Helios Easy:Organizace, Volby místní nabídky - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Dokumenty

V této nabídce menu je možno přidat k jednotlivým organizacím Poznámky, Dokumenty nebo Dokumenty navázané i nepřímo.


Poznámky

Volbou Poznámky zadáte k organizaci údaje, pro které neexistují ve formuláři zvláštní pole. Potvrzením volby otevřete přehled záznamů (poznámek). Přehled poznámek má místní nabídku funkcí. Jejich podrobný popis naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Formulář poznámky

Formulář poznámky obsahuje následující údaje:


Název

Stručné označení poznámky. Povinný údaj.


Poznámka

Slouží k vlastnímu popisu poznámky.


Dokumenty

Touto volbou můžete připojit k organizaci, na které je nastaven kurzorový řádek, libovolný dokument, tabulku, obrázek či jiný soubor. Připojování provádíte formou odkazu. Tyto dokumenty lze potom jednoduše dohledat podle vlastního popisu a rychle otevřít, ať už pro opravu nebo pro čtení. Podrobný popis práce s Dokumenty naleznete v kapitole Pomocné číselníky – Dokumenty.

K organizaci můžete připojit dokumenty, které chcete vidět pouze u té příslušné organizace, ale i dokumenty, které chcete vidět v přehledu společných dokumentů. V tom případě ve formuláři dokumentu zaškrtněte políčko Zahrnout do všeobecných dokumentů.

Pokud požadujete, aby se dokumenty ukládaly přímo do databáze zaškrtněte políčko Uloženo v databázi. Tato funkce vám zaručí, že všechny dokumenty takto označené se budou přenášet spolu s databází. A to i v případě obnovy zálohy databáze na jiném SQL serveru nebo do jiné databáze.

Přehled dokumentů má místní nabídku funkcí. Jejich podrobný popis naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.

Funkce místní nabídky, která se týká výhradně tohoto přehledu jsou následující.


Otevřít

Tato funkce otevře dokument umístěný v přehledu všech dokumentů za předpokladu, že má dokument přidělený prohlížeč, kterým lze dokument otevřít k prohlížení nebo editaci.


Odeslat dokument

Tato funkce umožňuje poslat dokument přímo ze systému Helios Easy jinému uživateli, podmínkou jsou zadané e-mailové kontakty v Helios Easy.


Definice práv

Tato funkce umožňuje nastavení přístupových práv k aktuálnímu dokumentu, to je k tomu dokumentu který je označen kurzorem.

Pro nastavení práv platí následující pravidla:

1. Dokud nejsou k dokumentu nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni uživatelé.
2.Jakmile jsou k dokumentu definována práva, nemají k němu ostatní uživatelé přístup.
3. Uživatel vždy vidí dokumenty, jejichž je vlastníkem (bez ohledu na práva).
4. V přehledu tedy uživatel vidí:
• Dokumenty, jejichž je daný uživatel vlastníkem (autorem).
• Dokumenty, které nemají nastaveny žádná práva.
• Dokumenty, na které má uživatel přidělena práva.


Dokumenty navázané i nepřímo...

Potvrzením této volby otevřete přehled dokumentů. Dokumenty do tohoto přehledu zadáváte celkem třemi způsoby:

 • Přímo k organizaci. Tedy v přehledu Organizace jste zvolili volbu Dokumenty a tam jste vytvořili záznam (přímou vazbu organizace a dokumentu).
 • Nepřímo - V modulu CRM jste vytvořili Kontaktní jednání s nějakou organizací a k tomuto kontaktnímu jednání jste navázali dokument. Tím vznikne nepřímá vazba mezi organizací a dokumentem.
 • Nepřímo - V přehledu Zakázky jste k vybrané kartě zakázky navázali dokument (přes volbu místní nabídky Dokumenty). Protože karta zakázky obsahuje organizaci (příjemce zakázky), vzniká tím opět nepřímá vazba mezi organizací a dokumentem.
 • Volbou <F2> Nový v přehledu Dokumenty navázané i nepřímo. Tímto způsobem však docílíte navázání dokumentu pouze na organizaci a tím vlastně vytvoříte přímou vazbu mezi dokumentem a organizací. Tímto způsobem nelze navázat dokument ani na Kontaktní jednání, ani na kartu Zakázky. Podrobný popis vytvoření nového záznamu volbou <F2> Nový, naleznete v kapitole Pomocné číselníky – Dokumenty.


E-maily odeslané z aktivit

V tomto přehledu se zobrazuje přehled E-mailů odeslaných vybrané organizaci z přehledu aktivity.


Bankovní spojení

Každá organizace může mít zadáno více bankovních spojení. Potvrzením volby Bankovní spojení otevřete přehled Bankovní spojení buď k označným organizacím nebo k organizaci, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. V místní nabídce naleznete přehled všech operací, které můžete v přehledu provádět. Jejich podrobný popis naleznete v kap. Volby místní nabídky.

Přehled bankovních spojení využíváte např. při vystavování platebních příkazů.


Oprava bankovního spojení

Volbou Oprava prohlížíte a opravujete pořízené bankovního spojení. Po výběru volby se otevře záznam, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Ve formuláři můžete měnit všechny údaje kromě údajů o peněžním ústavu. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Nové bankovní spojení

Volba slouží k pořizování nového záznamu, tedy nového bankovního spojení organizace. Výběrem volby otevřete nový prázdný formulář:

Formulář Bankovní spojení vlastní organizace

Dokumenty - Ciselniky1.jpg


[1] Číslo účtu

Název spojení

Název bankovního spojení organizace. Nepovinný údaj.


Číslo účtu

Číslo bankovního spojení organizace. Číslo je při ukládání kontrolováno na Modulo 11. Kontrola neprobíhá u těch peněžních ústavů, které mají ve své definici v poli Typ ústavu nastavenou hodnotu Zahraniční.


Měna

Zde zadáváte měnu, ve které je účet vedený. Měna se přenáší na zahraniční platební příkazy k údajům o účtu příjemce.


Blokováno

Pokud je zaškrtnuto, nelze bankovní spojení použít.


IBAN - elektronický formát

Do tohoto pole je možno zadat číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN, tento formát se použije při elektronickém vystavování platebních příkazů.


