Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Výdejky - Volby místní nabídky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Nový

Volbou Nový vystavíte nový doklad. Po výběru řady se otevře editační formulář, ve kterém vyplňujete všechny potřebné údaje.

Oprava

Volba Oprava je určená k opravě již existujícího dokladu. Pokud je výdejka zrealizovaná, nelze údaje na ní opravovat.

Zrušit

Zrušit z přehledu lze pouze doklad vystavený, nikoli zrealizovaný nebo zaúčtovaný. Pokud chcete anulovat doklad, který je již zrealizovaný, musíte k němu vystavit opravný doklad, neboli storno. Po vystavení storno dokladu původní doklad nezmizí. Zůstává i nadále v přehledu dokladů. Opravný doklad (storno) je doklad s opačným znaménkem. Tedy storno výdeje přijme dané zboží na sklad.

Upozornění Doporučujeme vytvořit ke každému druhu pohybového dokladu v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží druh pro opravný (storno) doklad. Toto nastavení je vhodné zejména z hlediska vyhodnocení a dohledání.

Účtování

Tato volba provede zaúčtování realizovaného dokladu do účetního deníku. Zaúčtování se provede dle vyplněné kontace. Pokud na dokladu není kontace zadána, systém nabídne přehled kontací a vy si vyberete, kterou kontací se má doklad zaúčtovat. Před samotným zaúčtováním do deníku probíhá kontrola, zda jsou na dokladu vyplněny ty údaje, které vyžaduje nastavení účtu v účetní osnově. Dále je provedena kontrola, zda jsou na kontaci zadané účty pro jednotlivé definované řádky. Chybějící údaje je možno doplnit v editaci před zaúčtováním.

Pohled do účetnictví

Pokud jste doklad zaúčtovali přímo do Účetního deníku, máte možnost si výsledek účtování prohlédnout. Vidíte zde přímo konkrétní účetní doklad.

Odúčtování dokladu

Tato volba vymaže doklad z účetního deníku a zruší příznak o zaúčtování. Akce je chráněna systémovým heslem.

Zrušení příznaku účtování

Pokud je doklad zaúčtován jinak než do účetního deníku a potřebujete ho zaúčtovat znovu, touto volbou zrušíte příznak o jeho účtování a můžete ho znovu zaúčtovat. Akce je chráněna systémovým heslem.

Návazné doklady

Tato volba vám umožní k danému dokladu zobrazit ty doklady, ze kterých byl vystaven, a ty, které byly z něho vystaveny položkovým nebo dokladovým přenosem. Poklepáním na číslo dokladu nebo na ikonu Najdi se přenesete na vybraný doklad.

Návazné doklady k výdejce
Vydejka navazne doklady.png

Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).

Dogenerování návazného dokladu

Akce umožňuje k označeným výdejkám-převodkám dogenerovat návazné příjemky-převodky. Lze využít např. v případě, kdy uživatel zapomněl ve výdejce-převodce zadat návazné údaje Druh dokladu převodu a Číslo skladu pro převod, nebo v případě, kdy uživatel omylem návaznou příjemku-převodku před její realizací smazal.

Akci lze spustit pouze nad realizovanými doklady, generuje návazné doklady k označeným dokladům, nad kterými byla spuštěna.

Výrobní čísla

Volba zobrazí přehled výrobních čísel daného dokladu. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Položky

Přehled položek

Možnost zobrazení položek zadaných na aktuálním dokladu (resp. označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

V místní nabídce tohoto přehledu najdete volby

 • Výrobní čísla - zobrazí výrobní čísla položky
 • Najdi doklad - najde doklad v přehledu Výdejky
 • Najdi zboží - najde položku v přehledu Stav skladu
 • Označení VV kontroly - provede Vstupní/Výstupní kontrolu položky
 • Hromadné změny - umožňuje provádět hromadné změny některých údajů na položkách

Přehled skladových karet

Možnost zobrazení skladových karet položek zadaných na aktuálním dokladu (označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých pvýdejkách v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Kopie

Volba umožňuje vytvořit kopii dokladu.

Kurzorem se nastavíte na doklad, z něhož chcete udělat kopii, a v menu vyberete nabídku Kopie. Nabídne se vám okno pro zadání data případu a dalších údajů kopie. Po potvrzení se vytvoří nový doklad, obsahující stejné údaje jako původní doklad. Lze jej libovolně upravovat.

Dokumenty

K dokladu je možné navázat libovolný soubor, který může být přímo uložen i v databázi systému Helios Easy a může figurovat ve společném číselníku Dokumenty.

Více informací: Helios Easy:Dokumenty - Pomocné číselníky

Kontrola celistvosti číselné řady

Provede kontrolu celistvosti číselné řady a vypíše chybějící čísla dokladů.

Balicí list

K vydávanému zboží lze vytvořit balicí list. Je to doklad, ve kterém je uvedeno, kolik jakého zboží obsahuje dané balení, např. paleta. Zboží na balicí listy program zařazuje podle pravidel definovaných v přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Balicí skupiny. Balicí skupina stanovuje, kolik jakého zboží se vejde do daného balení. Vždy musí existovat jedna společná balicí skupina. Použije se pro ty položky, které nejsou zařazeny do žádné balicí skupiny.

