Helios Easy:Organizace - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Číselník organizací je jeden z největších číselníků systému Helios Easy. Obsahuje seznam vašich odběratelů, dodavatelů a ostatních organizací. Tento číselník je využíván většinou modulů systému Helios Easy. Seznam je společný pro odběratele i dodavatele, takže je-li váš obchodní partner současně vaším dodavatelem i odběratelem, může být v číselníku veden pod jednou kartou.

V číselníku můžete pořizovat nové karty organizací, opravovat nebo rušit již pořízené karty. Můžete tisknout opisy seznamu nebo tisknout sestavy prostřednictvím definovaných formulářů.

Na karty organizací jsou navázány seznamy nejrůznějších slev, které dále využijete v modulu Oběh zboží. Každá organizace může mít libovolné množství bankovních spojení, které využijete zejména při vystavování platebních příkazů.

Potvrzením hlavní nabídky Číselníky Organizace se zobrazí přehled jednotlivých záznamů, tedy seznam organizací.

Číselník organizací obsahuje velmi mnoho informací. Po otevření přehledu však vidíte pouze ty, které jsou přednastaveny, že se mají zobrazovat. Vy si můžete nastavit, které záznamy v přehledu uvidíte, které informace o záznamech se budou zobrazovat a jak tento přehled bude setříděn. Veškeré výstupy, které z číselníku organizací získáte, budou velmi často přímo závislé na způsobu zobrazení přehledu. Nastavení vzhledu a třídění přehledu organizací a nejen organizací byla věnována samostatná kapitola Volby místní nabídky – Nastav. Pomocí volby Nastav si můžete např. definovat, že uvidíte pouze organizace z Prahy a seznam těchto organizací bude obsahovat číslo a název organizace, ulici, telefonní spojení a E-mailovou adresu.

Klepnutím pravého tlačítka myši v přehledu organizací vyvoláte místní nabídku (také výběrem tlačítka Akce na panelu nabídek). V ní naleznete přehled všech operací, které můžete v přehledu provádět.

Protože se některé funkce místní nabídky opakují i v jiných modulech systému Helios Easy, popíšeme pouze některé z nich. Popis ostatních funkcí naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Oprava

Touto volbou prohlížíte kartu organizace nebo opravujete její údaje. Po výběru volby se otevře formulář organizace, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Ve formuláři můžete měnit všechny údaje, pouze číslo organizace je již neměnné. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Nový

Volbou Nový zadáte do přehledu novou organizaci. Výběrem volby otevřete nový prázdný formulář. Změny organizace uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři. Při ukládání také systém kontroluje, zda záznam obsahuje všechny povinné údaje. Povinným údajem karty organizace je její Číslo. Zjistí-li systém nesrovnalost, upozorní vás hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Prázdné nebo chybně zadané Číslo organizace!

Systém zjistil, že Číslo organizace není vyplněné nebo je vyplněné chybně. Potvrďte tedy tlačítko OK a vyplňte nebo opravte Číslo organizace.

Číslo organizace je jedinečný údaj, který nelze zadat stejný pro více organizací. Pokud při ukládání systém zjistí, že Číslo ukládané organizace je v přehledu již použito, uložení záznamu nedovolí a upozorní vás hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Duplicitní označení – nelze vložit záznam!

Potvrďte tlačítko OK a zadejte jiné Číslo organizace.


Podrobný popis položek formuláře naleznete v kapitole Formulář organizace.


Zrušit

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Systém však dovolí zrušit pouze ten záznam, který nebyl v systému použit (např. zadán na doklad). Pokud zjistí, že rušená organizace byla v systému použita, zrušení záznamu neprovede a zobrazí hlášení ve sloupci výsledek:

Dotaz nebo informativní hláška Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat!


Tisk

Problematika tisku je podrobně popsána ve společné kapitole Volby místní nabídky – Tisk.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export