IBAN - písemný formát

Písemný formát IBAN se převezme automaticky z elektronického formátu a požívá se při tištěné formě příkazů k úhradě.


[2] Vazba

Typ vazby

Položka Typ vazby se vyplní automaticky dle toho, odkud je bankovní spojení zadáváno:

 • bez vazby
 • organizace - bankovní spojení je navázáno na konkrétní organizaci
 • zaměstnanec - bankovní spojení je navázáno na konkrétního zaměstnance


[3] Peněžní ústav

Kód ústavu

Kód bankovního ústavu. Pole můžete editovat ručně, kód však musí existovat v číselníku. Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled Peněžní ústavy. V tomto přehledu můžete záznamy opravovat, rušit nebo pořizovat nové. Podrobný popis práce s tímto přehledem naleznete v kapitole Banka – Peněžní ústavy. Vybraný peněžní ústav poklepáním přenesete do formuláře bankovního spojení. Současně dojde přenosu dalších údajů peněžního ústavu do formuláře bankovního spojení. Jedná se o údaje:


Název ústavu

Název peněžního ústavu. Údaj není z formuláře bankovního spojení organizace editovatelný. Vyplní se automaticky po zadání kódu ústavu a proto musí být v přehledu Bankovní ústavy zadán.


Název pobočky

Název pobočky peněžního ústavu. Údaj není z formuláře bankovního spojení organizace editovatelný. Vyplní se automaticky po zadání kódu ústavu a proto musí být v přehledu Bankovní ústavy zadán.


Místo sídla

Místo sídla peněžního ústavu. Údaj není z formuláře bankovního spojení organizace editovatelný. Vyplní se automaticky po zadání kódu ústavu a proto musí být v přehledu Bankovní ústavy zadán.


[4] Symboly platby

Specifický symbol

Specifický symbol bankovního spojení. Tento údaj se bude automaticky přenášet do platebního příkazu pro vybranou organizaci.


Variabilní symbol

Variabilní symbol bankovního spojení. Tento údaj se bude automaticky přenášet do platebního příkazu pro vybranou organizaci.


Konstantní symbol

Konstantní symbol bankovního spojení. Tento údaj se bude automaticky přenášet do platebního příkazu pro vybranou organizaci.


[5] Účtování výpisu

Následující údaje jsou určené pro automatické zaúčtování výpisu do modulu Účetnictví.


Číslo účtu - alias

Pokud není alias prázdné, tak se bankovní spojení při přípravě účtování výpisů hledá podle tohoto údaje. Praktické využití při použití různých formátů bankovního spojení pro účely vystavení příkazů k úhradě a pro účely stažení bankovních výpisů v elektronické podobě.


Napočítat do peněžních toků

Zaškrtávací pole, kterým stanovujete, že zaúčtované výpisy se budou napočítávat do peněžních toků. K tomuto musíte mít zakoupen modul Řízení peněžních toků.


Druh účetního dokladu

Do tohoto pole vyplníte druh účetního dokladu (sborník), do kterého budete chtít automaticky účtovat všechny bankovní výpisy jednoho bankovního účtu příkazce. Z toho plyne, že pole můžete vyplňovat pouze u bankovního spojení vlastní organizace. Pokud máte více bankovních spojení pro vlastní organizaci, může mít každé spojení svůj vlastní sborník. U bankovního spojení příjemce druh účetního dokladu nezadáváte, proto pole není aktivní.


Účetní vazba

Určuje číslo účetního účtu a další hodnoty atributů, použité při automatickém účtování. Účetní vazbu vyberete z následného číselníku pomocí tlačítka Tritecky.jpg. Obsahuje následující hodnoty.

Dokumenty - Ciselniky3.jpg


Účetní účet

Účet banky z účtového rozvrhu, na který bude automaticky účtován výpis z banky. U bankovního spojení příkazce, tedy vlastní organizace, je nutné účet banky vyplnit, aby bylo možné vůbec provést automatické zaúčtování. U bankovního spojení příjemce však pole není nutné vyplnit, protože program při automatickém zaúčtování dohledává nejprve účet v deníkovém zápisu (např. v zaúčtované faktuře). Teprve pokud jej nedohledá, využívá hodnotu zadanou v poli Účetní účet.


Útvar, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Text

Údaje z těchto polí si systém přebírá ve chvíli, kdy při účtování použil bankovní protiúčet z formuláře bankovního spojení a tento protiúčet má ve své charakteristice zadáno povinnost účtovat na útvar nebo zakázku nebo nákladový okruh či vozidlo.Případně můžete zadat text, který se bude přenášet do textu účetního řádku.

Vyplněný formulář účetní vazby uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?


Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Tlačítkem Přenos přenesete účetní vazbu na formulář bankovního spojení.


Bližší informace o zadání bankovního spojení najdete v popisu Bankovní spojení v modulu Banka.


Vyplněný formulář bankovního spojení uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Systém kontroluje bankovní spojení tuzemských bankovních ústavů. Zjistí-li chybu v čísle účtu, upozorní vás hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Zadaný účet neprošel kontrolou na modulo 11. Uložit?

Tlačítkem Ano bankovní spojení organizace uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne a Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Zrušit bankovní spojení

Tato volba slouží ke smazání vybraného bankovního spojení. Výběrem volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete.


Změna přednastaveno

Potvrzením této volby „označíte“ bankovní spojení jako „přednastavené“ a toto spojení se bude automaticky dotahovat na přijatou fakturu po zadání organizace na přijatou fakturu. Volba vám tak urychlí vyplnění formuláře vydané faktury, kde se tyto hodnoty stávají podkladem pro automatické vystavení platebního příkazu.


Skupiny

Organizace lze zařazovat do různých skupin vzhledem k charakteru, podle kterého je chcete vyhodnocovat. Můžete vytvářet např. skupiny Rozpočtové organizace, Supermarket, Dlužníci s dluhem nad 10 tis. apod. K jedné organizaci lze přiřadit několik skupin najednou. Význam zařazení organizace do Skupiny spočívá především v možnosti vyhodnotit organizace pomocí funkce Nastav (viz kapitola Volby místní nabídky – Nastav). Např. můžete vyfiltrovat všechny organizace, které patří do skupiny Příspěvkové organizace.

Potvrzením volby otevřete přehled skupin, do kterých byla organizace zařazena.

