Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Výdejky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Potvrzením hlavní nabídky Oběh zboží, Výdejky se zobrazí přehled výdejových dokladů. Vzhled tohoto přehledu, způsob setřídění záznamů a filtrování závisí na uživatelském nastavení.

V této kapitole je popsána práce s pohybovými doklady pro snížení stavu skladu. Pohybové doklady jsou základní doklady pro práci se skladovou evidencí. Jsou to jediné doklady, jejichž realizací lze změnit stav skladu.

Práce s pohybovým dokladem je složena z několika kroků. Prvním krokem je vystavení dokladu. To znamená, že vyplníte formulář pohybového dokladu a doklad zapíšete do přehledu výdejových dokladů. Tím se doklad sice dostane do přehledu již vystavených dokladů, ale ještě nedojde ke změně stavu skladu. Druhým krokem je realizace dokladu. Teprve realizací dojde k promítnutí položek zboží na dokladu do stavu skladu (ke snížení stavu skladu).

Na výdejovém dokladu je třeba rozlišovat prodejní (tj. dokladovou) a evidenční (tj. skladovou) cenu. Prodejní cena je ta, kterou vyplňujete na doklad buď ručně nebo je systémem doplněna z přednastavených prodejních cen. Jedná se o cenu, za kterou se zboží prodává. Evidenční cena je cena, za kterou je zboží odepisováno ze skladu. Systém ji doplňuje při realizaci dokladu podle nastavené metody vedení skladu (FIFO nebo Průměry). Jedná se o cenu, která vstupuje do účetních nákladů.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Evidenční cena je cena, která vstupuje do účetnictví.


Speciálním druhem dokladu pro snížení stavu skladu je Výdej v evidenční ceně. Ten lze použít například pro převod zboží mezi sklady. Na tento doklad se nezadává prodejní cena, evidenční cena je doplněna při realizaci.

Upozornění Doklad, který není realizován, lze libovolně opravovat nebo z přehledu vymazat. Realizovaný doklad nelze opravovat ani mazat. K realizovanému dokladu lze pouze vystavit opravný storno doklad.

Třetím krokem je popřípadě zaúčtování dokladu, což má za následek automatické vystavení účetního zápisu do deníku v modulu Účetnictví (popř. do textového souboru).

Pomocí nabídky Nastav si můžete nechat zobrazit informaci o tom, zda je doklad realizovaný a zaúčtovaný. Dle těchto sloupců lze přehled setřídit, takže rychle uvidíte nerealizované, případně nezaúčtované doklady.

Přehled pohybových dokladů je vždy pouze k aktuálnímu středisku, jehož číslo je zobrazeno na stavovém řádku. Poklepáním na tuto ikonu, nebo klepnutím pravého tlačítka myši a vybráním akce Změna střediska se zobrazí organizační struktura a z ní si vyberete sklad, jehož doklady chcete zobrazit. V nabídce Možnosti, Uživatelské konstanty - lokální, Oběh zboží si lze přednastavit sklad, který nejčastěji používáte.

Než začnete vystavovat doklady pro výdej zboží, je nutné nejdříve nastavit číselné řady v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží a Globální konstanty.

Pro vystavení nového dokladu musíte znát několik věcí:

 • Odběratele
 • Zboží
 • Množství a prodejní ceny

V této kapitole najdete popis funkcí, které jsou specifické pro přehled Výdejky, společné funkce jsou popsány zde.

Formulář

Pokud chcete vystavit nový pohybový doklad pro výdej zboží, zvolíte nabídku Nový. Po jejím potvrzení se otevře číselník pohybových dokladů určených pro výdej (viz kap. Druhy dokladů pohybu zboží). Kurzorovým řádkem se nastavte na druh dokladu, který chcete použít, a pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo dvojklikem myši otevřete formulář nového dokladu. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.

