Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Příjemky - Volby místní nabídky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Nový

Volbou Nový vystavíte nový doklad. Po výběru řady se otevře editační formulář, ve kterém vyplňujete všechny potřebné údaje.

Oprava

Volba Oprava je určená k opravě již existujícího dokladu. Pokud je příjemka zrealizovaná, nelze údaje na ní opravovat.

Zrušit

Zrušit z přehledu lze pouze doklad vystavený, nikoli zrealizovaný nebo zaúčtovaný. Pokud chcete anulovat doklad, který je již zrealizovaný, musíte k němu vystavit opravný doklad, neboli storno. Po vystavení storno dokladu původní doklad nezmizí. Zůstává i nadále v přehledu dokladů. Opravný doklad (storno) je doklad s opačným znaménkem. Tedy storno příjmu odepíše dané zboží ze skladu.

Upozornění Doporučujeme vytvořit v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží ke každému pohybovému dokladu i druh pro opravný doklad (storno). Toto nastavení je vhodné zejména z hlediska vyhodnocení a dohledání.

Účtování

Tato volba provede zaúčtování realizovaného dokladu do účetního deníku. Zaúčtování se provede dle přednastavené kontace. Pokud na dokladu není kontace zadána, systém nabídne přehled kontací a vy si vyberete, kterou kontací se má doklad zaúčtovat. Před samotným zaúčtováním do deníku probíhá kontrola, zda jsou na dokladu vyplněny ty údaje, které vyžaduje nastavení účtu v číselníku účtů. Dále je provedena kontrola, zda jsou na kontaci zadané účty pro jednotlivé definované řádky. Chybějící údaje je možno doplnit v editaci před zaúčtováním.

Pohled do účetnictví

Pokud jste doklad zaúčtovali přímo do Účetního deníku, máte možnost si výsledek účtování prohlédnout. Vidíte zde přímo konkrétní účetní doklad.

Odúčtování dokladu

Tato volba vymaže doklad z účetního deníku a zruší příznak o zaúčtování. Akce je chráněna systémovým heslem.

Zrušení příznaku účtování

Pokud je doklad zaúčtován jinak než do účetního deníku a potřebujete ho zaúčtovat znovu, touto volbou zrušíte příznak o jeho účtování a můžete ho znovu zaúčtovat. Akce je chráněna systémovým heslem.

Návazné doklady

Tato volba vám umožní k danému dokladu zobrazit ty doklady, ze kterých byl vystaven, a ty, které byly z něho vystaveny položkovým nebo dokladovým přenosem. Poklepáním na číslo dokladu nebo na ikonu Najdi se přenesete na vybraný doklad.

Zobrazení návazných dokladů k příjemce
Zobrazeni navaznych dokladu na prijemce.png


Volbou menu Návazné doklady 1. úrovně si můžete zobrazit pouze návazné doklady v úrovni bezprostředně předcházející (bezprostředně následující) danému (po daném) dokladu. V případě, že je "řetězec" návazných dokladů delší, je tato volba je rychlejší než volba Návazné doklady.

Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).

Dogenerování návazného dokladu

Akce umožňuje k označeným příjemkám-převodkám dogenerovat návazné výdejky-převodky. Lze využít např. v případě, kdy uživatel zapomněl v příjemce-převodce zadat návazné údaje Druh dokladu převodu a Číslo skladu pro převod, nebo v případě, kdy uživatel omylem návaznou výdejku-převodku před její realizací smazal.

Akci lze spustit pouze nad realizovanými doklady, generuje návazné doklady k označeným dokladům, nad kterými byla spuštěna.

Výrobní čísla

Tato volba zobrazí přehled výrobních čísel daného dokladu. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy výrobní čísla aktuálního dokladu.

Položky

Přehled položek

Možnost zobrazení položek zadaných na aktuálním dokladu (resp. označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmkách v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

V místní nabídce tohoto přehledu najdete volby

 • Výrobní čísla - zobrazí výrobní čísla položky
 • Najdi doklad - najde doklad v přehledu Příjemky
 • Najdi zboží - najde položku v přehledu Stav skladu
 • Označení VV kontroly - provede Vstupní/Výstupní kontrolu položky
 • Hromadné změny - umožňuje provádět hromadné změny účetních údajů na položkách

Přehled skladových karet

Možnost zobrazení skladových karet položek zadaných na aktuálním dokladu (označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Kopie

Volba umožňuje vytvořit nový identický doklad.

Kurzorem se nastavíte na doklad, z něhož chcete udělat kopii, a v menu vyberete nabídku Kopie. Nabídne se vám okno pro zadání data případu a dalších údajů kopie. Po potvrzení se vytvoří nový doklad obsahující stejné údaje jako původní doklad. Lze jej libovolně upravovat.

