Důležité:


Helios Easy:Stav skladu - Volby místní nabídky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Každé zboží nebo služba, které chcete mít na skladě, musí mít svou "kmenovou kartu" v přehledu Zboží a služby a "skladovou kartu" v přehledu Stav skladu. Kmenová karta obsahuje údaje společné pro všechny sklady (název, registrační číslo atd.). Skladová karta obsahuje údaje charakteristické pro daný sklad (množství, finanční stav atd.). Skladová karta vznikne zařazením kmenové karty na daný sklad. Proto je nejprve třeba vytvořit kmenovou kartu. Kmenová karta může být zařazena na více skladech, tj. jedno zboží (nebo služba) může mít více skladových karet, ale pouze jednu kmenovou kartu.

Množstevní a finanční stav zboží na skladové kartě lze změnit pouze vystavením a realizací pohybového dokladu (přehledy Příjemky a Výdejky).

Nový

Volba Nový v přehledu Stav skladu vám umožňuje vytvořit skladovou kartu tak, že zboží nebo službu ze společného kmene převedete do konkrétního skladu. Pokud zboží, které chcete na sklad zařadit, nemá dosud vytvořenou kmenovou kartu, vytvoříte jí nejprve volbou Nový v přehledu Zboží a služby.

Potvrzením volby Nový v přehledu Stav skladu otevřete přehled Zboží a služby.

V přehledu Zboží a služby můžete pořizovat nové kmenové karty, opravovat nebo rušit již pořízené. Podrobný popis práce s tímto přehledem naleznete v kapitole Zboží a služby. Vyberete zboží nebo službu, kterou chcete zařadit na sklad, a kombinací kláves <Ctrl><Enter> ji přenesete do skladu. Uvedený způsob umožňuje zařadit na sklad 1 vybranou položku. Hromadné zařazení položek provedete tak, že vybrané kmenové karty nejprve označíte (způsoby označování záznamů viz kap. Ovládání - Ovládání přehledu). Další postup je totožný jako při zařazení jedné položky.

Oprava

Potvrzením volby Oprava v přehledu Stav skladu otevřete formulář skladové karty.

Zrušit

Volba slouží k vymazání zboží nebo služby z přehledu stavu skladu. Výběrem volby smažete záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano skladovou kartu smažete. Systém však dovolí smazat pouze záznam, který ještě nebyl v systému použit (např. zařazen na nějaký doklad). Pokud dáte povel ke zrušení záznamu a systém zjistí, že záznam byl v systému použit, oznámí tuto skutečnost hlášením:

Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat!

Hlášení potvrdíte tlačítkem Konec.

Upozornění Smazáním vybraného záznamu dojde k vyřazení zboží nebo služby z jednoho konkrétního skladu. To znamená, že na jiných skladech toto zboží či služba může dál existovat.

Přehledy

Volba umožňuje zobrazit a v případě potřeby vytisknout nebo vyexportovat přehledy podle různých kritérií.

Vzhled, třídění a filtrování všech zobrazených přehledů si můžete přizpůsobit volbou Nastav. Dále můžete po zobrazení jednotlivých přehledů využít volbu Sestavy, kde najdete po instalaci některé uložené sestavy přednastavené dodavatelem systému, například:

 • Pohybové doklady aktuálního skladu - Nerealizované pohybové doklady, Rekapitulace pohybových dokladů
 • Pohyby aktuálního zboží - Pohybové doklady ke zboží
 • Pohyby všech skladů - Prodej z vydaných faktur, Prodej z výdejových dokladů

Při zobrazování jednotlivých přehledů je třeba mít na paměti, že rychlost odezvy závisí na objemu zpracovávaných dat. To znamená, že při velkém počtu skladů, skladových položek a/nebo dokladů může být zobrazení sestavy časově náročné.

Sklady aktuálního zboží

Zobrazí přehled skladů, na kterých je zařazena aktuální položka (tj. zboží nebo služba, na které(m) jste umístěni kurzorovým řádkem).

Přehled slouží k prohlížení a umožňuje vám sledovat, na kterých skladech se vybrané zboží vyskytuje, v jaké ceně a množství a řadu dalších informací. Zároveň se můžete poklepáním na vybraném záznamu přepnout do jiného skladu a otevřít si přehled skladových položek jiného skladu.