Formulář se skládá z několika záložek. V záhlaví formuláře je typ a číslo dokladu. Tyto údaje systém generuje sám na základě vyplněných údajů u typu dokladu (viz kap. Druhy dokladů pohybu zboží) a nelze je měnit.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Záložka 1-Hlavička

Vydejka.png

Ve formuláři výdejky zadáváte na této záložce základní údaje výdejky společné pro všechny položky zařazené na výdejku.

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.


[1] Organizace, parametry ceny

Odběratel, Místo určení, Příjemce

Výběrem z číselníku organizací zadáváte na výdejku organizaci. Podle potřeby zadáváte jednotlivé údaje. Organizaci zadáte i přímo vyplněním pole pro číslo nebo název organizace. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na výdejku, aniž by otevřel číselník organizací. To provede v okamžiku, kdy přecházíte kurzorem na jiné pole formuláře.

Pokud už máte organizaci zadanou a chcete údaje opravit, musíte nejprve vymazat pole pro zadání čísla organizace. To platí v případě, kdy organizaci chcete zadat přímo do pole pro název organizace.

Význam jednotlivých polí z hlediska předmětu dodávky a vzniklé pohledávky:

 • Odběratel - „plátce“
 • Místo určení - místo (adresa) kam se má doručit zboží
 • Příjemce - v některých případech je možné použít jako poštovní adresu

Tato varianta je jednou z možností, jak dané pole na výdejce využít.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud nevyplníte při vystavení výdejky pole Odběratel, doklad uložíte, ale nepůjde realizovat a zaúčtovat. Pole Místo určení a Příjemce jsou nepovinná.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH

Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat.

Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.

Sazba DPH

Zadáváte sazbu DPH pro položky zařazené na výdejku přímo. Platí pro položky, které nemají „vlastní“ sazbu DPH. Tu popř. zadáváte v kmenové kartě. Pokud tedy položka zařazovaná přímo na výdejku nemá sazbu DPH (ani 0, 10 nebo 20 %), dostane tuto sazbu.

Sazba SD

Zadáváte sazbu spotřební daně pro položky zařazené na výdejku přímo. Pokud nebude mít položka „vlastní“ sazbu spotřební daně (zadáváte v kmenové kartě), dostane tuto sazbu.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na výdejce. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.

Druh dokladu převodu

Toto pole je nutné vyplnit pouze u dokladu pro převod zboží mezi sklady. Spolu s následujícím polem Číslo skladu pro převod vám umožní automaticky vystavit návazný doklad Například "Výdejka převodka" - "Příjemka převodka".

Z číselníku typů dokladů vybíráte druh dokladu, který se automaticky vygeneruje na návazném skladě. Vygenerování návazného dokladu proběhne při realizaci tohoto dokladu.

Číslo skladu pro převod

Toto pole je nutné vyplnit pouze u dokladu pro převod zboží mezi sklady. Spolu s předcházejícím polem Druh dokladu převodu vám systém umožní automaticky vystavit návazný doklad. Například "Výdejka převodka" - "Příjemka převodka".


[2] Datum, měna, doplňkové informace

Datum případu, Datum vystavení, Termín dodávky

Základní datumy na vystavené výdejce.

Pole Datum případu předvyplní systém dnešním datem. Pole musí být vyplněno, bez tohoto údaje nelze výdejku uložit a zapsat do přehledu. Hlášení

Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum případu !

Systém zahlásí při pokusu o uložení (tlačítko OK) bez vyplněného data pořízení.

Pro zadávání časových údajů využijte pomocné tlačítko Kalendar.jpg pro kalendář nebo kombinaci kláves <Ctrl><D> pro vložení dnešního data.

Období stavu

Pokud používáte číselník Období stavu, můžete zde přiřadit výdejce příslušné období stavu (viz kap. Přehled období stavu).

Měna, Množství, Kurz, Datum kurzu

Údaje o cizí měně na výdejce. Potřebné údaje můžete vybírat z číselníku Kódy cizích měn a z číselníku Kurzovní lístek . Měnu zadáváte výběrem z pole se seznamem Měna. Hodnoty kurzu vybíráte z číselníku, přístupný je ze všech ostatních polí. Datum kurzu se doplňuje podle data kurzu nalezeného v kurzovním lístku. Dohledávájí se kurzy s datem kurzu stejným nebo nižším než je datum případu. Při změně data případu se kurz automaticky dohledává znovu.

