Helios Easy:Update Helios Easy - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Tento článek je určen především administrátorům, kteří provádějí pravidelné aktualizace Helios Easy. Update všech součástí systému Helios Easy je komplexní operace zasahující do oblasti serveru, sdílených prostředků, uživatelských stanic a případně i HW periférií. Článek si klade za cíl popsat vhodnou posloupnost jednotlivých kroků, možnosti a také známá úskalí s aktualizací spojená.

Obsah


Tip V článku jsou uváděny informace o umístění souborů aplikace Helios Easy.

Pro zjednodušení je v článku dále používán relativní název adresáře programu jako ..\APLIKACE.
Aplikace bývá obvykle na serveru umístěna v jednom z těchto adresářů, ale umístění může být různé, skutečné cesty je potřeba upravit dle konkrétní instalace.

C:\Program Files\Asseco Solutions\Helios (výchozí cesta u novějších licencí)
C:\Program Files\LCS International\HELIOS IQ (výchozí cesta u starších licencí)
Upozornění Aktualizace Helios Easy jsou uloženy na webových stránkách výrobce, odkud se prostřednictvím systému Helios Easy stahují.


Co je třeba zajistit před aktualizací

Rozšíření instalace

V případě dokupu nových modulů, které vyžadují zadání rozšiřujícího licenčního kódu, je doporučeno tento krok provést před samotným updatem. Některé moduly totiž vyžadují instalaci dalších programových souborů, které se do systému dohrají právě updatem, na základě nové licence.


Záloha dat (databází)

Zálohu databází provedete buď pomocí nástrojů MS SQL serveru nebo v systému Helios Easy. V horní nabídkové liště vyberete Konfigurace/správa systému a ve stromové struktuře zvolíte položku Zálohy. Podrobný popis vytvoření zálohy databáze najdete zde.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

 • Plné licence MS SQL (vyšší než Express) umožňují zálohy provádět pravidelně a automatizovaně pomocí vlastních nástrojů MS SQL (služba SQL Server Agent, SQL Server Management Studio - Management - Maintenance Plans.
 • Existují i alternativní možnosti automatického zálohování pro MS SQL Express, viz např. Znalostní databáze Helios Easy.


Záloha aplikace

Všechny potřebné soubory aplikace Helios Easy jsou umístěny v adresáři, ze kterého spouštíte aplikaci, tj. kde leží soubor Helios.exe. Zazálohujte celý adresář prostou kopií. Aplikace nemá v registrech zápisy, které by byly životně důležité pro běh programu. Vlastní program lze tedy přenést a spustit z jiného umístění kopií adresáře.

Upozornění Provedení záloh je nutné pro případ, že by se proces aktualizace nepodařilo dokončit. V tom případě potřebujete mít možnost vrátit se k původní verzi aplikace a po obnovení záloh databází pokračovat ve stavu, který byl před aktualizací.


Oprávnění

Práva v databázi

Uživatel, který provádí update, musí mít SQL databázovou roli db_owner, aby mohl měnit objekty a jejich vlastnosti. Tato role je pro uživatele Helios Easy implicitní.

Práva v aplikaci

Aktualizaci systému může provádět pouze uživatel, který má v Helios Easy nastaveno právo na Stahování nové verze z webu. Nastavení provádíte přes Možnosti - Konfigurace/správa systému - Uživatelé - volba místní nabídky Stahování nové verze z Webu - Povolit.

Práva ve Windows

Z hlediska práv operačního systému je třeba, aby uživatel, který aktualizaci provádí, měl plná práva v adresáři, ve kterém je aplikace nainstalovaná, včetně podadresářů. Proces update zde zapisuje, přesouvá a mění soubory.

Upozornění Práva ukládání do adresáře mohou být také omezena Windows nástrojem Řízení uživatelských účtů (UAC). Doporučujeme systém při update spouštět pomocí pravé myši, volbou Spustit jako správce.
Upozornění Některá specifická řešení (např. plugin Creditcheck) běží na serveru ve formě služby Windows. Uživatel, instalující update, musí mít oprávnění k případnému zastavení a spuštění služby.
Upozornění Rozšiřující moduly typu plugin (*.dll) vyžadují oprávnění zápisu do registru na lokálních Windows. Ideální je při instalaci přístup uživatele s oprávněním administrator.

Přístup na web

Na proxy/firewall musí být povolen přístup na adresu http://extra.lcs.cz [port:80] a umožněno stahování dat z tohoto webu.