Dokumenty

K dokladu je možné navázat libovolný soubor, který může být přímo uložen i v databázi systému Helios Easy

a může figurovat ve společném číselníku Dokumenty.

Kontrola celistvosti číselné řady

Provede kontrolu celistvosti číselné řady a vypíše chybějící čísla dokladů.

Generuj doklad DSN

Pokud z příjemky vznikla přijatá faktura položkovým převodem, je možné volbou Generuj doklad DSN vygenerovat tzv. Rozdílový (diferenciální) doklad dodatečných souvisejících nákladů. Pomocí dokladu DSN se dají řešit dodatečně zjištěné cenové rozdíly mezi příjemkou a fakturou. K rozdílům může dojít např. tehdy, když přijímáte zboží/materiál a ještě k němu nemáte fakturu. Viz též dokumentace k Dodatečným souvisejícím nákladům, popis volby Položky dle faktur zde

Došlé objednávky - Hromadná změna zajištění...

Tato volba spouští funkci Hromadná změna zajištění umožňující zajistit pro došlé objednávky Skladem volné zboží právě přijaté do skladu realizovanou příjemkou, a to i v případě, že jsou položky objednávek kryté zajištěním Vydanou objednávkou či Výrobním plánem.

Generování položek faktury přijaté

Tato volba dovolí pomocí průvodce vygenerovat návaznou fakturu přijatou. Nejprve je uživatel vyzván k výběru dokladové řady (faktura přijatá/Dobropis), následuje jednoduchý dotaz, který stačí potvrdit a následně se otevře okno Převod s výběrem a potvrzením s přehledem položek, které chcete převézt na návazný doklad. zde je možné položky ještě editovat a rozhodnout, že se některé například nepřevedou. Následně stačí okno pouze potvrdit a otevře se návazný doklad - faktura přijatá.


Realizace

Pokud jste si naprosto jisti, že je příjmový doklad vystaven v pořádku a nebudete do něj pořizovat žádné změny, zrealizujte jej. Teprve realizace zvýší stav skladu o množství zadané na dokladu. Na doklad se doplní evidenční ceny položek. Po realizaci je doklad uzavřen proti jakýmkoli změnám.

V případě, že realizujete doklad jiný den než je datum případu na dokladu, chová se systém podle nastavení konstanty Oběh zboží, Datum pro pozdější realizaci. Tj. buď se objeví dotaz, s jakým datem se má doklad zrealizovat, nebo se zrealizuje s dnešním datem nebo s datem vystavení dokladu.

Lze označit více dokladů a realizaci provést hromadně.

Storno příjmu, Generovat storno

Realizovanou příjemku nelze opravovat, lze vystavit storno doklad některým z následujících způsobů:

 • automaticky volbou Generovat storno - vystornování celého původního dokladu
 • ručně volbou Nový a položkovým převodem z původního dokladu - částečné storno původního dokladu pouze některých položek, případně jen částečného množství
 • ručně volbou Nový a zadáním položky na storno doklad - v případě, že nemáte v systému k dispozici původní doklad.


Generovat storno

Volba Generovat storno umožňuje vystavit storno doklad (opravný doklad) k realizovanému dokladu. Storno doklad vytvořený touto volbou bude identický s původním dokladem (až na znaménko).

Upozornění Původní doklad se převede na storno dokladově! To znamená, že ve stornu již nelze položky upravovat. Pokud chcete vystornovat pouze část dokladu, je nutné storno vystavit volbou místní nabídky Nový.

Na dokladu o stornu na záložce 5-Doklady vidíte hlavičku původní příjemky, ze které bylo storno vystaveno.

Datum případu vygenerovaného storna se řídí nastavením konstanty Oběhu zboží Generovat storno a dobropis (Možnosti, Konfigurace / správa systému, Oběh zboží). To je důležité si uvědomit především na přelomu roku, kdy storno k loňskému dokladu generujete až v novém roce!

Pokud je konstanta nastavena na Podle data realizace, bude Datum případu na vygenerovaném stornu stejné jako datum realizace stornované příjemky. Na přelomu roku se storno v tomto případě vygeneruje do "starého" roku.

Pokud je konstanta nastavena na Podle dnešního data, bude mít vygenerované storno jako datum případu dnešní datum. Na přelomu roku (v lednu generujete storno k prosincovému dokladu) se storno v tomto případě vygeneruje už do nového roku, což můžebýt nežádoucí.


Ruční vystavení storna

Pro ruční vystavení storno dokladu zvolte v přehledu příjemek volbu Nový a z nabízených druhů dokladů si vyberte druh pro storno příjmu. Na záložce 3 - Položky převeďte na storno doklad z původní příjemky stornované položky, případně upravte množství.

