Helios Easy:Vzájemné zápočty - Fakturace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Úvod

V přehledu Fakturace, Vzájemné zápočty vidíte všechny vzájemné zápočty závazků a pohledávek pořízené do systému. Zdrojem pro vystavení vzájemného zápočtu jsou přijaté faktury a dobropisy a vydané faktury a dobropisy.

Obsah jednotlivých sloupců přehledu, jejich pořadí a způsob třídění si můžete nadefinovat pomocí funkce místní nabídky Nastav.

Údaje ze vzájemného zápočtu lze při dodržení pravidel popsaných dále účtovat do účetního deníku (viz kap. Účtování).

S pomocí definovaných formulářů pro tisk vám může dodavatel programu upravit vzhled dokladu o provedení zápočtu do podoby, která vám bude vyhovovat.

Klepnutím pravého tlačítka myši v přehledu vyvoláte místní nabídku se všemi funkcemi pro práci se vzájemnými zápočty. Místní nabídka obsahuje standardní volby pro práci s přehledy, např. MS Office, Nastav, Povolit seskupování, jejichž popis najdete ve společné části příručky (viz kap. Volby místní nabídky). Dále obsahuje volby specifické pro přehled Vzájemné zápočty. Jejich popis najdete v dalších kapitolách.

Nový

Nový vzájemný zápočet vystavíte volbou Nový… v přehledu Vzájemné zápočty. Otevře se formulář zápočtu. Údaje formuláře jsou uspořádány do jednotlivých záložek:

Záložka 1-Hlavička

Zadáváte "hlavičkové" údaje vzájemného zápočtu.

Formulář vzájemného zápočtu

Fakturace zapocet.jpg


Číslo organizace, Název organizace

Zadáváte organizaci, se kterou chcete provést vzájemný zápočet. Pokud do číselníku organizací vstoupíte přes pole Číslo organizace, bude číselník setříděn podle čísla organizace. Pokud do číselníku organizací vstoupíte přes pole Název organizace, bude číselník setříděn podle názvu organizace. Organizaci vyhledáte a přenesete do formuláře. Společně s číslem se přenese i název organizace. Pokud organizaci zadáte přímo do formuláře, systém provede kontrolu proti stávajícímu číselníku. Při zadání neexistujícího údaje se otevře číselník a máte možnost organizaci vyhledat a přenést.

Tip Pokud bude na hlavičce zadána organizace, budou se při zadávání závazků a pohledávek na vzájemný zápočet nabízet pouze faktury dané organizace. Pokud organizace nebude na hlavičce zadána, budou se nabízet všechny realizované neuhrazené faktury a dobropisy.


Název

30-ti místný údaj, vaše označení zápočtu. Podle údaje lze vyhledávat a třídit.

Datum odeslání

Datum, kdy byl zápočet odeslán. Zadáte z klávesnice nebo pomocí tlačítka Kalendar.jpg . Zobrazí se vám kalendář, ze kterého vyberete požadované datum. Podle údaje lze vyhledávat a třídit.

Datum potvrzení

Datum potvrzení zápočtu. Zadáte z klávesnice nebo pomocí tlačítka Kalendar.jpg . Podle údaje lze vyhledávat a třídit. Po vyplnění údaje Datum potvrzení bude zápočet ve stavu Uzavřeno a nebude možné údaje na zápočtu měnit.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Dokud není Datum potvrzení vyplněno, nelze zápočet zaúčtovat.


Období stavu

Vybíráte období stavu.

Datum pořízení

Datum zadání zápočtu do systému. Předvyplňuje se dnešním datem. Zadáte z klávesnice nebo pomocí tlačítka Kalendar.jpg . Podle údaje lze vyhledávat a třídit.

Druh účetního dokladu

Druh účetního dokladu (sborník) účetního deníku, do kterého se budou zaúčtováním vzájemných zápočtů vytvářet účetní zápisy. Zadáváte z klávesnice nebo pomocí tlačítka Tritecky.jpg vybíráte z číselníku druhů účetních dokladů (viz též kap. Číselník druhů účetních dokladů)

Neseskupovat stejné řádky

Podle nastavení se při účtování vzájemného zápočtu systém buď pokusí vznikající záznamy sloučit do řádků (podle párovacího znaku a organizace) nebo ne - pro každý závazek a pohledávku vznikne v účetním dokladu samostatný řádek.

Poznámka

Textová poznámka k dokladu.

Pohledávky, Závazky, Saldo

Nepřístupná pole. Pohledávky celkem, Závazky celkem a rozdíl těchto dvou hodnot. Systém dopočítává automaticky z faktur a dobropisů zařazených na zápočet.

Záložka 2-Zápočty

Na záložce 2 - Zápočty vidíte všechny "řádky" zápočtu, tj. všechny pohledávky a závazky zařazené na zápočet. Obsah sloupců přehledu, jejich pořadí a způsob třídění si můžete změnit pomocí funkce Nastav.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Jako pohledávku lze na zápočet zařadit doklady modulu Fakturace typu Faktura vydaná nebo Dobropis přijatý, jako závazek doklady typu Faktura přijatá nebo Dobropis vydaný. Na zápočet lze zařadit pouze realizované faktury a dobropisy, které byly realizovány (viz kap. Realizace) a dosud nebyly uhrazeny (viz kap. Úhrady...).


