Helios Easy:První spuštění systému Helios Easy - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Načtení konfigurace

Program jako první krok provede načtení konfigurace ze souboru Helios.ini, který se musí nacházet ve stejném adresáři jako soubor Helios.exe. Helios.ini obsahuje základní parametry konfigurace, důležité pro provoz systému HELIOS Orange.


Ukázka souboru Helios.ini

[SQLServer]
Server=tcp:HeliosServer\SQL2012 - jméno SQL Serveru, včetně nastavení protokolu TCP/IP
SystemDB=Helios001 - název systémové databáze
LoginMode=2 - způsob přihlašování uživatelů, zde konkrétně pomocí doménových účtů (NT autentizace)
Collate=SQL_Czech_CP1250_CI_AS - nastavení vlastního třídění pro nové databáze (jinak platí CZECH_CI_AS)

[Application]
LoadHeCEA=1 - načtení dynamické knihovny modulu Výroba v okamžiku startu celého programu


Popis parametrů

Parametry spouštění jsou rozděleny do sekcí konfiguračního souboru. Název sekce je údaj uvedený v hranatých závorkách, takto:

[Sekce]

Sekce jsou v konfiguračním souboru dvě. Parametry je vždy potřeba uvést do správné sekce.
Každý parametr se uvádí na samostatném řádku a formát zápisu je (bez mezer):

NázevParametru=hodnota

Zde je výčet parametrů dle jednotlivých sekcí:

[SQLServer] - sekce, která upravuje připojení k MS SQL.

 • Server - jméno, pod jakým byl SQL Server nainstalován (bývá shodné se jménem počítače, může být doplněno o tzv. jméno Instance, v případě více SQL Serverů na jednom počítači). Může zde být i IP adresa počítače. Pokud je SQL Server pouze lokální, je použit znak "."(tečka). Před jménem serveru může být též uveden síťový protokol (tcp: pro TCP/IP nebo np: pro Named Pipes) tento se uvádí vždy bez mezer a s dvojtečkou před vlastní jméno SQL Serveru.
 • SystemDB - databáze, ve které jsou základní informace o instalaci HELIOS Orange (počet firem, uživatelé apod). Do této databáze se systém prvotně přihlásí, zjistí typ instalace (z příslušných souborů vzniklých instalací) a případně nabídne uživateli výběr firmy. U jednodatové verze je systémová a běžná databáze totožná.
Upozornění V názvu systémové i ostatních databází HELIOS Orange je povoleno používat výhradně alfanumerické znaky (bez diakritiky), případně v kombinaci se znakem podtržítko! Název databáze nesmí začínat číslem! HELIOS Orange při generování databáze konvenci názvu kontroluje a nesprávně pojmenovanou databázi odmítne založit.
 • LoginMode – způsob přihlášení uživatele do systému.
  • 0 = Nabídne uživateli jméno, kterým je přihlášen do Windows (základní nastavení)
  • 1 = Nabídne uživateli jméno počítače na kterém spustil HELIOS Orange
  • 2 = Windows NT autentizace (nenabízí se přihlášení, uživatelský přístup je automaticky ověřován prostřednictvím doménového účtu WINDOWS NT proti MS SQL)
  • 3 = nabídne prázdnou přihlašovací obrazovku
 • Collate – třídění (Collation) pro nově generované databáze systému. Lze nastavit třídění jiné než výchozí (CZECH_CI_AS). Zadává se přesný SQL název daného třídění.
Upozornění Parametr se povoluje pouze ve výjimečných případech. Změnu nastavení konzultujte s dodavatelem systému HELIOS Orange.
 • LoginTimeout – možnost zvětšit časový interval pro připojení k MS SQL. Pokud dochází v síti k časové prodlevě při spojení s MS SQL (projevuje se chybou vypršení timeoutu), lze interval zvýšit. Doporučené hodnoty jsou mezi 30 až 60. Číslo uvádí počet vteřin, po které bude trvat pokus o připojení k MS SQL z klientské stanice. Tento parametr není v souboru běžně uveden, je třeba jej případně doplnit ručně.
 • ConsistencyCheck - konstanta, která umožňuje centrálně potlačit kontrolu databáze. Může nabývat dvou hodnot: '0' a nebo '1'. Pokud je nastavena hodnota '1', aplikace HELIOS Orange bude vždy kontrolovat konzistenci. Pokud je nastavena hodnota '0', bude se kontrola konzistence přeskakovat. Jedná se o stejné chování jako řádkový parametr kk+ či kk-. Na tento stav je uživatel vždy při startu aplikace HELIOS Orange upozorněn info hláškou, protože zapnutí tohoto parametru je zásadní a může mít vliv na fungování aplikace. Pozor, zvláště volba '0' může způsobit neočekávané chování aplikace HELIOS Orange. Příkazová řádka má přednost před nastavením v souboru ini.
 • NativeClientVersion - vynucená verze SQL Native Client. Z důvodů kompatibility operačních systému a MS SQL je možné vynutit použítí konkrétní verze SQLNCLi. Aktuálně podporované hodnoty jsou '2008' nebo '2012'. Pokud není parametr uveden, automaticky je použita verze SQLNCLi 2012.