Přehled skupin vybrané organizace

Dokumenty - Ciselniky4.gif


Volbou Nový <F2> v místní nabídce otevřete číselník všech skupin. Podrobný popis práce s tímto číselníkem naleznete v kapitole Skupiny organizací. Ze společného číselníku přenesete vybranou skupinu do přehledu skupin pouze dané organizace. Přenos provedete volbou Přenos <Ctrl><Enter>.


Přehled DIČ

Se vstupem do Evropské unie nastala potřeba u organizace zadat více čísel DIČ, proto byl vytvořen tento přehled. Každé DIČ v tomto přehledu je specifikováno právě jedním kódem země.


Nové DIČ zadáte kliknutím na tlačítko Nový.... Otevře se editor, kde vyplníte Zemi a DIČ DPH. Atribut EU není možné editovat ručně. Pokud je vybraná země označena v číselníku zemí, že je v Evropské unii, bude tento atribut automaticky zatržený.

V editoru pro zadání DIČ po kliknutí na tlačítko Akce nebo pravá myš naleznete akci Uživatelské ověření DIČ.

Po potvrzení heslem je u daného DIČ nastavena hodnota ověření na

Dotaz nebo informativní hláška Yes, valid VAT number (user)

DIČ je tímto validní (např. pro posouzení platné validace při tvorbě souhrnného hlášení). Tuto akci lze použít například v případě nedostupnosti ověřovacího serveru.


V přehledu DIČ k organizaci lze použít tyto akce místní nabídky:


 • Ověření DIČ - VIES (EK)

Online na webu VIES (VAT Information Exchange System) lze ověřit registraci firmy nebo registraci společnosti jako plátce DPH v rámci celé Evropské unie. Systém Evropské komise Vás informuje o tom, zda je dané číslo platným číslem plátce DPH či nikoliv.

Po spuštění akce je zobrazen výsledek ověření:

Dotaz nebo informativní hláška No, invalid VAT number
nebo
Dotaz nebo informativní hláška Yes, valid VAT number

Dojde-li k chybě při ověřování DIČ na VIES (nefunkční služba atp.) a pro DIČ není ověřena platnost, systém zachová původní hodnotu ověření platnosti.


 • Zrušení prázdných DIČ pro všechny organizace

Akci lze použít pro smazání prázdných záznamů.


 • Aktuální DIČ

Pro každou zemi lze označit právě jedno DIČ jako aktální. Pokud je v přehledu jen jedno DIČ pro zemi, je automaticky označeno jako Aktuální DIČ plátce DPH, pokud se jedná o neplátce DPH, ale osobu povinnou k dani, tedy s přiděleným DIČ, označíte je Aktuální DIČ neplátce DPH.

Nastavení můžete provést také pomocí funkcí

 • Nastavení aktuálního DIČ a aktualizace limitu na prvotních dokladech
 • Nastavení aktuálního DIČ pro neplátce a aktualizace limitu na prvotních dokladech.
 • Zrušení nastavení Aktuálního DIČ


Tato funkce provede aktualizaci příznaku Kontrolní hlášení do limitu na prvotních dokladech (Faktury, Pokladní doklady, Leasing, Pokladní prodej). Organizace s nastaveným Aktuálním DIČ plátce DPH – vyhodnocuje se dle limitu. Organizace s nastaveným Aktuálním DIČ neplátce DPH – vyhodnocuje se dle limitu. Organizace bez aktuálního DIČ DPH – bez ohledu na limit 10000 se vždy zahrne do souhrnných řádků.

Akce Nastavení aktuálního DIČ plátce DPH a aktualizace limitu na prvotních dokladech a Nastavení aktuálního DIČ pro neplátce DPH a aktualizace limitu na prvotních dokladech je možno spustit nad označenými DIČ. Provede se hromadné nastavení Aktuální / Aktuální pro neplátce pro všechna označená DIČ. Je nutné mít pro jednu organizaci a jednu zemi označeno pouze jedno DIČ. Provede se formální kontrola DIČ. Výsledkem můžou být tyto chyby a informace:

 • Je označeno více DIČ pro danou organizaci a zemi
 • DIČ není zadáno
 • Chybný formát DIČ
 • DIČ je již nastaveno jako aktuální pro plátce DPH - informace
 • DIČ je již nastaveno jako aktuální pro neplátce DPH - informace

Spuštění těchto akcí hromadně provádí pouze nastavení DIČ na Aktuální. DIČ, která jsou již označena jako Aktuální, zůstávají označena.


Aktualni DIC.jpg

Pro zrušení nastavení Aktuální lze použít novou akci Zrušení nastavení aktuálního DIČ. Akce provede zrušení nastavení Aktuální / Aktuální pro neplátce pro všechna označená DIČ. Pokud by DIČ nebylo označeno jako Aktuální může akce hlásit tuto informaci:

Dotaz nebo informativní hláška DIČ je již nastaveno, že není aktuální

DIC.jpg


Tip Tento přehled je možné zobrazit i pro více označených organizací. V takovém případě je vypnutý posun po záznamech nadřazeného přehledu organizací.

Kontakty

Touto volbou zadáváte veškeré záznamy o telefonickém či jiném spojení (Email, fax atd.) na organizaci a kontaktní osoby, které k organizaci náleží. Dále zadáváte vztahy, které mezi organizací a kontaktní osobou jsou. Vztahem mezi organizací a kontaktní osobou bude nejčastěji jeho funkce, kterou v organizaci zastává. Definice těchto vztahů umožňuje svázat i 1 kontaktní osobu s více organizacemi. Např. kontaktní osoba má 2 pracovní poměry ke dvěma různým firmám. Nebo je možné definovat více vztahů jedné organizace a jedné kontaktní osoby.

Potvrzením nabídky otevřete kontakty k organizaci, na které jste nastaveni v přehledu organizací kurzorovým řádkem. Kontakty jsou rozdělené na 2 samostatné přehledy uložené na 2 záložkách.


Záložka 1 – Kontakty

Na záložce 1 – Kontakty zadáváte veškeré kontakty na organizaci, které nejsou vázané na žádnou osobu, např. telefonní spojení na ústřednu nebo www stránka organizace atd. Tyto kontakty jsou vždy definované jako kontakty do zaměstnání.

