Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Vydané objednávky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Úvod

Tato část systému Helios Easy umožňuje vystavovat a evidovat dodavatelské objednávky. Vystavené objednávky neovlivňují skutečný stav skladu ani stav k dispozici. Pomocí nástrojů jako je volba Nastav a volba Povolit seskupování můžete vyhodnocovat, kolik kterého zboží jste již objednali, za jakou cenu apod.

Existuje několik způsobů, jak je možné vystavit doklad - objednávku:

 • Zadáním zboží nebo služby na vydanou objednávku formou textové položky. Takováto textová položka není součástí žádného ceníku ani skladu.
 • Výběrem zboží nebo služby ze skladu nebo ceníku služeb.
 • Převedením vybraného zboží nebo služby z jednoho nebo více jiných dokladů na vydanou objednávku. Takto můžete přenést položky z téhož dokladu vícekrát.
 • Převedením jiného dokladu nebo více dokladů na vydanou objednávku. Takto můžete přenést doklad pouze jednou.
 • Kombinací předchozích způsobů.

Potvrzením nabídky Oběh zboží - Vydané objednávky otevřete přehled vystavených objednávek. Vlastnosti a vzhled tohoto přehledu jsou implicitně přednastaveny. Pomocí řady nástrojů můžete vlastnosti a vzhled přehledu objednávek měnit podle vašich potřeb. Můžete si například nastavit, které informace o objednávce chcete na obrazovce vidět, jak chcete mít tyto informace setříděné atd. Podrobný popis těchto nastavení viz kap. Volby místní nabídky.

V přehledu můžete provádět celou řadu operací. Můžete vystavovat nové objednávky, prohlížet nebo opravovat již pořízené záznamy. V přehledu můžete tisknout nebo automaticky generovat tzv. rozdílové objednávky. Tyto funkce najdete v místní nabídce. Řada funkcí je společná pro více přehledů, a proto jejich popis najdete ve společné kapitole Volby místní nabídky.

Formulář

Volbou Nový zadáte do přehledu novou vydanou objednávku. Po potvrzení se vám nejprve otevře přehled typů objednávkových dokladů. Popis práce s tímto přehledem, tvorbu nových typů objednávek a opravu již pořízených typů viz kap. Druhy dokladů pohybu zboží.

Z přehledu vyberete typ vydané objednávky a poklepáním myší otevřete nový prázdný formulář. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Vydané objednávky systém čísluje automaticky. Číslo je 9-ti místné. První tři čísla udávají typ vydané objednávky (její číselnou řadu).

Vyplněnou vydanou objednávku uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře.

Formulář vydané objednávky se skládá z několika záložek.

Záložka 1-Hlavička

Ve formuláři vydané objednávky zadáváte na této záložce základní údaje vydané objednávky.

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.

Záložka 1-Hlavička
Vydana objednavka.png


[1] Organizace, parametry ceny

Dodavatel, Místo určení, Příjemce

Výběrem z číselníku organizací zadáváte na objednávku organizaci. Podle potřeby zadáváte jednotlivé údaje. Organizaci zadáte i přímo vyplněním pole pro číslo nebo název organizace. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na objednávku, aniž by otevřel číselník organizací. To provede v okamžiku, kdy přecházíte kurzorem na jiné pole formuláře.

Pokud už máte organizaci zadanou a chcete údaje opravit, musíte nejprve vymazat pole pro zadání čísla organizace. To platí v případě, kdy organizaci chcete zadat přímo do pole pro název organizace.

Pole Místo určení a Příjemce jsou nepovinná.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH

Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat.

Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.

Sazba DPH

Zadáváte sazbu DPH pro položky zařazené na objednávku přímo. Platí pro položky, které nemají „vlastní“ sazbu DPH. Tu popř. zadáváte v kmenové kartě. Pokud tedy položka zařazovaná přímo na objednávku nemá sazbu DPH (ani 0, 10 nebo 20 %), dostane tuto sazbu.

Sazba SD

Zadáváte sazbu spotřební daně pro položky zařazené na objednávku přímo. Pokud nebude mít položka „vlastní“ sazbu spotřební daně (zadáváte v kmenové kartě), dostane tuto sazbu.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou do položek na vydané objednávce doplňovat ceny. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.


[2] Datum, měna, doplňkové informace

Datum případu, Datum vystavení, Termín dodávky

Základní datumy na vydané objednávce.

Pole Datum případu předvyplní systém dnešním datem. Pole musí být vyplněno, bez tohoto údaje nelze vydanou objednávku uložit a zapsat do přehledu. Hlášení

Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum případu !

Systém zahlásí při pokusu o uložení (tlačítko OK) bez vyplněného data pořízení.

Pro zadávání časových údajů využijte pomocné tlačítko Kalendar.jpg pro kalendář nebo kombinaci kláves <Ctrl><D> pro vložení dnešního data.

Období stavu

Pokud používáte číselník Období stavu, můžete zde přiřadit vydané objednávce příslušné období stavu (viz kap. Přehled období stavu).