Abyste nemuseli z přehledu skladů odcházet v případě, že chcete zobrazit přehled skladů jiného zboží nebo služby, můžete využít volby místní nabídky Pohyb v původní tabulce. Při výběru volby Pohyb v původní tabulce - Předchozí záznam se přesunete do přehledu skladů předchozího zboží či služby. Naopak volbou Pohyb v původní tabulce - Následující záznam se přesunete do přehledu skladů následujícího zboží či služby.

Stavy všech skladů

Volba zobrazí přehled všech skladů a všech položek, které se na nich vyskytují. Položky se zobrazí v následujícím přehledu.

Stavy všech skladů
OZ VMN StavyVsechSkladu.png


Přehled slouží k prohlížení a umožňuje vám sledovat, na kterých skladech se vyskytuje to které zboží, v jaké ceně a množství a řadu dalších informací.

Pohybové doklady aktuálního skladu

Tato volba zobrazí přehled pohybových dokladů vystavených na aktuálně otevřeném skladu. S využitím funkce Nastav můžete přehled přetřídit, přefiltrovat a nakonec vytisknout některým z definovaných formulářů. Volbou místní nabídky Přehled položek zobrazíte položky dokladu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Zde není možné záznamy opravovat nebo pořizovat nové, protože slouží pouze k prohlížení a ke tvorbě tiskových výstupů.

Přehled zboží zařazeného na pohybových dokladech
OZ VMN PohybDoklAktSkl.png


Při vyhodnocování vám mohou velmi pomoci funkce, které naleznete v místní nabídce. Jedná se zejména o funkce Seskupování a Pohyb v původní tabulce.

Pohybové doklady všech skladů

Volba zobrazí také přehled pohybových dokladů. Na rozdíl od volby Pohybové doklady aktuálního skladu však zobrazí doklady vystavené na všech skladech, nikoli jen na skladu aktuálním. Ovládání je stejné jako u předchozí volby Pohybové doklady, práce s touto volbou je stejná jako s předchozí volbou, proto její podrobný popis naleznete v předcházející kapitole Pohybové doklady aktuálního skladu.

Stav k datu

Volba umožňuje provádět skladové uzávěrky k určitému datu a zobrazit k tomuto datu stav skladu. Po jejím potvrzení se zobrazí přehled Číselník stavů skladu k datu. Zde se přes volbu Nový zadává datum, ke kterému se bude provádět skladová uzávěrka a zobrazovat stav skladu.

Číselník stavů skladu k datu

Upozornění

Stav skladu k určitému datu lze zobrazit pouze v případě, že je k tomuto datu provedena skladová uzávěrka.

Po provedení skladové uzávěrky nelze realizovat doklady s dřívějším datem než je datum uzávěrky.


Upozornění Do skladové uzávěrky jsou zahrnuty skladové doklady dle data realizace.


V přehledu Číselník stavů skladu k datu jsou k dispozici následující volby místní nabídky:

 • Zobrazení stavu vybraného skladu - zobrazí stav aktuálního skladu ke zvolenému datu, lze zobrazit i stavy včetně souvisejících nákladů. Volbou Oprava lze zadávat zjištěné diference.
 • Zobrazení stavu všech uzavřených skladů - zobrazí stav všech uzavřených skladů ke zvolenému datu, lze zobrazit i stavy včetně souvisejících nákladů. Volbou Oprava lze zadávat zjištěné diference.
 • Uzavřené sklady - seznam skladů, které jsou již k danému datu uzavřeny
 • Přehled uzávěrek skladů - přehled provádění uzávěrek jednotlivých skladů k vybranému datu.
 • Skladová uzávěrka - umožňuje uzavřít ke zvolenému datu aktuální sklad, vybrané sklady nebo všechny sklady. Uzavření skladu již neumožní realizaci dokladu před datum uzávěrky, stav skladu k datu je tedy stálý, nelze spustit stejnou uzávěrku podruhé.
 • Storno skladové uzávěrky - stornuje skladovou uzávěrku
 • Aktualizace stavů DSN - akce, která k položkám dané skladové uzávěrky napočte údaje o dodatečných souvisejících nákladech. Nápočet sloupců se v případě této akce provádí podle data realizace původních pohybových dokladů, na které byly dodatečné související náklady rozpuštěny, a lze je proto použít například k vyhodnocení skutečné marže. Jedná se o sloupce, které najdete po zobrazení položek uzávěrky v Nastav ve složce Aktualizované stavy DSN.