Přihlášení uživatelé

V průběhu aktualizace je nutné zajistit, aby v systému nikdo nepracoval. Kontrolu přihlášených uživatelů provedete tak, že v horní nabídkové liště vyberete Možnosti - Monitor. Po stisku volby Monitor se zobrazí seznam uživatelů přihlášených k MS SQL Serveru. Ve sloupci Program Name vidíte kdo má spuštěnou aplikaci Helios Easy.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Pokud chcete zamezit přístup uživatelů do aplikace a databáze v průběhu přípravy aktualizace, můžete např.:

 • dočasně ukončit sdílení adresáře s aplikací, tak aby nikdo nemohl program kromě Vás spustit; program pak spustíte přímo na ploše serveru
 • sdílený adresář zkopírovat jinam a v původním přejmenovat soubor Helios.exe (třeba na Helios.ex_) tak aby program nemohl spustit uživatel; poté update provést ve zkopírovaném adresáři na serveru a nakonec aktualizované soubory do sdíleného adresáře překopírovat
 • pozastavit službu SQL Server (SQL Server Configuration Manager - Services - SQL Server - PAUSE) - tato funkce znemožní přihlášení novým uživatelů, zároveň zachová existující připojení; před provedením PAUSE je tedy třeba být v Helios Easy přihlášen a ostatní uživatele informovat, aby program ukončili


Přístupy mimo Helios

Některá specifická řešení třetích stran mohou přistupovat do databáze aplikace nebo i využívat soubory vlastní aplikace. Tato řešení, pokud běží, mohou blokovat provedení update. Je třeba tato řešení a podmínky jejich provozu konzultovat s dodavatelem řešení a případně je po dobu update pozastavit.

Příklad Jedním z takových řešení jsou např. Stacionární terminály (výrobce Gatema).

Aktualizace Helios Easy

Update probíhá postupně v těchto krocích:

 1. Stažení update
 2. Instalace nových souborů
 3. Spuštění změnových skriptů
 4. Import aktualizovaných číselníků (tiskové formuláře, výkazy ...)
 5. Stažení a instalace rozšiřujících modulů


Stažení update

Upozornění Od verze 2.0.2011.0601 je nová funkcionalita pro stahování nových verzí a doplňkových řešení a to Helios Store. Tato funkcionalita nahradila volbu "Stáhni z webu nejnovější verzi".

Pro aktualizaci zvolíte přímo v systému Helios Easy v panelu nástrojů tlačítko Helios Store.

Update store.gif
Aktualizace Helios Easy
Tip Helios Store slouží k informacím o verzích a instalacím nových verzí Helios Easy a doplňkových řešení. Pomocí Helios Store lze dokupovat volitelné doplňky a do budoucna například i formuláře, externí atributy, externí akce a jiné. Stejně tak lze ze Store stáhnout veškeré úpravy na míru, které pro Vás připravují konzultanti.

V tomto okně vidíte aktuálně nainstalovanou verzi Helios Easy a verzi ke stažení na webu. Pokud je instalovaná verze nižší než je na webu, je možné zaškrtnout pole "stáhnout novou verzi". Zaškrtnutím tohoto pole se aktivuje tlačítko "Instalovat". Pokud v dané instalaci Helios Easy jsou přihlášeni další uživatelé, je v okně viditelné tlačítko "Monitor".

V dolní části okna jsou zveřejňovány důležité technické informace k dané instalaci. Například informace k MS SQL a jiné. Případně je zde upozornění, pokud uživatel nemá k aktualizaci práva.

Upozornění Rozšiřující moduly a doplňky na ostatních záložkách se dají stáhnout výhradně z aktuální verze Helios Easy.

Potvrzením instalace se spustí stahování souboru IQUpdate.exe z webu. Ten se nejprve uloží do CASHE internetu na daném počítači a poté je kopírován do adresáře systému, kde nadále zůstává uložen. IQUpdate.exe je naskriptovaný archiv, který si sám řídí další instalaci.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Instalaci nových souborů můžete provést v jiném čase než ihned po stažení IQUpdate.exe. V okamžiku kdy se ukončí aplikace a začne probíhat rozbalování souborů je možné tuto akci přerušit a tím proces update ukončit. Soubor IQUpdate.exe je pak možné znovu ručně spustit. IQUpdate.exe je jednotný pro všechny licence, je možné jej kopií distribuovat i do ostatních zakoupených licencí Helios Easy, bez nutnosti jej opakovaně stahovat. Toto je řešení pro tzv. distribuované instalace.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška Licence je blokovaná!