Splněno, Datum splnění

Po zaškrtnutí tohoto pole je objednávka považována za splněnou a v položkách objednávky nelze provádět změny. Pokud byla objednávka pouze částečně převedena na příjemku, je přesto po zaškrtnutí pole Splněno považovaná za plně vykrytou. Zaškrtnutím tohoto atributu se zároveň vyplní pole Datum splnění. V přehledu je Splněná vydaná objednávka (vyplněné datum splnění) indikována jako realizovaná. zrušení příznaku realizace se provede smazáním datumu splnění.

Měna, Kurz, Množství kurz, Datum kurzu

Údaje o cizí měně na vydané objednávce. Potřebné údaje můžete vybírat z číselníku Kódy cizích měn a z číselníku Kurzovní lístek . Měnu zadáváte výběrem z pole se seznamem Měna. Hodnoty kurzu vybíráte z číselníku, přístupný je ze všech ostatních polí. Datum kurzu se doplňuje podle data kurzu nalezeného v kurzovním lístku. Dohledávájí se kurzy s datem kurzu stejným nebo nižším než je datum případu. Při změně data případu se kurz automaticky dohledává znovu.

Objednávka

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

Termín dodávky

Slovně vyjádřený termín dodávky.

Kód dokladu

Informativní textové pole.

Forma úhrady

Zadáváte formu úhrady.

Druh dopravy

Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník.

Popis dodávky

Textové pole pro zadání libovolného údaje.


[3] Účetní vazby

Nákladové středisko

Pole pro zadání nákladového okruhu. Vybíráte z číselníku Organizační struktura. Slouží pro vyhodnocení a příp. zaúčtování návazného dokladu - příjemky.

Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněné pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání a účtování návazné příjemky.

Akce

V panelu nástrojů v záhlaví formuláře vydané objednávky najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující:

Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby

Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu podle standardních pravidel cenotvorby. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno) a provede přepočet s aktualizací slev.

Aktualizace slev

Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu.

Poznámky k dokladům

V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k vydaným objednávkám (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do vydané ojednávky. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů (např. na příjemce, přijaté faktuře apod.) zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů.


Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na vydané objednávce. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace.

Kompletační položky

Pokud jsou na doklad zadány dílce skrze volbu Sestavy dle kusovníku, volba Kompletační položky vrátí seznam veškerých dílců jejichž položky byly takto na doklad zadány.

Zaokrouhlení

Volba zobrazí, jak je vydaní objednávka zaokrouhlena. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro tu objednávku, se kterou právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních objednávkách zůstane nezměněný.

Intrastat & PONx

V případě, že z příjemek generujete hlášení Intrastat, můžete zde zadat potřebné údaje pro toto hlášení. Hlášení pak lze vygenerovat v přehledu Příjemky volbou místní nabídky Intrastat, Generování měsíčního hlášení.

Záložka 2-Sumace a slevy

Záložka, na které pracujete se sumačními údaji za celý doklad.Záložka sumace a sumační slevy

V této sekci je samostatný řádek pro každou sazbu DPH se součtovými hodnotami, které se plní automaticky ze všech položek vydané objednávky. Volbou Oprava zde můžete zadávat tzv. sumační slevu k dané sazbě DPH. Slevu zadáváte v procentech nebo částkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pozor, tato sleva se nerozpočítá zpětně na položky.

Vydana objednavka sumace.png

Záložka doplňkové položky

Přehled korekcí základů DPH, částek DPH, částek celkem.

Korekce mohou vzniknout při zaokrouhlení dokladu na padesátihaléře

Vydana objednavka doplnkove polozky.png

Záložka 3-Položky

Vydana objednavka polozky.png

Textové položky

V sekci [1] Textové položky zadáváte na doklad "textové" položky. tj. položky, které nejsou založeny v číselníku Zboží a služby. Vlastně vypíšete jednoduchý text, zadáte částky a návazné údaje, nic víc.

Po volbě Nový se zobrazí formulář pro zadání textové položky


Záložka 1 - Textová položka

[1] Popis, množství, cena, slevy

Zadáváte popis položky, množství, cenu, sazbu DPH, příp. sazbu DPH pro režim přenesení daňové povinnosti a poskytnutou slevu na textové položce. V poli Popis můžete přes tlačítko se třemi tečkami vybírat text z předdefinovaných poznámek k dokladům (přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Poznámky k dokladům).

[2] Účetní vazby

V sekci lze zadat Účetní účet a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance. Účetní účet se uplatní pro zaúčtování řádků typu Základ DPH a Ostatní částky (Sazba DPH = není) v případě, že doklad převedete na fakturu a tu zaúčtujete. Stejně tak se do účetnictví mohou dostat i návazné údaje Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstanec .

[3] Poznámka

Poznámka k textové položce na dokladu.


Záložka 2 - Cena

[1] Částky

Informativní přehled vypočtených částek na textové položce.

Položky

Přehled v sekci [2] Položky zobrazuje všechny položky vydané objednávky (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Zde se mohou objevit pouze ty položky, které byly založeny do číselníku Zboží a služby. Volbou Nastav z místní nabídky si popř. nastavte zobrazení údajů o položkách.