Přehled kontaktů organizace

Kontakty k organizaci - Ciselniky1.jpg


Vzhled a způsob setřídění přehledu kontaktů je přednastaven. Pomocí volby Nastav jej však můžete měnit. Jednotlivé funkce přehledu najdete v místní nabídce.


Oprava kontaktu

Touto volbou prohlížíte kontakty organizace nebo opravujete jejich údaje. Po výběru volby se otevře formulář kontaktu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Ve formuláři můžete měnit všechny údaje. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Nový kontakt

Volbou Nový zadáte do přehledu nový kontakt. Výběrem volby otevřete nový prázdný formulář, kde vyplňujete.

Druh spojení

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem druhů spojení:

 • Telefon - pevná linka
 • Telefon - mobilní
 • Fax
 • Telex
 • Operátor
 • E-mail
 • WWW stránky
 • ICQ
 • Adresa IP
 • Hromadně pro e-mail
 • Skype
 • Windows Live Messenger


Druh kontaktu

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem druhů kontaktů. Přímo k organizaci můžete zadat druh kontaktu pouze Do zaměstnání. Ke kontaktní osobě můžete zadat i kontakt Domů.


Spojení

Telefonní číslo, faxové číslo, E-mailová adresa atd. Konkrétní spojení. Název tohoto pole závisí na výběru Druhu spojení.


Popis

Libovolný popis kontaktu.

Další údaje nejsou editovatelné, bližší popis k nastavení Kontaktů najdete v samostatné kapitole Kontakty.


Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Zrušit kontakt

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete.


Internet

Tato volba vám otevře WWW stránku těch kontaktů, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu WWW stránky (a samozřejmě existující adresu stránky). U ostatních druhů spojení je tato volba neaktivní. WWW stránku vybraného kontaktu otevřete tak, že se kurzorovým řádkem na kontakt nastavíte a z místní nabídky vyberete volbu Internet.


Napsat dopis

Tato volba vám otevře automaticky okno nové E-mailové zprávy s již vyplněnou adresou, která je vyplněná u kontaktu v poli Adresa elektronické pošty. Volba je funkční pouze pro ty kontakty, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu E-mail. Novou E-mailovou zprávu otevřete tak, že se kurzorovým řádkem na kontakt (obsahující E-mailovou adresu) nastavíte a z místní nabídky vyberete volbu Napsat dopis.


Poslat SMS

Volba slouží k posílání krátkých textových zpráv na mobilní telefon. Volba je funkční pouze pro ty kontakty, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu Telefon – mobilní. K odeslání zprávy je třeba mít vyplněné telefonní číslo. SMS zprávu vytvoříte tak, že se nejprve nastavíte kurzorovým řádkem na kontakt s vyplněným číslem na mobilní telefon a vyberete z místní nabídky volbu Poslat SMS. Poté vám program otevře novou E-mailovou zprávu s již vyplněnou adresou pro odeslání zprávy. Telefonní číslo musíte uvést i s předčíslím země, např. 00420602111222. Pokud předčíslí neuvedete, systém vám po potvrzení volby Poslat SMS oznámí:

Dotaz nebo informativní hláška Poskytovatel čísla XXXX+XXX nebyl rozpoznán, adresa bude pravděpodobně neúplná.

Po potvrzení této hlášky vám systém nabídne novou E-mailovou zprávu s chybnou adresou. Tato zpráva však bude nedoručitelná.


Funkce Internet, Napsat dopis a Poslat SMS využívají ostatní aplikace prostředí Windows. Např. Modem, Microsoft Outlook, Internet Explorer a další. Uvedené funkce tedy tyto aplikace v žádném případě nenahrazují. Pouze zvyšují uživatelský komfort.


Přednastavit

Potvrzením této volby přednastavíte kontakt, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem, jako hlavní. Tohoto přednastavení pak využijete např. v okamžiku, kdy vystavíte fakturu, zobrazíte si Print Preview a budete chtít provést např. odeslání formuláře faktury E-mailem. Program vám v tomto případě nabídne tu E-mailovou adresu, kterou máte u dané organizace přednastavenou.


Připojit volný kontakt

Funkce umožňuje připojení volného kontaktu, který není připojen k žádné organizaci. Volné kontakty lze zadat v nabídce Číselníky - Kontakty. Po zvolení se otevře přehled všech volných kontaktů a můžete k vybrané organizaci připojit jeden nebo více označených kontaktů pomocí tlačítka Přenos.


Uvolnit kontakt

Funkce umožňuje uvolnění jednoho nebo více označených kontaktů. Kontakty se uvolní do přehledu volných kontaktů, nedojde k jejich úplnému vymazání z databáze.


Přečíslování telefonních čísel

Volba, která se používala při přečíslování tuzemských digitálních telefonních čísel v roce 2002.


Záložka 2 – Kontaktní osoby

Na druhé záložce naleznete přehled vztahů kontaktních osob a organizací. Do přehledu zadáváte pouze ty kontaktní osoby, které mají nějaký vztah k organizaci, pro kterou kontakty zadáváte. Kontaktní osoby vybíráte z číselníku.

Přehled kontaktních osob vybrané organizace

Kontakty k organizaci - Ciselniky3.jpg


Oprava formuláře kontaktní osoby

Touto volbou prohlížíte vztahy kontaktních osob a organizace a tyto vztahy opravujete. Po výběru volby se otevře formulář vztahu kontaktní osoby, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Ve formuláři můžete měnit pouze některé údaje a to ty, které jsou uvedeny na záložce 1 - Vztah organizace a kontaktní osoby. Údaje na záložce 2 - Základní údaje měnit nemůžete. Ty jsou přístupné k editaci pouze z Číselníku kontaktních osob (viz kap. Číselník kontaktních osob). Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Nový formulář kontaktní osoby

Volbou Nový zadáváte nový vztah organizace s vybranou kontaktní osobou. Po výběru volby vám systém nejprve nabídne číselník kontaktních osob, ze které vyberete tu, kterou chce svázat vztahem s organizací. V danou chvíli samozřejmě nemusí kontaktní osoba v číselníku existovat, takže můžete novou kontaktní osobu do číselníku pořídit. Práce s tímto číselníkem (pořizování nového záznamu, oprava stávajícího atd.) je podrobně popsána v kapitole Číselník kontaktních osob. Poklepáním na vybrané kontaktní osobě otevřete formulář vztahu kontaktní osoby a organizace.