Stav vybraného skladu k datu
OZ VMN StavKDatu.png


Do aktuálního přehledu Stav skladu se vrátíte zavřením okna s přehledem skladových uzávěrek.

Pohyb zásob

Volba zobrazí pohyb zásob ve zvoleném období. Pomocí zaškrtávacích polí určujete, do jakých časových intervalů se má pohyb zásob rozpadnout. Je třeba zaškrtnout alespoň jedno pole.

Pokud zaškrtnete pouze pole Vytvářet roční intervaly, uvidíte napočtené sloupce s množstvími a cenami v přehledu, který se zobrazí. Pokud však zaškrtnete některé z polí Vytvářet čtvrtletní intervaly, Vytvářet měsíční intervaly nebo Vytvářet týdenní intervaly, neuvidíte tyto sloupce vzhledem k jejich množství ve zobrazeném přehledu a je třeba si je zobrazit volbou Nastav.

V poli Související náklady určujete, zda se mají hodnoty napočítat bez nebo včetně souvisejících nákladů.

V poli Způsob započítání storen vybíráte z možností

 • Výdaje = výdejky + storna příjemek ve sloupci Mn-příjmy budou příjmy plus storna výdejů, ve sloupci Mn-výdeje budou výdeje plus storna příjmů
 • Výdaje = výdejky - storna výdejek ve sloupci Mn-příjmy budou příjmy mínus storna příjmů, ve sloupci Mn-výdeje budou výdeje mínus storna výdejů

Na záložce Výběr druhu rozpadu lze vybrat kritérium, podle kterého se má přehled pohybu zásob rozpadnout. Například tak můžete vyhodnotit odděleně prodej a výdej do spotřeby. Vybíráte z možností:

 • Bez rozpadu
 • Řady dokladů
 • Organizace
 • Zakázky

Po výběru rozpadu ještě můžete určit:

 • které řady dokladů/organizace/zakázky se mají/nemají do přehledu zahrnout
 • jestli má být výsledek seskupený jako v sestavě "Bez rozpadu", tj. pro každé zboží jen jeden řádek se součtem za všechny označené řady dokladů/organizace/zakázky, nebo neseskupený.

Pohyb zásob vybraného zboží

Stejně jako předcházející volba Pohyb zásob zobrazí pohyb zboží ve vybraném období, v tomto případě však pouze pro vybrané (označené) položky.

Pohyby aktuálního zboží

Volba vám zobrazí přehled všech pohybových dokladů toho zboží, na kterém jste nastaveni kurzorem, vystavených na všech skladech.

Pohyby vybraného zboží

V přehledu Stav skladu si označíte skladové karty, ke kterým chcete pohyby zobrazit. Volba vám zobrazí ty položky pohybových dokladů aktuálního skladu, kde byly na doklad zařazeny označené karty.

Pohyby aktuálního skladu

Volba vám zobrazí přehled všech skladových položek, které jsou zadané na všech druzích pohybových dokladů vystavených na aktuálním skladu. V přehledu můžete vidět celou řadu informací. Např. na jakém dokladu je položka zařazená (např. druh pohybového dokladu, číselnou řadu a číslo dokladu) dále v jakém množství a ceně byla na doklad zařazena atd. Tyto informace získáte úpravou přehledu pomocí volby Nastav.

Pohyby všech skladů

Tato volba zobrazí přehled všech skladových položek, které jsou zadané na všech druzích pohybových dokladů vystavených na všech skladech.

Dispozice na skladech

V tomto přehledu se zobrazí tabulka budoucích pohybů na skladě, tzn. vydané objednávky, nezrealizované příjmy a výdeje. Zároveň jsou zde vidět množství daného pohybu, ale i množství po tomto pohybu.

Seznam palet (SSCC) aktuálního skladu

Zobrazí seznam palet aktuální skladu.

Seznam palet (SSCC) vybraného zboží

Zobrazí seznam palet pro vybrané zboží

Účtenky

Volba zobrazí účtenky, na kterých se dané zboží nachází.

Došlé objednávky (v řešení)

Volba zobrazí Došlé objednávky (v řešení), kde mezi položkami na záložce 3 je i tato konkrétní položka.

