Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Položky - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Záložku Položky použijete v případě, že potřebujete rozepsat částky na dokladu po řádcích. To je nutné např. v případě, že pod jedním výdajovým dokladem v pokladně je několik nákupů a je třeba je zaúčtovat na různé účty, střediska, nákladové okruhy, které jsou jiné než na záložce Hlavička.
Pro zadávání položek stiskněte tlačítko Nový <F2>, pokud budete chtít zadávat novou zálohu, potvrdíte v místní nabídce Nová záloha <Ctrl><F2>. Otevře se dialogové okno pro zadání údajů konkrétní položky.

PD polozky.jpg

Pro každou položku zadáváte údaje na záložce Řádek a eventuelně na záložce Návazné údaje.

Řádek

Na záložce Řádek jsou v záhlaví informační údaje.

Příklad záhlaví řádku pokladního dokladu
Polozka PD.jpg

 • typ řádku - závisí na tom, zda jste potvrdili volbu Nový nebo volbu Nová záloha a dále na vyplnění polí DPH a záloha, jsou čtyři varianty typu řádku:
  • ostatní částky - pole DPH - (není)
  • DPH - zadáno DPH v poli DPH
  • záloha vydaná - vyplněna částka zálohy vydané
  • záloha přijatá - vyplněna částka zálohy přijaté
 • text z údaje Popis v Hlavičce
 • číslo otevřené pokladny
 • číslo pořizovaného dokladu.

Pod těmito údaji jsou

 • Listovací tlačítka pro pohyb v pořízených položkách dokladu.
 • Tlačítko Akce - zobrazí menu místní nabídky, tedy všechny akce, které je možno na řádku provádět.
 • Tlačítko Přepočet DPH – sloužící pro výpočet daně a částky celkem při zadání částky základu DPH nebo pro dopočet základu a částky DPH při zadání částky celkem. V případě nastavení konfigurace na automatické dopočítávání částky daně popř. základu daně není nutné toto tlačítko používat. Tlačítko není přístupné na řádcích zálohy.
 • Tlačítko < DPH - pokud vyplníte celkovou částku a částku daně (a stojíte kurzorem v poli Částka DPH), dopočte se Základ daně.
 • Tlačítko DPH > - pokud vyplníte základ daně a částku daně (a stojíte kurzorem v poli Částka DPH), dopočte se Částka celkem.
 • Tlačítko Měna - přístupné pouze pokud zadáte na formuláři řádku cizí měnu. Přepočte údaje cizí případně hlavní měny (záleží na umístění kurzoru ve chvíli přepočtu).

Zobrazení polí na řádku dokladu závisí na tom, zda zda jste potvrdili volbu Nový nebo volbu Nová záloha a dále na vyplnění polí DPH a záloha. V následujícím textu budou popsána všechna zobrazovaná pole.

Popis

Stručný popis zadávané položky. Tento údaj je nepovinný. Po stisku pomocného tlačítka můžete vstoupit do číselníku pomocných textů a vybraný text přenést do dokladu. Lze zde napsat až 255 znaků, na tiskovém formuláři se zobrazuje 35 znaků.
Na popis lze navázat účet z účetního rozvrhu. Pokud je v Číselníku pokladen nastaveno, aby se účet přenášel na položku, vybráním popisu se tento účet přenese na položku dokladu.
Stejným způsobem lze přitáhnout k popisu sazbu DPH, volitelnou z číselníku sazeb DPH. Pokud je u tohoto popisu nastavena sazba DPH procentuelní sazba, pak při přenosu položky do dokladu se automaticky zaktivní pole pro zadaní Základu DPH, Částky DPH a Celkové částky.

Tip Při výběru textu pro Popis položky PD z Přehledu pomocných textů se přenáší kromě textu i vazba na vybranou položku pomocných textů. Pokud je na Řadě pokladen zaškrtnuto v konfiguraci Předvyplnění dat - "Sazbu DPH podle sazby u Popisu" (a doposud není na položku PD vybráno Zboží) , potom se do položky PD přenese i hodnota Druhu sazby DPH a podle ní vybraná sazba DPH. Pokud původní sazba DPH nemá hodnotu "není", přenos je podmíněn souhlasem "Změnit sazbu DPH podle sazby DPH u Popisu?". Stejný dotaz se zobrazí i v případě změny DUZP na hodnotu, ke které je jiná hodnota platné sazby DPH než původní.