Pokud nemáte k dispozici původní příjemku, zadejte zboží na storno ručně stejným způsobem jako na jiný doklad modulu Oběh zboží. Je třeba si uvědomit, že na skladě musí být k dispozici příslušná zásoba zboží, jinak nepůjde storno příjmu zrealizovat.

Realizace storna příjmu

Při realizaci storna příjmu se můžete setkat s následujícími hláškami:

Varování nebo chybová hláška Nedostatek množství na skladě - nelze realizovat

Hláška znamená, že množství na stavu skladu je nižší než množství na stornu příjmu. Realizace storna příjmu by způsobila záporný stav skladu, což nelze. Stejná hláška se může objevit i při realizaci výdejky.

Varování nebo chybová hláška Nedostatek množství na skladě v JC - nelze realizovat

Hláška se může objevit v případě, kdy máte v konstantách nastaveno, že realizace storna příjmu se musí udělat ve stejných evidenčních cenách jako byla příjemka - konstanta Kontrola storna příjmu (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží) je nastavena na hodnotu Na jednotkovou cenu storna. Hláška znamená, že celkové množství na stavu skladu je sice dostatečné, ale zásoba na stavu skladu je v jiné ceně než byla cena na stornované příjemce. Když změníte nastavení konstanty na hodnotu Na celkový stav skladu, realizace storna příjmu se provede, ale evidenční cena na stornu bude jiná než evidenční cena na příjemce.

Příklad:
Metoda vedení skladu je nastavena na FIFO
Příjem č. 1: 1 ks za 100,- CZK
Příjem č. 2: 1 ks za 120,- CZK
Výdej č. 1: 1 ks, zrealizuje se v evidenční ceně 100,-, na stavu skladu zůstane 1 ks v hodnotě 120,- CZK
Storno příjmu č. 1, které by se mělo zrealizovat v ceně 100,- CZK se nezrealizuje, objeví se hláška uvedená výše. Po změně konstanty Kontrola storna příjmu se storno zrealizuje, ale v ceně 120,- CZK

Varování nebo chybová hláška Realizace k vybranému datu by po přihlédnutí k později realizovaným dokladům způsobila záporný stav.

Hláška se může objevit v případě, kdy realizujete storno příjmu zpětně, a po datu, ke kterému storno realizujete, už byly vystaveny další doklady. Stejná hláška se může objevit i při realizaci výdejky.

Příklad:
Příjem č. 1 k 1. květnu: 1 ks
Výdej č. 1 k 1. červnu: 1 ks
Příjem č. 2 k 5. červnu: 1 ks
Stav skladu je tedy 1 ks.
Pokud budete chtít Příjem č. 1 vystornovat k 1. květnu, realizace se neprovede a objeví se uvedená hláška. Systém totiž zjistí, že mezi v době Výdejem č. 1 a Příjmem č. 2, tj. mezi 1. a 5. červnem, by byl stav skladu záporný, což nelze.


Zrušit storno a původní doklad

Volba umožňuje zrušit realizovaný storno doklad a původní doklad za předpokladu, že jsou oba obsahově identické. Dvojice doklad-storno bude smazána při splnění následujících podmínek:

 • storno stornuje jediný doklad
 • položky obou dokladů mají shodné realizované množství a evidenční cenu, a to jednotlivě i celkově
 • ani jeden z dvojice dokladů není zaúčtován
 • je proveden zápis do žurnálu

Na datumech realizace obou dokladů nezáleží.

Na akci Zrušit storno a původní doklad lze nastavit samostatné právo v definici práv.

Zprávy

Volby umožňují:

 • komunikaci ve formátu EDITEL
 • komunikaci s jinou instalací systému Helios Easy (přenos dokladů) v interním XML formátu HELIOS-XML Generování zpráv

Volba umožňuje vytvářet z označených příjemek exportní soubory ve zvoleném formátu.

 • Formát HELIOS-XML generuje XML soubor příjemky interního formátu systému Helios Easy.

Přehled zpráv k akt. záznamu

Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Přehled ostatních zpráv

Historie zpráv vytvořených v přehledu Příjemky (nejen k aktuálnímu záznamu).

Načtení zpráv

Umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Příjemky. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do příjemky.

 • Formát EDITEL-XML načte ze zprávy DESADV (EDI - Dodací list) příjemku. POZOR, zpráva DESADV nepřenáší kód měny. Částky jsou proto správné pouze v případě shodnosti hlavní měny u odesilatele a příjemce.
 • Formát HELIOS-XML načte příjemku z XML souboru příjemky interního formátu systému Helios Easy. Ve zprávě se přenáší i informace o zaúčtování jednotlivých dokladů. Proto lze v Definici zprávy na záložce 6 - Dodatky zaškrtnutím volby Zrušení příznaku účtování při importu přenos této informace potlačit.

Další specifika pro jednotlivé formáty najdete zde

Obecné informace o definici zpráv naleznete zde

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export