Helios Easy:Organizace, export - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Upozornění Sloupec Max.délka v popisu struktury uvádí maximální délku z pohledu použitého datového typu. Tuto maximální délku však není možné vždy využít! Ve sloupci Poznámka je v některých případech uvedeno jakých hodnot může daný atribut nabývat. Je třeba se řídit těmito údaji! Tak např. atribut Stav má uvedenu max. délku 3, ale fyzicky jsou povoleny pouze hodnoty o délce 1. Atribut CisloOrg má uvedenu max. délku 10, ale ve skutečnosti lze vyplnit maximálně číslo 999999999, tedy údaj o délce 9. Obdobně všechny numerické hodnoty (většinou typu numeric(19,6)), tj. např. atribut Kredit by neměl mít vyplněno všech 6 desetinných míst (měna má maximálně 2 desetinná místa). Jako desetinný oddělovač se používá tečka! Všechny datumové údaje se zadávají buď ve formátu RRRRMMDD nebo včetně času ve formátu RRRRMMDD HH:MM:SS:mmm. V případě nejasností s povolenou hodnotou nebo maximální délkou některého atributu kontaktujte hotline.
Veřejný název Systémový název (v souboru) Typ Max. délka Poznámka
Číslo organizace CisloOrg int 10 (resp.9) Číslo organizace v číselníku, max. hodnota je 999999999.
Nadřízená organizace NadrizenaOrg int 10 (resp.9) Číslo organizace, nadřízené danému záznamu, max. hodnota je 999999999. Pokud organizace s tímto číslem není v číselníku, končí import chybou.
Název Nazev varchar 100 Hlavní název organizace.
Druhý název DruhyNazev varchar 100 Pomocný název organizace.
Místo sídla Misto varchar 100 Místo sídla organizace.
Region Region varchar 15 Region organizace.
Země IdZeme varchar 3 Abecední kód země, pokud není v číselníku pak se automaticky vygeneruje.
Ulice Ulice varchar 100 Ulice sídla organizace.
PSČ PSC varchar 10 PSČ organizace.
PO Box PoBox varchar 40 PO BOX organizace
Kontakt Kontakt varchar 40 Libovolný výchozí kontakt na organizace, bez vazby na další číselníky. V editoru je vidět pouze u organizace s číslem 0 (vlastní firma).
DIČ DIC varchar 15 DIČ organizace.
Lhůta splatnosti LhutaSplatnosti tinyint 3 Počet dnů splatnosti, přednabízený pro danou organizaci na dokladech.
Stav Stav tinyint 3 Stav záznamu organizace: 0=aktivní, 1=blokovaná, 2=zakázaná.
Právní forma PravniForma tinyint 3 Druh organizace: 0=právnická osoba, 1=fyzická osoba.
Druh činnosti DruhCinnosti int 10 Vazba na systémové číslo druhu činnosti.
IČO ICO varchar 20 IČ organizace.
Sleva Sleva numeric 5,2 Procento slevy k organizaci - vazba na atribut OdHodnoty.
Od hodnoty OdHodnoty numeric 19,6 Hodnota Kč od které se uplatní zadaná sleva viz atribut Sleva.
Cenová úroveň CenovaUroven int 10 (resp.4) Číslo úrovně nabídkové ceny, max. hodnota je 9999. Pokud neexistuje v návazném číselníku je vygenerováno.
Poznámka Poznamka text Textová poznámka k organizaci.
Forma úhrady FormaUhrady varchar 30 Způsob platby, který se použije na dokladech. Pokud neexistuje v návazném číselníku je vygenerován.
Je odběratel ? JeOdberatel bit 1 Označení zda je organizace odběratel ve vztahu k vlastní organizaci.
Je dodavatel ? JeDodavatel bit 1 Označení zda je organizace dodavatel ve vztahu k vlastní organizaci.
Upozornění Upozorneni varchar 255 Text upozornění, který se objeví při použití organizace na dokladech
Externí číslo organizace CisloOrgDos varchar 20 Číslo organizace např. z externího software pro kontrolu exportů/importů.