Dodavatelská faktura

Na výdejce můžete toto pole využít k zadání jiného variabilního symbolu pro fakturu, která se vygeneruje z výdejky. Udaj lze pak použít jako párovací znak faktury pro zaúčtování do Účetnictví.

Objednávka

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

Forma úhrady

Zadáváte formu úhrady. Může být spojena se lhůtou splatnosti.

Druh dopravy

Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník.

Popis dodávky

Textové pole pro zadání libovolného údaje.


[3] Účetní vazby

Nákladové středisko

Určujete, kam se zaúčtují náklady položek. Zde zadaný útvar má přednost před útvarem (skladem), ze kterých jsou položky výdejky. Vybíráte z číselníku Organizační struktura.

Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněná pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání a účtování dokladu.

Účetní kód

Výběrem z číselníku zadáváte předpis účetní souvztažnosti, která bude tvořit základ účetního zápisu do modulu Účetnictví.

Akce

V panelu nástrojů v záhlaví formuláře výdejky najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující:

Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby

Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno - viz obrazovka po spuštění akce) a provede přepočet s aktualizací slev.

V případě, že položka nemá zamknutou cenu, je nejprve podle nastavení přepínače Aktualizovat akce dohledávána nová ceníková akce. Následně se hledá v odpovídajícím ceníku (dotaženém buď podle dohledané či na položce zadané ceníkové akce, popř. podle ceníku zadaného na dokladu). Jestliže je v ceníku dohledán odpovídající záznam se stejnou měrnou jednotkou (musí být stejná jako je na položce, s odvozenými jednotkami se v tomto případě nepracuje), pak se převezme z ceníku cena, případně také sazba DPH a SD (opět podle nastavení zaškrtávátek). Pokud nebyl záznam v ceníku nalezen (za nenalezeno se bere i nalezený s jinou měrnou jednotkou), hledá se nabídková cena a následně jsou aktualizovány sazby DPH a SD z kmene zboží. V obou případech pak následuje přepočet cen.

Aktualizace slev

Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu.

Poznámky k dokladům

V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k výdejkám (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do výdejky. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů (např. na příjemce, objednávce, přijaté faktuře apod.) zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů.

Kompletační položky

Pokud jsou na doklad zadány dílce skrze volbu Sestavy dle kusovníku, volba Kompletační položky vrátí seznam veškerých dílců jejichž položky byly takto na doklad zadány.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na výdejce. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace.

Zaokrouhlení

Volba zobrazí, jak je doklad zaokrouhlený. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro tu výdejku, se kterou právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních výdejkách zůstane nezměněný.

Záložka 2-Sumace a slevy

Záložka 2-Sumace a slevy
Vydejka zalozka 2.png

Záložka, na které pracujete se sumačními údaji za celý doklad.

[1] Sumace a sumační slevy

V této sekci je samostatný řádek pro každou sazbu DPH se součtovými hodnotami, které se plní automaticky ze věech položek výdejky. Volbou Oprava zde můžete zadávat tzv. sumační slevu k dané sazbě DPH. Slevu zadáváte v procentech nebo částkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pozor, sleva se nerozpočítá zpětně na položky.


[2] Doplňkové položky

Přehled korekcí základů DPH, částek DPH, částek celkem.

Korekce mohou vzniknout při zaokrouhlení dokladu na padesátihaléře

Záložka 3-Položky

Vydejka polozky.png

Přehled v sekci [1] Položky zobrazuje všechny položky výdejky (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Lze tady i jednotlivé položky na doklad zadávat. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položkách zadaných na dokladu.

