Důležité:


Helios Easy:Roční zúčtování důchodového spoření - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Roční vyúčtování důchodového spoření

Ve stromečku pod složkou Roční sestavy najdete přehled Roční vyúčtování důch. spoření. Tato nabídka slouží pro výpočet ročního zúčtování důchodového spoření jednotlivých zaměstnanců. Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období roku 2013 je po uplynutí tohoto pojistného období povinen plátce pojistného, plátcova pokladna pro pojistné na důchodové spoření podat příslušnému finančnímu úřadu do 1. dubna 2014 (§ 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, případně z důvodů a ve lhůtách uvedených pod bodem 03. Vyúčtování se podává v souladu s § 26 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření pouze elektronicky.

Plátce pojistného, který provádí opravy na pojistném, které nebyly součástí následného hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za vykazované zálohové období, je povinen zároveň vyplnit Přílohu č. 1, která je součástí tohoto Vyúčtování. Příloha č. 1 je povinnou přílohou dodatečného Vyúčtování.

Tiskopis slouží k podání řádného Vyúčtování, nebo opravného Vyúčtování, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného Vyúčtování nebo dodatečného Vyúčtování (resp. opravného dodatečného Vyúčtování), které podáte, zjistíte-li po lhůtě pro podání řádného Vyúčtování, že vyúčtovaná částka má být vyšší či nižší, než byla tvrzena, nebo správcem daně vyměřena. Opravné dodatečné Vyúčtování můžete podat před uplynutím lhůty pro podání dodatečného Vyúčtování.

Pokyny pro vyplnění výkazu: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/pds/vd1/doc/pokyny_pdsvd1.pdf

Přehled je filtrován dle roku mzdového období.

Upozornění V případě roku 2013 musíte mít přehled zafiltrován za jedno z období spadající právě do roku 2013 (nejlépe prosinec 2013).


Záznamy za rodné číslo zaměstnance jsou generovány automaticky roční uzávěrkou nebo je lze zakládat pomocí tlačítka Nový. Po stisknutí tlačítka se Vám zobrazí seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel, kteří mají alespoň v jednom mzdovém období během roku uvedeno ve Mzdových údajích Datum od pro důchodové spoření nebo Datum od pro důchodové spoření spadá do roku, kdy provádíte vyúčtování a takové datum je zapsáno v aktuálním období výpočtu mzdy (v případě vyúčtování roku 2013 např. aktuální období leden 2014).

Mzdy Prehled VDS 02.PNG

Po výběru zaměstnance se otevře editor vyúčtování. Hodnoty, které se načtou odpovídají hodnotám z roku, do kterého spadá mzdové období, za které je přehled vyúčtování filtrován.


Editor vyúčtování důchodového spoření

Editor vyúčtování zastupuje jeden případ vyúčtování důchodového spoření. Obsahuje sumační částky základu důchodového spoření, vypočtenou zálohu důchodového spoření a odvod důchodového spoření vyčíslené v hodnotách z jednotlivých mzdových obdobích roku.

Důchodové spoření - roční vyúčtování


Přehled Položky

Vnořený přehled obsahuje jednotlivá mzdová období, kdy se alespoň jeden pracovní poměr zaměstnance nacházel v evidenčním stavu a byla mu vypočtena záloha na důchodové spoření. Uvádí se i nulová vypočtená záloha (např. zaměstnanec byl práce neschopný).

Záznamy přehledu se generují z údajů ve výpočtu mzdy. V případě existence více pracovních poměrů jsou hodnoty sčítány do jednoho záznamu ze všech pracovních poměrů za rodné číslo.

Editor záznamu obsahuje položky, které jsou v drtivé většině načteny z výpočtu mzdy v jednotlivých mzdových období. Záznamy mají příznak Pořízeno nastaven na "Generováno".


Nový záznam při řádném vyúčtování nebo generované záznamy

V přehledu lze otevřít generované záznamy pomocí tlačítka Oprava nebo případně zadávat nové záznamy na tlačítko Nový. Takto vytvořené záznamy budou mít příznak Pořízeno nastaven na "Ručně".


Upozornění Nové záznamy se budou zakládat například při začátku zpracování mezd v programu v průběhu roku nebo při opomenutém výpočtu zálohy na důchodové spoření v některém z měsíců.