Formulář obsahuje 2 záložky. Záložka 2 – Základní údaje o kontaktní osobě údaje má již údaje vyplněné. Program je přenesl z číselníku kontaktních osob. Na této záložce můžete doplňovat pouze kontaktní spojení ke kontaktní osobě. Pokud měla kontaktní osoba navázaná nějaká kontaktní spojení ještě před tím, než byla s organizací svázána vztahem, přenesou se tato kontaktní spojení spolu s ostatními údaji do formuláře vztahu. Např. telefonní spojení „Domů“.


Na záložce 1 – Vztah organizace a kontaktní osoby zadáváte tyto údaje:


Funkce

Funkce kontaktní osoby v organizaci. Např. účetní.


Oddělení

Označení oddělení, ve kterém kontaktní osoba pracuje. Např. Účtárna.


Kancelář

Označení kanceláře, ve které kontaktní osoba pracuje. Např. číslo místnosti.


Poznámka

Libovolná poznámka.


Nadřízený(-á)

Jméno nadřízené osoby.


Asistent(-ka)

Jméno asistentky nebo asistenta.


Zaměstnán(-a) od

Datum, od kdy je kontaktní osoba v organizaci zaměstnána.

Dále tato záložka obsahuje přehled kontaktních spojení na kontaktní osobu v dané organizaci. Práce s přehledem kontaktních spojení je podrobně popsána v kapitole Záložka 1 – Kontakty. Kontakty, které do přehledu na této záložce zadáváte, mohou být pouze do zaměstnání.

Vyplněný formulář vztahu organizace a kontaktní osoby uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška

Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Zrušit formulář kontaktní osoby

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete.

Další funkce místní nabídky v přehledu na záložce 2 - Kontaktní osoby jsou podrobně popsány ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Způsob platby

Platební podmínky tedy i lhůtu splatnosti můžete nastavit ve 3 různých částech systému. Každé místo má svou prioritu. Lhůta splatnosti nastavená v Globálních konstantách (Konfigurace/správa systému) platí pro všechny organizace, které nemají stanovené jiné platební podmínky. Má nejnižší prioritu. Podrobněji se o této konstantě dočtete ve společné kapitole Konfigurace/správa systému. Platební podmínky pro jednotlivé organizace nadefinujete pomocí volby Způsob platby, kterou najdete v místní nabídce přehledu organizací.

Pokud budete chtít toto nastavení provést pro více organizací najednou, je potřeba tyto organizace v přehledu označit, nastavení Způsobu platby pak bude probíhat pro všechny označené organizace. Systém se zeptá, zda provést editaci nad všemi označenými organizacemi či pouze nad aktuální, vlastní editor je pak rozšířen o zaškrtávátka, která umožňují editovat jen některé údaje.


Forma úhrady

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte pole se seznamem forem úhrady. Tento seznam můžete editovat pouze v číselníku Forma úhrady, (viz kap. Forma úhrady). Forma úhrady zadaná v číselníku obsahuje i údaj Lhůta splatnosti a pokud je tento údaj vyplněn, postačí při zadávání Způsobu platby u dané organizace vyplnit pouze pole Forma úhrady. Pro organizaci pak budou platit platební podmínky zadané v číselníku Formy úhrady. Všechny organizace, které budou mít ve Způsobu platby stejně vyplněné pole Forma úhrady, budou mít shodné platební podmínky. Pokud však budete chtít dané organizaci nastavit zcela specifické platební podmínky, vyplníte následující pole.


Lhůta splatnosti

Toto pole umožňuje nastavit zcela individuální platební podmínky pro vybranou organizaci. Hodnota zde vyplněná má přednost, jak před lhůtou splatnosti z číselníku Forma úhrady, tak před lhůtou splatnosti v Konfiguraci/Správa systému. Lhůta splatnosti bude automaticky měnit pole Datum splatnosti u faktur vystavených pro tuto vybranou organizaci. Do pole Lhůta splatnosti zadáváte počet dní.


Kredit

V tomto poli je možno nastavit si částku, která představuje kontrolní hranici požadovaného kreditu pro příslušnou firmu.

Zůstatek kreditu lze vyhodnocovat průběžně po spuštění funkce v místní nabídce nad přehledem organizací Aktualizace údajů ze saldokonta. V přehledu organizací pak lze přes Nastav zobrazit sloupce Saldo celkem, Kredit, Kredit zůstatek a platí, že Kr.zůstatek = Kredit - Saldo celkem.


Komunikační jazyk

Z návazného číselníku lze vybrat komunikační jazyk příslušný dané organizaci, výběr jazyka má vliv na texty v upomínkách.


Datum do kdy neupomínat

Nastavené datum lze zobrazit např. v saldokontní skupině a použít k filtrování organizací pro vystavení upomínek nebo penalizačních faktur.


Plnění bez DPH

Tento atribut slouží pro třídící a filtrační účely.


Parametry penalizační faktury

Vybíráte z připravených parametrů penalizačních faktur. Při vystavení PF ze saldokonta budou použity pro tuto organizaci vybrané parametry.


Režim penalizace

Tato volba je nastavitelná v Konstantách a současně i na Organizacích. Při výpočtu penále se načtou hodnoty těchto nastavení přímo z organizace. Jestliže je nastavena volba "Dle globální konfigurace", načtou se z konstant. Režim výpočtu je dvojí - podle OZ (smluvní) a podle občanského zákoníku, kde je procento dáno vládním nařízením.


Penále na pen.fakturách počítat z částky

Tato volba je nastavitelná v Konstantách a současně i na Organizacích. Při výpočtu penále se načtou hodnoty těchto nastavení přímo z organizace. Jestliže je nastavena volba "Dle globální konfigurace", načtou se z konstant. Výpočet penále může být dvojí - z pozdě zaplacené částky, případně z celé částky.


Bankovní spojení vlastní organizace pro faktury vydané

Možnost nastavit si pro každou organizaci zvlášť (i hromadně nad vybranými organizacemi) bankovní spojení, kam mi mají posílat peníze (bankovní spojení vlastní organizace). Takto nastavené bankovní spojení se dotahuje po zadání organizace na vydaných fakturách a přijatých dobropisech.


