Helios Easy:Zakázky - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Modul Zakázky slouží k zadávání karet zakázek, jejich sledování, plánování a vyhodnocování. Na zakázku se zadávají termíny, plánované náklady a výnosy. To vše můžete porovnávat se skutečnými údaji dle dokladů v systému Helios Easy. Finanční plány lze zadávat jak sumační tak i po měsících.


Modul Zakázky je určen k evidenci a následnému vyhodnocení různých akcí, které z hlediska programu Helios Easy označíte jako zakázku. Jsou to jednotlivé obchodní případy, projekty, akce v rámci firmy, apod. Zakázky lze vyhodnocovat jednak sumačně, sledujete pouze náklady a výnosy, jednak i s rozlišením na jednotlivé dílčí operace vztahující se k dané zakázce. Dílčími operacemi lze rozumět například měsíční mzdové náklady, materiálové náklady, náklady na kooperace, atd. Výsledek skutečných účetních operací lze porovnávat s plánovanými částkami jak sumačními, tak i s časově rozlišenými. K jednotlivým zakázkám je možné si zobrazit veškeré vystavené doklady. Aby bylo možno si zobrazit i doklady vystavené na zakázku, je nutné, aby na nich bylo vyplněno číslo zakázky. Podmínkou pro to, aby bylo možné pracovat s účetními doklady v modulu Zakázka je, aby na konkrétním účetním zápise byla přiřazena zakázka. Na účtech, u kterých chcete sledovat zakázku, je vhodné nastavit v účetním rozvrhu parametr Zadávání zakázky – povinné.


Nový

Přehled Zakázek naleznete v nabídce Číselníky, Zakázky.

Pokud chcete založit novou kartu zakázky, použijete volbu místní nabídky Nový. Otevře se vám nová karta, kde vyplňujete základní údaje o zákazníkovi, termínech, atd. Novou zakázku můžete založit i přímo z jakéhokoli dokladu, na který lze zadat číslo zakázky.


Číslo zakázky

15-ti místný údaj. Lze zadat libovolné znaky. Je to jednoznačný identifikátor zakázky. Nelze zadat dvě zakázky se stejným číslem. Systém najde naposledy zadanou zakázku a nabídne číslo o jedničku větší. Pokud potřebujete, tuto hodnotu přepíšete požadovaným číslem zakázky.

Upozornění Číslo zakázky je jediný povinný údaj na kartě zakázky.


Název

Název zakázky, max. 100 znaků – textový údaj, do kterého uvedete název dané zakázky.


Druhý název

Druhý název zakázky, max. 100 znaků. Opět textový údaj.

Pomocí volby Nastav lze tyto údaje zobrazovat v přehledu a lze podle nich třídit a filtrovat seznam zakázek.


Záložka Zakázka

Na této záložce zadáváte veškeré nefinanční údaje týkající se dané zakázky.


Příjemce zakázky

Z číselníku Organizací zadáváte, pro koho je daná zakázka určena.


Místo určení příjemce

Vybíráte z číselníku Organizací místo určení. To je místo, kde budou např. prováděny práce, nebo kam se má odvézt zboží.


Zadavatel

Z číselníku Organizací vybíráte, kdo je zadavatelem zakázky.


S kým se jednalo

Vybíráte z číselníku kontaktních osob.


Zodpovědný pracovník

Výběrem z číselníku Zaměstnanců zadáte zodpovědnou osobu za zakázku.


Zodpovědné středisko

Výběrem z číselníku Organizační struktura zadáváte středisko, kterému daná zakázka přísluší. Jednotlivým střediskům z organizační struktury lze přiřadit Střediskový koeficient. Tento koeficient se používá ve výpočtech kalkulací zakázky, například pro rozpočítání fixních nákladů jednotlivých středisek na zakázku. Postup zadání naleznete v kapitole Předpisy kalkulace.


Začátek plán

Zadáváte plánovaný začátek zakázky.


Začátek realita

Zadáváte skutečný začátek zakázky.


Konec plán

Zadáváte plánovaný konec zakázky.


Konec realita

Zadáváte skutečný konec zakázky.


Stav

Vybíráte z číselníku stavů:

  • Aktivní - zakázka se používá, lze zadat na doklad
  • Blokovaná - při výběru takové zakázky na doklad budete upozorněni, že zakázka je blokovaná, ale na doklad lze zadat,
  • Uzavřená - zakázku ve stavu Uzavřená nelze zadat na doklad.


Uživatelský stav

Pomocí číselníku stavů lze k zakázce přiřadit vlastní stav.


Priorita, Identifikátor

Pomocí číselníku priorit a identifikátorů lze jednotlivé zakázky třídit do různých skupin dle vaší potřeby.


Nadřízená zakázka


Výběr z číselníku Zakázek. Využijete například tehdy, pokud tato zakázka je součástí jiné. Ke každé kartě zakázky lze zobrazit seznam podřízených zakázek a lze vyhodnotit nadřízenou zakázku dohromady s podřízenými zakázkami dle předpisu kalkulací zadaného na nadřízené zakázce.


Návazná zakázka

Vybíráte z číselníku Zakázek tu zakázku, která je návazná (pokračující).


