostředkujícím peněžním ústavem. Jestliže tyto informace nepotřebujete (např. z důvodu struktury exportního souboru) sledovat, nemusíte tato pole vyplňovat.

Takto vyplněný formulář uložíte pomocí tlačítka OK. Při ukládání formuláře bankovního spojení se může objevit následující hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Zadaný účet neprošel kontrolou na modulo 11. Uložit?


Tímto hlášením vás program informuje o tom, že účet, který jste na bankovním spojení zaměstnance vyplnili neodpovídá kontrole na modulo 11, ale v případě, že na dotaz odpovíte Ano, bankovní spojení se uloží. Toto hlášení se neobjeví při vyplňování účtů u zahraničních bankovních ústavů.

Upozornění V případě, že se objeví toto hlášení, doporučujeme vždy zkontrolovat správnost zadání účtu. Více informací též na http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/download/vyhl_169_2011.pdf.


Kontakty

K zadání nového kontaktu k zaměstnanci vyberete volbu Nový z místní nabídky. Tímto výběrem otevřete prázdný formulář, ve kterém lze vyplnit různé typy kontaktů na zaměstnance.

Kontakt na zaměstnance

Kontakt formular.jpg


Druh spojení

Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete pole se seznamem druhů spojení a vybíráte požadovaný typ spojení

 • Telefon - mobilní
 • Telefon - pevná linka
 • E-mail
 • WWW stránky
 • Hromadně pro e-mail
 • Fax
 • Telex
 • Operátor (pager)
 • SMS
 • ICQ
 • Adresa IP
 • Skype
 • Windows Live Messenger
 • Login Id
 • Datová schránka
 • Nespecifikováno


Druh kontaktu

Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete pole se seznamem druhů kontaktů a vybíráte požadovaný druh kontaktu

 • Do zaměstnáni
 • Domů


Spojení

Název tohoto pole závisí na výběru Druhu spojení. Jedná se o nejdůležitější pole, ve kterém zadáváte konkrétní telefonní číslo, faxové číslo apod.

Upozornění V případě zadávání telefonních čísel doporučujeme zadávat číslo i s předčíslím (např. +420602XXXX)


Popis

Libovolný popis, který specifikuje zadávaný kontakt


Popis dalších položek nalezenete v popisu k přehledu Kontakty.


Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Rejstříky - ČR - Insolvenční rejstřík na internetu (Ctrl + F7)

Akce umožňuje nahlížet pro daného (označeného) zaměstnance do insolvenčního rejstříku. Služba na internetu neumožňuje hromadné vyhledávání, funguje pouze pro jedno rodné číslo.

Akce pro vyvolání kontroly v Insolvenčním rejstříku se zobrazuje pouze nad přehledy Zaměstnanci v modulu Číselníky a Mzdy.

Na akci je možné nastavit práva pro uživatele nebo pro roli. Nastavení práv najdete v nabídce Možnosti, Konfigurace/správa systému - ve stromové struktuře vyberete nabídku Uživatelé/Role a nad vybraným uživatelem/rolí zvolíte akci Práva na moduly, přehledy, akce .... Nad přehledem Číselníky - Zaměstnanci můžete nastavit právo na danou akci. Právo pro zobrazení se pak přenáší i do modulu Mzdy.


Upozornění Jestliže má uživatel pouze omezeno právo na Rodné číslo (akce Práva na sloupce (citlivé informace), Rodné číslo), Insolvenční rejstřík ve mzdách je přístupný.


Generování hesla pro zaheslované PDF

Akce Generování hesla pro zaheslované PDF funguje nad označenými záznamy.

Pokud označený zaměstnanec už má na kartě zapsané heslo, tak systém hlásí:

Varování nebo chybová hláška Heslo je nastavené v minulosti.


Pokud se v číselníku zaměstnanec vyskytuje vícekrát (má stejné rodné číslo) a zároveň na některém z označených záznamů má už heslo zapsané, tak systém hlásí:

Varování nebo chybová hláška Duplicitní zaměstnanec. Heslo převzaté z duplicitního záznamu.


Pokud se zaměstnanec vyskytuje v číselníku vícekrát a zároveň na některých z označených záznamů má zapsaná různá hesla, tak systém hlásí:

Varování nebo chybová hláška Duplicitní zaměstnanec. Nastavené nové heslo.


Upozornění Pokud je mzdový přehled Zaměstnanci seskupený za rodné číslo, akce Generování hesla pro zaheslované PDF se nachází také v editoru karty Zaměstnance na záložce 5. Pracovní poměry v sekci [1] Pracovní poměry.


Podrobnosti o vyplnění údajů o zaměstnanci najdete v popisu formuláře karty zaměstnance zde.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export