Pohledávky a závazky lze zařadit na zápočet dvojím způsobem:

  • Volbou Nový na záložce 2 - Zápočty. Zde máte možnost vytvářet jednotlivé řádky zápočtu formou jedna pohledávka proti jednomu závazku.
  • Volbou Nový na záložkách 3 - Pohledávky a 4 - Závazky. Zde zadáváte samostatně pohledávky a samostatně závazky.

Nový řádek zápočtu zadáte volbou Nový... na záložce 2 - Zápočty. Objeví se formulář pro zadání pohledávky a závazku. Pohledávku vybíráte ze seznamu vydaných faktur a přijatých dobropisů, závazek ze seznamu přijatých faktur a vydaných dobropisů. Vybranou pohledávku (závazek) převedete na řádek zápočtu.

Pokud máte na záložce 1 - Hlavička vyplněnu organizaci, nabídnou se k výběru pouze faktury a dobropisy dané organizace.

Další řádky zápočtu zadáte stejným způsobem.

Záložka 3-Pohledávky

Na záložce 3 - Pohledávky vidíte všechny pohledávky zařazené na zápočet. Obsah sloupců přehledu, jejich pořadí a způsob třídění si můžete změnit pomocí funkce Nastav.

Novou pohledávku zařadíte na zápočet volbou Nový... v přehledu záložky 3 - Pohledávky. Objeví se formulář pro zadání pohledávky. Pohledávku vybíráte ze seznamu vydaných faktur a přijatých dobropisů. Vybranou pohledávku převedete na zápočet.

Pokud máte na záložce 1 - Hlavička vyplněnu organizaci, nabídnou se k výběru pouze faktury a dobropisy dané organizace.

Další pohledávky zadáváte stejným způsobem.

Záložka 4-Závazky

Na záložce 4 - Závazky vidíte všechny závazky zařazené na zápočet. Obsah sloupců přehledu, jejich pořadí a způsob třídění si můžete změnit pomocí funkce Nastav.

Nový závazek zařadíte na zápočet volbou Nový... na záložce 4 - Závazky. Objeví se formulář pro zadání závazku. Závazek vybíráte ze seznamu přijatých faktur a vydaných dobropisů. Vybraný závazek převedete na zápočet.

Pokud máte na záložce 1 - Hlavička vyplněnu organizaci, nabídnou se k výběru pouze faktury a dobropisy dané organizace.

Další závazky zadáváte stejným způsobem.

Upozornění Po zařazení faktury (dobropisu) na řádek zápočtu k ní (němu) systém automaticky vygeneruje úhradu (viz kap. Úhrady...).


Zrušit

Volbou Zrušit lze z přehledu smazat vzájemný zápočet. Nelze smazat zápočet, který již byl zaúčtován.

Účtování

Vzájemný zápočet lze zaúčtovat do modulu Účetnictví. To znamená, že v modulu Účetnictví, v přehledu Účetní deník, vznikne příslušný účetní zápis.

S účtováním vzájemného zápočtu je spojeno několik voleb místní nabídky:

  • Účtování
  • Pohled do účetnictví
  • Odúčtování dokladu
  • Zrušení příznaku účtování

Účtování

Volbou zaúčtujete vzájemný zápočet do účetního deníku.

Upozornění Doklad lze zaúčtovat pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
1. V hlavičce vzájemného zápočtu jsou vyplněny údaje Datum potvrzení a Druh účetního dokladu.
2. V řádcích zápočtu jsou u jednotlivých závazků a pohledávek vyplněny údaje Účet, případně Párovací znak a Organizace. Dotahování účtu lze ovlivnit pomocí zaškrtávacího pole Prioritně použít při generování zápočtů ve fakturaci, které najdete v Účetnictví, Číselník účtů, záložka 2-Další údaje.

3. Účty, na které se zápočty účtují musí být zařazen do alespoň jedné saldokontní skupiny.

Vzájemnému zápočtu se tedy nepřiřazují kontace z číselníku Účetní kódy - kontace, jako je tomu při účtování jiných dokladů z modulů Fakturace a Oběh zboží.

Před samotným zaúčtováním do deníku probíhá kontrola, zda jsou na dokladu vyplněny všechny potřebné údaje. Chybějící údaje je možno doplnit v editaci před zaúčtováním.

Pohled do Účetnictví

Zobrazí příslušný účetní zápis v účetním deníku.

Odúčtování dokladu

Po zadání přístupového hesla zruší účetní zápis. Také zruší příznak o zaúčtování vzájemného zápočtu. Fáze rozpracovanosti účetního zápisu musí být nastavena na hodnotu Pořízeno, jinak nelze doklad odúčtovat.

Zrušení příznaku účtování

Tato funkce umožňuje zrušit příznak zaúčtování vzájemného zápočtu. Nejedná se o odúčtování! Volbu lze použít pouze v případě, že u zápočtu je příznak zaúčtování, ale v účetnictví neexistuje odpovídající účetní záznam Po potvrzení heslem se odstraní příznak zaúčtování a doklad lze znovu účtovat.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export