Helios Easy:Organizace, související číselníky - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

PSČ

Číselník obsahuje seznam míst a poštovních směrovacích čísel. Do tohoto číselníku můžete vstoupit a provádět v něm změny také z formuláře organizace.

Seznam jednotlivých funkcí přehledu najdete v místní nabídce.

Oprava (PSČ)

Touto volbou prohlížíte formulář PSČ nebo opravujete jeho údaje. Po výběru volby se otevře formulář záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Ve formuláři můžete měnit všechny údaje. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.

Nový (formulář PSČ)

Potvrzením této volby otevřete nový formulář.

Na formulář zadáváte pole PSČ, Pošta a Město. Vyplněné údaje uložíte klepnutím na tlačítko OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře bez uložení.

Při ukládání také systém kontroluje, zda záznam obsahuje všechny povinné údaje. Povinným údajem je PSČ. Zjistí-li systém nesrovnalost, upozorní vás hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka PSČ!

Systém zjistil, že pole PSČ není vyplněné nebo je vyplněné chybně. Potvrďte tedy tlačítko OK a vyplňte nebo opravte tento údaj.


PSČ + Město je jedinečný údaj, který nelze zadat do přehledu vícekrát. Pokud při ukládání systém zjistí, že PSČ je v přehledu již použito, uložení záznamu nedovolí a upozorní vás hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Duplicitní označení – nelze vložit záznam!

Potvrďte tlačítko OK a zadejte jiné PSČ nebo jiné Město.


Zrušit (PSČ)

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete.


Popis ostatních funkcí místní nabídky naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Forma úhrady

Tento číselník využíváte v přehledu Organizace při zadávání způsobů platby pro jednotlivé organizace a dále jej využíváte jako přednastavenou formu úhrady pro určitou řadu dokladů v modulu fakturace nebo můžete připravenou formu úhrady z tohoto číselníku nastavit přímo ve formuláři vydané nebo přijaté faktury.

V přehledu Číselníky > Organizace > Forma úhrady zadáte novou formu kliknutím na tlačítko Nový.... Vyplňujete následující údaje:


Forma úhrady - textový popis

Bezhotovostní - možnost označit formu úhrady jako bezhotovostní. Příznak se kontroluje při generování pokladního dokladu k faktuře, v případě bezhotovostní formy úhrady se objeví dotaz, zda se má skutečně pokladní doklad generovat.

Lhůta splatnosti - toto pole ovlivní předvyplnění data splatnosti v modulu fakturace, uvedete počet dnů od data vystavení faktury. Hodnota 0 znamená, že datum splatnosti je shodné s datem vystavení faktury. Prázdné pole znamená, že splatnost zde není definovaná. V tom případě systém přebírá lhůtu splatnosti definovanou v nastavení globálních konstant k modulu fakturace.


Doplňkový kód - číselné zadání kódu pro formu úhrady. Využívá se především pro identifikaci správné formy při importech a exportech dokladů, např.ISDOC.


Způsob zaokrouhlení (0,50/1,00) - zaokroulení, které vzniklo při rušení mincí 0,10 a 0,20 a později i 0,50. používá se při platbách v hotovosti. Více o legislativě k tomuto zaokrouhlení naleznete v Poradně.

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pozor, toto zaokrouhlení je specifické v tom, že se rozpadá do DPH a to tak, že se vezme celá zaokrouhlená částka faktury včetně DPH a znovu se daň spočítá SHORA KOEFICIENTEM. V kontaci faktury pak musí být řádky Základ daně - korekce a Částka daně - korekce pro všechny použité sazby DPH.


Pokladna - do tohoto atributu vybíráte pokladnu, do které se vygeneruje pokladní doklad s úhradou faktury akcí generování pokladního dokladu.


Datum pokl.dokl. - do tohoto atributu nastavujete, jaký datum bude mít pokladní doklad s úhradou faktury, který vznikne akcí Pokladní doklady - Generování.

Jsou dvě možnosti nastavení:

 • Datum faktury
 • Aktuální datum


Dodržet shodné pořadové číslo - jestliže je toto zaškrtávací pole prázdné, pak vzniklý pokladní doklad respektuje číslování nastavené u pokladny v Číselníku pokladen. Pokud toto pole zaškrtnete, bude mít vzniklý pokladní doklad stejné číslo jako má faktura, ze které doklad tvoříte.