Položky - došlé objednávky (v řešení)

Volba zobrazí jmenovitě položku a k ní informace o hlavičkových údajích došlé objednávky

Položky - došlé objednávky (v řešení) a ostatní doklady

Kromě došlých objednávek se v tomto přehledu objeví i ostatní doklady (např. vydané faktury, expediční příkazy, příjemky, apod.)


Jednotkové ceny

Potvrzením volby otevřete přehled jednotkových cen té skladové položky, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Jednotkové ceny systém počítá při realizaci příjmových a výdejových pohybových dokladů podle zadané metody evidence skladu.

Přehled jednotkových cen vybrané skladové položky
OZ VMN JednotkoveCeny.png


Přehled má pouze informační charakter, záznamy nelze pořizovat ani opravovat. Vlastnosti zobrazení přehledu můžete opět měnit pomocí volby Nastav.

Výrobní čísla

Touto volbou zobrazíte přehled výrobních čísel, která jsou vedená u položky, na které jste v přehledu Stav skladu nastaveni kurzorovým řádkem. V přehledu výrobních čísel můžete zadávat nová výrobní čísla, rušit nebo opravovat již pořízené. Kromě toho si můžete zobrazit i pohyby výrobních čísel (pomocí pravého tlačítka myši v místní nabídce). Volbou místní nabídky Stav VČ dle umístění na zvoleném výrobním čísle si zobrazíte přehled všech umístění, na kterých se vyskytuje dané výrobní číslo. Volbou místní nabídky Dokumenty můžete ke stavu výrobního čísla připojit dokument. Podrobný popis práce s výrobními čísly viz též kap. Výrobní čísla.

Neodebrané SN

Zde se vám zobrazí k dané položce množství a finanční hodnota dosud neodebraných SN (souvisejících nákladů)


Zařaď zboží do termínované slevy

Na zboží lze poskytovat časově omezenou slevu. Termínované slevy definujete v přehledu Zboží a služby, Termínované slevy. Volbou Zařaď zboží do termínované slevy pak přiřazujete termínovanou slevu skladové kartě.

Vyřaď zboží z termínované slevy

Opačná volba k volbě Zařaď zboží do termínované slevy

Nabídkový ceník zboží a služeb

Slouží pro zobrazení (a případný export) ceníku položek.

 • V prvním okně zvolíte, zda chcete zobrazit pouze korunové, nebo i valutové hodnoty položek. Pokud používáte pouze koruny, pro zjednodušení zvolte pouze korunové hodnoty.
 • V dalším kroku budete vyzvání k výběru cenových úrovní, které chcete zobrazit a to pomocí tlačítek "Zahrnout, nebo "Vyřadit".
 • Následně se zobrazí přehled, kde uvidíte položky a ceny v jejich vámi zvolených úrovních. Např. "(1) Cena v HM" znamená cenu v hlavní měně v první cenové úrovni.

Tento přehled můžete jednoduše vyexportovat do Excelu pomocí zkratky Ctrl+E. V Excelu potom můžete jednoduše hromadně přiřadit ceny k položkám v jednotlivých cenových úrovních. Pokud tuto tabulku celou označíte (Ctrl+A), zkopírujete (Ctrl+C) a v Heliosu vložíte (Ctrl+V) do přehledu Zboží a služby (pokud máte nastavenu platnost cen pro všechny sklady), Helios naimportuje nové ceny k položkám.


Kopie kmenové karty

Umožňuje vytvořit kopii kmenové karty, na které právě stojíte kurzorem. Pouze musíte upravit pole Registrační číslo, neboť do něj systém dosadí původní hodnotu + písmeno "K" (kopie). V přehledu Zboží a služby vznikne kopie kmenové karty, která se zařadí na aktuální sklad.

Hlídáno

Přehled zobrazí, zda je dané zboží "hlídáno" pro odběratele a na kterých dokladech. Hlídání lze nastavit u rezervací a expedičních příkazů. Podmínkou je nastavení parametru Hlídání dokladů u příslušného druhu dokladu na Ano v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží.

Blokováno na došlých objednávkách

Zobrazí se přehled došlých objednávek, na kterých je daná položka blokována. Lze následně odblokovat pro případný přednostní výdej.

Došlé objednávky

Zde je volba "Hromadná změna zajištění". Pomocí této volby jste schopni změnit zajištění množství položek v evidenčních MJ na došlých objednávkách.