V dolní části obrazovky je informace o celkové částce na dokladu a počtu kusů a čárovém kódu položky, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Zadávání položek na doklad

Položky na doklad zadáváte několika způsoby:

 • Pomocí výběru karet z přehledu stavu skladu
 • Převodem položek z jiných dokladů
 • Pomocí rychlého zadávání

1/ Pomocí výběru karet z přehledu stavu skladu na záložce 4 - Sklad.

2/ Po potvrzení pravého tlačítka myši se otevře místní nabídka funkcí platných pro tuto záložku. Volbou Převod položek nejprve vybíráte druh zdrojového dokladu,

Máte zde možnost nechat si převést některé položky z jiných, již vystavených dokladů. Položkovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady. Vyberete si, z jakého přehledu chcete vybírat, potvrdíte a přehled se otevře. Vyberete si doklad, ze kterého chcete položky přenášet, a zvolíte Převod s editací, Převod bez editace nebo Převod s výběrem a potvrzením:

Vyberete si doklad, ze kterého chcete položky přenášet, a zvolíte Převod s editací, Převod bez editace nebo Převod s výběrem a potvrzením:

Převod s editací

Jednotlivé položky se vám budou nabízet k editaci a máte možnost si zvolit, co chcete na doklad zařadit. Ve formuláři máte na výběr následující tlačítka:

 • Převod bez editace - převede aktuální položku a všechny následující bez možnosti editace.
 • Ukončit - nepřevede aktuální položku a přestane nabízet další.
 • OK - převede aktuální položku a nabídne další.
 • Storno - nepřevede aktuální položku a nabídne další.

Převod bez editace

Převedou se všechny položky tak, jak jsou zadané na původním dokladu. Po převodu lze do jednotlivých položek vstoupit a opravit množství a cenu nebo položku z dokladu smazat.

Převod s výběrem a potvrzením

Nejdříve se vám nabídne přehled všech položek zadaných na původním dokladu a vy máte možnost označit ty položky, které nechcete na nový doklad převést, případně můžete upravit množství a cenu.

Pokud doklad, ze kterého chcete položky převádět, ještě není vystavený, máte možnost ho v tomto přehledu vystavit a potom jeho položky přenést.

3/ Funkce Zadávání položek z místní nabídky vám umožní vyhledat položky dle zadaných kritérií. Otevře se vám okno, kde můžete zadat parametry pro vyhledání libovolného počtu karet. Poté se kurzorovým řádkem nastavíte na položku, kterou zařadíte na doklad, do pole Editování - Množství zadáte počet kusů, do položky Cena zadáte cenu, za kterou chcete zboží prodat. Systém sám nabídne naposledy použitou cenu, případně přednastavenou prodejní cenu.

Ve skupině políček Hledání je tučným písmem to vyznačeno pole, které je v konstantách nastaveno jako výchozí.

Po skončení zadávání potvrdíte tlačítko Zavřít a přenesete se zpět na záložku, kde máte přehled karet zadaných na doklad. Pokud byste chtěli některou kartu opravit, nastavíte se na ni kurzorovým řádkem a stisknete klávesu <Enter>. Otevře se editační formulář pro zadávání množství a cen a položku opravíte.

Zadávání položek s vyhledáním
Vydejka zadavani polozek.png

Úprava cen

V tomto poli máte možnost procentuálně snížit nebo zvýšit celkovou cenu na doklad. Kladné číslo je přirážka, záporné sleva. Úprava cen se rozpočítá zpětně do jednotlivých položek dokladu. Podmínkou pro to, aby toto pole bylo přístupné, je mít vyplněno v poli Druh slev v nabídce Globální konstanty, Oběh zboží, Slevy parametr Všechny slevy nebo Dílčí slevy.

Hodnota pole se přenáší při převodech mezi zdrojovým a cílovým dokladem.

Upozornění Pokud pole Úprava ceny vyplníte na výdejce-převodce, přenese se hodnota i na vygenerovanou příjemku-převodku. Evidenční ceny na výdejce-převodce a příjemce-převodce se pak budou navzájem lišit právě o zadanou úpravu ceny.