Obdobně se postupuje při výběru zboží na položce PD v závislosti na zaškrtnutí "Sazbu DPH podle sazby DPH u zboží".

DUZP

Datum uskutečnění zdanitelného plnění, který je povinný na řádku se základem DPH nebo s DPH. Můžete zadat přímo nebo pomocí tlačítka Kalendář. U nedaňových řádků a řádků zálohy toto pole nebude zobrazeno. Pokud se jedná o vícenásobný doklad, kde jsou různé datumy DPH, lze tyto datumy zadat přímo na položkách. Jestliže stačí, aby soubor dokladů měl jeden datum DPH, stačí jej zadat na hlavičce. Pokud chci mít vyplněné stejné datum DUZP jak na hlavičce dokladu, tak na položkách, stačí toto datum vyplnit na hlavičce a v konfiguraci pokladny mít zaškrtnuto DUZP podle DUZP na hlavičce dokladu.
Stejně tak, pokud děláte kopii dokladu, datum DUZP v nových položkách bude předvyplněn z předchozí položky. Naopak, pokud v konfiguraci pokladny nebudete mít zaškrtnuto přenášet DUZP, do nové položky se v kopii nepřenese žádné datum a můžete ho vyplnit.
V případě, že nevyplníte datum DUZP na hlavičce dokladu (a nemáte v přednabízení pokladny zatrženo DUZP dle data případu) a na položce zvolíte sazbu, systém zahlásí upozornění:


Dotaz nebo informativní hláška Chybí DUZP. Doplnit ?


Po odsouhlasení hlášky se kurzor automaticky postaví do pole data DUZP. Bez vyplněného data DUZP se nepodaří zaúčtovat doklad. Datum DUZP vstupuje do účetnictví vždy z položek, tedy má přednost před DUZP z hlavičky.

Měna

Pole se seznamem, ze kterého vybíráte při zadávání cizí měny. Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete seznam cizích měn z přehledu Číselníky, Kurzovní lístek, Kódy měn. Pokud je v Číselníku pokladen u pokladny nastavena cizí měna, bude v tomto poli tato měna vyplněna a pole bude nepřístupné. Pokud bude zadána cizí měna, zobrazí se ve spodní části formuláře pole Datum kurzu, Množství, Kurz, Kurz EUR , Částka CM a Ruční zadání kurzu CM.


Země

Zde lze vybrat libovolnou zemi ze seznamu (který obsahuje země, ve kterých je firma registrovaná jako plátce daně). Po výběru země se seznam Sazeb DPH změní podle vybrané země - k výběru jsou potom pouze platné sazby DPH vybrané země.

Datum kurzu

Datum dne, od kterého platí použitý směnný kurz. Datum lze zadat přímo nebo stisknutím tlačítka Kalendář. V případě, že používáte kurzovní lístek a vybíráte kurzy cizích měn z tohoto přehledu, pak se přenese Datum kurzu i údaj do pole Kurz, eventuelně Kurz EUR. Datum kurzu a jeho kurzovní lístek se přenese dle data na záložce 1-hlavička. V případě, že kurz v kurzovním lístku ke zvolenému datu není, Helios vybere nejbližší možný pro danou měnu.

Množství kurz

Znamená počet jednotek cizí měny, ke které je vztažen kurz cizí měny, např. EUR = 1. Tuto hodnotu zadáváte přímo z klávesnice nebo vybíráte z kurzovního lístku. Klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled Kurzovní lístek, najdete příslušný kurz pro danou měnu a datum platnosti a pomocí tlačítka Přenos doplníte na doklad. Standardně se toto množství přenáší se zadaným kurzem z kurzovního lístku.

Kurz

Údaj o směnném kurzu nebo přepočítací poměr dané cizí měny. Lze zadat přímo z klávesnice nebo vybrat z kurzovního lístku obdobně jako u Množství. Stejně jako datum je automaticky přenášen dle data případu na hlavičce dokladu.

Kurz EUR

Pokud máte v kurzovním lístku zadaný přepočítací koeficient mezi EUR a danou měnou EMU, pak do této položky zadáváte směnný kurz hlavní účetní měny vůči EUR. Hodnotu zadáváte buď přímo z klávesnice nebo vybíráte z kurzovního lístku podobně jako u předchozích údajů.