Varování nebo chybová hláška Jestliže v pokladně existuje doklad, který má shodné číslo s fakturou, nepůjde z této faktury pokladní doklad vygenerovat.


Novou formu úhrady zadáte z místní nabídky přehledu volbou Nový… . Ve formuláři zadáváte údaje do pole Forma úhrady (textový popis) a Lhůta splatnosti (počet dnů). Hodnota pole Lhůta splatnosti nastaví datum splatnosti při vystavování vydané faktury (záložka Hlavička, pole Splatnost).


Skupiny organizací

Organizace lze zařazovat do různých skupin vzhledem k charakteru, podle kterého je chcete vyhodnocovat. Vytváříte např. skupiny Rozpočtové organizace, Supermarket, Dlužníci přes 10 tis. atd. K jedné organizaci lze přiřadit několik skupin najednou. Význam zařazení organizace do Skupiny spočívá především v možnosti vyhodnotit organizace pomocí funkce Nastav (viz kapitola Volby místní nabídky – Nastav).

Tedy např. „chci vidět všechny organizace zařazené do skupiny XXX“. Zařazení organizace do skupiny může probíhat dvojím způsobem:

 • Automaticky – organizace splní podmínky nastavené v definici Skupiny. Tato podmínka je zaměřena na sledování salda organizace.
 • Ruční zařazení organizace do Skupiny.

S každou Skupinou lze pracovat pouze jedním z uvedených způsobů. Ke skupině s automatickým zařazováním organizací nelze zadat organizaci ručně a naopak.


U Skupiny, kterou budete chtít k organizacím zařazovat ručně, definujete pouze Název skupiny.

U Skupiny, ke které budete organizace přiřazovat automaticky (tj. spuštěním aktualizace skupiny) dále kromě názvu definujete, v jaké výši salda, se mají organizace ke skupině načítat - viz dále.

Skupiny automaticky vytvářené aktualizací mají ještě jednu speciální vlastnost. Název skupiny se vždy objeví jako hlášení = upozornění ve chvíli, kdy na doklad zadáte organizaci, která do skupiny patří. Např. Organizace č. 10 dluží celkem 30.000,- Kč. Program ji automaticky zařadil do skupiny s názvem „Dlužníci nad 10 tis. Kč“, protože skupina je definovaná pro organizace se saldem vyšším jak 10.000,- Kč. Jakmile tuto organizaci č. 10 zadáte na libovolný doklad, tak program zobrazí hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Dlužníci nad 10. tis. Kč, dluh XXXX ke dni DDMMRRRR

XXXX je celková výše dluhu organizace, DDMMRRRR je datum aktualizace skupiny ve formátu den, měsíc, rok.


Obdobné upozorňování lze nastavit i pro skupiny s ručním zařazením organizací.

Upozornění Funkce, která při spuštění aktualizace skupin automaticky zařazuje organizace do skupin dle výše salda, využívá údaje z modulu Účetnictví z přehledu Saldokonta systému Helios Easy. Pokud nevlastníte modul Účetnictví nebo nepoužíváte přehled Saldokonta, nemůžete funkci automatického načítání organizací do skupiny používat.


Příklad Příklady skupin organizací
 • Odběratel maloobchod
 • Odběratel velkoobchod
 • Člen asociace realitních kanceláří
 • Obchodní dům
 • Dodavatel zeleniny
 • Dluží více než 10.000,-
 • Dlužník
 • Příspěvková organizace
 • Supermarket

Přehled skupin organizací

Všechny skupiny jsou vedeny v přehledu. Tento přehled má vlastnosti, které jsou přednastavené. Můžete je měnit pomocí volby Nastav. V místní nabídce naleznete přehled jednotlivých funkcí, které můžete v přehledu skupin použít. V této kapitole najdete popis jen těch nejdůležitějších. Ostatní jsou popsány ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Oprava (skupiny organizací)

Touto volbou prohlížíte a opravujete skupiny organizací. Po výběru volby se otevře formulář skupiny, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Nová skupina organizací

Volbou Nový zadáte do přehledu novou skupinu organizací. Výběrem volby otevřete nový prázdný formulář.

Formulář skupiny organizací


Formulář obsahuje tyto údaje:


Název

Název Skupiny organizací. Text, který skupinu charakterizuje.

U skupiny, která se organizacemi naplňuje automaticky při aktualizaci, se tento text stává „hláškou“, která se zobrazí při zařazení organizace na doklad.