Rok - údaj o roce zpracování, přebírá se z hlavičky vyúčtování

Měsíc - v případě zadání nového záznamu určuje měsíc vyměření a odvodu zálohy na důchodové spoření

Řádný výkaz

 • Základ - položka obsahuje hodnotu základu pro výpočet zálohy na důchodové spoření. V případě ručně zadaného záznamu je editovatelná. V případě generovaných záznamů ji nelze měnit.
 • Záloha - položka obsahuje hodnotu vypočtené zálohy na důchodové spoření. V případě ručně zadaného záznamu je editovatelná. V případě generovaných záznamů ji nelze měnit.


Editor položky vyúčtování důchodového spoření


Oprava při řádném nebo opravném vyúčtování

Plátce pojistného může provádět opravy na pojistném do dne podání řádného Vyúčtování, které nebyly součástí následného hlášení. Tyto opravy budou součástí řádného vyúčtování. V případě chybně podaného řádného vyúčtování máte možnost podat do dne podání řádného Vyúčtování opravné Vyúčtování.

Pro zadání nových (správných) hodnot slouží:

Opravný výkaz

 • Základ - položka obsahuje hodnotu základu pro výpočet zálohy na důchodové spoření. Při nenulové hodnotě má hodnota přednost před hodnotou Základ ze skupiny Řádný výkaz. Je novou tvrzenou hodnout pro vyúčtování důchodového spoření.
 • Základ - Vynulovat - V případě, že je nutné původní hodnotu řádného vyúčtování vynulovat. Je potřeba zaškrtnout položku. Tvrzenou hodnotou základu pro vyúčtování bude nula.
 • Záloha - položka obsahuje hodnotu zálohy na důchodové spoření. Při nenulové hodnotě má hodnota přednost před hodnotou Záloha ze skupiny Řádný výkaz. Je novou tvrzenou hodnout pro vyúčtování důchodového spoření.
 • Záloha - Vynulovat - V případě, že je nutné původní hodnotu řádného vyúčtování vynulovat. Je potřeba zaškrtnout položku. Tvrzenou hodnotou zálohy pro vyúčtování bude nula.
Upozornění Při vyplnění těchto položek, bude součástí datové zprávy Příloha č. 1 - Opravy na pojistném.


Popis obrázku


Oprava při dodatečném vyúčtování

Plátce pojistného může provádět opravy na pojistném po dni podání řádného nebo opravného Vyúčtování.

Pro zadání nových (správných) hodnot slouží:

Dodatečný výkaz

 • Základ - položka obsahuje hodnotu základu pro výpočet zálohy na důchodové spoření. Při nenulové hodnotě má hodnota přednost před hodnotou Základ ze skupin Řádný a Opravný výkaz. Je novou tvrzenou hodnout pro dodatečné vyúčtování důchodového spoření.
 • Základ - Vynulovat - V případě, že je nutné původní hodnotu řádného nebo opravného vyúčtování vynulovat. Je potřeba zaškrtnout položku. Tvrzenou hodnotou základu pro dodatečné vyúčtování bude nula.
 • Záloha - položka obsahuje hodnotu zálohy na důchodové spoření. Při nenulové hodnotě má hodnota přednost před hodnotou Záloha ze skupin Řádný a Opravný výkaz. Je novou tvrzenou hodnout pro dodatečné vyúčtování důchodového spoření.
 • Záloha - Vynulovat - V případě, že je nutné původní hodnotu řádného nebo opravného vyúčtování vynulovat. Je potřeba zaškrtnout položku. Tvrzenou hodnotou zálohy pro dodatečné vyúčtování bude nula.
Upozornění Při vyplnění těchto položek, bude součástí datové zprávy Příloha č. 1 - Opravy na pojistném.


Popis obrázku


Povaha vyúčtování důchodového spoření

Základ - suma základů pro výpočet zálohy na pojištění na důchodové spoření

Záloha - suma vypočtených záloh na pojištění na důchodové spoření

Odvedeno - suma sražených záloh na pojištění na důchodové spoření

Vyúčtování - informativní položka zobrazující rozdíl mezí vypočtenou zálohou a odvodem

 • Řádné vyúčtování - obsahuje sumy základu a zálohy ze sloupců ŘV_základ a ŘV_záloha.
 • Opravné vyúčtování - obsahuje sumy základu a zálohy ze sloupců ŘV_základ a ŘV_záloha upravené o hodnoty OV_základ a OV_záloha
 • Dodatečné vyúčtování - obsahuje sumy základu a zálohy ze sloupců ŘV_základ a ŘV_záloha upravené o hodnoty OV_základ a OV_záloha a dále upravené o sloupce DV_základ a DV_záloha


Odeslání vyúčtování důchodové spoření

Vlastní vygenerování a odeslání výkazu Vyúčtování provedete v přehledu Měsíční exporty za organizaci ve stromečku pod složkou Výpočet mzdy.