Nový balicí list ke zboží z akt. dokladu

Vytvoří balicí list(y) pro zboží na aktuálním dokladu. Pro zboží a měrnou jednotku se hledá odpovídající skupina. Jestliže existuje, je podle zadané kapacity vygenerován potřebný počet balicích listů a zboží je k těmto balicím listům přiřazeno. Jestliže není pro zboží definovaná balicí skupina, zboží automaticky spadá do "Společné balicí skupiny" a vždy je zabaleno v celém množství na jeden balicí list.

Každý balicí list má kromě údajů jako Název 1, Název 2 a Poznámka též údaj Identifikátor, který má unikátní hodnotu v rámci všech balicích listů. Je automaticky předvyplněn pořadovým číslem balení v rámci jednoho procesu balení + časem vzniku + autorem.

Nový balicí list ke zboží z vybraných dokladů

Vytvoří balicí list(y) pro zboží na označených dokladech dokladu.

Balicí list

Zobrazí balicí list(y) vygenerovaný(é) k aktuálnímu dokladu.

SSCC (Palety)

Submodul umožňuje vytvářet unikátní označení palet s podporou následného tisku paletových etiket a exportu zprávy EDI. Funkcionalita je koncipována tak, aby byla v souladu s metodikou GS1 pro homogenní i heterogenní typy palet.

Prvotní nastavení je prováděno v Konfiguraci/správě systému (Helios Easy:Konstanty - Společné kapitoly), detailnější popis nastavení:

V globálních proměnných oběhu zboží se nastavuje číslo organizace pro SSCC přidělené organizací GS1 (http://www.gs1cz.org/). Číslo je ve formě stát (859)+ číslo přidělené organizaci autoritou GS1, např."8591234"

Sscc konstanty.jpg

Další nastavení je třeba provést v přehledu Zboží a služby --> Skupiny palet SSCC:

Realizace

Pokud jste si jisti, že je doklad vystaven v pořádku a nechcete do něj dále nic pořizovat, zrealizujte jej. Teprve realizací dojde ke snížení stavu skladu o množství zadané na dokladu. Systém vypočítá evidenční ceny dle metody evidence skladu zadané v Globálních konstantách pro Oběh zboží a doplní je do dokladu. Po realizaci nelze doklad již opravovat.

V případě, že realizujete doklad jiný den než je datum případu na dokladu, chová se systém podle nastavení konstanty Oběh zboží, Datum pro pozdější realizaci. Tj. buď se objeví dotaz, s jakým datem se má doklad zrealizovat, nebo se zrealizuje s dnešním datem nebo s datem vystavení dokladu.

Lze označit více dokladů a realizaci provést hromadně.

Generovat storno

Volba umožňuje vystavit storno doklad (opravný doklad) k realizovanému dokladu. Storno doklad vytvořený touto volbou bude identický s původním dokladem (až na znaménko). Po potvrzení této nabídky se zobrazí seznam typů dokladů pro storno a vyberete, do jaké číselné řady se má doklad vystavit.

Upozornění Původní doklad se převede na storno dokladově! To znamená, že ve stornu již nelze položky upravovat. Pokud chcete vystornovat pouze část dokladu, je nutné storno vystavit volbou místní nabídky Nový.


Na dokladu o stornu na záložce 5-Doklady vidíte hlavičku původní výdejky, ze které bylo storno vystaveno.

Zrušit storno a původní doklad

Volba umožňuje zrušit realizovaný storno doklad a původní pohybový doklad za předpokladu, že jsou oba obsahově identické. Dvojice doklad-storno bude smazána při splnění následujících podmínek:

 • storno stornuje jediný doklad
 • položky obou dokladů mají shodné realizované množství a evidenční cenu, a to jednotlivě i celkově
 • ani jeden z dvojice dokladů není zaúčtován
 • k původnímu dokladu (výdejka, příjemka) není jiný návazný doklad, kromě aktuálního storna.

Na datech realizace obou dokladů nezáleží. O transakci je proveden zápis do žurnálu.

Zprávy

Volby umožňují:

 • komunikaci ve formátu EDITEL
 • komunikaci s jinou instalací systému Helios Easy (přenos dokladů) v interním XML formátu HELIOS-XML

Generování zpráv

Volba umožňuje vytvářet z označených výdejek exportní soubory ve zvoleném formátu.

 • Formát HELIOS-XML generuje XML soubor výdejky interního formátu systému Helios Easy.
 • Formát EDITEL-Inhouse generuje zprávu DESADV (EDI - Dodací list)
 • Formát Editel-XML generuje zprávu DESADV (EDI - Dodací list)

Přehled zpráv k akt. záznamu

Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Zobrazují se zde i zprávy vygenerované nad přehledem Pohybové doklady všech skladů.

Přehled ostatních zpráv

Historie zpráv vytvořených v přehledu Výdejky (nejen k aktuálnímu záznamu).

Načtení zpráv

Umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Výdejky. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do výdejky.

 • Formát HELIOS-XML načte výdejku z XML souboru výdejky interního formátu systému Helios Easy. Ve zprávě se přenáší i informace o zaúčtování jednotlivých dokladů. Proto lze v Definici zprávy na záložce 5-Dodatky zaškrtnutím volby Zrušení příznaku účtování při importu přenos této informace potlačit.

Další specifika pro jednotlivé formáty najdete zde

Obecné informace o definici zpráv naleznete zde

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export