Podmínka zařazení do skupiny

Tento parametr rozlišuje, zda bude Skupina používána pro automatické zařazování organizací, nebo zda budete organizace zařazovat ke skupině ručně. Pole umožňuje zadat tyto hodnoty:

 • Vypnuto – je-li nastavena tato hodnota, žádné automatické zařazování organizací do skupiny při aktualizaci skupiny neprobíhá. Organizace do této skupiny zadáváte ručně.
 • Žádná – nastavíte-li tuto hodnotu, tak se aktualizací do skupiny zařadí všechny organizace, které mají částku salda ve výši uvedené v poli Mezní částka saldokonta (a vyšší), bez ohledu na to, zda je částka před splatností nebo po splatnosti.
 • Po splatnosti – nastavíte-li tuto hodnotu, tak se při aktualizaci do skupiny zařadí všechny organizace, které mají částku salda ve výši uvedené v poli Mezní částka saldokonta (a vyšší). V tomto případě program vybírá pouze saldo, kterému vypršela lhůta splatnosti.
 • Po splatnosti s tolerancí – nastavíte-li tuto hodnotu, tak se při aktualizaci do skupiny zařadí všechny organizace, které mají částku salda ve výši uvedené v poli Mezní částka saldokonta (a vyšší). Zde program vybírá pouze saldo, kterému vypršela lhůta X dní po splatnosti. X dní zadáváte v poli Počet dnů tolerance.
 • Jednoznačná skupina - nastavíte-li tuto hodnotu, zařadí se do skupiny při aktualizaci všechny organizace, které jsou po splatnosti. Tj. podle stejného pravidla jako "Po splatnosti" nebo "Po splatnosti s tolerancí", ale s nulovou mezní částkou a nulovou tolerancí. Po napočtení této skupiny lze dále doplňovat další organizace ručně, stejně jako je tomu u podmínky "Vypnuto". Po spuštění aktualizace jsou však ručně přiřazené organizace vyřazeny. Jde tedy o kombinaci napočtení organizací a ručního přiřazení.
Upozornění Pro nastavení podmínky Žádná, Po splatnosti, Po splatnosti s tolerancí a Jenoznačná skupina se výše porovnávaného salda počítá ze saldokontních případů, spadajících do saldokontních skupin, které mají zaškrtnuto "Napočítat do skupin organizací" (nastavení viz Účetnictví > Saldokonta> Oprava). Sčítá se částka Saldo1 nebo Saldo2 dle konstanty "Nápočet salda celkem k organizaci a skupinám organizací provádět ze:" (viz Možnosti > Konfigurace/Správa systému > Účetnictví).


Mezní částka saldokonta

Toto pole je přístupné pouze tehdy, pokud máte nastavené v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnoty Žádná nebo Po splatnosti nebo Po splatnosti s tolerancí. Vyjadřuje dolní hranici výše salda, podle které se mají organizace do skupiny zařazovat. Tedy do skupiny zařadí organizace, které mají částku salda shodnou nebo vyšší než částku uvedenou v poli Mezní částka saldokonta. Např. Organizace č. 10 dluží 10.000,- Kč. Částka je po splatnosti. Jestliže má skupina s názvem „Dlužníci nad 5 tis.“ v poli Mezní částka saldokonta zadanou hodnotu 5.000,-, tak program automaticky zařadí organizaci č. 10 do skupiny „Dlužníci nad 5 tis.“

Upozornění Částku můžete zadávat i se záporným znaménkem. Program však saldo a mezní částku porovnává matematicky. Tzn. že zadáte-li do skupiny mezní částku –5.000,- a organizace má saldo –10.000,-, tak program organizaci do skupiny nezařadí, protože částka –10.000,- je menší než –5.000,-.


Upozorňovat

Toto pole je přístupné pouze pro skupiny s možností ručního zařazování organizací, tedy pokud máte nastavené v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnoty Vypnuto nebo Jednoznačná skupina.

Pokud je toto pole zaškrtnuté, pak název skupiny se vždy objeví jako hlášení = upozornění ve chvíli, kdy na doklad zadáte organizaci, která do skupiny patří.


