Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Stav skladu - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Potvrzením hlavní nabídky Oběh zboží - Stav skladu se zobrazí přehled stavu toho skladu, který jste si přednastavili jako aktuální. Jestliže nemáte předvolený žádný sklad, otevře se vám nejprve přehled organizační struktury, ve kterém si poklepáním myši vyberete sklad, který chcete otevřít.

V přehledu Stav skladu získáte informace o finančním stavu jednotlivých položek, o jejich skutečném množství na skladě i množství k dispozici. Můžete každému zboží definovat jeho minimální a maximální množství, které by mělo na skladě být. V přehledu můžete tisknout, seskupovat a provádět celou řadu dalších operací. Vzhled tohoto přehledu a způsob setřídění záznamů závisí na uživatelském nastavení a můžete jej měnit pomocí volby Nastav (viz kap. Volby místní nabídky).

Evidenci zboží a služeb lze vést pro jeden nebo více skladů. Jednotlivé sklady jsou vázány na organizační strukturu, tzn. každá organizační jednotka v organizační struktuře může být z hlediska modulu Oběh zboží skladem (ale i přehledem fakturačních položek). To znamená, že nový sklad vytvoříte z některé již existující organizační jednotky nebo vytvoříte novou organizační jednotku v organizační struktuře (viz kap. Organizační struktura). Informaci o tom, ve kterém skladu se momentálně nacházíte, naleznete ve stavovém řádku. Jednotlivé sklady lze ve stavovém řádku barevně rozlišit. Nastavení se provádí v definici skladů v Organizační struktuře.


Upozornění Pokud potřebujete během práce změnit sklad, poklepejte levým tlačítkem myši na položce stavového řádku, kde je zobrazeno číslo aktuálního skladu, tím rozbalíte organizační strukturu skladů a vyberete si požadovaný sklad.


V místní nabídce přehledu Stav skladu naleznete seznam všech operací, které můžete v přehledu provádět. Jedná se především o různé vyhodnocovací sestavy a o možnost provádět uzávěrky skladu (volby Přehledy, Stav k datu).


Oprava

Tato volba slouží k prohlížení a opravě formuláře skladové položky. Po výběru volby se otevře formulář pro záznam, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Formulář obsahuje celou řadu údajů, ale opravovat můžete pouze některé.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Formulář je rozdělen na Hlavní údaje zboží a záložky
1 - Stav skladu
2 - Nabídkové ceny
3 - Umístění
4 - Výrobní čísla
5 - Kmen zboží

Hlavní údaje zboží a údaje ze záložky 5 - Kmen zboží si skladová položka přebírá z kmenové karty. Tyto údaje můžete editovat pouze z nabídky Zboží a služby. Jejich podrobný popis viz kap. Zboží a služby - Formulář kmenové karty zboží. Na záložce Stav skladu můžete zadávat nebo měnit pouze vybrané údaje. Tyto údaje jsou platné pouze pro sklad, na kterém se skladová položka nachází. Máte-li stejné zboží či službu i na jiném skladě, mohou být údaje na záložce 1 - Stav skladu a ostaních zcela odlišné. Záložky 2-4 jsou opět platné pouze pro danou položku na daném skladě.

Formulář zboží s informacemi o stavu skladu
OZ StavSkl Form.pngZáložka 1 - Stav skladu obsahuje údaje:

[1] Stav skladu

Množství

Skutečné množství zboží na skladě. Pole je nepřístupné, protože jej systém automaticky aktualizuje sám podle množství přijatého a vydaného zboží. Hodnota nemůže být záporná, systém neumožňuje vydat zboží do "mínusu".

Množství k dispozici

Skutečné množství zboží na skladě snížené o množství, které je rezervované. Hodnota tohoto pole může být i záporná, tj. rezervováno může být větší množství zboží, než je skutečně na skladě.

Minimum skladu

Hodnota minimálního množství zboží, kterou chcete na skladě mít. Tato hodnota má také význam při automatickém generování vydané objednávky. Je-li skutečný stav skladu nižší než zadané minimum, systém po povelu automaticky vygeneruje vydanou objednávku v množství zadaném v poli Minimum skladu.


Maximum skladu

Hodnota maximálního množství zboží, kterou chcete na skladě mít. Tato hodnota má také význam při automatickém generování vydané objednávky. Je-li skutečný stav skladu nižší než zadané maximum, systém po povelu automaticky vygeneruje vydanou objednávku v množství zadaném v poli Maximum skladu.


Finanční stav

Celkový finanční stav skladu daného zboží. Pole je nepřístupné, protože jej systém automaticky aktualizuje sám podle sumy cen přijatého a vydaného zboží.


Finanční stav + SN

Celkový finanční stav skladu daného zboží včetně souvisejících nákladů. Pole je nepřístupné, protože jej systém automaticky aktualizuje sám podle sumy cen přijatého a vydaného zboží.


Vypočtený průměr

Průměrná evidenční cena daného zboží. Pole je nepřístupné, protože jej systém automaticky aktualizuje sám podle množství a ceny přijatého a vydaného zboží.

Pokud je sklad veden v průměrných cenách a výdejkou vydáte zboží do nuly, zůstává v poli Vypočtený průměr původní hodnota. Tj. Vypočtený průměr není po výdeji do nuly vynulován. Pokud se stav skladu sníží na nulu realizací storna příjemky, pole Vypočtený průměr se vynuluje.


