Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Zálohy - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Záloha

V přehledu lze provádět zálohy dat jednotlivých firem a v případě potřeby (havárie systému, nekonzistence dat apod.) uložená data ze záloh obnovit. Zálohujete vždy kompletní databázi (firmu), nikoli data jednotlivých modulů systému Helios Easy. Ukládají se zde zálohy provedené ze systému Helios Easy, ale i zálohy databází provedené přímo nástroji SQL Serveru (např. Enterprise Manager). Přehled je automaticky filtrován a po otevření v něm vidíte pouze zálohy dat aktuální firmy.

Přehled záloh

Zalohy - Spolecne kapitoly1.jpg

Každá záloha tvoří v přehledu jeden řádek. Standardně jsou zde zobrazeny informace jako typ zálohy, čas zálohování, název zálohy, fyzické umístění záložního souboru, velikost apod. Některé údaje vyplňuje uživatel ve chvíli kdy provádí zálohování, ostatní údaje doplní systém sám.

Typ zálohy

Ve sloupci, který má v záhlaví písmeno T, najdete důležitou informaci o tom, co daná záloha dat obsahuje. Mohou zde být následující hodnoty:

 • D – záloha kompletní databáze. Písmenem D jsou označeny všechny zálohy provedené přímo ze systému Helios Easy. Záloha obsahuje všechna data všech modulů systému Helios Easy v okamžiku zálohování.
 • I – inkrementální záloha (též diferenciální). Tato záloha obsahuje pouze rozdílová data (změny, přírůstky, úbytky) od poslední provedené zálohy. Ve chvíli kdy se záloha provádí, jsou všechna data porovnána se stavem dat v poslední provedené záloze. Tento typ zálohy lze provést pouze pomocí nástrojů SQL Serveru.
 • L – záloha transakčního logu. Každá databáze na SQL Serveru je tvořena minimálně dvěma soubory. První z nich obsahuje samotná data a druhý (tzv. transakční log) obsahuje historicky veškeré operace (transakce) prováděné nad daty (více informací viz dokumentace k SQL Serveru). Tato záloha obsahuje pouze tento transakční log. Zálohu lze provést pouze pomocí nástrojů SQL Serveru.
 • F – záloha kompletní databáze, tvořené více datovými soubory. Některé databáze o extrémní velikosti mohou být rozděleny do více datových souborů. Tato záloha obsahuje všechna data vícesouborové databáze a informace o jednotlivých datových souborech. Zálohu lze provést pouze pomocí nástrojů SQL Serveru.

Jméno zálohy

Ve sloupci přehledu můžete zjistit jakým způsobem byla záloha provedena. Všechny zálohy prováděné v systému Helios Easy mají jméno HELIOS IQ – ruční záloha. Zálohy prováděné přímo nástroji SQL Serveru mají většinou standardní jméno DatabázeXY backup.

Adresář

Tato akce z menu místní nabídky zobrazí adresář ve kterém je uložena záloha, na které byl nastaven kurzorový řádek.

Změnit výchozí adresář pro zálohování

Zde je možné nastavit cestu, kam se budou zálohy ukládat. Tato cesta je platná pro všechny databáze na daném SQL serveru. Práva nastavit tuto cestu má jen sysadmin.

Nový

Novou zálohu dat vytvoříte volbou místní nabídky Nový. Otevře se dialog Záloha databáze.

Záloha databáze.
Zaloha - Spolecne kapitoly1.gif

 • Výběr databáze – v přehledu vybíráte které firmy zpracovávané v systému Helios Easy chcete zálohovat. Firmu vyberete zaškrtnutím políčka vedle systémového názvu databáze. Lze zálohovat pouze databáze do kterých má uživatel přístup. Automaticky je vybraná aktuální databáze. Do jednoho souboru zálohy lze najednou uložit databází více.
 • Popis – textové pole, do kterého lze zadat podrobné informace k prováděné záloze. Rozsah tohoto pole je 255 libovolných znaků. Po provedení zálohy je Popis vidět u jednotlivých záznamů v přehledu Zálohy.
 • Do souboru – zde je uvedena cesta, do které se soubor zálohy uloží. Jako výchozí se nabízí cesta pro zálohování dat, vytvořená při instalaci SQL Serveru. Systém Helios Easy do této cesty generuje vlastní název souboru se zálohou, v podobě řetězce <Databáze>_db_<RRRRMMDDHHmm>.BAK, kde jednotlivé údaje mají tento význam:

a) Databáze - jedná se o funkci, která do názvu souboru dosadí systémový název zálohované databáze.
b) DB - textový prefix, který označuje databázi. Od ostatních údajů v názvu je kvůli přehlednosti oddělen znaky "_".
c) RRRRMMDDHHmm - funkce, která do názvu souboru doplní aktuální datum a čas, ve formátu Rok, Měsíc, Den, Hodina, minuta.
Cestu i název souboru lze změnit. Pomocí tlačítka vpravo vyvoláte procházení disků a můžete soubor pro uložení zálohy dat i nalistovat.