Částka CM

Pole pro částku v cizí měně, název pole závisí na vyplnění pole Měna, např. Měna bude vyplněno EUR, název pole Částka EUR.

Ruční zadání kurzu CM

Vypíná (zaškrtnutí) nebo zapíná (odškrtnutí) automatické dohledávání kurzu pro přepočet cizí měny. Nastavení se přebírá ze zál. č. 3 - Částky CM, nicméně je možné následně ovlivnit jednotlivé položky pokladního dokladu.


Upozornění Pokud použijete pro vytvoření položky pokladního dokladu funkce Nová záloha a přes párovácí znak přenášíte CM ze saldokonta, tak pokud je na položce PD zadaný kurz cizí měny a v nastavení druhu pokladny zaškrtnut Automatický přepočet měn, dojde k přepočtu částek z cizí měny na hlavní měnu. Pokud je zároveň nastaven Automatický přepočet úhrady, přepočte se i Částka k úhradě pokladního dokladu.


DPH

Pole se seznamem sazeb DPH, které jsou zadány v přehledu Pomocné číselníky – DPH, např.:

 • (není) - sazby nejsou zadány a vy zadáváte částku, která se netýká DPH
 • 0% - zadáváte u položky osvobozené od daně, jejichž základ dph je evidován v přiznání DPH
 • 10% - zadáváte u položky se první sníženou sazbou daně
 • 15% - zadáváte u položky se druhou sníženou sazbou daně
 • 21% - zadáváte u položky se základní sazbou daně

V případě sazby DPH (není) na formulář doplníte pouze údaj Ostatní částky. Pokud v poli DPH vyberete sazbu, otevřou se na záložce pole Základ DPH, Částka DPH a Částka včetně daně. Částku vyplňujete buď do pole Základ DPH nebo Částka včetně daně klepnutím na tlačítko Přepočet DPH dopočtete daň (popř. se daň dopočte automaticky). Způsob dopočtu DPH ovlivníte nastavení v číselníku Pokladen (záložka Konfigurace, parametr Automatické dopočítávání DPH).Kteroukoli dopočtenou částku lze pochopitelně přepsat.

Tip Jestliže zadáváte pokladní doklad v cizí měně, je možné zadat hodnoty do políček "Základ DPH CM" nebo "Částka CM". Následně dojde k výpočtu částky daně v CM a celkové částky v CM nebo základu DPH v CM. Následně pomocí tlačítka "Měna" dojde k přepočtu částek cizí měny na částky v CZK.

Účet

Číslo účtu z přehledu Účtový rozvrh, které můžete zadat přímo z klávesnice nebo klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg . Otevře se přehled účtů, vyberete účet a stisknutím tlačítka Přenos doplníte na doklad.
Jak je popsáno u části Popis, bude do pole přenesen účet v případě, že je svázaný s popisem v číselníků pomocných textů a tato volba je rovněž vybrána v konfiguraci pokladny.

Upozornění Při výběru účtu na položce pokladního dokladu, pokud je instalován modul "Pomocný analytický přehled", a pokud je u vybraného účtu vyplněn údaj "Příjmy a výdaje", přenáší se tato hodnota spolu s účtem na položku pokladního dokladu, a to i v případě, že je nastaveno dotahování čísla účtu podle popisu.


Položka se zobrazením CM s přepočtem do hlavní měny

PD polozky EUR.jpg

Sazba PDP

Výběrem skladové (službové) položky, která je označena režimem přenesení daňové položky se tento atribut předvyplní nastavenou sazbou DPH této položky. Zároveň se u příjmového pokladního dokladu přednastaví hodnota atributu DPH na hodnotu 0%, u výdajového pokladního dokladu se atribut DPH předvyplní hodnotou (není).

Směr plnění PDP

Tento atribut je zobrazen pouze u pokladny, která má povoleno přenesení daňové povinnosti. Při výběru zboží, které má zaškrtnuto přenesení daňové povinnosti, se tento atribut naplní odpovídající hodnotou - Vstup (u Výdajového dokladu) nebo Výstup (u Příjmového dokladu). Tento atribut nelze ručně měnit.