Výrobní čísla

Volba slouží k práci s výrobními čísly jednotlivých skladových položek. Její popis viz kap. Výrobní čísla.

Rozpis dílčích umístění

Akce pro zobrazení a případnou úpravu rozpisky umístění.

Načtení z terminálu čárových kódů

Volba slouží k práci s čárovým kódem jednotlivých položek.

Změna sazby DPH

Volbou lze změnit zadanou sazbu DPH u vybraných (označených) položek.

Přidej/změň obal

Vybíráte z obalů, které jsou navázány na kmenovou kartu zboží. Návaznost obalu na kartu zadáváte v přehledu Zboží a služby volbou místní nabídky Obaly.

Doplnění čárových kódů

Volba vygeneruje k označeným položkám čárové kódy podle následujících pravidel:

 • Pokud položka má zadaný čárový kód, nestane se nic.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží neexistuje v seznamu Zboží a žádný čárový kód, vygeneruje se nový čárový kód automaticky dle pravidel generování a doplní se do položky.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží existuje v seznamu Zboží a služby právě jeden čárový kód, doplní se do položky.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží existuje v seznamu Zboží a služby více čárových kódů, nestane se nic.

Ve všech případech je uživatel informován hláškou.

Záložka 4-Sklad

Na této záložce vybíráte zboží, které chcete zařadit na doklad. Pokud zboží ještě na skladu není, přepnete se do seznamu zboží a služeb, nabídka Nový, a zadáte novou kartu. Pokud již existuje, přenesete ho do přehledu stavu skladu. Při zadávání nového zboží dbejte na to, aby nedocházelo k duplicitám. To znamená, aby pod více názvy nebylo zadáno jedno zboží.

Pokud máte zboží vybráno, nastavíte se na něj kurzorovým řádkem a pomocí kláves <Ctrl><Enter> otevřete tabulku pro zadání množství a cen. Nebo použijete volbu místní nabídky Výběr

Tabulka, která se objeví, má čtyři záložky. 1 - Základní údaje, 2 - Cena, 3 - Popis a 4 - Výrobní čísla.

Záložky 1 -Základní údaje a 2 - Cena

Na záložce 1 - Základní údaje zadáváte vydávané množství, cenu, měrnou jednotku, sazbu daně. Cenu můžete zadat jak jednotkovou, tak i sumační s daní nebo bez daně. Typ ceny zadáváte na hlavičce formuláře. Pokud máte u jednotlivých karet nastaveny prodejní ceny, bude se přednabízet zvolená úroveň prodejních cen.

Pokud zaškrtnete pole Zamknout cenu, vyřadí se pro danou položku na daném dokladu standardní mechanismy dohledávání ceny podle odběratele, ceníku atd. Jinými slovy - po zaškrtnutí lze cenu změnit pouze ručně.

Pokud chcete pro nějakou položku použít jiný než nabízený typ ceny, přepnete se na záložku 2 - Cena. Kurzor je nastavený na poli se zadaným typem ceny. Stiskem klávesy s písmenem vedle pole se zvoleným typem ceny si zpřístupníte editační pole a cenu zapíšete. Na záložku 1 - Základní údaje se přenese vámi zvolená cena.

Zadání množství a ceny položky na doklad
Vydejka polozky dokladu.png


Záložka 3 - Popis

Na záložce 3 - Popis jsou pole Popis 1-4 umožňující podrobnější charakteristiku vydávané položky. Dále máte možnost na této záložce zadat ke konkrétní položce Číslo zakázky, Čárový kód, Nákladové středisko, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstnance.

V poli Umístění máte možnost zadat, ze kterého umístění se bude zboží vydávat. Máte dvě možnosti. Buď zadáte jedno preferované umístění nebo zadáte rozpis umístění.

Zadání jediného preferovaného umístění

V přehledu umístění vyberte preferované umístění a tlačítkem Přenos jej potvrďte. Umístění se přenese na formulář položky. Při realizaci výdeje bude toto umístění upřednostněno. Pokud na daném umístění nebude zboží k dispozici v dostatečném množství, bude zbývající množství zboží vydáno automaticky i z dalších umístění.