Veřejná zakázka - pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Pokud je zaškrtnuto, je tato zakázka "vnímána" jako veřejná zakázka - slouží pro modul Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Záložka Dodatky

Na této záložce můžete vyplnit pole Číslo objednávky, Číslo nabídky, Číslo smlouvy, Upozornění a Poznámku.

Funkce Upozornění je stejná jako u organizací - pokud je vyplněno, zobrazí se při přenosu zakázky na doklad okno se zadaným textem.


Záložka Kalkulace

Na této záložce zadáváte veškeré plánované finanční údaje, případně počáteční stav u zakázky již běžící. Dále zde zadáváte číslo kalkulačního předpisu, podle kterého se budou počítat z modulu Účetnictví veškeré další, skutečné finanční hodnoty.

Záložka kalkulací na kartě zakázky

Zalozka Kalkulace - Ciselniky1.jpg


Číslo předpisu Na tomto poli se přepnete do číselníku Předpisů kalkulace, ze kterého vyberete předpis, podle kterého se mají počítat skutečné finanční hodnoty z modulu Účetnictví. Postup, jak zadat předpis kalkulace, naleznete v kapitole Předpisy kalkulace.


Sumační plán

Pokud jste již vyplnili číslo předpisu, vyplnily se vám názvy řádků tak, jak jste je v definovali předpisu kalkulací. Do sloupce Plán vyplníte plánované finanční hodnoty. Tato čísla se zobrazí ve výpočtu kalkulací, kde je možné je porovnávat s čísly skutečnými.


Počáteční stav

Jestliže není na kartě zadáno číslo kalkulačního předpisu, nelze vyplnit jednotlivé hodnoty. V počátečním stavu zakázky lze zadávat dva sloupce. Skutečnost a Plán. Skutečnost vyplňujete pouze tehdy, jestliže v době zadávání zakázky do systému Helios Easy již nějaké skutečné hodnoty znáte. Hodnoty vyplněné ve sloupci Skutečnost a Plán se vám budou zahrnovat do celkových skutečných hodnot při spuštění výpočtů kalkulací. Pomocí Nastav si lze tyto hodnoty ve výpočtech zobrazit i samostatně. Sloupec Plán vyplňujete tehdy, jestliže chcete rozlišit, jaký byl plán do doby zadání zakázky do systému Helios Easy a jaký je plán po jejím zadání.


  • Ve sloupci Počáteční stav - skutečnost lze použít následující symboly.

SKUTEKn - odkaz na jiný řádek tohoto sloupce.

SUM(SKUTEKm:SKUTEKn) - sumace vybraných řádků tohoto sloupce (součet řádku „m“ až „n“).


  • Ve sloupci Počáteční stav - plán lze použít následující symboly.

PLANn - odkaz na jiný řádek tohoto sloupce.

SUM(PLANm:PLANn) - sumace vybraných řádků tohoto sloupce (součet řádku „m“ až „n“).
m,n = číslo řádku daného sloupce


Příklad Příklad vyplnění Počátečního stavu zakázky

Zadání

V době zavádění systému Helios Easy již máte rozeběhnutou zakázku Stavba rodinných domů. Tato zakázka již běží od 01/2007, Helios Easy zavádíte od 07/2007. Se zakázkou chcete i nadále pokračovat a v sumárních vyhodnoceních potřebujete zohlednit i již proběhlé náklady a výnosy. Dále chcete ve vyhodnocení zohlednit plán do 06/2007 a od 07/2007. Hodnoty, které již znáte:

Skutečnost do 06/2007 Plán do 06/2007 Plán od 07/2007
Mzdové náklady: 159 500,- 150 000,- 300 000,-
Nakoupený materiál: 650 700,- 690 000,- 1 300 000,-
Služby kooperačních partnerů: 810 000,- 980 000,- 1 500 000,-
Zisk z prodeje domu: 1 950 000,- 2 500 000,- 5 000 000,-


Provedení

Založíte si zakázku Stavba rodinných domů. Na záložce Kalkulace, Sumační plán, vyberete do položky Číslo předpisu číslo kalkulačního předpisu, podle kterého se budou počítat skutečné finanční hodnoty z údajů zadaných v účetnictví. Příklad zadání kalkulačního předpisu je v kapitole Předpis kalkulací. V kalkulačním předpisu máte zadané položky pro následující hodnoty: Mzdové náklady, Nakoupený materiál, Služby kooperačních partnerů a Zisk z prodeje domu. Tím se vám tyto položky přenesou i do názvů jednotlivých řádků na záložkách Kalkulace. Vyplníte plánované hodnoty od 07/2007 do sloupce Sumační plán. Dále potvrdíte záložku Počáteční stav, do sloupce Skutečnost a Plán vyplníte jednotlivé hodnoty do 06/2007, které jsou již známé (viz Zadání).

Výsledek

Po zadání hodnot počátečního stavu by záložka Počáteční stav měla vypadat jako na následujících obrázcích.

Záložka Sumační plán

Zalozka Kalkulace - Ciselniky3.jpg


Záložka Počáteční stav

Zalozka Kalkulace - Ciselniky4.jpg


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export