Spuštěná licence Helios Easy má aktuálně zablokovanou možnost stažení nové verze. Důvody zákazu mohou být různé, je potřeba se spojit s dodavetelem licence a domluvit se na dalším postupu.

Varování nebo chybová hláška Nelze rozpoznat název nebo adresu serveru. -URL:http://extra.lcs.cz/...
Varování nebo chybová hláška Dokument XML musí obsahovat element na nejvyšší úrovni Line 0.

Z aktuálního počítače není možné prostřednictvím Helios Easy přistoupit na web s aktualizacemi. Je třeba ověřit nastavení lokální sítě a bezpečnostních prvků (antivirus, firewall, proxy server ...).

Varování nebo chybová hláška Web je dočasně zastaven! Provoz bude obnoven dd.mm.rrrr.

Stahování verzí je globálně pozastaveno z důvodu údržby webu výrobce. Je uveden čas kdy bude stahování obnoveno.

Instalace nových souborů

Po stažení IQUpdate.exe tento ukončí spuštěnou aplikaci Helios.exe a rozbalí se v adresáři TEMP na PC ze kterého byl update spuštěn. Provede zálohu souborů z adresáře ..\APLIKACE a zkopíruje je do adresáře ..\APLIKACE\SYSTEM\SysBack. Nakonec nahradí původní programové soubory novými a znovu spustí Helios.exe.

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška CRC failed in souborXXX. Unexpected end of archive.
Varování nebo chybová hláška Podezřele malý soubor.

V průběhu stahování může dojít k technickým potížím a soubor se nestáhne kompletní, to se projeví těmito hláškami při rozbalování. V takovém případě je vhodné smazat samotný soubor IQupdate.exe, vymazat CACHE (dočasné soubory) internetu a stáhnout update znovu.

Varování nebo chybová hláška Nepodařilo se přesunout soubor HeXXX.bpl. Proces nemá přístup k souboru, neboť jej právě používá jiný proces.

Hláška se objeví po rozbalení, v průběhu instalace nových souborů. Proces update nemůže přesunout/přejmenovat jeden nebo více programových souborů aplikace Helios Easy. Uvedený stav se může vyskytnout i v případě, že byl přihlášen pouze uživatel, který provádí aktualizaci. V některých případech Windows stále detekují, že se s daným souborem pracuje (po zkušenostech se domníváme že je to neošetřená chyba operačního systému).
Je třeba ve Windows tyto soubory zavřít, nebo je v krajním případě přesunout ručně, viz https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=167 a poté znovu spustit IQUpdate.exe

Update "distribuované" instalace Helios Easy

Distribuovaná instalace = každá klientská stanice má soubory Heliosu zkopírované na svém lokálním disku,
ale přistupuje ke stejnému SQL serveru a databázi. Tím lze řešit např. pomalý přístup ke sdílenému umístění aplikace.

Pro distribuované instalace systému Heliosu Orange jsou dvě možnosti provedení update celého systému:

 • Rozkopírování celého aktualizovaného adresáře s aplikací
 • Distribuce aktuálního souboru IQUpdate.exe a jeho spuštění na každé stanici
JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Pro tyto potřeby doporučujeme vytvořit takzvanou master instalaci.
Jedná se o výchozí stanici, která bude updatovaná vždy jako první a vždy se z ní provede také update databáze. Z této stanice lze poté distribuovat jednotlivé soubory aktualizace na stanice ostatní.
Pro další postup se předpokládá, že master instalace je již aktualizovaná.

Rozkopírování "master instalace" na ostatní stanice

V tomto postupu vezmeme celý adresář ..\APLIKACE, který je umístěn v master instalaci a překopírujeme ho na jednotlivé stanice (přepíšeme původní soubory).

Upozornění Vzhledem k velikosti systému může být toto řešení časově náročnější.
Distribuce aktuálního souboru IQUpdate.exe

V tomto postupu se na jednotlivé stanice kopíruje pouze soubor IQUpdate.exe, který se následně na stanici spustí. Vlastní průběh update je stejný jako v bodě Instalace nových souborů.

Tip Po provedení update doporučujeme z master instalace zkopírovat soubory HeKonfig.dll a RegPlugin.ini pro správnou funkčnost systému.