[Application] - sekce, která upravuje spuštění a provoz vlastní aplikace HELIOS Orange.

Tip Následující tři parametry upravují zavedení dynamických knihoven některých modulů již v okamžiku startu celého programu. Toto může zamezit problému při načítání funkcí ve vybraných modulech. Běžně se tyto knihovny totiž zavádějí ad-hoc až v okamžiku potřeby a v některých případech toto chování způsobuje výraznou časovou prodlevu.
Upozornění Je pravděpodobné, že zapojení těchto parametrů se projeví pomalejším spuštěním programu.
 • LoadHeCEA - možnost načtení knihovny modulu Výroba ihned při spuštění celé aplikace (LoadHeCEA=1).
 • LoadHeIST - možnost načtení knihovny modulů Spedice a Doprava ihned při spuštění celé aplikace (LoadHeIST=1).
 • LoadHeIC - možnost načtení knihovny modulu Účetních výkazů ihned při spuštění celé aplikace (LoadHeIC=1).
Tip Parametry helios.ini se dají nahradit i řádkovými parametry souboru Helios.exe. Spuštěním Helios.exe s parametrem -?, se objeví nápověda všech dostupných parametrů. Podrobnosti najdete ve Znalostní databázi - Řádkové parametry Helios.exe


Přihlášení do systému

Dalším krokem prvního spuštění je pokus o přihlášení (spojení s MS SQL). Je-li v Helios.ini nastavena NT autentizace, probíhá automatický pokus o přihlášení, pomocí účtu aktuálního uživatele Windows. Pokud je v Helios.ini nastaven jiný mód příhlášení, objeví se přihlašovací obrazovka, kam je třeba zadat přihlašovací jméno a heslo. Po zadání správných údajů probíhá přihlašovací proces.

Upozornění První přihlášení do systému musí provést uživatel, který je na MS SQL zařazen do serverové role System Administrator (sysadmin). V případě přihlašování pomocí NT autentizace to bývá obvykle skupina lokálních nebo doménových administrátorů. V případě způsobu přihlašování zadáváním jména a hesla musíte zadat přihlašovací jméno SA (výchozí uživatel na MS SQL) a heslo zobrazené v průběhu instalace HELIOS Orange (případně heslo zadané či změněné uživatelem).


Vytvoření databáze

Systém HELIOS Orange zkontroluje existenci databáze a případně nabídne její vytvoření.

Upozornění Novou databázi je nutné vždy zakládat výhradně prostřednictvím HELIOS Orange! Jedině tak budou správně vytvořeny všechny výchozí databázové objekty!
Dotaz nebo informativní hláška Databáze HeliosNNN na serveru SERVER\INSTANCE neexistuje!
Přejete si ji vygenerovat ?

V případě, že existují jiné databázové soubory systému HELIOS Orange (v cestě, kde se nová databáze generuje) jejichž název odpovídá systémové databázi v konfiguračním souboru, a pokud tyto soubory nejsou na MS SQL registrovány jako platná databáze, zobrazí systém nabídku pro připojení těchto datových souborů.

Dotaz nebo informativní hláška Soubory, odpovídající databázi HeliosNNN, již v adresáři C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Data\ (na serveru) existují.
Přejete si je připojit jako databázi HeliosNNN?

Potvrzením volby generovat nebo připojit databázi, otevře systém tzv. Procesní okno, ve kterém jsou zobrazovány informace o průběhu akcí.

Po úspěšném založení nebo připojení databáze a přihlášení do systému se objeví základní okno s pracovní plochou a hlavní nabídkou systému HELIOS Orange.

Upozornění Pokud máte multilicenci s více legislativami (česká, slovenská), musíte při vytváření nové databáze tuto legislativu pro danou databázi zvolit (zaškrtnout v nabízeném seznamu).


Nastavená databáze

V nově vytvořené databázi je nezbytné nastavit základní parametry jednotlivých modulů. Detailní popis parametrů najdete v článku Nastavení databáze - Instalace a nastavení.

Stažení nastavené databáze

Databázi připravenou podle doporučení lze také stáhnout na Stránce produktu Helios Easy.

Obnova nastavené databáze

 • Stáhněte soubor s databází a spusťte jej. Přednabídne se standardní rozbalení do adresáře C:\HeliosEasyDatabaze, cestu můžete změnit tlačítkem Procházet.
Rozbalení souboru se zálohou
 • Po rozbalení zálohy spusťte Helios Easy a přihlašte se jako uživatel sa.
 • V záhlaví programu zvolte Možnosti - Konfigurace/Správa systému a ve stromu najděte Zálohy.
 • V panelu nástrojů zvolte Obnova.
 • V okně obnovy, nahoře vpravo, tlačítkem Tritecky.jpg nalistujte na disku soubor C:\HeliosEasyDatabaze\easy001.bak a stiskněte OK.
 • V seznamu níže se objeví jediná databáze, zaškrtněte u ní zaškrtávací políčko Check.jpg.
 • Stiskněte tlačítko Auto a poté tlačítko OK, provede se obnova databáze.
Nastavení obnovy databáze
 • Po obnově a dalším spuštění Helios Easy se může objevit dotaz na změnu úrovně kompatibility (SQL2008). Potvrďte tlačítkem Ano.
Změna compatibility level
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export