Počet dnů tolerance

Toto pole je přístupné pouze tehdy, pokud máte nastavenou v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnotu Po splatnosti s tolerancí. Vyjadřuje počet dní po splatnosti salda. Např. Organizace č. 10 dluží 10.000,- Kč. Částka je po splatnosti 15 dní. Jestliže má skupina s názvem „Dlužníci nad 5 tis. s tolerancí“ v poli Mezní částka saldokonta zadanou hodnotu 5.000,- a v poli Počet dnů tolerance hodnotu 20 dní, tak program organizaci č. 10 do této skupiny nezařadí. Jestliže bude v poli Počet dnů tolerance hodnota 5 dní, tak program organizaci č. 10 do skupiny zařadí.


Kredit

Zaškrtávátko. Toto pole je přístupné pouze tehdy, pokud máte nastavené v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnoty Žádná nebo Po splatnosti nebo Po splatnosti s tolerancí.

V případě zaškrtnutí se zohledňuje hodnota kreditu z organizace. Pokud je na organizaci kredit 0, bere se mezní částka salda (zadání kreditu viz Číselníky > Organizace > pravá myš Způsob platby). Např. organizace z předchozího odstavce má zadaný kredit 7.000, pak program tuto organizaci do skupiny zařadí protože dlužná částka překračuje nastavený kredit o 3.000 Kč.


Zablokování

Zaškrtávátko. Slouží k hromadnému zablokování organizací patřících do skupiny.

Upozornění Organizace se zablokují aktualizací skupiny.


Výše dluhu podle počtu dnů tolerance

Zaškrtávátko je přístupné jen při nastavení Podmínky zařazení do skupiny na hodnotu "po splatnosti s tolerancí". Po jeho zaškrtnutí je výše dluhu spočítána s ohledem na počet dnů tolerance.

Příklad Tolerance je nastavena na 7 dnů. Dluh je počítán z faktur, které mají datum splatnosti starší než dnešní datum, od kterého je odečteno 7 dnů. Tedy k datu 7 dnů zpět ode dneška.

Zaškrtávátko není implicitně nastaveno. Po nastavení tohoto zaškrtávátka je potřeba danou skupinu aktualizovat.


Změny ve formuláři Skupina organizací uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře bez uložení změn.


Zrušit (skupinu organizací)

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Systém však dovolí zrušit pouze tu skupinu, která ještě není přiřazena k žádné organizaci. Pokud zjistí, že skupina je v systému použita, zrušení záznamu neprovede a zobrazí hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat!

Hlášení potvrďte tlačítkem OK. Tlačítkem Detail si můžete zobrazit podrobnější informace.


Organizace (skupiny organizací)

Tato volba místní nabídky přehledu Skupiny organizací vám zobrazí všechny organizace, zařazené do skupiny, na které jste umístění kurzorovým řádkem. U Skupin, u kterých probíhá zařazování organizací automaticky dle výše salda, je nutné spustit aktualizaci.


Aktualizace všech skupin

Tato volba provede nové načtení organizací u všech skupin organizací, které byly definovány pro automatické načítání organizací dle výše salda.

Upozornění Aktualizaci je nutné spustit v případě, že v přehledu Saldokonta došlo ke změnám vlivem zaúčtování nových faktur nebo plateb.


Aktualizace skupiny

Tato funkce je obdobou té předchozí. Aktualizuje však pouze 1 vybranou skupinu, skupinu, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Upozornění Nelze aktualizovat skupinu, do které se organizace zařazují jen ručně, tj. skupinu, která má nastavené v poli Podmínka zařazení do skupiny hodnotu Vypnuto.


Návazné skupiny zboží

Tato funkce zobrazí přehled skupin zboží, které jsou připojeny ke skupině organizací. Pomocí volby Nová máte možnost připojit další skupinu zboží. Podrobný popis práce s návaznými skupinami naleznete v modulu Oběh zboží v kapitole Návazné skupiny.


Druh činnosti

Tento číselník umožňuje rozdělit organizace podle oblasti jejich podnikání. Druhem činnosti je tedy např. Stavebnictví, Zemědělství, Doprava, Kultura, Potravinářství, Školství atd. Pomocí vyhodnocovacích nástrojů jako např. funkce Nastav a funkce Seskupování můžete organizace dle Druhu činnosti třídit, seskupovat do skupin se stejným druhem činnosti atd. Druh činnosti zadáváte ve formuláři organizace, kde si můžete tento číselník otevřít. Na rozdíl od Skupiny organizací, můžete zadat ke každé organizaci pouze jeden druh činnosti.