Upozornění Zadání preferovaného umístění na položku nezajistí rezervaci potřebného množství zboží a lze jej zadat i v případě, že na daném umístění není zboží k dispozici v dostatečném množství.


Zadání rozpisu umístění

V přehledu umístění je v panelu tlačítek tlačítko Rozpis. pro zadání rozpisu umístění. Při prvním otevření formuláře Rozpis výdejů z umístění je automaticky vytvořen návrh rozpisu. Návrh odpovídá situaci, která by nastala realizací výdejky. Zohledňuje aktuální množství k dispozici na jednotlivých umístěních, přednostně vydává z preferovaného umístění a přihlíží též tomu, které umístění dané skladové karty má nastaven příznak Přednastaveno. Návrh lze libovolně upravit, součet zadaných množství pro jednotlivá umístění musí odpovídat celkovému množství položky. Veškerá množství jsou uvedena v evidenčních měrných jednotkách. Do rozpisu není možné zadat taková množství, která nejsou krytá aktuálním množstvím k dispozici.

Upozornění Zadání rozpisu umístění na položku rezervuje potřebné množství zboží na jednotlivých umístěních a znemožní vydat jej jinými doklady.


Záložka 4 - Výrobní čísla

Na záložce Výrobní čísla lze pracovat s výrobními čísly jednotlivých položek. Popis viz kap. Výrobní čísla.

Pokud chcete pouze snížit stav skladu bez následného prodeje (např. výdej inventurních přebytků, převod mezi sklady atd.), použijte typ dokladu Výdej v evidenční ceně. Na tomto typu dokladu nezadáváte prodejní cenu, ale pouze množství určené k výdeji. Evidenční cenu položek systém doplní při realizaci dokladu.

Akce

V tabulce pro zadání množství a ceny položky (viz předcházející obr.) je tlačítko Akce s následujícími volbami.

Vrácené množství

Na výdejce lze touto volbou zadat vrácené množství aktuální položky, např. palet. Jestliže zadáte vrácené množství, vystaví se při realizaci výdejky automaticky storno výdeje na vrácené množství. Podmínkou pro automatické vystavení storna je, aby řada dokladu, na který zadáváte vrácené množství, měla vyplněno v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží pole Řada dokladů pro vrácené množství.

Další slevy

Zobrazí procento termínované slevy, viz též kap. Termínované slevy. Dále umožňuje zadat k dané položce slevu částkou.

Spotřební daň - recyklace

Tabulka s údaji pro výpočet spotřební daně položky a recyklačního příspěvku (zákon o odpadech). Údaje jsou přednastaveny podle vyplnění kmenové karty v přehledu Zboží a služby, záložka Daně, resp.tlačítko Akce, Recyklační příspěvek ve formuláři kmenové karty.

Slevy

Ke každé položce na dokladu máte možnost zadat procentní slevu. Máte tři možnosti zadání slevy. Automatem, Ručně a Zakázáno.

Automatem

Systém sám doplní slevu na základě konfigurace a nastavených slev u odběratele, karty zboží atd. Slevu lze zadat k souvisejícímu označení zboží, ke skupině zboží, ke kartě zboží, ke kartě zboží zařazené na konkrétním skladu a k organizaci. Výši automatické slevy nelze zde měnit.

Ručně

Dosadíte požadované procento slevy v okamžiku zařazení položky na doklad. Lze zadat několik různých typů slev. Slevy se sčítají.

Zakázáno

Nelze zadat žádný typ slevy.

Opakovaný výběr

Tato volba umožňuje zadat jednu položku na doklad několikrát. Využijete například tehdy, jestliže jedna položka má několik různých prodejních cen v jedné dodávce.