Změny důchodového spoření

V přehledu Ročních sestavy vznikl nový přehled Roční zúčtování důchodového spoření, Změny důchodového spoření. Přehled Změny důchodového spoření umožňuje zadávat změny důchodového spoření (DS) zaměstnanců. Pro zadání změn se nabízejí zaměstnanci, kteří mají nastaveno důchodové spoření a byl jim proveden výpočet mzdy obsahující DS. Dále se nabízejí i ti zaměstnanci, kteří mají v aktuálním mzdovém období vyplněno v kartě mzdových údajů datum, od kdy jsou účastni důchodového spoření a měsíc, kterého se týká oprava, je tímto datem pokryt.


Editor pro zadání opravy obsahuje tři sekce:
[1] Oprava
[2] Vyrovnání
[3] Detail vyrovnání opravy


Formulář pro zadání změny DS


[1] Oprava

Sekce Oprava slouží pro zadání správných údajů a obsahuje následující položky:


Rok
Měsíc

Vybíráte období, které je opravováno.


DIČ DPH

Jedná se o DIČ plátce, u kterého dochází k opravě (v případě vzniku přeplatku je vyžadováno v řádném hlášení k záloze na pojistné).


Vym.základ

Zadáváte správný vyměřovací základ.


Záloha

Zadáváte správnou výši zálohy, která měla být odvedena.


[2] Vyrovnání

V sekci vyrovnání lze zadat položku Měsíc od. Slouží pro uplatnění opravy, srážky poplatníka při nedoplatku nebo uplatnění přeplatku, ponížení srážky zálohy na důchodové spoření. Sekce obsahuje položky:


Rok
Měsíc od

Vybíráte období, od kterého bude provedeno vyrovnání.


Odvod mzda

Zobrazuje se záloha na důchodové spoření, která byla vypočtena a sražena poplatníkovi v opravovaném období.


Rozdíl

Zobrazuje se vyčíslený rozdíl mezi původní odvedenou zálohou důchodového spoření a opravenou částkou zálohy.


Již vyrovnáno

V případě přeplatku lze sledovat uplatněnou částku přeplatku ve výpočtu mzdy (ponížení srážky zálohy na důchodové spoření). V případě nedoplatku nedochází k automatické srážce zaměstnanci. Částka musí být vyrovnána případnou ruční srážkou (pohledávka za zaměstnancem) nebo jiným způsobem. Zaměstnavatel, tedy plátce, musí zjištěný rozdíl uhradit na účet finančního úřadu mimořádným platebním příkazem a odeslat vygenerované následné hlášení.


Upozornění K vyrovnání dojde po zpracování mzdy zaměstnance v daném měsíci.


Vyrovnání opravy DS - přeplatek


[3] Detail vyrovnání opravy

Sekce Detail vyrovnání opravy obsahuje záznamy vyrovnání přeplatku ve výpočtu mzdy v jednotlivých obdobích a v částku uplatněného přeplatku. Detail vyrovnání lze zobrazit i v editoru Výpočtu mzdy na záložce Pojištění v sekci Důch.spoření u položky Sraženo na tlačítko tři tečky.


Vyrovnání opravy DS ve výpočtu mzdy


Realizace exportem

Hodnota sloupce Realizace exportem, který je zobrazen v přehledu Změny důchodového spoření, se mění automaticky v případě vygenerování následného hlášení na pojištění na důchodové spoření. Nad záznamy přehledu existují také akce místního menu pro ovlivnění sloupce Realizace exportem:


Nastavení příznaku exportu
Zrušení příznaku exportu


Roční vyúčtování - přeplatek

Pomocí akce místní nabídky Roční vyúčtování - přeplatek můžete zadat částku, která je přeplatkem z ročního vyúčtování. Částka takto zadaného přeplatku ponižuje jednotlivé zálohy na důchodové spoření v jednotlivých měsících. Po výběru zaměstnance v editoru změny důchodového spoření vyplňte hodnotu Přeplatek RV v záporné hodnotě a vyberte Měsíc od, kterého se bude výsledná hodnota v položce Rozdíl uplatňovat.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export