Měna Mena varchar 3 ISO kód měny. Pokud neexistuje v návazném číselníku končí import chybou.
Datum pořízení DatPorizeni datetime 21 Datum založení záznamu organizace.
Autor Autor varchar 128 Celé jméno autora záznamu. Pokud není, doplní se jméno přihlášeného uživatele.
Datum změny DatZmeny datetime 21 Datum poslední změny záznamu.
Změnil Zmenil varchar 128 Celé jméno autora změny záznamu.
Fakturační Fakturacni bit 1 Označení zda je záznam Fakturační adresa ve vztahu k dokladům.
Místo určení MU bit 1 Označení zda je záznam Místo určení ve vztahu k dokladům.
Příjemce Prijemce bit 1 Označení zda je záznam Příjemce ve vztahu k dokladům.
Údaj o zápisu do obchodního rejstříku UdajOZapisuDoObchRej varchar 128 Informace z obchodního rejstříku, tiskne se na dokladech.
Bankovní spojení vlastní organizace IDBankSpojeni int 10 Vazba na systémové číslo bankovního spojení vlastní organizace (pro vydané faktury). Pokud neexistuje v návazném číselníku, končí import chybou.
EAN CarovyKodEAN varchar 13 Přidělený čárový kód - identifikace například pro komunikaci s obchodními řetězci.
Poštovní adresa PostAddress varchar 100 Poštovní adresa organizace - pro potřeby tisků.
Kredit Kredit numeric 19,6 Nastavený (uhrazený) peněžní kredit k organizaci.
Saldo celkem Saldo numeric 19,6 Informace ze salda, celková výše salda. Pouze informativní počítaný údaj, který se mění po každé aktualizaci salda.
Uhrazeno před splatností UhrazenoPredSpl1 numeric 19,6 Atributy saldokonta (suma Kč), rozlišené dle nastavených kategorií splatnosti. Pouze informativní počítaný údaj, který se mění po každé aktualizaci salda.
Uhrazeno před splatností UhrazenoPredSpl2 numeric 19,6
Uhrazeno před splatností UhrazenoPredSpl3 numeric 19,6
Uhrazeno před splatností UhrazenoPredSpl4 numeric 19,6
Uhrazeno před splatností UhrazenoPredSpl5 numeric 19,6
Uhrazeno před splatností UhrazenoPredSpl6 numeric 19,6
Uhrazeno před splatností UhrazenoPredSpl0 numeric 19,6
Uhrazeno po splatnosti UhrazenoPoSpl1 numeric 19,6 Atributy saldokonta (suma Kč), rozlišené dle nastavených kategorií splatnosti. Pouze informativní počítaný údaj, který se mění po každé aktualizaci salda.
Uhrazeno po splatnosti UhrazenoPoSpl2 numeric 19,6
Uhrazeno po splatnosti UhrazenoPoSpl3 numeric 19,6
Uhrazeno po splatnosti UhrazenoPoSpl4 numeric 19,6
Uhrazeno po splatnosti UhrazenoPoSpl5 numeric 19,6
Uhrazeno po splatnosti UhrazenoPoSpl6 numeric 19,6
Uhrazeno po splatnosti UhrazenoPoSpl0 numeric 19,6
Neuhrazeno před splatností NeuhrazenoPredSpl1 numeric 19,6 Atributy saldokonta (suma Kč), rozlišené dle nastavených kategorií splatnosti. Pouze informativní počítaný údaj, který se mění po každé aktualizaci salda.
