Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Vydané objednávky - Volby místní nabídky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V přehledu Oběh zboží, Vydané objednávky najdete následující volby místní nabídky specifické pro tento přehled.


Zrušit

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne nebo Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Systém však dovolí zrušit pouze ten záznam, který není zdrojovým záznamem pro jiný návazný záznam. Návazným záznamem je např. příjemka, která vznikla z objednávky pomocí funkce Převod dokladu. Pokud systém zjistí, že rušená objednávka byla v systému použita, zrušení záznamu neprovede a zobrazí hlášení:

Z dokladu již byl vytvořen jiný doklad převodem - nelze smazat!

Hlášku potvrďte tlačítkem Konec.

Naopak objednávku, ze které vznikl jiný doklad položkovým převodem, tj. pomocí funkce Převod položek, systém zrušit dovolí.


Návazné doklady

Tato volba zobrazí všechny návazné doklady k té objednávce zboží, na které právě stojíte kurzorem. V podstatě se jedná o pohled na historii vzniku dokladů, tj. které doklady z dané objednávky vznikly popř. z kterých dokladů vznikla daná objednávka. Tento pohled je strukturován do časových úrovní (1.úroveň je časově nejstarší atd.). Vidíte návaznosti vzniklé dokladovým i položkovým převodem.

Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).


Výrobní čísla

Tato volba zobrazí přehled výrobních čísel daného dokladu. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých objednávkách v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.


Položky

Přehled položek

Možnost zobrazení položek zadaných na aktuálním dokladu (resp. označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Přehled položek zadaných na vybrané objednávce
Prehled pohybu obehu zbozi.png


V místní nabídce tohoto přehledu najdete volby

 • Výrobní čísla - zobrazí výrobní čísla položky
 • Najdi doklad - najde doklad v přehledu Vydané objednávky
 • Najdi zboží - najde položku v přehledu Stav skladu
 • Označení VV kontroly - provede Vstupní/Výstupní kontrolu položky
 • Hromadné změny - umožňuje provádět hromadné změny některých údajů na položkách

Přehled skladových karet

Možnost zobrazení skladových karet položek zadaných na aktuálním dokladu (označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých objednávkách v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.


Kopie

Tato volba vám umožní vytvořit kopii dokladu.

Kurzorem se nastavíte na doklad, z něhož chcete udělat kopii, a v menu vyberete nabídku Kopie. Nabídne se vám okno pro zadání data případu a dalších údajů nové objednávky. Po potvrzení se vytvoří nový doklad, obsahující stejné údaje jako původní doklad. Lze jej libovolně upravovat.


Aktualizace odebraného množství

Servisní akce, která aktualizuje u položek označených dokladů hodnotu Odebrané množství. Za běžného provozu se množství odebrané napočítává na položkách dokladů automaticky způsobem popsaným zde


Kontrola celistvosti číselné řady

Provede kontrolu celistvosti číselné řady a vypíše chybějící čísla dokladů.


Generuj objednávky

Tato funkce umožňuje buď automaticky vygenerovat dodavatelskou objednávku podle zadaných kritérií (zaškrtnutá volba Generovat rozdílovou objednávku) nebo přednabídnout zboží k objednání podle zadaných kritérií (zaškrtnutá volba Přednabídnout množství k objednání) a následně podle potřeby vygenerovat objednávku(y).

Po potvrzení nabídky Generuj objednávky vám systém nabídne seznam kritérií. Podrobný popis volby Generuj objednávky najdete též zde.

Na záložce Parametry vyplňujete následující údaje:

Sklad

Zde nastavíte, odkud bude generována objednávka. Zda z přednastaveného skladu nebo ze všech skladů, případně pouze pro vybrané skladové karty.

Výrobní data

Zde vyberete, zda do okruhu generování jsou zahrnuta všechna výrobní data nebo pouze materiály.

Generovat rozdílovou objednávku

Vygeneruje objednávku(y) podle zadaných kritérií. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou nepřístupné parametry Přednabídnout množství k objednání, Kumulovat (dny) a Pro datum objednání do.

Vyplněná kritéria pro rozdílovou objednávku potvrdíte tlačítkem OK a systém vám zobrazí, pro jaké zboží a v jakém množství (příp. na kterém skladě) bude generovat objednávku. Tento seznam můžete upravovat. Potvrzením tlačítka Generuj objednávky dojde k vlastnímu generování objednávek. Poklepáním vyberete druh objednávky a systém vytvoří objednávku. Objednávku uložíte klepnutím na tlačítko OK.

