Helios Easy:Zakázky, Volby místní nabídky - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Přehledy

Tato volba místní nabídky umožňuje k zakázce, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem, zobrazit přehledy vystavených účetních dokladů, dokladů pohybu zboží, pohyby jednotlivých položek oběhu zboží, saldo patřící k zakázce, aktivity a záznamy agend QMS navázané na zakázku.


Chronologický přehled deníku

V tomto přehledu vidíte jednotlivé účetní zápisy týkající se aktuální zakázky. Jsou zde zápisy ve všech fázích rozpracovanosti. V přehledu je možno se pomocí šipek přepínat mezi přehledy jednotlivých zakázek. S účetními doklady lze pracovat stejně jako v účetním deníku. Pouze nelze vystavovat nové doklady. Pokud na dokladech není zadáno číslo zakázky, nebudou v přehledu zobrazeny.


Doklady pohybu zboží

V tomto přehledu jsou hlavičky jednotlivých dokladů pohybu zboží. Ke každému pohybovému dokladu je možno zobrazit přehled položek. Doklady nelze pořizovat ani opravovat, ale lze doklad dohledat pomocí tlačítka Najdi doklad... Jsou zde pouze na prohlížení, případně k tisku opisu přehledu. Pokud na dokladech není zadáno číslo zakázky, nebudou v přehledu zobrazeny.


Položky dokladů oběhu zboží

Přehled pohybů zboží k zakázce. Jsou zde jednotlivé položky, jejich cena a množství na dokladech vztahujících se k dané zakázce. Doklady nelze pořizovat ani opravovat. Jsou zde pouze na prohlížení, případně k tisku opisu přehledu. Pokud není na dokladu zadáno číslo zakázky, položky z něj se v tomto přehledu nezobrazí.


Textové položky dokladů oběhu zboží

Přehled textových položek z dokladů Oběhu zboží a Fakturace k zakázce. Jsou zde jednotlivé textové položky, jejich cena a množství na dokladech vztahujících se k dané zakázce. Doklady zde nelze pořizovat ani opravovat. Jsou zde pouze na prohlížení, případně k tisku opisu přehledu. Pokud není na dokladu zadáno číslo zakázky, položky z něj se v tomto přehledu nezobrazí.


Pokladní doklady

Přehled pokladních dokladů k zakázce. Pokud není na dokladu zadáno číslo zakázky, doklad se v tomto přehledu nezobrazí.


Saldokonto

Přehled saldokontních zápisů všech skupin salda, z dokladů patřících k dané zakázce. Jsou zde zobrazeny pouze doklady se stavem „Účtováno“ nebo „Uzavřeno“ a pouze doklady ze saldokontní skupiny, která má nastaveno sledování zakázky. Doklady se stavem „Pořízeno“ se do salda nepromítají. V místní nabídce máte možnost zobrazení „Účetních zápisů“ dané saldokontní složky. Doklady nelze pořizovat ani opravovat. Lze je pouze prohlížet, případně vytisknout opis přehledu.


Aktivity

Přehled aktivit pořízených v modulu Firemní aktivity, ke kterým byla přiřazena daná zakázka. Aktivitu k zakázce lze zadat i v tomto přehledu. Popis zadání naleznete v kapitole Firemní aktivity, Aktivity.

Aktivity a agendy QMS

Přehled aktivit pořízených v modulu Firemní aktivity spolu se záznamy agend QMS, ke kterým byla přiřazena daná zakázka.

Karty majetku

Přehled karet majetku pořízených v modulu Majetek, které mají v pohybech umístění zadanou označenou zakázku. Při vstupu do přehledu karet majetku jste vyzváni k zadání data, k jakému si přejete karty vidět. Výsledný přehled, který se otevře, je seznam všech karet majetku, které jsou k vybranému datu umístěny na dané zakázce.

Přehledy stromově

Tato volba umožňuje zobrazit přehledy za celý strom zakázek, náležející zakázce, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Jsou to tedy doklady (resp. položky) náležející dané zakázce a všem jejím podřízeným zakázkám ve všech dalších úrovních. Druhy přehledů jsou shodné s nabídkou Přehledy, tedy Chronologický přehled deníku, Doklady pohybu zboží, Položky dokladů oběhu zboží, Saldokonto a Aktivity.


Dokumenty - Poznámky

Ke každé zakázce máte možnost vytvořit si seznam poznámek. Jsou to libovolně dlouhá textová pole. Každá poznámka má svůj název, podle kterého lze v přehledu poznámky třídit.

V přehledu máte zobrazen název poznámky a sloupec “Poznámka“. Pokud je poznámka prázdná, je v  něm vyplněno (Memo), pokud poznámka obsahuje text, je tam (MEMO). Pokud si označíte kurzorovým řádkem danou poznámku a nastavíte se kurzorem na sloupec MEMO, zobrazí se vám text dané poznámky.


Dokumenty - Dokumenty

Ke každé zakázce máte možnost přiřadit jakýkoli soubor uložený na disku. Jsou to například cenové nabídky, výkresy, zápisy z jednání, atd.

Po potvrzení nabídky Dokumenty v místní nabídce, se otevře seznam dokumentů přiřazených k dané zakázce. Pokud chcete přiřadit nový nebo další, potvrdíte nabídku Nový. Otevře se okno pro zadání názvu a cesty na daný soubor. Máte možnost zaškrtnout volbu zda zahrnout tento dokument do všeobecných dokumentů. Pokud tuto volbu zaškrtnete, vidíte jej v přehledu Pomocné číselníky, Dokumenty. Pokud tato volba není zaškrtnuta, není dokument v nabídce Dokumenty vidět.

Podrobný popis práce s dokumenty naleznete v kapitole Pomocné číselníky, Dokumenty.


Termíny

Každá zakázka může mít své plánované i skutečné termíny začátku a konce trvání. Termínovat lze i jednotlivé etapy. Ke každé etapě můžete zadat její plánovaný začátek, konec, skutečný začátek a konec. Dále lze přiřadit stav zakázky a textovou poznámku.


Nový termín

Volba Nový vám umožní zadat nový termín. Otevře se okno pro zadání nového termínu.


Název

Libovolné 30-ti místné pole pro zadání názvu termínu.


Stav

Vybíráte z číselníku Stavů. Můžete si zadat požadovaný stav, ve kterém se má zakázka nacházet v daném termínu.


Začátek - plán

Datum pro plánovaný začátek.


Konec - plán

Datum pro plánovaný konec.


Začátek - realita

Zadáváte datum začátku podle skutečnosti.


Konec - realita

Zadáváte datum konce podle skutečnosti.


Poznámka

Libovolná textová poznámka k danému termínu.


Podřízené zakázky

Ke každé zakázce lze přiřadit právě jednu nadřízenou zakázku. Naopak každá zakázka může mít několik podřízených zakázek. Jejich seznam vidíte právě zde. V přehledu podřízených zakázek můžete s jednotlivými zakázkami pracovat stejně jako v seznamu zakázek. Můžete zde přidávat další podřízené zakázky nebo i zakládat nové zakázky.

Volby místní nabídky jsou zde plně k dispozici, stejně jako v přehledu zakázek.


Strom podřízených zakázek

V tomto přehledu vidíte graficky znázorněný strom zakázek v závislosti na nastavení nadřízených zakázek. Poklepáním na vybranou zakázku se otevře její karta, do které můžete zadávat změny. Lze zobrazit pouze některé úrovně stromu pomocí +/- u zakázek.

Strom podřízených zakázek

Zrusit - Ciselniky1.gif


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export