Zadaný průměr

Průměrná evidenční cena, kterou si stanovíte pevně. Je to informativní údaj a může sloužit např. při automatickém přepočtu nabídkových cen.


[2] Vlastnosti

Sleva

Zde zadáváte procentuální slevu, která je v nabídce Konfigurace / Správa systému označena jako Sleva ke stavu skladu. Vlastnosti a použití této slevy jsou závislé na nastavení konfigurace. Podrobnější informace o tomto nastavení viz kap. Konfigurace / Správa systému - Slevy.


Kód účtování

Zde vyplníte kód účetní skupiny kontací, podle které budou doklady automaticky účtovány do modulu Účetnictví. Kód můžete zadat do pole ručně nebo jej vybrat z číselníku Skupiny účetních kódů. Do číselníku vstoupíte klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg . Podrobný popis práce se skupinami účetních kódů a s účetními kódy viz kap. Číselníky - Účetní kódy-Kontace.


Blokováno

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozdělíte skladové karty zboží na běžné a archivní.


[3] Ostatní

Inventurní množství

Do tohoto pole vyplňujete množství, které jste zjistili při fyzické inventuře. Údaj slouží k porovnání množství skutečného s množstvím vyhodnoceným programem. Výsledkem jsou inventurní rozdíly.


Inventurní finanční stav

Do tohoto pole vyplňujete finanční stav položky, který jste zjistili při fyzické inventuře. Údaj slouží k porovnání finančního stavu skutečného se stavem, který vyhodnotil program. Výsledkem jsou inventurní rozdíly.


Akce

Pokud je v číselníku Akce přiřazena nějaká akce k typu Skladové karty, bude v tomto číselníku z těchto akcí na výběr. Lze tedy danou akci přiřadit k dané skladové kartě.


[4] Poznámka

Pole pro vyplnění poznámky ke skladové kartě. Tlačítkem Tritecky.jpg můžete poznámku vybrat z Pomocných textů.
Záložka 2 - Nabídkové ceny :

Na této záložce jsou vidět nabídkové ceny pro danou kartu. Přidávat novou ceníkovou úroveň lze ( pouze v případě, že v konfiguraci v sekci Ceny je nastaveno Platnost : Pro každý sklad samostatně. Pokud je nastaveno na Pro všechny sklady, tlačítko Nový je neaktivní.Záložka 3 - Skladové pozice - Umístění

Na záložce vidíte seznam umístění, které budete používat na daném středisku v modulu Oběh zboží. Umístění zboží se zadává na pohybových dokladech, tj. na příjemkách a výdejkách. Přehled, jak je zboží umístěno, si zobrazíte volbou místní nabídky v přehledu Stav skladu.


Zadávání umístění na položkách dokladů

Nastavujete, zda se bude na pohybových dokladech kontrolovat zadání umístění zboží. Kontrola, pokud je nastavena, se provádí jednak při ukládání položky na pohybovém dokladu, jednak při realizaci pohybového dokladu. Vybíráte z hodnot:

 • Dle kmenové karty - respektuje se nastavení stejné konstanty ve formuláři Zboží a služby
 • Dle nastavení skladu - respektuje se nastavení stejné konstanty v Organizační struktuře
 • Bez kontroly - realizace ani editor nekontrolují umístění
 • Povinné s kontrolou - umístění je vyžadováno jak při zadávání položky na doklad tak při realizaci. Bez zadání umístění systém nedovolí uložit položku na doklad, resp. zrealizovat doklad
 • Zakázané - při zadávání položky na pohybový doklad nelze zadat umístění
 • Jen upozornění - při ukládání položky na pohybový doklad budete upozornění na nevyplněné umístění, realizace vyplnění nekontroluje
 • S upozorněním a kontrolou - editor upozorní na nevyplněné umístění, realizace jej vyžaduje
 • S kontrolou - editor nekontroluje umístění, realizace jej vyžadujeZáložka 4 - Výrobní čísla

V tomto přehledu uvidíte všechna výrobní čísla pro danou skladovou kartu. Výrobní čísla jsouá přístupná pouze ze skladové karty, nikoliv z kmenové karty.


Kontrola v.č. při realizaci

Pokud používáte výrobní čísla, můžete si nastavit, jak se má provádět kontrola zadání výrobních čísel: Ne - žádná kontrola se neprovádí Ano - při realizaci dokladu se kontroluje, že suma množství zadaných na jednotlivých výrobních číslech se rovná množství zadanému na položce. Ano s hlídáním - zboží lze zadat na (výdejní) doklad jen v takovém množství, které je na skladě VČ a které nebylo již dříve zadáno na jiný výdejní doklad. Na stavu VČ je k tomuto účelu sloupec hlídané množství, které udává celkové množství VČ zadané na výdejkách, stornech příjmů a expedičních příkazech. Pokud zadávané nehlídané množství skladem není, je zobrazena chyba a položku nelze na doklad zadat. Při realizaci dokladu se, stejně jako při nastavení Ano, kontroluje, že suma množství zadaných na jednotlivých výrobních číslech se rovná množství zadanému na položce.Záložka 5 - Kmen zboží

Zde jsou zobrazeny všechny informace z kmenové karty. Tyto informace jsou ale nepřístupné. Pokud chcete tyto informace editovat, lze to pouze z přehledu Zboží a služby.Změny ve formuláři skladové karty uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře. V tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny. Pokud ano, zeptá se:

Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu stavu skladu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export