Spuštění změnových skriptů

Po spuštění aplikace se zobrazí okno s volbou databáze.

Upozornění V tomto okamžiku je třeba novou verzi jako první spustit do tzv. nulté databáze, tj. databáze, která se nabízí jako první v pořadí.

Dále se objeví dotaz na provedení změn ve struktuře databáze, které je třeba udělat pro správnou funkčnost nové verze aplikace. V tuto chvíli máte poslední možnost provést doporučovanou zálohu databází. V případě, že máte zálohy databází již provedeny, zkontrolujte zaškrtnutí políček pro kontrolu konzistence databáze a provedení údržby databáze. Provedení změn spustíte kliknutím na tlačítko Provést. V okně informujícím o změnách při přechodu na novou verzi je zaškrtávátko "Uložit seznam změn do souboru". Pokud je zaškrtnuto, je uživatel po stisknutí tlačítka Provést dotázán na název souboru. Do daného souboru se potom přidá informace o prováděných změnách.Nejedná se o logování probíhajících změn, ale skutečně pouze o informativní seznam co se při přechodu na novou verzi Heliosu bude provádět.

Upozornění Aby byl proces aktualizace dokončen kompletně, je třeba novou verzi Helios Easy spustit postupně do všech používaných databází a zajistit tím provedení potřebných změn.
Upgrade 7.jpg


JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Provedení změnových skriptů může být časově náročnější, zvláště v případě vícedatových licencí (např. účetní firmy). Update databází je možné provést i bezobslužně pomocí dávkového příkazu a předem připravených skriptů. V rámci dávky je možné naimportovat také aktualizované formuláře, výkazy a další distribuční číselníky. Problematika automatických dávek je popsána zde: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=75


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška Vstupní bod procedury @XXX se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně XXX.bpl nalézt.
Varování nebo chybová hláška HeXXX.bpl není navržena na spuštění v systému Windows nebo obsahuje chybu. ...
Varování nebo chybová hláška Can’t load package HeXXX.bpl. %1 není platná aplikace typu Win32.

Hlášky se objeví po spuštění Helios.exe. Instalace update neproběhla korektně, programové soubory Helios Easy nemají jednotnou verzi. Je třeba znovu spustit soubor IQUpdate.exe a nechat provést instalaci nových souborů. Viz také https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=331.

Důvod těchto hlášek může být také na lokálním počítači, který spouští Helios ze sítě. Soubory spouštěné ze serveru mohou Windows uložit do lokální cache a pracovat s touto kopií i když je v síťovém adresáři už verze novější. V takovém případě může pomoci restart lokální stanice, cache se uvolní a ze sítě se načte aktuální verze souboru.

Varování nebo chybová hláška Změnový skript na verzi NNN nebyl aplikován úspěšně.

Z důvodu nekonzistence systémového katalogu nelze provést dílčí změny v databázi. V případě této chyby kontaktujte hotline Helios Easy tel. 244 104 155, hotline.orange@helios.eu.

Import aktualizovaných číselníků

Pokud v průběhu update aplikace zjistí dostupné nejnovější verze distribučních souborů k automatickému importu (tiskové formuláře [*.HFMX], účetní výkazy [*.HIC], povinné přílohy [*.HLE] apod.), nabídne možnost importu těchto souborů. Zobrazí se tabulka, kde je možné u detekovaných souborů zaškrtnout nebo odškrtnout volbu importu (výchozí je zaškrtnuto). Tento import nahradí staré distribuční číselníky. Formuláře, sestavy apod., které si vytvořili uživatelé, zůstanou beze změny. Pokud neprovedete import v tuto chvíli, máte možnost ho provést později ručně. Soubory jsou uloženy adresáři ..\APLIKACE\System\.

Upgrade 8.jpg

Pokud je tabulka ukončena tlačítkem Ne, nic se neimportuje, ale při dalším spuštění systému se opakovaně nabídne volba pro import. Pokud je tabulka ukončena tlačítkem Ano a soubor nabídnutý k importu nebyl zaškrtnut, je možné provést import pouze ručně z adresáře ..\APLIKACE\System\ dané instalace Helios Easy.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Zmíněné možnosti automatizovaného importu nových distribučních součástí pomocí definičního souboru *.HIM
viz https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=75.
Nejčastěji jsou aktualizovány definované formuláře [TiskForm.HFMX].
Je možné provést update na jedné (nejlépe nulté) databázi ručně, zjistit které číselníky jsou nové a následně upravit soubor *.HIM podle situace.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška Duplicitní označení - nelze vložit záznam! Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ__TabFormDef__GUID'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TabFormDef'.