Bankovní spojení vlastní organizace pro platební příkazy

Možnost nastavit pro organizaci (nebo označené organizace) vlastní bankovní spojení, které se dotahuje na vystavené platební příkazy pro faktury přijaté.

Formulář Způsob platby uložíte klepnutím na tlačítko OK.


Korekce splatnosti

Záložka, kde se zadává způsob nápočtu z modulu Řízení peněžních toků.

 • Korekce splatnosti předběžná analýza - toto číslo je vypočteno aktualizací ŘPT, udává přesný počet dnů korekce zaplacení pohledávek vůči konkrétní organizaci vzhledem k datu splatnosti dané pohledávky, jinými slovy kolik dnů je připočteno nebo odečteno k datu splatnosti pohledávky určitého odběratele. Pro předběžnou analýzu má tento údaj pouze informativní účel - nelze jej měnit. Údaje jsou vypočteny zpětně za období zadané v modulu ŘPT.
 • Korekce splatnosti individuální analýza - stejný údaj jako v předchozím případě, ale editovatelný uživatelem, použije se pro vyhodnocení individuální analýzy v modulu ŘPT. Lze zadat kladné i záporné číslo.
 • Korekce splatnosti individuální analýza dodavatel - údaj editovatelný uživatelem, ale zohledňuje korekci závazků, použije se pro vyhodnocení individuální analýzy v modulu ŘPT. Lze zadat kladné i záporné číslo.


Rejstříky - Obchodní rejstřík na internetu (F7)

Touto volbou zobrazíte internetovou stránku výpisu z obchodního rejstříku (webové stránky informačního systému ARES ministerstva financí) firmy, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Podmínkou pro fungování této volby je správně vyplněné pole IČO ve formuláři organizace a funkční přístup na internet.


Rejstříky - ČR-Insolvenční rejstřík na internetu (Ctrl + F7)

Touto volbou zobrazíte internetovou stránku https://isir.justice.cz/... , na které lze vyhledávat dlužníky v insolvenčním rejstříku ČR. Helios Easy převezme IČ aktuální organizace, na které stojíte kurzorem, a spojí se se službou insolvenčního rejstříku. Pokud se jedná o právnickou osobu, hledá se IČ, jinak rodné číslo.
Následně je spuštěn prohlížeč s výsledkem dotazu. Zpět do Heliosu se žádná informace neukládá.


Rejstříky AEO, EORI

Akce jsou přístupné pouze v případě, že je instalován modul Celní případy, Celní sklad nebo Intrastat.

Pomocí akce AEO (Authorised Economic Operators) se lze připojit do databáze oprávněných hospodářských subjektů, výsledek hledání se zobrazí v prohlížeči, kde lze dále navázat (filtrovat, hledat, zjišťovat podrobnosti,...). Vyhledávání v této databázi probíhá dle názvu organizace.


Akce EORI (Economic operator´s identifier) se napojí na databázi Evropského registru čísel EORI. Spárování je provedeno na základě EORI identifikátoru.


Aktualizace údajů ze saldokonta

Tato funkce u označených organizací aktualizuje hodnotu sloupce Saldo celkem (lze zobrazit přes Nastav v přehledu organizací). Po potvrzení volby jste vyzváni k výběru saldokontní skupiny, ze které se nápočet provede. Způsob nápočtu se řídí nastavením konstanty "Nápočet salda celkem k organizaci a skupinám organizací provádět ze:" (viz Možnosti > Konfigurace/Správa systému > Účetnictví) a to buď součtem částek Saldo1 nebo Saldo2 všech saldokontních případů ve skupině s vazbou na organizaci.

Stejnou akcí se aktualizuje i hodnota sloupce Fakturace celkem. Způsob nápočtu se opět řídí nastavením konstanty. Při nastavení konstanty na Saldo1 je do sloupce sumována Částka MD z vybrané saldokontní skupiny, při nastavení na Saldo2 je sumována HM Splatno.

Upozornění Sloupec Saldo celkem a Fakturace celkem tedy zobrazuje aktuálně napočtené částky z jedné saldokontní skupiny.


Seznam celních záruk

Editovatelný seznam celních záruk, které slouží při vystavování celních dokladů.


Archiv změn

Záznam všech změn v kartě organizace. V přehledu se zobrazuje datum změny, autor a původní hodnota změněné položky.


Skonto odběratele

Skonto odběratele představuje možnost nastavení slev, které se uplatní na vydaných fakturách v případě, že je faktura zaplacena před datem splatnosti. Např. odběratel uhradí fakturu 10 dní před lhůtou splatnosti a dostane slevu za tuto předčasnou úhradu. Znamená to tedy, že lze nastavit určitý počet dní před datem splatnosti a procentuální slevu k danému dni.


Přidat

Touto funkcí lze přiřadit předpisy skonta, které máte nadefinované v přehledu Předpisy skonta. Funkcí Přenos přenesete předpis skonta nebo označené předpisy skonta ke zvolené organizaci. Vlastní skonta pak lze vygenerovat v modulu Fakturace pomocí funkce Skonta - generování předpisu skonta. Generování skonta organizace se provádí pouze u faktur vydaných.


Nový doklad

Touto volbou je možné rychle vystavit nový doklad těchto typů:

Vydané faktury, Expediční příkazy, Nabídkové sestavy, Došlé objednávky (v řešení), Příjemky a Výdejky

Po výběru typu dokladu se zobrazí číselník Druhy dokladů pohybu zboží. Výběrem dokladové řady se dostanete do vlastního editoru nového dokladu. Doklady jsou ukládány do standardních přehledů dokladů v modulu Oběh zboží.


Kopie

Kopii organizace lze provést pouze nad jedním označeným záznamem. Po spuštění akce Kopie se otevře nový záznam organizace s předvyplněnými hodnotami vybrané organizace, údaje je možné změnit. Nekopírují se bankovní spojení navázané na organizaci.


Hromadná změna

Nad číselníkem organizací lze provádět hromadné změny vybraných údajů pro označené organizace. Před spuštěním hromadných změn nad číselníkem organizací je kontrola na modul Slevy. Není-li tento modul instalován, není ve formuláři pro hromadnou změnu viditelná záložka Ceny a slevy.