V dolní části obrazovky je informace o celkové částce na dokladu a počtu kusů na položce, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Záložka 4-Sklad

Na této záložce vybíráte zboží, které chcete zařadit na doklad. Pokud zboží ještě na skladu není, přepnete se do seznamu zboží a služeb, nabídka Nový, a zadáte novou kartu. Pokud již existuje, přenesete ho do přehledu stavu skladu. Při zadávání nového zboží dbejte na to, aby nedocházelo k duplicitám. To znamená, aby pod více názvy nebylo zadáno jedno zboží.

Pokud máte zboží vybráno, nastavíte se na něj kurzorovým řádkem a pomocí kláves <Ctrl><Enter> otevřete tabulku pro zadání množství a cen.

Tabulka má čtyři záložky. Základní údaje, Cena, Popis a Výrobní čísla.

Na záložce Základní údaje zadáváte objednávané množství, cenu, měrnou jednotku, sazbu daně. Cenu můžete zadat jak jednotkovou, tak i sumační s daní nebo bez daně. Typ ceny zadáváte na hlavičce formuláře. Pokud chcete pro nějakou položku jiný než nabízený typ ceny, přepnete se na záložku Ceny. Kurzor je nastavený na poli se zadaným typem ceny. Stiskem klávesy s písmenem vedle pole se zvoleným typem ceny si zpřístupníte editační pole a cenu zapíšete. Na záložku Základní údaje se přenese vámi zvolená cena.

Pokud zaškrtnete pole Zamknout cenu, vyřadí se pro danou položku na daném dokladu standardní mechanismy dohledávání ceny. Jinými slovy - po zaškrtnutí lze cenu změnit pouze ručně.

Na záložce Popis je Popis 1, 2, 3 a 4. Dále máte možnost na této záložce zadat ke konkrétní položce Požadované datum dodání, Potvrzené datum dodání, Číslo zakázky a Čárový kód. Tak můžete na jednu objednávku zadat položky z více zakázek.

Na záložce Výrobní čísla lze pracovat s výrobními čísly jednotlivých položek. Popis viz kap. Výrobní čísla


Zadání položky na doklad
Vydane objednavky zadavani polozek.png

Opakovaný výběr

Tato volba umožňuje zadat jednu položku na doklad několikrát. Toto využijete například tehdy, jestliže jedna položka má několik různých nákupních cen v jedné dodávce.

Sestavy dle kusovníku

Pokud máte zakoupen submodul Kusovníky modulu Oběh zboží, máte možnost zařazovat na doklad výrobky (sestavy) skládající se z dílů. Na doklad zařazujete takovou položku volbou místního menu Sestavy dle kusovníku na záložce 4-Sklad. Vytváření kusovníků a zařazování výrobku na doklad jsou podrobně popsány zde.

Záložka 5-Doklady

Pokud chcete na objednávku převést obsah jiného dokladu beze změn, použijete k tomu záložku 5 - Doklady. U převedeného zboží či služby však nemůžete změnit údaje týkající se množství a ceny a nemůžete ani převedenou položku zboží z objednávky vyřadit. Z místní nabídky zvolíte funkci Převod dokladu a vyberete typ dokladu, který budete chtít přenášet na objednávku.

Potvrdíte vybraný druh dokladu a otevře se přehled vystavených dokladů. Tento přehled je naprosto plnohodnotný, lze v něm pořizovat nové doklady, tisknout, realizovat, automaticky účtovat atd. Všechny funkce jsou uvedeny v místní nabídce. Jejich podrobný popis naleznete v kapitole věnované příslušnému typu dokladu.

V přehledu vyberete doklad, který chcete zkopírovat na objednávku, a kombinací kláves <Ctrl><Enter> převedete najednou všechny položky. Položky se na objednávku převedou ve stejném množství i ceně jako na původním dokladu a není možné tyto údaje upravit. Spolu s položkami se na objednávku převedou i hlavičkové údaje původního dokladu. Hlavičkové údaje však na objednávce změnit můžete a můžete také na doklad přidat další zboží či službu.

Upozornění Funkcí Převod dokladu převedete z vybraného dokladu všechno zboží či služby bez možnosti změny ceny nebo množství. Pokud tedy víte, že budete chtít změny u zboží provést, zvolte raději funkci Převod položek na záložce 3 - Položky.


Upozornění Doklad převedený funkcí Převod dokladu nelze již znovu přenést ani dokladově ani položkově. Pokud budete chtít nějaký doklad převést vícekrát, použijte volbu Převod položek, nikoli Převod dokladu.

Záložka 6-Služby

Tato záložka obsahuje přehled stavu skladu, který jste v konfiguraci systému označili jako Seznam služeb. Tedy pokud si takto označíte skutečný seznam služeb, bude se vám na této záložce zobrazovat přehled služeb. Můžete však v konfiguraci systému označit seznamem služeb kterýkoli sklad (část organizační struktury).

Na objednávku můžete zařazovat položky (služby a jiné) i z této záložky. Práce s touto záložkou je totožná jako se záložkou 4 - Sklad (viz kap. Sklad).

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export