Neuhrazeno před splatností NeuhrazenoPredSpl2 numeric 19,6
Neuhrazeno před splatností NeuhrazenoPredSpl3 numeric 19,6
Neuhrazeno před splatností NeuhrazenoPredSpl4 numeric 19,6
Neuhrazeno před splatností NeuhrazenoPredSpl5 numeric 19,6
Neuhrazeno před splatností NeuhrazenoPredSpl6 numeric 19,6
Neuhrazeno před splatností NeuhrazenoPredSpl0 numeric 19,6
Neuhrazeno po splatnosti NeuhrazenoPoSpl1 numeric 19,6 Atributy saldokonta (suma Kč), rozlišené dle nastavených kategorií splatnosti. Pouze informativní počítaný údaj, který se mění po každé aktualizaci salda.
Neuhrazeno po splatnosti NeuhrazenoPoSpl2 numeric 19,6
Neuhrazeno po splatnosti NeuhrazenoPoSpl3 numeric 19,6
Neuhrazeno po splatnosti NeuhrazenoPoSpl4 numeric 19,6
Neuhrazeno po splatnosti NeuhrazenoPoSpl5 numeric 19,6
Neuhrazeno po splatnosti NeuhrazenoPoSpl6 numeric 19,6
Neuhrazeno po splatnosti NeuhrazenoPoSpl0 numeric 19,6
Fakturace celkem FaSumaCelkem numeric 19,6 Informace z faktur, celková výše fakturace. Pouze informativní počítaný údaj.
Pozastaveno celkem PozastavenoCelkem numeric 19,6 Celková suma na pozastavených účetních dokladech. Pouze informativní počítaný údaj.
Datum aktualizace ze saldokonta FaAktualizovano datetime 21 Poslední datum aktualizace počítaných atributů typu saldo.
Plnění bez DPH PlneniBezDPH bit 1 Označení zda se k organizaci bude uplatňovat plnění DPH.
Komunikační jazyk Jazyk varchar 15 Komunikační jazyk pro tisk dokumentů k organizaci.
Datum do kdy neupomínat DatumNeupominani datetime 21 Datum pro tvorbu upomínek.
Nákupní cenová úroveň CenovaUrovenNakup int 10 (resp.4) Číslo nákupní cenové úrovně (pro příjemky a faktury přijaté). Max. hodnota je 9999.
TIN TIN varchar 17 Tranzitní identifikační číslo vlastní organizace pro modul NCTS.
Evidenční číslo daňového skladu EvCisDanovySklad varchar 30 Evidenční číslo daňového skladu vlastní organizace pro modul daňové sklady.
DIČ DICsk varchar 15 DIČ sloužící pro slovenskou legislativu.
Sleva k souvisejícímu označení zboží SlevaSozNa tinyint 3 Nastavení slev pro organizaci. Může nabývat hodnot NULL-Vždy použít, 0-Nepoužívat, 1-Použít pokud není žádná předchozí, 2-Podle globální konfigurace
Sleva ke skupině zboží SlevaSkupZbo tinyint 3
Sleva ke kmeni zboží SlevaKmenZbo tinyint 3
Sleva ke stavu skladu SlevaStavSkladu tinyint 3
Sleva na zboží SlevaZbozi tinyint 3
Sleva k organizaci SlevaOrg tinyint 3
Text penalizační faktury IdTxtPenFak int 10 Vazba na systémové číslo textu penalizační faktury. Pokud neexistuje v návazném číselníku, končí import chybou.


V importním souboru nemusí být uvedeny všechny sloupce. Jediný povinný je sloupec CisloOrg. Sloupce importního souboru mohou být přehozeny, nemusí být uvedeny v tomto pořadí. Všechny údaje, kromě hodnoty NULL musí být v apostrofech. V prvním řádku musí být uvedeno HlavCisOrg, ve druhém řádku jsou pak uvedeny názvy atributů oddělené čárkou, ve třetím řádku musí být uvedeno DataCisOrg a v dalších řádcích pak vlastní údaje, opět oddělené čárkou. Počet sloupců názvů atributů a údajů musí být stejný.


Příklad Příklad importního souboru s „minimem“ položek

HlavCisOrg
CisloOrg,Nazev
DataCisOrg
'3000','ABC s.r.o.'
'3001','XYZ a.s.'zpět

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export