Tato hláška se může objevit při importu nových definovaných formulářů. Problém je v duplicitě atributu GUID, stejná hodnota se vyskytuje na importovaném formuláři a zároveň na jiném formuláři v databázi. Informace a řešení najdete zde: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=533


Aktualizace doplňků a rozšíření

Manažerské rozhraní

Modul Manažerské rozhraní ukládá některé soubory na lokální počítače. Tyto soubory je vždy třeba po update celého systému nakopírovat i na stanici, která modul používá. O to se stará utilita RunIQMR.exe, která je uložena v adresáři ..\APLIKACE. Tu je potřeba vždy po update znovu spustit. Před spuštěním programu je nutné na dané stanici ukončit MS Excel. Detaily viz příručka k modulu Manažerské rozhraní.

Upozornění Stejně jako v případě update mohou být omezena práva do lokálních adresářů nástrojem Řízení uživatelských účtů (UAC). Doporučujeme RunIQMR.exe spouštět pomocí pravé myši, volbou Spustit jako správce.


Následující informace popisují update součástí, které jsou k dispozici v nabídce Helios Store.
Zvlášť jsou zmíněny doplňky, které se vymykají standardní instalaci.


Rozšiřující moduly (pluginy)

Tzv. pluginy, jsou uloženy obvykle ve formě dynamických knihoven (soubory *.dll) a napojeny do systému Helios Easy. U těchto pluginů musí dojít k registraci COM objektu do registru Windows a to na každé stanici, která funkce pluginu bude používat. Zápis do registru musí proběhnout před prvním použitím pluginu. Zápis do registru zajistí Helios Easy při spuštění sám, pokud je již plugin stažen a nainstalován a uživatel má dostatečná oprávnění.

V nabídce Helios Store lze zvolit jeden nebo i více doplňků, které si přejete nainstalovat na dostupných záložkách. Stahovat je nutné jen ty, které mají staženou verzi (Store - Vaše verze) nižší než je verze aktuální (Store - Verze na webu). Souhrn zvolených pak uvidíte na záložce Vybrané. Volbou Instalovat se provede stažení archivů (*.ZIP) s pluginy z webu do TEMP adresáře Windows a následně jejich umístění do adresáře ..\APLIKACE. Poté se spustí vlastní instalace v Helios Easy, objeví se okno s výběrem databází a můžete zvolit do kterých chcete stažené pluginy nahrát. Do zvolených firem se nainstalují potřebné objekty (tabulky, procedury, definované přehledy, akce...), které jsou součástí pluginu a provede se zápis pluginu do registrů.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Problematika registrace pluginů je blíže řešena v těchto článcích:
https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=189


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška Databáze XXX je ve verzi NNN (aktuální verze aplikace je NNNN). Žádné balíčky nemohou být do této databáze nainstalované.

Instalace pluginu do databáze je možná pouze pokud již databáze prošla aktualizací (byla do ní spuštěna nová verze Helios Easy a byly provedeny změnové skripty). Tato chyba se může objevit, pokud vyberete více firem pro hromadnou instalaci pluginu a některá z firem není ještě aktualizovaná.

Varování nebo chybová hláška Chyba při registraci pluginu (pro registraci je třeba mít administrátorská práva). Nespecifikovaná chyba.

Účet Windows nemá oprávnění zapsat COM objekt pluginu do registrů. Je třeba spustit Helios s oprávněním lokálního administrátora.

Plugin Creditcheck

Specifický plugin, který kromě dynamické knihovny obsahuje i program, běžící jako služba (service) ve Windows.
Tato služba je spuštěna na serveru (tam kde je MS SQL Server).
Před provedením update pluginu je třeba službu zastavit, provést stažení a instalaci nové verze pluginu a poté službu opět spustit.
Viz Aktualizace pluginu Creditcheck.


RwEasyMAPI64

Specifický doplněk, opět ve formě programu (*.exe), podpora pro emailování na MS Outlook x64.
Je potřeba provést aktualizace v každé nové verzi Helios Easy. Zápis COM objektu do registru proběhne automaticky jen na stanici, která provedla instalaci. Na ostatních stanicích je třeba registraci provést ručně.
Více viz Helios Easy:Podpora pro Outlook 2010 64 bit.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Havránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export