Export/Import

Export všech

Tato funkce slouží k přenosu adres všech organizací do jiné databáze.


Import

Touto funkcí je možno načíst soubor obsahující organizace vytvořený funkcí Export všech.


Mix

Export

Tato volba vyexportuje vybrané (označené) záznamy (organizace) do TXT tvaru. Funkce je určena především pro přenos jednotlivých záznamů mezi oddělenými pracovišti. Proto je struktura vyexportovaného souboru pevně dána a není ji možné pomocí volby Nastav měnit. Pokud chcete exportovat data za účelem jiného zpracování, využijte jiných nástrojů. Např. volbu místní nabídky MS Office nebo funkci kopírování přehledu. Jejich podrobný popis naleznete ve společné kap. Volby místní nabídky a kap. Ovládání.

Potvrzením volby Mix – Export otevřete okno a zadáte název souboru a cesty, kam se má uložit. Název souboru zadejte ve tvaru *.txt.


Import

Volba umožňuje naimportovat organizace z TXT souboru. Funkce je určena především pro přenos jednotlivých záznamů mezi oddělenými pracovišti. Struktura, ve které je možné organizace importovat je pevně daná. Potvrzením volby otevřete okno, kde vyhledáte TXT soubor, který budete chtít naimportovat. Import zahájíte klepnutím na tlačítko Otevřít. Program při importu kontroluje číslo organizace a strukturu souboru. Naimportuje pouze ty věty (organizace), které mají číslo, které není v cílové databázi dosud použito a struktura těchto vět musí odpovídat předepsanému tvaru. Výsledek importu oznámí hlášením:

Počet převedených záznamů: X. Počet nepřevedených záznamů: X.

X = počet.

Hlášení potvrďte tlačítkem OK.

Věty, které neodpovídají předepsané struktuře, systém uloží do samostatného souboru s příponou *.REP. Název souboru je shodný s názvem importovaného souboru. Po potvrzení hlášení tlačítkem OK, systém zobrazí přehled nenaimportovaných záznamů. V tomto přehledu se zobrazí ty organizace, které mají číslo, které je v cílové databázi již použito. Importem takovýchto vět by došlo duplicitám a to systém nedovolí. S duplicitními záznamy můžete provádět další operace. Přehled operací najdete v místní nabídce.

Formát struktury věty


Nový import

Touto volbou provedete import dalšího TXT souboru organizací. Dokud bude přehled nepřevedených organizací obsahovat alespoň 1 záznam, bude se vám po výběru volby Mix – import (v přehledu Organizace) vždy tento přehled otevírat. Pro načtení nového souboru použijete volbu Nový import. Otevře se vám okno s přehledem disků, adresářů a souborů. Po výběru souboru program opět naimportuje ty záznamy, které mají odpovídající strukturu a číslo, které v cílovém číselníku dosud není použité. Ostatní záznamy zařadí do přehledu nepřevedených organizací.


Převod označených dokladů

Touto volbou provedete opětovný pokus o převedení vybrané (označené) organizace z přehledu nenaimportovaných do cílového přehledu. Systém opět kontroluje duplicitu na číslo organizace. Pokud záznam projde kontrolou a převede se, dojde k jeho vymazání z přehledu nenaimportovaných organizací. Systém vám výsledek akce opět oznámí hlášením.

Počet převedených záznamů: X. Počet nepřevedených záznamů: X. </dd>

X = počet.

Hlášení potvrďte tlačítkem OK.


Převod s přečíslováním duplicit

Touto volbou provedete opětovný pokus o převedení vybrané (označené) organizace z přehledu nenaimportovaných do cílového přehledu. Přičemž organizace s duplicitním číslem program automaticky přečísluje. Přečísluje převáděné organizace nikoli organizace v cílovém přehledu. Program při přečíslování obsazuje vždy nejnižší volná čísla.

Pokud budete tuto funkci využívat pro přenos přehledu organizací z jednoho odděleného pracoviště na druhé a na obou pracovištích budete pořizovat nové záznamy, je třeba podpořit tuto funkci podrobným metodickým návodem. V případě, že na obou oddělených pracovištích pořídíte stejnou organizaci a přehledy spojíte funkcí Převod s přečíslováním duplicit, bude se vám 1 organizace vyskytovat v přehledu 2x, pokaždé s jiným číslem.


Převod s aktualizací duplicit

Touto volbou provedete aktualizaci údajů cílové databáze podle označených nepřevedených organizací. Funkci využijete např. ve chvíli, kdy na jednom pracovišti organizace pořizujete a na druhém pracovišti je pouze importujete z prvního pracoviště. Čili na druhém pracovišti žádné nové organizace nepořizujete. Může se stát, že na prvním pracovišti změníte u některé organizace např. adresu. Potom při importu dojde k přenosu pouze nových organizací a pomocí volby Převod s aktualizací duplicit provedete aktualizaci změněných údajů. V tomto případě adresy organizace na druhém pracovišti.


Zrušit

Touto volbou vymažete záznam (organizaci) z přehledu nepřevedených organizací. Volbu využijete zejména ve chvíli, kdy vám v přehledu nepřevedených organizací zůstanou záznamy, které nebudete chtít ani přečíslovat ani podle nich aktualizovat cílový číselník Organizace. Zbylé organizace jednoduše vymažete.


Ověření DIČ

Ověření DIČ - VIES (EK)

Online na webu VIES (VAT Information Exchange System) lze hromadně ověřit registraci firem nebo registraci společností jako plátce DPH v rámci celé Evropské unie. Systém Evropské komise Vás informuje o tom, zda je dané číslo platným číslem plátce DPH či nikoliv.

Po spuštění akce je zobrazen výsledek ověření:

Dotaz nebo informativní hláška No, invalid VAT number.
, resp.
Dotaz nebo informativní hláška Ne, zadané DIČ není platné.

nebo

Dotaz nebo informativní hláška Yes, valid VAT number
, resp.
Dotaz nebo informativní hláška Ano, zadané DIČ je platné.


Dojde-li k chybě při ověřování DIČ na VIES (nefunkční služba atp.) a pro DIČ není ověřena platnost, systém zachová původní hodnotu ověření platnosti.


Log ověření DIČ

Máte možnost zobrazit si logování operací ověření s možností vyžádání a uložení Unikátního čísla konzultace do logu.