 • Před zálohou provést "shrink" databáze – "shrink" je pojem přejatý z názvosloví SQL Serveru a znamená zhuštění nebo zmenšení objemu databáze, odstranění přebytečných "mezer" v datech (více informací najdete v dokumentaci k SQL Serveru). Volba může zmenšit velikost databázových souborů a tím i zmenšit velikost zálohy.
 • Zkontrolovat soubor se zálohou – volíte, zda má systém prověřit správnost provedené zálohy.

Nastavení zálohy potvrdíte tlačítkem OK nebo zrušíte tlačítkem Storno. Po ukončení zálohování systém zavře dialogové okno a v přehledu zobrazí nový záznam.

Upozornění Zálohovat v systému Helios Easy lze pouze kompletní databázi, tj. data všech modulů a přehledů. Není možné zálohovat samostatně vybranou agendu.


Obnova

Obnovu dat, uložených v záloze, spustíte volbou místní nabídky Obnova. Otevře se dialog Obnova databáze a jako výchozí zdroj obnovy se nastaví soubor naposledy provedené zálohy.

Obnova databáze.
Obnova - Spolecne kapitoly1.jpg

 • Výběr souboru – v poli se seznamem vybíráte soubor zálohy dat, která chcete obnovit. Pomocí tlačítka vpravo vyvoláte procházení disků a můžete soubor i nalistovat.
 • Databáze – v přehledu se zobrazuje seznam databází, jejichž data jsou uložena v právě vybraném souboru. Vidíte zde systémové názvy databází, datum a čas kdy byla záloha provedena, název zálohy a uživatelský popis zálohy. Zaškrtávacími políčky vybíráte, kterou z databází budete obnovovat. Vybrat pro obnovení lze pouze jednu databázi ze seznamu. Obnova se provede vždy do aktuálně otevřené databáze.
 • Fyzické jméno souboru – v tomto přehledu jsou zobrazeny všechny soubory (datové soubory a transakční log), které fyzicky tvoří vybranou databázi, včetně cest kde byly uloženy v okamžiku zálohování. Při obnově lze změnit cestu a název databázových souborů (přesunout databázi na jiný disk). Klepnutím pravého tlačítka myši na fyzické jméno souboru a volbou Přejmenovat je možné editovat údaje u jednotlivých souborů. Změnou fyzického jména a spuštěním obnovy dat se aktuální soubory databáze přejmenují a přesunou do cest, které jste zadali. Do fyzického jména nelze zadat neexistující cestu, nebo fyzické jméno jiné existující databáze. V takovém případě se obnova neprovede.
 • Tlačítko Auto - tímto tlačítkem lze automaticky nastavit správné Fyzické jméno souboru, odpovídající právě spuštěné databázi.
 • Logické jméno souboru – systémové jméno databázového souboru, tak jak je uložené na SQL Serveru. Je nezávislé na fyzickém jménu. I v případě, že změníte fyzické cesty a názvy databázových souborů, logické názvy zůstanou beze změny. Z hlediska SQL Serveru je to stále tatáž databáze i když má jiné fyzické umístění. Logické jméno nelze změnit.

Nastavení

obnovy potvrďte tlačítkem OK nebo zrušte tlačítkem Storno. Po ukončení obnovy dat systém zobrazí hlášení.

Databáze XY byla úspěšně obnovena. HELIOS IQ bude nyní ukončen.

Systém Helios Easy se automaticky ukončí a je třeba jej znovu spustit, aby se mohla načíst obnovená data.


Upozornění Provedením Obnovy se ztratí všechna aktuální data a jsou nahrazena daty uloženými v Záloze. Pro případný návrat na aktuální stav doporučujeme nejdříve zazálohovat data aktuální a teprve pak provést Obnovu.
Upozornění Obnovu databáze může provést pouze uživatel se serverovou rolí sysadmin nebo dbcreator.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export