Sestavy dle kusovníku

Pokud máte zakoupen submodul Kusovníky modulu Oběh zboží, máte možnost zařazovat na doklad výrobky (sestavy) skládající se z dílů. Na doklad zařazujete takovou položku volbou místního menu Sestavy dle kusovníku na záložce 4-Sklad. Vytváření kusovníků a zařazování výrobku na doklad jsou podrobně popsány zde.

Hlídáno

Tato nabídka zobrazí přehled všech hlídaných dokladů k aktuálnímu zboží. Hlídanými doklady mohou být Rezervace a Expediční příkazy. Pokud chcete vydat zboží, které je hlídáno pro jiného odběratele, lze hlídání zrušit volbou "Zrušit hlídání" z místní nabídky v přehledu hlídaných dokladů.

Záložka 5-Doklady

Pokud chcete na doklad o výdeji přenést všechny položky z jiného dokladu beze změn, použijete k tomu tuto záložku. Z místní nabídky vyberete funkci Převod dokladu a vyberete, z jakého typu dokladu chcete položky přenášet. Otevře se patřičný přehled a z něj vyberete konkrétní doklad. Kombinací kláves <Ctrl><Enter> se všechny položky převedou na výdejku bez možnosti opravy. Dokladovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady.

Na doklad lze takto přenést více dokladů. Jejich seznam je na záložce Doklady. Jednotlivé přenášené doklady musí mít zadánu stejnou organizaci.

Záložka 6-Služby

Na této záložce je přehled položek, které mají ve kartě nastaven parametr Druh skladu na Služba a pokud máte v Globálních konstantách pro Oběh zboží nastaven sklad pro Seznam služeb.

Pokud se k výdeji váží i nějaké služby a chtěli byste je mít zadané i na výdejovém dokladu, lze je zadat na této záložce. Při realizaci dokladu se stav skladu těchto položek nezmění a pokud výdejku budete převádět na fakturu, přenesou se vám položky skladové i služby.

Storno výdeje

Realizovanou výdejku nelze opravovat, lze vystavit storno doklad některým z následujících způsobů:

 • automaticky volbou Generovat storno - vystornování celého původního dokladu, podrobněji viz zde
 • ručně volbou Nový a položkovým převodem z původního dokladu - částečné storno původního dokladu pouze některých položek, případně jen částečného množství
 • ručně volbou Nový a zadáním položky na storno doklad - v případě, že nemáte v systému k dispozici původní doklad.

Pro ruční vystavení storno dokladu zvolte v přehledu výdejek volbu Nový a z nabízených druhů dokladů si vyberte druh pro storno výdeje. Na záložce 3 - Položky převeďte na storno doklad z původní výdejky položky, které se vrací do skladu, případně upravte množství.

Pokud nemáte k dispozici původní výdejku, zadejte zboží, které vracíte do skladu, na storno ručně stejným způsobem jako na jiný doklad modulu Oběh zboží.

Upozornění Stornovanou položku je třeba vrátit zpět do skladu za stejnou evidenční cenu, za kterou bylo odepsáno ze skladu, nikoliv za cenu prodejní ! K tomu slouží pole CC evid. požad.


CC evid. požadovaná je celková evidenční cena zásoby, která se vrací zpět na sklad. Např. pokud vracíte do skladu 5 ks s evidenční cenou 25 Kč za ks, musí být v poli CC evid. požad. hodnota 125. Ve formuláři zadávání položek na doklad jsou přes tlačítko Akce k dipozici dvě akce pro zjištění této evidenční ceny.

CC evid. požadovaná - výběr z přehledu

Zobrazí přehled "vhodných kandidátů" na evidenční cenu storna. Použijete především tehdy, když nemáte k dispozici původní doklad a nemůžete tedy zjistit evidenční cenu na původním dokladu.

CC evid. požadovaná - dopočtení

Dopočte CC evid. požadovanou podle hodnoty na původní výdejce.


Upozornění Akci CC evid. požadovaná - dopočtení je třeba použít především v případě, kdy položkově převedete zboží z původní výdejky a opravíte množství (storno částečného množství).


Příklad na vystavení částečného storna výdejky najdete zde

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export