Zúčtování zálohy přijaté, zúčtování zálohy vydané

Částka zálohy, tato pole jsou pouze na položce, kterou jste otevřeli přes pravou myš volbou Nová záloha nebo <Ctrl><F2>.

Skupina zboží, Registrační číslo, Název, Množství, Měrná jednotka (MJ)

Skupina těchto položek je provázána s číselníkem Zboží a služby z Oběhu zboží. Pomocí těchto položek můžete na pokladní doklad vybrat položku přímo ze skladu. Vyberete skupinu zboží, která omezí výběr položek a následně zvolíte odpovídající registrační číslo. Tím se zobrazí název položky. Je možné vybírat položky přímo přes kolonku "Název", kdy se mi doplní informace o skupině zboží a registračním čísle. Jestliže je na položce oběhu zboží navázán kód účtování pro pokladnu, zaúčtuje se položka podle této kontace. Při výběru Zboží na položku Pokladního dokladu je pro přenos sazby DPH (nastavení "Sazbu DPH podle sazby DPH na Zboží" v konfiguraci pokladny) upřednostněn výběr z návazného přehledu "Druhy sazeb DPH pro zboží".

Organizace - možnost výběru z návazného číselníku

Útvar - možnost výběru z návazného číselníku

Zaměstnanec - možnost výběru z návazného číselníku

Vozidlo - možnost výběru z návazného číselníku

Číslo zakázky - možnost výběru z návazného číselníku

Nákladový okruh - možnost výběru z návazného číselníku

Evidenční číslo daňového dokladu - pokud má být doklad/řádek zařazen do detailní části Kontrolního hlášení, je nutné vyplnit evidenční číslo daňového dokladu

Daňový klíč Vyplňujte pouze při zapnuté funkcionalitě Daňové klíče.

Kód zboží pro PDP - pokud se jedná o položku s PDP je nutné vyplnit i kód zboží. Přenáší se při účtování do účetního deníku a odtud do Kontrolního hlášení.

Párovací znak - možnost výběru z přehledu saldokonta. Po výběru položky, dojde k přenosu párovacího znaku, částky a popř. organizace, nákladového okruhu, útvaru, zaměstnance a čísla účtu, je-li tyto atributy možné jednoznačně určit.

Příjmy a výdaje - pole je zobrazeno pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Možnost výběru z návazného číselníku. Pole bude vyplněno automaticky, pokud je na položku dosazen účet z účtového rozvrhu, na kterém je tento atribut vyplněn.

Po zadání veškerých potřebných údajů uložíme položku stiskem tlačítka OK. Následně můžeme zadávat další položky na tentýž pokladní doklad. V okamžiku zadání a uložení poslední položky pokladního dokladu je nutné stisknout tlačítko Úhrada , aby došlo k výpočtu celkové částky k úhradě. Pokud máme v číselníku dané pokladny zaškrtnuté pole Automatický přepočet úhrady, pak se jednotlivé položky sčítají automaticky.

Po uložení je na položkách pokladního dokladu je zobrazený atribut "Kontrolní hlášení do limitu" - automaticky počítaný, needitovatelný.

 • Příjmový PD – na položky se přenese Kontrolní hlášení do limitu podle hlavičky.
 • Výdajový PD – na položkách se seskupuje podle Evidenční číslo daň.dokladu, pokud není podle PZ. Pokud není vyplněno ani jedno ani druhé, není splněna podmínka zařazení do B.2. - Evidenční číslo daň.dokladu a zůstane vždy zaškrtnuto. Poznámka - Evidenční číslo daň.dokladu se zadá na první řádek a kopíruje se na další (viz i konfigurace pokladny).

PD pol.png

Při účtování pokladních dokladů se přebírá příznak "KH do limitu" z položek pokladního dokladu.

Volba místní nabídky položek

Stisknutím tlačítka pravé myši na položce (položkách) v pokladním dokladu vyvoláte nabídku dvou dalších akcí:

 • Kopie - umožňuje kopírovat v rámci jednoho pokladního dokladu označenou položku s veškterými vyplněnými údaji, které byly na zdrojové položce
 • Hromadné změny - na označených položkách je možné změnit či doplnit organizaci, zakázku, útvar, nákladový okruh, zaměstnance, vozidlo a účetní účet.


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export