Umístění

Umístění aktuálního zboží

Volba zobrazí seznam skladových umístění přiřazených aktuálnímu zboží a stavy na těchto umístěních. Jedno z umístění může být vybráno jako Přednastavené. Volbou Nový přiřazujete ke zboží další umístění, ve kterých se může dané zboží nacházet. Množství na jednotlivých umístěních (skladových pozicích) se aktualizuje realizací pohybového dokladu, na kterém je umístění zadáno.

Přesun mezi jednotlivými umístěními bez vystavení pohybových dokladů lze provést buď volbou Přesun množství v přehledu Stav skladu, Umístění aktuálního zboží nebo volbou.

Číselník všech umístění pro daný sklad definujete v přehledu Pomocné číselníky, Organizační struktura, buď volbou místní nabídky Umístění nebo na čtvrté záložce 4 - Skladové pozice - Umístění editačního formuláře.

Umístění veškerého zboží

Volba zobrazí seznam skladových umístění přiřazených všem kartám Stavu skladu. Volby místní nabídky mají stejnou funkcionalitu jako v přehledu Umístění aktuálního zboží.

Umístění vybraného zboží

Volba zobrazí seznam skladových umístění přiřazených označeným kartám Stavu skladu. Volby místní nabídky mají stejnou funkcionalitu jako v přehledu Umístění aktuálního zboží.

Změna umístění aktuálního zboží

Volba umožňující změnu umístění aktuálního zboží bez vystavení pohybového dokladu. Po potvrzení volby se objeví stromová struktura umístění aktuálního zboží včetně rozpadu na umístění výrobních čísel. Ve stromové struktuře vidíte i neumístěné množství. Přesun z jednoho umístění na druhé se provádí prostým tažením myši, tj. nastaví se kurzor na požadovaný řádek a metodou drag and drop se zásoba přesune na požadované umístění.

Tvorbu nových umístění a jejich případný výmaz je možno provést přímo z formuláře ze stromečku Změny umístění. Slouží k tomu dvě tlačítka a případně i nové akce kontextového menu "Nové umístění" a "Přehled umístění". Po provedení akcí je stromeček přegenerován a zobrazuje tedy stále aktuální informace.

Množství na jednotlivých umístěních vycházejí z toho, co je zadáno na položce dokladu na záložce 3-Popis, pole Umístění.

Změna umístění veškerého zboží

Volba umožňující změnu umístění aktuálního zboží bez vystavení pohybového dokladu. Po potvrzení volby se objeví stromová struktura umístění veškerého zboží na aktuálním skladu.

Pokud jsou u zboží nadefinované přepočty měrných jednotek, je možné zvolit si měrnou jednotku, ve které se zobrazí množství ve stromečku a ve které proběhnou případné změny umístění.

Ve stromové struktuře vidíte i neumístěné množství. Přesun umístění provádíte prostým tažením myši a případnou opravou množství, které přesouváte.

Změna umístění zboží
OZ VMN ZmenaUmisteni.png

Historie změn umístění aktuálního/veškerého/vybraného zboží Přehled provedených změn v umístění.

Stav zásob dle umístění a VČ

Umístění zboží lze sledovat i ve vztahu k výrobním číslům. Přehled zobrazuje stav aktuálního zboží po umístěních a výrobních číslech.

Kusovník

V případě, že je daná položka uvedena jako dílec a je zahrnuta do přehledu Technická příprava výroby - vyráběné dílce a má zde svůj kusovník, tato volba nad skladovou kartou tento kusovník zobrazí.

Dokumenty ke zboží

Ke skladové kartě můžete přiřadit libovolný dokument (excelovskou tabulku, word, sken, atd..). Je potom jen na vás, zda bude dokument součástí databáze, nebo zda zde bude pouze odkaz na sdílené úložiště ve vaší společnosti.

Hromadné změny

Pomocí této volby můžete hromadně měnit vybrané atributy označených skladových karet.

Lze měnit atributy: Blokováno, Minimum skladu, Maximum skladu, Sleva, Kód účtování, Zadávání umístění Ano/Ne, Kontrola výrobních čísel Ano/Ne

V levém dolním rohu obrazovky hromadných změn je zaškrtávací pole Pouze aktuální řádek, které funguje jako pojistka proti nechtěnému spuštění hromadných změn. Když kliknete v menu na volbu Hromadné změny, je pole vždy zaškrtnuto. Aby se změny opravdu provedly pro všechny označené záznamy, je třeba zaškrtnutí pole zrušit.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export