V místní nabídce naleznete přehled jednotlivých funkcí, které můžete v přehledu Druh činnosti použít. V této kapitole najdete popis jen těch nejdůležitějších. Ostatní jsou popsány ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Oprava (druhu činnosti)

Touto volbou prohlížíte a opravujete Druh činnosti organizace. Po výběru volby se otevře formulář Druhu činnosti, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Nový (druh činnosti)

Volbou Nový zadáte do přehledu nový druh činnosti. Výběrem volby otevřete nový prázdný formulář.

Formulář obsahuje pouze pole Název. Změny organizace uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře bez uložení změn.


Zrušit (druh činnosti)

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Systém však dovolí zrušit pouze ten druh činnosti, který ještě není přiřazen k žádné organizaci. Pokud zjistí, že druh činnosti je v systému použitý, zrušení záznamu neprovede a zobrazí hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat!

Hlášku potvrďte tlačítkem OK. Tlačítkem Detail si můžete zobrazit podrobnější informace.


Regiony

Číselník regionů je možno naplnit libovolnými územními oblastmi, do kterých je možno jednotlivé organizace zařazovat. Tento údaj je možné následně použít k výběru a třídění v seznamu organizací.


Komunikační jazyky

Číselník komunikačních jazyků. Ke každé organizaci lze nastavit komunikační jazyk. Ve spojení s texty upomínek a penalizačních faktur je možno nastavit různé jazykové mutace těchto dokumentů podle jazyku přiřazeného organizaci.


Vztahy kontaktních osob k organizaci

V přehledu jsou zobrazené vazby mezi kontaktními osobami a organizacemi. Tyto vazby je možné také nově zadávat, opravovat či mazat. Bližší popis najdete zde.


Předpisy skonta

Nový

Přes toto tlačítko lze zakládat nový předpis skonta k organizacím. Definujete následující položky:


Popis

Libovolní název skonta.


Počet dnů

Nastavení počtu dnů, po které se bude skonto uplatňovat.


Sazba %

Procentuální výše daného skonta z částky na faktuře.


Zařazené organizace

Pomocí funkce Přidat lze přiřadit libovolný počet organizací, pro které bude platit daný předpis skonta. Obdobně lze pomocí funkce Odebrat organizace ze seznamu odstranit.

Ciselnik kontaktnich osob - Ciselniky4.jpg


Zařazené organizace

Touto funkcí zobrazíte přiřazené organizace k danému předpisu skonta. Objeví se okno Skonto organizace a v něm lze přidávat a odebírat organizace přiřazené k danému předpisu skonta.


Partneři PAP

Jedná se o seznam možných voleb pole Partner PAP z formuláře Organizace. Přehled se zobrazí pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Záznamy lze uživatelsky editovat.

Naplnění číselníku lze provést buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importem z TXT souboru PARTPAP_CZ_201301.TXT, který je součástí distribuce a leží v podadresáři SYSTEM instalace HeliosOrange. Obě metody zruší všechny záznamy v číselníku a nahradí je importovanými záznamy ze souboru.


Přehled se zobrazí pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace

Partneři PAP - IČO

Jedná se číselník s daty Identifikačních čísel a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v PAP. Přehled se zobrazí pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Záznamy lze uživatelsky editovat.


Naplnění číselníku lze provést buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importem z TXT souboru PARTPAP_CZ_201301.TXT, který je součástí distribuce a leží v podadresáři SYSTEM instalace HeliosOrange. Obě metody zruší všechny záznamy v číselníku a nahradí je importovanými záznamy ze souboru.

Upozornění Jelikož se jedná o velký soubor (cca 3 miliony záznamů), import může trvat až desítky minut.

.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Vzhledem k velikosti stažených ZIP souborů a rozbalených UNL souborů je třeba pravidelně promazávat úložiště ZIP souborů a dočasný adresář systému WINDOWS, kde leží UNL soubory

Partneři v konsolidaci státu

Po stažení tohoto číselníku je možné další akcí příslušným organizacím v číselníku organizací přiřadit příznak Konsolidace.

Dle závazného číselníku partnerů konsolidace státu MFČR pomocí akce Import je možné tento číselník naimportovat do Helios Easy. Z adresáře System vyberete soubor PARTKON_CZ_201602.TXT.

Když je číselník naplněn, je možné pomocí akce "Aktualizace konsolidace organizace ke dni" aktualizovat příznak "Konsolidace" v číselníku organizací.další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export