Přednabídnout množství k objednání

Pokud není zaškrtnut parametr Generovat rozdílovou objednávku, můžete použít tuto volbu. Doplňujícími parametry jsou hodnoty Kumulovat (dny) a Pro datum objednání do. Po stisku tlačítka OK se zobrazí přehled Budoucí pohyby - generování objednávek. Jedná se o přehled pohybů, které mají vliv na výpočet množství na objednávku. Zde můžete provést potřebné úpravy a tlačítkem Generuj objednávky vytvořit objednávku(y).

Kumulovat (dny)

Určujete, jak se mají stejné položky na objednávce sdružit, tj. kolikrát se má položka na objednávce objevit. V případě hodnoty 1 se položka na objednávce objeví tolikrát, kolik je různých termínů dodávky na dokladech, které se mají objednávkou vykrýt. V případě jiné hodnoty se za každý časový interval daný touto hodnotou (např. 10 dnů) položka objeví na objednávce jednou sumačně.

Pro datum objednání do

Umožňuje zjistit, co je třeba objednat do zde zadaného data. Při vytváření objednávky se porovnává údaj Termín dodávky z došlé objednávky a zohledňuje se Dodací lhůta zboží zadaná na kmenové kartě.

Objednávka bude vytvořena tak, aby byly vykryty ty položky z došlých objednávek, kde "Poslední možný termín objednání" (tj. Termín dodávky mínus Dodací lhůta) je menší nebo roven hodnotě Pro datum objednání do.

Jednoduché použití viz Příklad.

Doplnit

Nastavujete parametry, podle kterých se vygeneruje množství zboží na objednávku. Doplňkovým parametrem je respektování minima dodavatele.

Na záložce Způsob zadáváte, zda se hlavičky objednávek budou generovat pro každý sklad samostatně nebo na zvoleném skladě.Příklad Příklad použití parametru Pro datum objednání do


Do parametru Pro datum objednání do bylo vyplněno datum 15.6. Tj. chcete zjistit, co je třeba objednat do 15.6.

Na skladě je došlá objednávka č. 1 na 100 ks zboží s termínem dodávky 20.6. a došlá objednávka č. 2 na 50 ks s termínem dodávky 30.6. Stav skladu je 0. Dodací lhůta zboží je 7 dnů.

Nabídnuto k objednání bude 100 ks, protože zboží, které má být připraveno k odběru 20.6., je nutno objednat vzhledem k dodací lhůtě do 15.6., zboží k odběru 30.6. stačí objednat po 15.6. (nejpozději 23.6.).Příklad Příklad automatického vystavení objednávky


Byly vybrány parametry Generovat rozdílovou objednávku, Množství, které je Pod maximum, doplnit Na maximum.

Na skladě potravin máme toto zboží v uvedeném množství:

Zboží Skutečný stav Minimální stav Maximální stav Objednáno
Cukr 10 20 80
Sůl 40 20 80
Mouka 30 40 0
Mléko 20 0 50


Automatickým vygenerováním objednávky systém objedná toto zboží v tomto množství:

Zboží Skutečný stav Minimální stav Maximální stav Objednáno
Cukr 10 20 80 70
Sůl 40 20 80 40
Mouka 30 40 0 *
Mléko 20 0 50 30


 • - neobjedná se, neboť není zadán maximální stavZprávy

Volby umožňují:

 • komunikaci ve formátu EDITEL
 • komunikaci s jinou instalací systému Helios Easy (přenos dokladů) v interním XML formátu HELIOS-XML

Generování zpráv

Volba umožňuje vytvářet z označených objednávek exportní soubory ve zvoleném formátu.

 • Formát EDITEL®-XML (export) generuje zprávu ORDERS (EDI - Objednávka)
 • Formát HELIOS-XML generuje XML soubor objednávky interního formátu systému Helios Easy

Přehled zpráv k akt. záznamu

Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Přehled ostatních zpráv

Historie zpráv vytvořených v přehledu Objednávky (nejen k aktuálnímu záznamu).

Načtení zpráv

Umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Objednávky. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do objednávky.

 • Formát HELIOS-XML načte objednávku z XML souboru objednávky interního formátu systému Helios Easy

Další specifika pro jednotlivé formáty najdete zde

Obecné informace o definici zpráv naleznete zde

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export