Upozornění Nastavení je možné provést v nabídce Konfigurace/správa systému - Firemní - sekce Ověření DIČ.


Zajištění DPH

V číselníku organizací lze pro každou organizaci nastavit:

 • zda provádět kontrolu na webu, zda je nespolehlivý plátce,
 • zda provádět kontrolu na webu, zda jsou bankovní účty zveřejněné,
 • informaci, zda je nebo není nespolehlivý plátce


Nastavení, zda je organizace nespolehlivý plátce, lze nastavit:

 • buď ručně přímo na označených organizacích
 • nebo lze nastavit, zda se má organizace kontrolovat na webu. V praxi nemá smysl kontrolovat všechny organizace, ale pouze dodavatele, plátce daně registrované k DPH v tuzemsku.

Pouze pro takto označené organizace se bude aplikovat kontrola s automatickým dotazem na webové služby MF ČR.


Nastavení, zda je bankovní účet organizace v seznamu zveřejněných účtů, lze nastavit:

 • buď ručně přímo na označených účtech organizací
 • nebo lze nastavit, zda se májí účty dané organizace kontrolovat na webu. V praxi nemá smysl kontrolovat všechny organizace, ale pouze dodavatele - plátce daně registrované k DPH v tuzemsku.

Pouze pro takto označené organizace se bude aplikovat kontrola s automatickým dotazem na webové služby MF ČR.


V místní nabídce číselníku organizací je k dispozici akce Zajištění DPH s následujícími volbami:

 • Nespolehlivý plátce - Nastavit - nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce, je nutné zadat datum zveřejnění.
 • Nespolehlivý plátce - Zrušit - zrušení nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce.


 • Nespolehlivý plátce - Zapnout aktualizaci z webu
 • Nespolehlivý plátce - Vypnout aktualizaci z webu


 • Zveřejněný bankovní účet - Zapnout aktualizaci z webu
 • Zveřejněný bankovní účet - Vypnout aktualizaci z webu


 • Aktualizovat údaje z webu - tato akce se dotáže prostřednictvím webové služby na zveřejněné údaje a výsledek uloží k organizaci a bankovním účtům.


 • Jiný důvod ručení - Nastavit - nastavení, že existují jiné důvody ručení za nezaplacenou daň k organizaci, je nutné zadat datum zveřejnění, je možné vybírat z následujících voleb:
  • (není)
  • § 109 1/a - daň nebude úmyslně zaplacena
  • § 109 1/b - plátce nemůže platit daň
  • § 109 1/c - zkrácení daně, vylákání daňové výhody
  • § 109 2/a - zjevná odchylka od ceny obvyklé
  • § 109 4 - neregistrovaný distributor PH
  • Další důvody
 • Jiný důvod ručení - Zrušit - zrušení nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce.


 • Log použití - zobrazení logu použití nespolehlivých plátců a nezveřejněných bankovních účtů.


V přehledu Organizace jsou k dispozici nové sloupce, které souvisejí s funkcionalitou ručení DPH (lze zobrazit pomocí Nastav):


 • Nespolehlivý plátce - informace, zda je nebo není organizace nespolehlivý plátce:
  • NE - organizace není nespolehlivým plátcem
  • ANO - organizace je nespolehlivým plátcem
  • NENALEZEN - organizace podle zadaného DIČ DPH nebyla při dotazu na webovou službu nalezena


 • Aktualizovat z webu nespolehlivého plátce - nastavení, zda ověřovat údaj nespolehlivý plátce dotazem na webovou službu


 • Aktualizovat z webu zveřejněné bankovní účty - nastavení, zda ověřovat zveřejněné bankovní účty dotazem na webovou službu


 • Datum zveřejnění nespolehlivého plátce - údaj z webové služby MF ČR nebo případně zadaný ručně


 • Datum posledního ověření nespolehlivého plátce - systémový - datum posledního dotazu na webovou službu


 • Datum posledního ověření nespolehlivého plátce - uživatelský - datum posledního ručního nastavení údaje Nespolehlivý plátce nebo Datum zveřejnění nespolehlivého plátce


 • Číslo FÚ - číslo finančního úřadu (informativní údaj podle evidence GFŘ. Toto číslo je jiné než číslo v aplikaci EPO)


 • Jiný důvod ručení - ručně nastavený jiný důvod ručení dle § 109 zákona


 • Datum zveřejnění důvodu - datum zjištění informací pro jiný důvod ručení dle § 109 zákona


Údaje o plátci DPH na webu

 • CZ - Údaje o registrovaném subjektu na webu (Ctrl + Alt + R) - zobrazí webovou stránku údaje příslušné organizace podle , akce slouží pouze k zobrazení odkazu, nezapisuje do databáze Helios Easy.
 • SK - Údaje o plátci DPH s důvody ke zrušení registrace DPH (Ctrl + Alt + S) - zobrazí v internetovém prohlížeči údaje o plátci DPH z portálu Finančního ředitelství SR, u kterého nastaly důvody ke zrušení registrace DPH.


Zprávy

Volba místní nabídky v přehledu Organizace. Umožňuje přenos informací o organizacích mezi dvěma databázemi Helios Easy.

Generování zpráv

Volba pro vytváření exportního souboru z označených organizací.

Přehled zpráv k akt. záznamu

Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Přehled ostatních zpráv

Historie zpráv vytvořených v přehledu Organizace (nejen k aktuálnímu záznamu).

Načtení zpráv

Umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Organizace. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst.

 • Formát HELIOS-XML načte organizace z XML souboru interního formátu systému Helios Easy. Pokud je v Globálních konstantách zadaný Rozsah povolených čísel organizací, zpřístupní se v Definici zpráv záložka 6 - Dodatky. Pro načtení zpráv zde lze zaškrtnutím nastavit možnost aktualizace pro Základní údaje, Bank. spojení, Kontakty a kontaktní spojení, Kredit – a to jak v zadaném Rozsahu povolených čísel, tak i pro čísla organizací Mimo rozsah. Pokud se v takovém případě vyskytne v importované zprávě již existující organizace, provede se její aktualizace údaji z importované zprávy právě v rozsahu zaškrtnutých údajů, v opačném případě je z importu vyřazena jako duplicita.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export